KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

"ABDEST" ALMAK

 •  “Bir algıladığım âlemler, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı" yok; yalnızca “Allah" İsmiyle işaret edilen Mutlak Varlık var anlayışı(Varlığın Mutlak Tekilliği ve Sistemini kavrayan anlayış)…

 • Dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak suretiyle varlığın hakikatine yönelme...

 • Şirk oluşturan düşüncelerden arınmak

 • Duyularından ve organlarından sâdır olan fiillerden(bunları kendi yarattığını sanıp kendine maletmekten arınmak...

 • Sudaki bioelektrik enerjinin sinir sistemi vasıtasıyla beyne ulaşması ve enerji takviyesi...

 • Vücutta ve beyin üzerinde büyük baskı ve stresi oluşturan statik elektriğin atılması...

 
 

1-MADDİ ANLAMDA ABDEST ALMAK

 
 • Abdest, temizlik için değil; beynin bioelektrik ihtiyacını karşılamak içindir

 • “Sık sık yıkanıyoruz, abdest almaya ihtiyaç yok” diyebileceklere…

 • Teyemmüm... Beyinde baskı ve stres oluşturan statik elektriğin atılması…

 • Abdestin hemen sonrasında niçin namaz kılınması önerilmiş?

 • Abdest alırken suyu yüzünüze çarpmayın….“Sünnetullah”ın işleyiş şeklini; nelerin, nelere nasıl dönüştüğünün inceliklerini fark edin…

 

2-MÂNEVİ ANLAMDA ABDEST ALMAK

 
 • MÂNEVİ ANLAMDA ABDEST ALMAKBir algıladığın âlemler var, bir de gökte ötelerde bir yerde bir ilâh-tanrı var” anlayışından arınmak-Şirk oluşturan düşüncelerden arınmak-Dünyaya ait beşeri değer kirlerinden arınmak-Varlığın Hakikatine yönelmek-“Hakk”ı “hikmet”le kayıtlamaktan dahi kaçınmak-Duyularından ve organlarından sâdır olan fiileri kendi yarattığını sanıp kendine maletmekten arınmak}

 • "Beyt"in(Kâbe-kalp-şuurun 7.kat semâsının)  secde edenler, rükû edenler için arındırılmış olarak muhafaza edilmesi

 • "KURÂN"I ELİNE ALMAK{“Hakikat”i anlatan “muhteşem bilgi kaynağı”na dokunmak-Varlığın Mutlak Tekilliğini kavramak}

 • Abdestli değilsen, Kur'ân'ı eline alma! (Hâlâ Varlığın Mutlak Tekilliğini kavrayamamış isen, bu “Hakikat”i anlatan “muhteşem bilgi kaynağı”na dokunma!.... Bu anlayış(şirk) içindeyken, “Hak” ile Bâtıl”ı ayırt eden “Bilgi Kitabı”nda(“Kur’ân”da) anlatılan verileri değerlendirmen mümkün olmaz!)

 

RASÛLÜN ÇAĞIRDIĞI GERÇEK

{Lâ ilâhe illâllah gerçeği; Sistem realitesi}

 
 

 

 • LÂ İLÂHE İLLÂ HÛ!= Tanrı yoktur; sadece "HÛ"!

 • LÂ İLÂHE İLLALLAH!{Hz.Rasûlullah ile beraber olan kimsenin de zikri(hatırladığı hakikat)}

 
 
 • İLÂH-TANRI YOKTUR; SADECE HÛ!

 • "TANRI YOK(BENLİĞİM YOK); SADECE SEN! (Hakikatimi oluşturan El Esmâ mânâların!)" (Enbiyâ/87)

 
 
 • Her şeyin Yaratanı'dır (Âfakından değil boyutsallığından)! (En’âm/102)

 • Subhan'dır onların ortak tuttuklarından!(Tevbe/31)

 
 • "ULÛHİYET HAKİKATI ["Allah"lık kemâlâtı-"El Esmâ ül Hüsnâ"-İnsanın "hatırlaması" istenilen, kendisine talim edilmiş olan "esmâe külleha"- “Var"lığı meydana getiren, "bildirilen(99 ile sınırı olmayan) isimlerin özelliklerinin tamamı"-“Ahad” olan “Allah”ın, kendisinde bulunan sayısız özelliklerinin toplamıyla oluşan sonsuz kemâlâtı-Ahadiyet hakikatinden doğan kemâlât-Holografik sistem üzere, holografik esasa göre var olan mertebelerin tümü-Sıfat ve esmâ mertebesinin olduğu boyut-O’nun Sıfatı-O’nun Zât’ını da anlatan Sıfatı-(Vâhidiyetin bâtını olan Ahadiyyet-kendini bilişi olan “Eniyyet”- Zâtında hiçlik hâli olan “Â’mâ‘iyet”)in tümüne birden işaret eden kavram-Her birimin ve zerrenin Hakikati olan boyut…}

 • "ULÛHİYET"E İŞARET EDEN İSİM-> "ALLAH"!

 • "İlâh" kelimesi (“Sem┠ve “Arz” kelimeleriyle işaret edilen) "Âlemler"deki bir işleve işaret etmektedir.(Allah'ın İsimleri arasında "El İlâh" diye bir İsim yoktur!)...

 • YERDE VE GÖKTE EDİNİLEN (oluşturulan-vehmedilen-varsayılan) İLÂHLAR (Yahûdilerin ilâhı-Hristiyanların ilâhı-Mecûsilerin ilâhı-Herkese bir diğerinin istek ve arzularına göre davranmak zorunda olan, aksi halde ilâhlığından şüphe edilen İlâhlar-İlâhlara tapanların,  karşısındakini tehdit ettiği "kendi yarattığı, tasavvurundaki Tanrıları"-Bir şey yaratmayan; kendileri de yaratılmış olanlar-Hayata ve ölümün tadılışından sonraki yaşantıyı oluşturacak bir özelliğe sahip olmayan ilâhlar- Bitmez tükenmez Rablar(!), dişi yaradılışlı Tanrılar(!)-Tanrısal, ruhsal planlar-Galaksilerdeki Rab mekanizmaları-Falanca filanca yıldız ya da galaksideki Tanrılar-Dost-Veli edinlen-Rab kabul edilen (Allah’a ortak koşulan) ‘’Uzaylı kurtarıcılar” (Cinler)-Bedenlenmiş Allah tasavvurları-Ulu Ruhlar-Büyük babalar-Allah'a nispet edilen-hoşlanılmayan kız çocukları(Melekler)-Hevâ ve hevesler-Boş hayâller-Kuruntular- Bedensel- Hayvani bilinç-Doğasal olay veya varlıklar-Burçlar-Melekler-Evliyalar-Din adamları}

 • İLÂHLARIN ÖZELLİKLERİ{Hayata ve ölümün tadılışından sonraki yaşantıyı oluşturacak bir özelliğe sahip değildirler-Bir şey yaratamazlar; kendileri de yaratılmıştır-Kendileri de kendini ilâhlaştıran benzeri kullardır-Yardıma muktedir olamadıkları gibi kendi nefslerine de yardım edemezler-İnsanlardan pek çoğunu saptırırlar-Cehennem yakıtıdır(Cehennemde ebedi kalıcıdır)-Konuşmazlar}

 • Hayata ve ölümün tadılışından sonraki yaşantıyı oluşturacak özelliğe sahip değildirler.

 • Kendileri de, kendini ilâhlaştıran benzeri kullardır.

 • İnsanlardan pek çoğunu saptırırlar. {Salâtı ikâme edemeyişin (Rabbine yönelmeyişin) doğal sonucu!}

 • Ne kendi nefslerini kurtaracak güce sahip olurlar; ne de destek görürler!

 • Kim: "Ben, O'nun dûnunda bir tanrıyım" derse; ona, bunun sonucunu cehennem olarak yaşatırız!

 • İLÂH EDİNMEK{İlâh Tasavvur etmek-İlâh varsaymak-İlâh oluşturmak-Allah hakkında su-i zanda bulunmak-Allah’ı tanrı yerine koymak-Mîsaklarına rağmen (yaratılışlarındaki mutlak teslimiyet fıtratına rağmen) sonradan Allah Ahdini (şartlandırılmaları ya da yanlış bilgileri yüzünden) bozmak- Kendi zannındakine, hayâlindekine yönelmek-“Hakikat”ten tam sapmak-Hakikat bilgisini inkâr etmek- Hakikati yanı sıra dışsalı tanrı edinmek-Allah ile bağını kopartmak-Din’e ihanet etmek-Kalbine hamiyeti (köylülük-cahillik gururu), cahillik tutuculuğunu (yeniye kapalılık) yerleştirmek-İman edenleri Mescid-i Haram'dan alıkoymak-Bekletilen hedy kurbanlarının yerlerine ulaşmasına mâni olmak-Allah'ın (şirk anlayışının kaldırılarak) BİRleştirilmesini/vusûlünü emrettiği şeyi kesip koparmak-Arzda (bedeni amacına uygun kullanmayarak) ifsad yapmak-Allah'tan uzaklaştırılmışlık (hakikatlarına bahşedilmiş Esmâ kuvvelerinden uzak düşmek)-Allah ahdinde bağlılık göstermemek-Az bir pahaya Allah ahdini satmak-Kendi nefsi aleyhine sözünü bozmak-Allah (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olmadan, gerçeğe kılavuzlayanı olmaksızın ve vahyi bilgiye (Esmâ hakikatinden şuura yansıyan bilgiye) dayanmaksızın mücadele etmek-Dünyayı da gelecek yaşamı da yitirmek-Allah'a tek taraflı (işine gelen şeyler yönünden) kulluğu kabul etmek-Kendine hayır isabet ettiğinde onunla keyiflenmek; belâ isabet ettiğinde ise yüzüstü dönmek (Kulluğunu inkâr etmek)–İçgüdüsel dürtülerini-bedenselliğini-kuruntuladığını (Hevâsını) tanrı edinmek-Bedensel-Hayvani bilincin hükmüne girmek-Doğasal olay veya varlıkları, Allah yanı sıra ilâh-tanrı konumunda düşünmek-Allah'a inanmayıp yıldızları tanrı kabul edip onlara tapınmak-Melekleri ve nebileri Rabler edinmek-Evliyaları, din adamlarını rab edinmek-Görünmeyen varlıkları(Cinleri) dost –hâmi-veli-Rab edinmek Velisi (şeytan-vehim) olmak]-Apaçık hüsran}

 • “Hakikat”ten tam saparak, zararı yararından fazla olana yönelmek

 • ALLAH İLE BAĞINI KOPARTMAK {Uydurulan gerçek dışı kabuller-“İlâh” varsayımı, tasavvuru-(Esmâ'nın açığa çıkışı olan) işaretleri yalanlamak ve geleceklerindeki sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenlerin boş hayallerine tâbi olmak- Dışsalı tanrı edinmek-Putlarını Rablerine denk tutmak-(Allah dûnunda övülen-yüceltilen-büyütülen ve bunların karşılığında kişiye istek ve arzuları istikametinde bağışlarda bulunacağı umulan varlık oluşturmak-vehmetmek-varsaymak)- Allah dûnundan, kendilerine ne fayda ve ne de zarar vermeyen şeylere dua edip yakarmak- Hayâlindekilerle ötende kabul ettiğin Tanrını bezemek ve o “Hayâli Tanrı”nın da kulu(kölesi) olmak-Din’e ihanet etmek}

 • Allah dûnunda Rab ittihaz etmek {Allah yanı sıra ilâh-tanrı edinmek-Evliyaları, din adamlarını rab edinmek-Bazılarının bazılarını (mesela İsa'yı) Allah yanı sıra ilâh-tanrı edinmeleri-Allah'tan başkasına kulluğu düşünmek-Hakikatten yüz çevirmek-Fesat çıkarmak-Şirk koşmak-Allah’a teslim olduğu bilincinden yoksun olmak }

 • KÂBE İÇİNDEKİ VE ÇEVRESİNDEKİ 360 PUT

 • Hevâsını ilâh edinmek{(Rasûlü alaya almak-İçgüdüsel dürtülerini-bedenselliğini-kuruntuladığını tanrı edinmek)- En'am (koyun-sığır-deve) gibi olmak; belki tuttukları yol itibarıyla daha sapmak (insan olmaktan)-Yaşamı Dünya hayatından ibaret sanmak-Hakikati geçersiz kılmaya uğraşmak-Allah’ın asılsız zan içindekileri bilgisi(kabulü) doğrultusunda saptırması, algılaması ve hakikati hissedişini kilitlemesi-görüşüne perde koyması-İşittiklerini yahut akıllarını kullanmayanlar)

 • "Buzağı"yı İlâh edinmek (Bedensel-Hayvani bilincin hükmüne girmek)

 • Bedeni ilâhlaştırarak (Tagut) ona tapınma (Hem nefslerini (bilinçlerini/kendilerini) hem de ehillerini (kuvvelerini/yakınlarını) hüsrana uğratacak şekilde yönlendirme-Gerçekte var olmayıp var sandıkları kuvvelere, fikirlere tapınma)

 • Doğasal olay veya varlıkları, Allah yanı sıra ilâh-tanrı konumunda düşünmek

 • “Burçlar”ı ilâh edinmek(Allah'a inanmayıp yıldızları tanrı kabul edip onlara tapınmak)

 • Melekleri ve Nebileri Rabler edinmek {Hoşlanmadıkları şeyleri Allah'a yakıştırmak (melekler kızlarıdır diyerek, kız çocuklarını Allah’a nisbet etmek)-Yalan söyleyip, en güzel geleceğin kendilerine ait olduğunu iddia etmek-Rasûllerin bildirdiklerini inkâr etmek(Şeytanın yaptıklarını süslemesi)-Velisi (şeytan-vehim) olmak}

 • Allah, melekler ve nebileri Rabler edinmenizi istemez! (O ilim sahibi beşer)

 • Cinleri Allah’a ortak kılmak {Cinleri dost–hâmi-veli-Rab edinmek-"Medyumluk” adı arkasında “Ruhlar” kisvesine bürünen “Cin”lerin bildirdiklerine tâbi olmak-Cinlerin vaadlerine-aldatıcı şeylere kanma-Olmayacak hayâllere, kuruntulara düşüp aldanmak-Sûreti Hakk`tan görünen cinlere uyarak İslâm’dan uzaklaşmak-İslâm`ın Tevhid ve akaid ilmine sahip olmamak, "Âmentü"de belirtilen hususları bütün detaylarıyla bilememek ve saptırıcı fikirlere tâbi olmak-Sahte Mehdilere-mürşidlere tâbi olmak- Reenkarnasyon(Tenâsuh-Birkaç defa çeşitli yapılarda dünyaya gelme) görüşüne inanmak(İslâm, reenkarnasyonu reddeder!)-Cinlerin insanları kendilerine bağlamak için yem olarak kullandıkları hümanist(insancıl) fikirler(!) ve spiritizma masallarına kanmak- Çeşitli "uçan daire, balon, insanımsı" görüntüler veren ve kendilerini hep Uzaydan, başka galaksi veya sistemlerden gelmiş varlıklar olarak tanımlayan (Cinler kendilerini böyle tanıtır) varlıklara kanmak(‘’İnsan’’ adıyla bilinen ve tanınan yaratık sadece dünya üzerinde yaşamaktadır. Bunların haricinde diğer gezegenlerde dahi, insan ve CİN`e benzer fizik-maddi bedenli yaratıklar mevcut değildir)-Cinlerin sanki yeni bir şeymiş gibi sunduğu eski Hint felsefelerine kapılıp İslâm'dan geri kalmak-"Hocalık" kisvesi altında fal ve büyü yapanlara inanmak-Kendini yok olup gidecek beden zannetmek-Şeytana (bedene-hakikatinden habersiz bilince) kulluk etmek-Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar yakıştırmak(Allah, Subhan’dır!)- "Altın Çağ" vaad ve hayâlleri-İnsanlığın beklenen önderleri(“Mehdi” veya “Mesih”)}

 • Cinler neler yapar?    

 • İnsana Hakikatini inkâr ettirir.   

 • Bağlılarını “Vahdet” ve “Kader” konularından uzak tutmaya çalışır.

 • İnanç bozukluklarını empoze eder ("Vahdeti Vücud" görüşü diye Panteist görüşü empoze eder)

 • İslâm Dini'nin-Kurân'ın artık geçerli olmadığını iddia eder. {(Geçmişin tüm bilgilerini, evrensel bilgi boyutundan okuyarak) kişileri, sanki "o devirde yaşamış kimselerin ruhuymuş" gibi kandıran bu varlıklar; diğer yandan da,  çeşitli eski felsefeleri sanki yeni şeylermiş gibi ileri sürerek kandırır)}

 • İnsanları Tanrılar ormanına salıp (karşılarına sayısız Tanrılar, Rablar çıkarıp) orada yolunu kaybettirir.

 • Spiritizma masalıyla insanları yönetir. (Hümanist fikirleri yem olarak kullanır)

 • Cinlerle nasıl bağlantı" kuruluyor?

 • Beynin direkt algıladığı dalgalarla görülürler(“Gören(?)” insanlar, çoğu zaman yeterli veri altyapısı olmadığı için, “gördüğü” “cin” olmasına rağmen, oyuna gelerek “veli” gördüğünü sanır)

 • Cinlerin günümüzde oluşturmaya çalıştığı yeni neslin (Obsede edilmiş neslin) yeni-eski karışımı fantezileri

 • Uzaylı kurtarıcılar- İnsanlığın beklenen önderleri (“Mehdi” veya “Mesih”)-"Altın Çağ" vaad ve hayâlleri

 • Hükmü-yönetimi altına aldığı kişiler, cinleri inkâr eder.(Kurân’ın bir âyetini dahi kabul etmeyen, tamamını kabul etmemiş demektir)

 • Görünmez varlıklara karşı tasarruf sahibi olmak{Zülkarneyn'in yecüc mecüc'e karşı eriyik bakır-demiri set inşaatında kullanması-Süleyman a.s.ın bakır-demirin elementsel bileşiminin gücünü kullanması(Kendisine fırtınanın boyun eğmesi ve Onun (Süleyman'ın) hükmüyle, içinde bereketler oluşturulan bölgeye doğru esmesi)-Zırh gibi koruyucu mükemmel bir düşünce sistemi oluşturmak ve imanının gereğini uygulamak(Davud a.s 'a savaş sıkıntılarından korunmak için tâlim edilen zırh yapma sanatı-(Dışsal ve içsel) şeytanların vesveselerinden [onların çevresinde bulunmasından ve kendisine bitkinlik-azap yaşatan beden olma fikrinden] Rabbinin varlığındaki koruyucu Esmâ'sına sığınmak)}

 • (Medyumlar, ruhlarla-uzaylılarla görüştüklerini sananlar, kendini evliya, şeyh, Mehdi zannedenler!...) Şeytanlara(Cinlere) karşı okunacak en tesirli dualar

 • ÂHİR ZAMAN İLÂHI (Lâkabı->DECCAL!)-> İlâhlık(Tanrılık) iddia eden varlık-"Ulûhiyet" kavramının gerçeğini örterek, kendini "Rab" olarak gören-İnsanların asırlardır tapındıkları gökyüzündeki Tanrısı olduğunu bildirecek ve onları kendine tapınmaya, kendi TANRI'lığını kabul etmeye davet eden-Kendinden önce türeyecek 30 a yakın sahtesi olan-En son gelecek olan hakikisinin göstereceği olağanüstü olaylar ve sahip olacağı olağanüstü güçlerle insanları kendine tapındıracak YÜCE RAB olduğunu iddia edecek varlık-İnsanları içselliğine dönmekten alıkoyup, dışsallıkta tüketecek olan sağ gözü kör yâni Hakk’ı-gerçeği görmekten perdeli olan-Âfâki boyuttan seyirle hakikatına vâkıf olmuş, bu yüzden de kendisinde açığa çıkan “kudret sıfatı“ desteğiyle de insanları kendine tapmaya dâvet eden-"Mehdi" anlayışının ardından ortaya çıkacak olan varlık-Kuş gibi uçarak dünyanın bir yerinden diğer bir yerine gidebileceği, kırk günde bütün dünyayı dolaşacağı, girmedik ev kalmayacağı, aynı anda dünyanın her yerinde görülüp, dinlenebileceği hadislerle bildirilen belâ-İnsanlara yanlışı doğru imiş gibi gösteren-Beş duyunun sana var sandırdığı kısır sığ anlayış-Beş duyunun sana var sandırdığı çağdışı anlayış üstüne bina edilmiş her düşünce sistemi-"İhlâs" sûresinde açıklanan "Allah" kavramının manâsını anlamamış; kafasında yarattığı bir Tanrıya "Allah" ismini etiketliyerek yönelen insanların tasavvurlarındaki gökte bir yerde yaşayan Tanrı-Kandırmaca-Sonlu sınırlı bir tanrı-Ahir zaman fitnesi}

 • “GÖK TANRI("DECCAL") KURBANLARI, bekledikleri Deccal'i karşılarında bulunca hemen ona koşacaklar.

 • Dünyanın her yerinde görülecek olan olağanüstü güçlere sahip Deccal'in fitnesinden tek kurtuluş yolu…

 • İLÂH EDİNEN{Allah dûnundaki ne yararı ne de zararı olmayan şeylere yönelen-“Mağdubin”(“şirk” yollu, baştan beri “tanrı kavramını kabul edenler”)-“Hakikat”ten sapan-“Daâlliyn"(“Ehli kitap” denilen; kendilerine işin doğrusu bildirilmiş, Allah indindeki tek Din’den yani İslâm’dan, yani Hazreti Musa veya Hazreti İsa öğretisinden “Sapanlar"-Esmâ'sıyla hakikatleri olan Allah hakkında su-i zanda bulunan (O'nu tanrı yerine koyan)-Allah'a ortak koşan(Şirk ehli)-Kendi nefsi aleyhine yalan söyleyen-Hayalinde Tanrı uyduran-Asılsız zanlarının getirisini İlâh edinen- O'nun dûnunda tanrılar edinen-Bu varlığın ötesinde ayrı bir Tanrı kabul edip, hayâlindekilerle O’nu bezeyen ve o “Hayâli Tanrı”nın da kulu(kölesi) olan-Putlarını Rabbine denk tutan-İlâhlarının gücüne dair, açık bir delil gösteremeyecekleri halde zanlarına tâbi olan-Allah üzerine yalan söyleyerek iftira eden- Hem başkalarını Hz.Rasûlullah'ta engelleyen, hem de (kendileri) Ondan uzaklaşan-Hakikatten saptığı için artık aydınlatacak bir veli bulamayan-Kendine ulaşan nimeti Rabbine değil, başka bir tesire bağlayan- Allah’ın kendisini rızıklandırdığı şeylerden hayalî tanrılarına pay ayıran-(din-sistem) anlayışlarını paramparça eden-Münâfık-Rüşd yolunu görse de o yola girmeyen- Hevâsını ilâh edinen- Apaçık hüsrana uğrayan-Dünyayı da gelecek yaşamı da yitiren)

 • İlâh edinenlerin kişilik özellikleri, inanç ve uygulamaları {Allah'a ortak koşar-Kendilerine yardım olunur ümidiyle Allah dûnunda  tanrılar edinir-Kendisini korur diye ilâhlar(Tanrılar) vehmeder(varsayar-tasavvur eder)-Kendi nefsi aleyhine yalan söyler-Hayalinde Tanrı uydurur-Asılsız zanlarının getirisini İlâh edinir-Putlarını Rabbine denk tutar-Allah Nebisini gördüğünde, "Bu mu tanrılarınız hakkında konuşan!" diyerek onu küçümser-Allah Nebilerine tuzak kurmak ister-Tanrılarına destek vermek için Allah Nebilerini yakmak ister-Hakikatleri olan Rahmaniyet hatırlatılınca, onu inkâr eder-“Hakikat bilgisi”ni inkâr eder-Kozalarında yaşar(Gerçeği fark edemez)-Atalarını putlara tapanlar olarak gördükleri için kendileri de onları taklit eder(Oysa kendileri de Ataları da sapık bir düşüncede olduğu apaçık ortadadır)-Tanrılarına destek vermek için elinden geleni yapar-Allah Rasûl ve Nebilerine tuzak kurmaya kalkar(Fakat Allah onların yaptığını geçersiz kılar)-Rüşd yolunu görse, o yola girmez-Sapıklık yolunu görse, onu yol edinir-yaptıklarının sonucunu şiddetle yaşar-mucizeleri, işaretleri yalanlamaları ve onlardan gaflete düşmeleri dolayısıyla, denizde boğulur-Yaptıkları boşa gider-Sadece yapmakta olduklarının sonucunu yaşar-Din(sistem) anlayışını paramparça eder-Kendileri de taptıkları ilâhlar da cehennem yakıtıdır(cehennemde ebedî kalıcılar)}

 • Allah’ın kendilerini rızıklandırdığı şeylerden hayalî tanrılarına bir pay ayırırlar(Kendilerine ulaşan nimeti Rablerine değil, başka bir tesire bağlarlar.

 • İlâhlarının gücüne dair açık bir delil göstermezler.

 • Allah Nebileri “Hakikat”i hatırlattığında neler yaparlar? {Allah Nebilerine tuzak kurmak isterler(Ama Allah onların yaptığını geçersiz kılar)-Tanrılarına destek vermek için Nebileri yakmak isterler(Fakat Allah Nebilerine ateşe serin ve selâm (selâmet) olmasını emreder)}

 • Kendi nefsleri aleyhine yalan söylerler… Uydurdukları(hayallerinde tanrılaştırdıkları) şeyler kaybolup gider.

 • Kendilerine yardım olunur ümidiyle Allah dûnunda edindikleri "İlâh"ları("Tanrı"ları) onlara yardım etmezler... Aksine onlar, Tanrılara(hizmete) hazır duran ordudurlar!

 • İlâh oluşturanların inanç ve uygulamaları, helâkı oluşturur. (Yapmakta oldukları da boştur)

 • Hayâlimizde var edip-besleyip-geliştirip büyüttüğümüz(!) ilâhlarla birbirimizi yargılar; tehdit ederiz... Zannımıza göre icâbet etmediğinde de ilâhlığından şüphe ederiz!

 • "HAYÂLİMİZDEKİ İLÂH"

 • "Hayâlimizdeki İlâh"a dayanan indî hükümler

 • KURÂN'DAKİ "İLÂH" ANLATIMI

 • İlâhlık mefhumu yoktur!

