KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"MUSALLA"

“SALÂT”IN YAŞANDIĞI(Allah'ın hatırlandığı) YER

 • İbrahim makamı(Makam-ı İbrahim)

 • Hullet makamı

 • Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak

 • Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı

 • "Salât"ın edâ edilmesi(İkâmesi)

 • "Mi'râc"

 
 • GÜVENİLİR SIĞINAK(Zât-"Beytullah"-"Kâbe"-Mecid-i Haram-"Emin Belde"-İnsanlar için hayat unsuru-Kalp makamı)  

 • Güvenilir sığınakta "Salât"ı yaşamak(Allah'ı hatırlamak)

 • ALLAH’I HATIRLAMAN İÇİN “SALÂT”I YAŞA!{"Muhakkak ki Ben, evet Ben Allah'ım! Tanrı yok, sadece BEN! Bana (Esma özelliklerimi açığa çıkarma işlevinle) kulluk ettiğinin farkına var! Beni hatırlaman için salâtı yaşa!"(Tâhâ/14)}

 • BEDEN VE BİLİNÇ BAĞLARINI TERK ET; ŞUUR OLARAK KAL!(Hemen iki nalınını çıkar!)

 • İBRAHİM MAKAMINI(Hullet makamı, Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı) MUSALLA  (namazın yaşandığı yer) EDİN.  (Bakara/125)

 • "Beytimi; tavaf edenler, kulluğunu yaşamak için oraya kapananlar ve secde eden rükû edenler için arındırılmış olarak muhafaza edin" (Bakara/125)

 • İnsanın dışsal veya bilince-bedene ait obje veya özellikleri put veya tanrı edinmemesi gerekliliği...

 • Allah'tan bir takva ve rıdvan üzere bina kurmak

 • MUSALLİN(Bilfiil salât yaşayanlar)

 • Bireysel namaz->Namazın bireysel işlevi

 • Cemaatle Namaz->Namazın toplumsal işlevi(Salâtın topluluk tarafından ikâmesi-inananların inançları doğrultusunda güçlü beyin dalgalarını kullanmak suretiyle, topluma yararlı yön verme)

 • 1-NAMAZ KILMAK->Tefekkürsüz şeklî tapınma(“Allah’a tâ’zim”)

 • 2-NAMAZI İKÂME ETMEK->AYNEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ("Salât"ın ikâmesi-Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Salâtın edâ edilmesi(İkâmesi)-"Mi'râc")-> SALÂT

 • Namazda safların düzeltilmesi

 • Namazı edâ edebilmenin ana şartı, her rekâtta Fâtiha sûresini okumaktır.

 • Hz.İbrahim'in salâtın ikâmesi için duası(Namazın hakikatine-özüne ermek isteyenlerin duası)

 • İkâme olunan salâtın alâmeti

 • 3-DAİMİ NAMAZ->HAKKEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ(”RABBİN SALÂTI){“Rubûbiyet” mertebesinin namazı-"Rabb--ül Âlemiyn"in rubûbiyet hükümlerinin ef'âl âleminde yürürlükte olması-Rabbın hükümlerinin, Rabbanî kudretiyle tahakkuku("terbiye")-Rabbin Hakk'anî vasıflar ile zuhuru-tahakkuku("Şuur" kendisini "ceberût" boyutunda tanıdığı zaman, kendi vehmî benliği, birimsel benliği kalkmış olur; ve kendisinde Hakk'anî vasıflar ile Rabb zuhur eder)-Rabb-ül âlemînin tüm mevcûdat üzerinde esmâ yollu mutlak tasarrufunu müşahede-"Namaz mü'minin mi'râcıdır" şeklindeki Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâmın işaret ettiği namaz-Salât(Hakikatine yöneliş-Namaz) ile  yaşanan “Mi’râc”- Ârifi billah'ın namazı-Daimi Namaz}

 • “Dur! Rabbin salâtta..."

 • Namaz, iman etmişin (müminin) "Mi'râc"ıdır(İman ettiğini hissedip yaşama hâlidir)

 • Namaz "daimi"ye dönmeden(Edâ edilmeden-ikâme edilmeden) hedefe ulaşılmış sayılmaz!"(Namaz, "Din"in direğidir!")

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg