KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

 

MUKARREBUN

(KURBET VELİSİ)

 • Vâris-i Muhammedî(“Verâseti Muhammedî”yi devam ettiren ehlullah-“Sistem”i okuyarak müşahede yolundan yürüyen vârisleri)

 • Ricâl-i Gayb ehli

 • Mânevi görevli

 • Tasarruf sahibi Veli

 • Enbiyâ velâyetinin kemâlâtından hisse alan Veli

 • Hz.Muhamammed aleyhisselâmı tasdik edip gereğince yaşayan

 • “İkan” yollu Hz.Muhammed takipçileri

 • Hakk’el yakîn ehli

 • Ölmeden evvel ölümü tadarak şuur boyutunda kıyameti yaşayan…

 • İlâhi vasıflarla tahakkuk eden

 • Fetih ehli

 • “Mi’râc”ını yapan bilinç

 • “Samediyyet” tecellisi mazharı olan kul

 • Mardiye nefs

 • Gizli şirkin kalktığı bilinç

 • “İlm-i Ledün”nü yaşayan…

 • Vâhidiyet mertebesinde kendini tanıyan bilinç

 • Varlığın birtakım sırlarına vâkıf olan, Kalp gözü açık olan kişi

 • Vehim perdesi kalkmış,Allah nuruyla anlayış ikram edilmiş kul

 • Allah’a rucû eden kul

 • Allah’a eren

 • “Hakikat”i yaşayan

 • İhsan sahibi(Allah’ı görüyormuşcasına yönelen)

 • Kurb ehli

 • Yakınlık sahibi

 • Yakîn ile öne geçen(Es Sâbikun)

 • Allâh'a Kurbiyet mertebesinde yaşayan (Allâh'ın bazı kendine has isimlerinin mânâlarının bu yakınlık sebebiyle kendisinde açığa çıktığı)mucizelere vesile kişi…

 • Beden ve tabiat kayıtlarından; tehlikeden; boyutlarının kayıtlarından selâmet bulan...

 • "B" işareti kapsamında Allâh'a iman edip, gelecekte yaşanacak sürece, melâikeye (algılanıp fark edilemeyen varlığın hakikati olan Allâh Esmâ'sının kuvvelerine)iman eden…

 • Kitaba (varlığın hakikati ve Sünnetullaha)iman eden…

 • Nebilere iman eden

 • Allâh sevgisiyle malı, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara (yuvasından-vatanından ayrı düşmüş), yardım isteyenlere, kölelikten kurtarmaya veren…

 • Salâtı ikame eden (Allâh'a yönelişinin bilfiil hakkını veren)

 • Daimi namaz ehli

 • Oruçlu olan

 • Zekâtını veren (Allâh'ın kendisine bağışladığından bir kısmını karşılıksız paylaşan)

 • Söz verdiğinde sözünde duran

 • Sıkıntı, hastalık ve şiddete maruz kaldığında buna dayanan

 • Sâdık

 • Korunan

 
 • "ŞAH DAMARINDAN YAKIN!"

 • Kullarım sana BEN'den sorarlarsa, şüphesiz ki ben Kariyb'im (anlayış sınırı kadar yakın!) ("Şahdamarından yakınım" âyetini hatırlayalım)... Yönelip isteyene (dua) icabet ederim. O hâlde onlar da bana icabet etsinler ve bana iman etsinler ki olgunluklarını yaşasınlar.(Bakara/186)

 • Andolsun ki insanı biz yarattık... Ona (bilincinin oluşturduğu) nefsinin vesvese verdiği şeyi (kendini beden kabullenme fikrini) biliriz... Biz ona, şah damarından daha yakınız!(Kâf/16)

 • İşte (can) boğaza geldiğinde! O zaman siz (çaresiz) bakakalırsınız! Biz ona sizden daha yakınızdır, fakat görmezsiniz.(Vâkıa/83-85)

 • KURBİYET->ALLAH’A YAKÎN MERTEBELERİ (Velâyet Mertebesi-Ayn’el ve Hakk’el Yakîn-“Fenâ Fillah”-“İlim ile Allah’a yakîn elde etme-Yakınlık-“İman”ın “Îkan”a dönüşmesi-“Mubdî Mârifet”-Allah’a Kurbet hâli-Mâiyet sırrının yaşandığı Tecelli-i Sıfat mertebesi-Hakikatinin seslenişini duyacağı makam-Allâh Esmâ'sı özellikleriyle şuurlu tahakkuk mertebesi-“Ubûdet” hâli)

 • KURB HÂLİNİN OLUŞMASI

 • “H۔ yaratılmışlarda yakîn ve kurb hâlini oluşturup mâiyet sırrını açığa çıkartandır.(“SELÂM”dır!)

 • MUKARREBÛNUN(kurbiyet ehli-tecelli-i sıfat nasiplileri) ŞÂHİT OLDUĞU KAYIT

 • Musa aleyhisselâmın “Kurb Makamı”na erdirilmesi

 • Hz.İsa, “Mukarrebun”dandır.

 • ALLAH RASÛLÜNE VERİLEN YAKINLIK(FETH-İ KARİYB)->{Yakınlık (kurb) fethi}

 • "Umarım Rabbim beni kurbunda olgunluğa erdirir."

 • Muhakkak ki benim Rabbim, Kariyb'dir (yakın), Muciyb'dir (icabet eden)."(Hûd/61)

 • “Kurb” oluşturacak şey, (Ne zenginliğiniz ve ne de evlatlarınızdır); sadece iman edip imanının gereğini uygulamaktır.

 • Siz de, yalnızca Allah’a kulluk edin… Hiçbir varlığa Tanrılık pâyesi vermeyin!

 • Kurb ve KURBAN

 • Salâtı yaşayarak Esmâ’dan oluşan Hakikatinin farkındalığına er…(Böylece de BEN'liğini-EGONU) KURBAN ET!

 • ÖLÜM İLE BAŞLAYAN İKİNCİ HAYATIN VUKU BULMA SÜRECİNDE KURBET VELİSİNİN(Mukarrebunun) DURUMU

 • “Hakikat”i yaşar ve korunurlar

 • Sonsuz sürece iman edenlerin infak ettikleri, kendileri için yakınlık(kurb) vesilesidir.

 • Mukarrebun(Yakın ehli), ölüm ile başlayan ikinci hayat vuku bulduğunda, yakîn ile öne geçer.

 • Onlar için Rahmanî tecelli ile yaşam-Esmâ tecellileri seyri ve “Nimetler Cenneti” vardır.

 • Mühürlenmiş (korunmuş) hâlis bir şaraptan içirilirler.

 • Ölüm ile başlayan ikinci hayatın vuku bulma sürecinde  şirk ehlinin hâli

 • Şirk ehlinin Allah dûnunda yaklaştırıcı kabul edindiği tanrılar, onlardan kaybolup giderler.

 

 

 
 

Word olarak yükle

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg