KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 
 

DUA

 • Zâtındaki "rubûbiyetin" harekete geçirilmesi...

 • Yeni tecellilerin açığa çıkması mekanizmasına dönük talep

 • Beynin  "yönlendirilmiş dalgaları"

 • "Öz"ündeki İsmi "Allah" olana ait kuvvet ve Kudreti, istenilenler istikametinde kanalize etme.

 • Özünde ve varlığının her boyut ve zerresinde kendisiyle kâim olduğun Allah’ın kudretinin ortaya çıkmasını talep

 • Nefsindeki Allah'a ait güç ile tahakkuk yolu

 • Yaratılış kemâlâtının sırlarını açığa çıkarma yolu

 • Gönlünden Rabbine açılan kapı

 • Senden sana açılan Rabbinin kapısıRabbine yöneliş ve hacet kapısı

 • "Ötedeki bir Tanrı"dan talep değil;varlığındaki ilahî gücün ortaya çıkartılması tekniği

 • Rahmet kapısı(Allah yönelişi algılayandır)

 • (Hakikati itibariyle) Allah'a ait olan bir istek...

 • Gönlündeki en güçlü silâh

 • Beynin yönlendirilmiş dalgaları

 • Yaratış sırrı

 • Allah'ın yaratış vesilesi

 • Dertli, sıkıntılı, hastalıklı, ezâ, çile çekenlerin kurtuluş-selâmet vesilesi

 • Fakîr ve  garîblerin nice zâlim sultanları helâk ettikleri silâh

 • Yoksulların zenginliklere erişme vesilesi

 • Sana, karşılıksız, bedava verilmiş bir mekanizma... Hîbe!

 • Seni, her isteğine ve her arzuna kavuşturacak tek şey...

 • Beynine bahşedilmiş yüce güçleri harekete geçiren mekanizma

 • İnsana bahşedilmiş en mükemmel güç ...

 • Ruhu kuvvetlendiren ve ölümötesinde getirisi yaşanacak en büyük nimet

 • "Mümin"in silâhı

 • İbadetin özü

 • Kerâmet

 

 

 • DUA, ALLAH'A YAPILIR

 • Dua, âfâkta aranacak bir obje Tanrıya değil; Allah'a yapılır! (Allah, şah damarından yakın olan "ÖZÜNDE" de mevcut olandır! -Dua, ibadetin özüdür!)

 • Duanız, hakikati itibariyle Allah'a ait olan bir istektir!

 • Dua, beynin yönlendirilmiş dalgalarıdır!

 • Beyin dua anında "yönlendirilmiş beyin dalgaları" üretir

 • Dua, kerâmettir!

 • Gönlünden Rabbine açılan kapı, dua zikir kapısıdır!

 • Allah duaları işitendir(Yönelişi algılayandır)

 • Dua, nefsindeki Allah'a ait güç ile tahakkuk yoludur!

 • Duada yaratış sırrı gizlidir!

 • İnsan dua ettikçe Allah onunla yaratır!

 • Bilelim ki, Allah senden sana icâbet edecektir!

 • "O bir şeyin olmasını dilerse, "OL" der ve o şey olur!"

 • Allah Rasûlü'nün çok dua etmesinin sebebi

 • YANLIŞ DUA

 • Yanlış bir dua ile kendi kendimizi yaralayabiliriz!

 • Ölümötesi yaşamda görülecektir ki, kişiye "Dua"larının getirisini hiç birşey getirmemiş olacaktır!

 • Dua'dan en büyük verimi almak istiyorsak...

 • Dua ikidir

 • 1-Mekanik(Taklidî Dua)

 • 2-Hâl ile Dua

 • Kişinin düşüncesindeki ve hâlindeki dua, dilindeki duadan daha önemli ve geçerlidir!

 • "Dua" ederken bazı hareketler önemlidir!

 • Konsantrasyon ne kadar güçlü olursa duaya icâbet de o derece süratli olur!

 • Duanın ısrarla devamına müsaade olunması, o duaya icâbet edileceğinin göstergesidir!

 • Şüphesiz kabul olacağından emin olarak dua edin!

 • Dua'nın tesirini kesen güç, vehim-vesvese kuvvesidir!

 • DUA EDİLEN YERİN ÖNEMİ

 • DUANIN ZAMANI

 • Gece yapılan dua

 • Secdede yapılan dua son derece tesirlidir!

 • Rahmet Saati

 • Hassas olduğunuz saatler, Rahmet saatidir!

 • Duanın gerçekleşmesinde rol oynayan iç ve dış şartlar

 • Toplu yapılan duaların tesiri daha güçlüdür!

 • DUAYA İCÂBET

 • Duasına icâbet bekleyen ne yapmalı?

 • "Zül Celâli Vel İkram" İsmiyle yapılan duaya icâbet olunur!

 • DUA İLE İSTİDAT VE KÂBİLİYET ARASINDAKİ İLİŞKİ

 • Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmıştır!

 • Dua, Takdirdendir!

 • Kaderi ancak dua değiştirir!

 • Allah, kulunda ortaya çıkacak pek çok özelliği dua şartına bağlamıştır!

 • Dua fıtratı değiştirmez!

 • Dua ile Dünyanın ve ölümötesi yaşamın tüm güzelliklerine erişebilirsin!

 • Dua edebilmek de lûtfu ilâhidir!

 • "KURÂN-I KERİM"DEN ÖRNEK DUALAR

 • Dünya ve âhiret güzelliklerini talep

 • İlâhi inâyeti talep için

 • Cenâb-ı Hakk tarafından icâbet sözü verilen dua

 • Nefse zulmetmek hâlinde yapılması gereken dua

 • Kişi isterse inanmayarak bu duayı yapsın Allah ona kâfi gelir!

 • Nuh aleyhisselâmın duası

 • Yunus aleyhisselâmın duası

 • Musa aleyhisselâmın duası

 • Hayırlı evlâd için...

 • Kurân-ı Kerim'deki namaz ile ilgili tek dua

 • Dertlerden sıkıntılardan selâmete çıkmak için…

 • Anne-baba için yapılacak dua

 • EN BÜYÜK DUA ÂYETLERİ

 • Koruyucu dua (Şeytanlara(Cinlere) karşı okunacak en tesirli dualar)

 • Özel 19 lu Hâcet Duası

 • Hâcet (İhtiyaç) namazı ve duası

 • İSTİHARE("Gayb"ı Allah'a danışmak)

 • İstihare namazı

 • İstihare duası

 • İstiharede görülenler

 • İstihare, bir tür otokontroldür!

 • Allah'a soran asla pişman olmaz!

 • BELÂLARDAN MUHAFAZA

 • Allah'tan âcilen ve önemli olarak istenilmesi gereken hayati öneme haiz hususlar

 • Kim bu duayı yapar da sonra o gece içinde ölürse...

 • BÜYÜK HÂCET DUASI

 • Rasûlullah'ın gece namazında secdede yaptığı dua

 • Rızkın artması, borçlar için dualar

 • Çok faydalı bazı dualar

 • Bilincin mârifet nuruyla dirilmesi için

 • Gavs-ı A'zâm'ın öğrettiği dua

 • RASÛLULLAH'IN ÖĞRETTİĞİ ÇOK ÖZEL DUALAR

 • Dua'dan mahrum olan...

 Word olarak yükle