 • “NÂS"IN İLÂHI(İnsanın bâtınındaki boyutlar-”Ulùhiyet” mertebesine işaret)

 • "İlâh" varsayımının "Allah" anlayışına dönüşmesi için Kurân'ın "İlâh"-"Tanrı"ya inananlara hitabı...

 • Allah ile beraber bir İlâh (Tanrı) oluşturma!

 • İki İlâh edinmeyin! 'HÛ', sadece Ulûhiyet sahibi BİR'dir.

 • "Yaratılmış", İlâh olmaz!..

 • Semâlarda ve Arz'da Allah'tan başka İlâhlar(Tanrılar) olsaydı, ikisi de düzenini yitirirdi...

 • Allah ulûhiyeti beşerde zâhir olmaz!

 • Kıyamet sürecinde ulûhiyet hükümlerine göre ölçütler konur...

 • “İLÂH-TANRI" KAVRAMINI ORTADAN KALDIRAN ANLAYIŞ

 • Bu varlığın ötesinde-ötende ayrı bir Tanrı kabul ettiğin an, hayâlindekilerle O’nu bezemiş ve o “Hayâli Tanrı”nın da kulu(kölesi) olmuş olursun!

 • İlâh tasavvurunun gerçeği, varedici olan Allah’tır!

 • “İlâh” varsayımı-tasavvuru, sende varolan düşüncenin gerçeğinin Allah (“Ulûhiyet sahibi Tek”) olduğuna işaret eder! Bu seyr içinde tek Varedici olan Allah’ı idrâk etmeye çalış…

 • ALLAH'A GİDEN YOL->(Kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğrudur!)

 • "Allah" İsmiyle işaret edilen kavramı anlamaya çalışarak, "İlâh"-"Tanrı" kavramının "O"nun içinde yok olduğunu fark edin!(“İlâh” veya “Tanrı” diye var sandığımız şey, gerçekte “Allah” İsmiyle işaret edilen varlıktır!)

 • Bizi yukarıdan yöneten bir İlâh(Tanrı) yoktur! Rabbiniz olan Allah'a kulluk bilincine erin!

 • Eğer O'nunla beraber ilâhlar olsaydı, Arş sahibine bir yol ararlardı...

 • Bilincini, Tanrı objesiz(Hanif olarak), her şeyi yaratış amacına göre programlayarak Yaratan'a(semâlar ve arzın Fâtır'ına) yönelt...

 • Kurtuluşu gösterecek olan, Rabbindir. (Rabbin seninledir!)

 • Kendini dışsallıktan kurtarıp içselliğini yaşatacak çalışmalarda bulun ve Hakikatin yanı sıra dışsalı tanrı edinme!

 • Hep birlikte "Varlığınızdaki Esmâ hakikatinden (uzanan) Allah ipi"ne sarılın ve ayrılığa düşmeyin…

 • Kim Tagut’u (gerçekte var olmayıp vehim yollu var sanılan kuvvelere tapınmayı) terk eder, (varlığını oluşturan) Allah’a (Esmâ'sına) iman ederse, kesinlikle o kopması mümkün olmayan-Hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmış olur.

 • Yardımı yukarıdaki - ötedeki ilâhlar(!) dan değil; "Özünüzdeki Ulûhiyet hakikatı"ndan (Allah’tan) isteyin! (“Ulûhiyet"in özel-has isminin "Allah" olduğunu ve Allah Ulûhiyetinin beşerde zâhir olmayacağını unutmayın!)

 • Esmâ'sıyla hakikatiniz olan Allah, (Velî isminin özelliğiyle) size yeter ve size hakikatinizden yardım eder!

 • Allah dûnunu vekil edinme!

 • İLÂH ANLAYIŞINA KAYMAMAK İÇİN...

Kendilerini çağırdığın bu şey (lâ ilâhe illâllah gerçeği; Sistem realitesi), şirk koşanlara büyük geldi!

Allah dilediğini kendine seçer; kendine yönelenleri de hakikate erdirir!"

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

Word olarak kaydet(Abdest  - Salât)

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg