KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

İMAM

 • Önder

 • Yol gösteren

 • Yönetici

 
 • "HAKİKAT"E ERDİREN ÖNDERLER(İmamlar-Yöneticiler)-[Kulluklarının farkındalığında olanlar…-Allah yanı sıra tanrıya yönelmeyenler…-“Rahman’ın Kulları”…-Sâlihler…-İnsanları uyaranlar…-Korunmak isteyenlere uyulası önderler...-Hayırlı işler yapan, salâtı ikame eden ve zekât verenler…-Rabbinin kendisindeki işaretlerine ikan sahibi olanlar…-İlmi nedeniyle kendisine uyulanlar…-“Hakikat”i hatırlatma çağrısı yapanlar…)

 • Hz.İbrahim'in "İnsan"lara imam kılınması

 • "Hakikat"e erdiren önderler, Rabbinin kendisindeki işaretlerine ikan sahibidirler.

 • BÜTÜN NEBİ VE RASÛLLERİN İMAMI(Önderi-Yöneticisi)->Hz.Rasûlullah aleyhisselâm

 • Kıyamet sürecinde her insan grubu kendi önderi ile çağrılır.

 • CUM'A SALÂTININ YÖNETİCİSİ(İMAMI)->HZ.RASÛLULLAH{Cum'a Salâtının yöneticisi(yol göstereni-önderi("Allah zikri" (Hakikatinizi hatırlatma) çağrısı yapan-Tüm Nebilerin de imamı olan Hz.Rasûlullah}

 • Yöneticinin(İmamın) toplumsal tebliğ toplantısı

 • Kadınların İmama uyarak Cuma namazı kılması

 • MEZHEP İMAMLARI

 • "İMAM-I MUBİYN"(Beyin ve Ruh)

 • "Biz her şeyi İmam-ı Mubiyn'de (beyinlerinde ve ruhlarında) ihsa ettik (tüm özellikleriyle kaydettik!"(Yâsîn/12)

 • Esmâ Hakikatlerinin şuurunda olanların(Allah yanı sıra tanrıya yönelmeyenlerin-“Rahman’ın Kulları”nın) duası... "Rabbimiz... Bizi korunmak isteyenlere önder (imam) kıl"

 • ATEŞE ÇAĞIRAN-ATEŞE ULAŞTIRAN ÖNDERLER(İmamlar-Yöneticiler-Yol göstericiler)...(Zulmedenler-Hak'sız olarak yeryüzünde büyüklenmek isteyenler-Kadim Hakikat bilgisini şuurun sınırsız kuşatıcılığıyla tüm varlıkta müşahede yerine; birimselliğine hasrederek bedenselliğine vermiş ve bedenselliğinde dilediğini yapma noktasına(nefs-i emmâre yaşamına) düşenler…-Allah işaretlerini az bir değer (dünyalık zevkler) karşılığında satanlar…-Küfrün önderleri)

 • FİRAVUN{Benlik(Ego) bilinci-Hakikat Bilincinin karşısına dikilen ego bilinci-Musa Rasûl’e  asi olan-Rabbinden perdeli bilinç-TANRI’nın var olmadığını idrak etmiş ama sadece kendisinin tanrısal gücüne inanan-“Allah” ismiyle işaret edilenin ne olduğunu idrak edememenin yetersizliği içindeki kişi-Sütunlar (üzerine kurulu saraylar) sahibi-Arz’da(Bedende) üstünlük kurmuş ve Arz’ın ehlini fırkalara ayırmış bilinç-Hakikatinde Hakk’ı görmek derecesinden, bedenselliğinde yaşama derecesine düşen-Rabbını tek olarak bilişi sonucu İlâhi ilhamlar dahil değişik ilhamlar alan nefs-Şeytanın temsil ettiği vehim gücünün esiri olarak, vehmin seslenişi olarak yanlış bir ilimle yanlış düşüncelere sapan-Hâlâ tanrı kavramından kurtulamamış olan-Henüz vehmî benliği ortadan kalkmamış olan-Allah'ı anlamadan vehmi atan-“En büyük” sadece kendisi olan-Birimsel nefse dönük sorumsuzca yaşayan-Bedenin istek ve arzularını sınırsız bir biçimde yaşamak gafletine düşen-Kendini Hakk, herkesi de kendi kuluymuş gibi zanneden-Kendisini bilinç boyutunda (nefsin hakikati boyutunda- ilim boyutunda) tanıyıp hissedemeyen-Efsanevî mısır kitaplığından edindiği bilgiyle çevreye üstünlük taslama yarışına girmiş kişi-Yalanı, gıybeti, haramı mübah gören anlayış-İlmi maddi veya manevi çıkar sağlama sermayesi edinmiş kişi-İlmin gereğini yaşayamayıp mülhime denizinde yürümeye kalkan-Velâyet (varlığın hakikatini yaşama açılımı) oluşmamış bilinç-“Allah’ta, kendini Allah’tan ayrı gören” ama öbür yandan da "kendi varlığının hakikatinin Allah olduğunu bilen"-Bir ben var, bir O var. “Bendeki O!..” diyen -“O Hak”tır, “bu Hak”tır, “şu Hak’tır” gibi “Hakikat”ten hayli uzak bir vâdiye sapıp, ömür boyu orada fâsit daire içinde dönüp duran-Zâhirle perdelenip vahdet’ten gafil olan-Kıyamet günü kavminin önüne geçip önderlik ederek onları saptıran ve “nâr”a(Ateşe) vardıran bilinç seviyesi-Akıl gözü (basiret) ile gerçeği görecek durumda olduğu halde Şeytanın kendisine amellerini süsleyip yoldan (Din’den) men ettiği kişi-"Tahkiki küfür" noktasında olan-(Namazdan-zikirden-duadan) mahrum nefs-Mülhime bilinç boyutunun bakış açısı-Mülhime girdabındaki bilinç}

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg