KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"KIRAAT"

 
 • KELÂMALLAH(Allah Kelâmı-Sözü)

 • KELÂM(Enfüsünden ve âfâkından gelen hitap-İlâhi Hitap-Sesleniş-Konuşma)

 • "EL MÜTEKELLİM"->“KELÂM” SIFATI (“Kelim” oluşu-Kendini bilişin tafsilâtlı müşahedesi)

 • İnsan algılama boyutuna hitap

 

"RABB-ÜL ÂLEMÎYN"DEN TENZÎL

"KUR'ÂN"->(Esmâ'nın açığa çıktığı) EVREN

 
 • Muhakkak ki O (Kur'ân), Rabb-ül âlemîn'in tenzîlidir (hakikatin olan El Esmâ mertebesinden şuuruna boyutsal iniştir)!(Şuâra/192)

 • (Esmâ'nın açığa çıktığı) EVREN("OKU"yabilene çok değerli "OKU"nan)

 • Şüphesiz ki O (evren), Kur'ân-ı Keriym'dir ("OKU"yabilene çok değerli "OKU"nandır)-Vâkı'a/77

"RUH"TAN "KALB"E YANSIMALAR

{Fuad-Esmâ mânâları yansıtıcısından, şuura yansımalar}

Andolsun o ardı ardına irsâl olunanlara;

Şiddetle esip de savuranlara;

Diriltip ayağa kaldıranlara;

Seçip ayıranlara;

Hatırlatıcıyı ilka edenlere (şuurda açığa çıkaran kuvveler. Mele-i Âlâ. Alûn melekler. "İlka" da, "likâ" da aynen "nefh" gibi derûndan zâhire ya da içten dışa doğru "şuurda" oluşan bir hâl, hissediştir. Ahfâ - Hafî {Sıfat tecellisi} - Sır {Esmâ tecellisi} - Ruh {Fuad-Esmâ mânâları yansıtıcısı} - Kalp {Şuur} - Nefs {Bilinç} sıralamasında, Ruh'tan kalbe yansımaları anlatır. "Halife-İnsan" bu mertebelerin tamamıdır ya da bu bütünlüğe "İnsan" adı verilmiştir; denebilir. Bundan yukarısının ise dile gelip anlatılması doğru değildir, denir. Allahu âlem! A.H.)! (Mürselât/1-5)

"KALB"E(Şuura) İNİŞ

 • ESMÂ İLMİ, CİBRİL İLE İNDİ!{Er Ruh-ul Emin (Fuadına yansıyan Esmâ ilmi) Onunla (Cibrîl) indi!Senin kalbine (şuuruna) ki, (bu bilgiye dayalı olarak) uyarıcılardan olasın! Apaçık bir Arapça anlatım diliyle!(Şuâra/193-195)}

 

KUR'ÂN,

"KELÂM"IN SAHİBİNDEN GELİR!

 
 • “SALÂT”TA(Namazda) SANA İLÂHİ HİTAP GELİR….(Varlığında-özünde mevcud olan hakikatlerden bahseden "Bilgi", bir Rasûl aracılığıyla sana ulaşır)

 • SEN DE, GELEN İLÂHİ HİTABI SESLENDİRİRSİN…

 

"SENDEKİ NEBİ"YE GİDER!

 
 • "Sen var" olduğun zaman ise, o hitap sana ulaşmaz!. Çünkü, o hitap "Nebi"yedir("Et tahıyyatu..." okunurken, "sen ortadan kalktığın zaman", ilâhi hitap sendeki "nebi"ye gider!.)

 •  SEN ANCAK BİR UYARICISIN! {(Rasûlüm!) Belki de sen, "O'na bir hazine inzâl edilseydi yahut beraberinde bir melek gelseydi ya" demelerinden (akılla değerlendirilen yerine gözle değerlendirilen mucize istemelerinden ötürü), için daralıp, sana vahyolunanın bazısını bildirmeyi terkedecek misin? (Hûd/-14)}

 

SUSUN Kİ SİZE RAHMET EDİLSİN!

 
 • Kurân kıraat edildiğinde Onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.(Enfâl/204)

 • RAHMAN İÇİN ADANAN ORUÇ (Susma orucu)

 • "İNSAN"ın ORUCU, muhatabında gayrılık görmemektir!

 • Allah ve Rasûle isyan konusunda fısıldaşanların kendilerinden açığa çıkanları Allah kayda almış; onlar ise unutmuşlardır!( Anlamaz mısın Allâh, semalarda ne var ve arzda ne varsa bilir!)

 • YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->"Ancak, Rabbimden bana vahyolunana tâbi olurum... Bu (Kur'ân) Rabbinizden basîretlerdir (idrak ettirir), hüdadır (hakikat rehberi) ve iman eden topluluk için rahmettir (kemâlâtlarını açığa çıkarır)."(Enfâl/203)

 • Rabbini nefsinde, haddini bilerek, hissederek ve gizlice, gösterişsiz, sesini yükseltmeden, sabah-akşam zikret, hatırla ve derinliğine düşün! Gâfillerden olma!(Enfâl/205)

EVREN, "GÖRÜLEMEYEN BİLGİ"DEDİR

 • “Görülemeyen Bilgi”ye dokunmak {(Şirk necasetinden-pisliğinden) Arınmak-Tâhir olmak-“Oku”yabilmek  -Rabb-ül âlemîn'den insan bilincinde tafsile indirilen "Evren Kitabı"nı [Allah Esmâsının açığa çıktığı Evren Kitabı-“ Kitabullah”-“Ümmül Kitap”-Mutlak Kitap-Kitapların Anası-İlâhi kitap-Ulûhiyet kemâlâtının eseri olarak yazılmış olan kitabı ilâhi-“Âlem Kitabı”-Tüm boyut ve katmanlarıyla evren-Meleklerin varlığı ile oluşmuş kitap-Her satırı, bir ismi ilâhinin mahzarı  olan ef`al âleminin( fiillerin oluştuğu boyutun) tümü-Harfleri, Kelimeleri, Sûreleri, âyetleri “melekler” olan âlem Kitabı-Hakikat bilgisi ve Sünnetullah-Varlığın hakikatı bilgisi-Sünnetullah bilgisinin açığa çıkmış hâli olan evren içre evrenler-“Sistem” bilgisi-Hakikat bilgisi ve Sünnetullahı-İnsanı Kâmil-Ruh'u Âzam-Hakikatı Muhammediye-Vücud ilmi-Enfüsünden ve âfâktan gelen hitap-Kurân- Kerim’-Bilgi-Oluş-Yaşam Bilgisi] deşifre edilebilmek}

KURÂN'A DOKUNMAK

 • "(ŞİRK) pisliğinden (ben ve tanrı anlayışından) arınmamış olanlar Ona (o BİLGİYE-Kurân'a) dokunmasınlar!" (Çünkü anlayamazlar!)…"Şirk (bir yanda tanrı diğer yanda her şey) düşüncesine sahip olanlar pistir!"

 

KURÂN "OKU"MAK

 
 • "OKU"MAK->HATIRLATMA-(RAHMET)Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)->{Rahman'ın "İnsan"a "Beyân"ı öğretmesi-Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma-Hakikatinden şuuruna yansıtma-Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu-Meleklerin tenezzülü-El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibinin, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkarması}

 • VAHYOLUNANI "OKU"MAK(Deşifre etmek-kavramak)

  Rabbinin Kitabından (Hakikatin olan El Esmâ mertebesindeki BİLGİden) sana (şuuruna) vahyolunanı oku (deşifre et-kavra)!

 • "B" UYARISI(Vurgusu)->{Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması "elleriyle yaptıklarının (kendilerinden açığa çıkanların) sonucu"dur; yani; kendindeki "Esmâ" mânâlarının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır}

 • Ey iman edenler, "B" harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allah'a, O'nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine...(Nisâ/36)

 • KUR'ÂN, "B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM "(Besmele) İLE BAŞLAR(İlk âyet (Sûre)->“ALLAH” kelimesinin yalnızca bir isim olduğu vurgulanır)

 • HER SÛRENİN BAŞINDA “B” UYARISI YAPILIR...

 • İnsanlardan bir kısmı "B" işareti kapsamınca (hakikatlerinin Allah Esmâ'sı olduğu inancıyla) Allah'a ve âhiret süreçlerine (sonsuzluk içinde, kendilerinden açığa çıkanın sonuçlarını yaşayarak yer alacaklarına) iman ettiklerini söylerler; ne var ki imanları gerçekte bu kapsamda değildir!(Bakara/8)

 • İmam, cemaat adına besmele çekemez...(Kişinin “Besmele”yi bizzat yaşaması zorunludur urûç yapabilmek için!.)

 

KONUŞAN KURÂN

("İNSAN")

 
 • Rahman, Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı.(Ona beyanı öğretti)->{Rahman (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi), Talim etti Kurân'ı (Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu). Halketti İNSAN'ı, Öğretti ona beyanı (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli'nin deyişiyle "'İnsan', konuşan Kur'ân" oldu.)-(Rahman/1-4)}

 • KELÂMULLAH(Musa)

 • Allah, Musa’ya Kelime Kelime konuştu…Kelâmı ile Musa’yı insanlar üzerine seçti.

 • "Ey Musa! Muhakkak ki Ben seni, risâletlerim ve kelâmım ile insanlar üzerine seçtim... Al sana verdiğimi ve şükredenlerden (değerlendirenlerden) ol!"(A'râf/144)

 • "Rabbim, şuuruma genişlik ver (bunları hazmedebileyim ve gereğini uygulayabileyim)."(Hz.Musa’nın duası)

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org