KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“SALÂT”I YAŞAMAK

 • Esma'dan oluşan hakikatının farkındalığına ermek

 • Allah’ın her an heryerde hâzır ve nâzır olup seni gördüğü; senin her yaptığını bildiği farkındalığıyla yaşamak

 • "Allah" ismiyle işaret edileni, varlıkları isimlerinden ibaret olan âlemlerde, yani âfakta ve nefsinde (dışsallıkta-içsellikte) "Esmâ"sı itibarıyla görebilmek

 
 • Kur'ân kıraat edildiğinde, Onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

 • Kesinlikle salât, fahşadan (kendini beden kabulünün getirisi olan aşırı davranışlardan) ve münkerden (Sünnetullah'a ters düşüren şeylerden) uzaklaştırır.

 • “SALÂT”I  MUHAFAZA ETMEK{Allah'a yöneliş hâllerini sürekli korumak}

 • "Eğer yönelişiniz olmazsa Rabbim size önem vermez! "(Furkan/77)

 • ALLAH’A  YÖNELİŞİN (“Salâtı ikame edişin=`Salât”ı yaşamanın) SONUCU{Tüm varlığın O'nun hükmüne uyduğu; âlemlerde Allah Esmâ'sından başka {dûnunda} hiçbir şey olmadığı gerçeğinin yaşanarak, 'Bakıy Allah'tır' hakikati açığa çıkışı-Manevî rızık(Kerim Rızık)}

 • “SALÂT”IN SONUCU OLAN İŞLEV{Allah’ı tesbih-Kulluk işlevini yerine getirme-Her bir varlığın salâtının sonucu olan işlevi}

 • "Muhakkak ki salâtım (namazım), nüsukum (Allah'a yaklaştırıcı işlevi olan şeyler), hayatım ve ölümümle yaşayacaklarım; Rabb-ül âlemîn olan Allah içindir (Allah Esmâ'sına ait özelliklerin açığa çıkması içindir)."(En’âm/162)

 • “SALÂT”TAN(Namaz) KISALTMADA SAKINCA OLMAYAN HALLER(Korkulu durumlarda-endişeli ortamlarda salâtın edâsı)

 • “SALÂT”I YÜRÜRKEN VEYA BİNEK ÜZERİNDE İKAME ETMEK

 • “SALÂT”TAN GÂFİL OLMAK{"Din"i("Sünnetullah"ı) yalanlamak)-(İman edenin Mi'râcı olan) salâtdan kozalı(gâfil) olmak}

 • Salâtlarından gâfil(Kozalı) olanların özellikleri{Haşyet  şuurundan ve duygusundan mahrum olmak-Yetimi azarlayıp itip-kakmak-Yoksulları doyurmaya teşvik etmemek(Cimrilik-bencillik)-Gösteriş yapmak-Hayrı engellemek}

 • Vay hâline o (âdet olmuş) namaz kılanlara!(Onlar gösteriş yapanların ta kendileridir!)(Mâun/4-6)

 • “SALÂT”A TEMBEL TEMBEL GELENLER{Esmâ'sıyla varlıklarının hakikati olarak Allah'ı ve Rasûlünü inkâr edenler-Esmâ'sıyla hakikati olan Allah'a ve yaşanacak sonsuz sürece iman etmeyen ve bilinçleri şüphe dolu kimseler-Fâsıklar (inanç sistemi bozulmuşlar)-İstemeye istemeye bağışta bulunanlar}

 • HAKİKAT BİLGİSİNİ İNKÂR EDENLERİN{El Beyt'in (Beytullah'ın) indîndeki (katındaki)} SALÂTLARI (yönelişleri)->(Atalarının tapınma biçimi olan ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir...)

 • “SALÂT”TAN MAHRUM KALMAK{Esmâ mânâlarını ruha yüklemekten yoksun kalmak-Kişinin kendisi ile Allah arasındaki bağın bir çeşit kopartılması}

 • “SALÂT”I YİTİRMEK

 • UNUTMAK{"Allah Zikri"nden(Hatırlatılan Hakikatinden) yüz çevirmek-Allah âyetlerini(Delilleri) bile bile inkâr etmek-Rabbinin hakikatindeki delillerine iman etmemek-(Halifelik istidadını açığa çıkarıcı ömrünü) israf etmek-Din anlayışını eğlence ve oyuna çevirmek-(Sefil) Dünya hayatına aldanmak}

 • UNUTULANLAR{İnsanın kendi "Hakikat"i->Yaratanı->Allah!(“Rabb-ül Âlemîn”)-Fıtrî Ahd(Yaratılış fıtriyeti)-"AhdAllahi"(Allah Ahdi-Allah'a verilen söz-Varoluşundaki Hilâfet sözü-Allah'tan bir ip-Esmâ'sını açığa çıkarmanın bilinciyle yaşama istidadının gereği)-Hak Din (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)-“El Emânet”(Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Esmâ şuuruyla yaşama)- Rasûlullah ile ulaşanlar(Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler)- "Allah Zikri"-Kurân}

 • HATIRLATILANLARI ("Evrensel Mânâlar"ı) YAŞA("SALÂT"I İKÂME ET!)

 • Nefslerinizde!... Hâlâ (fark etmiyor) görmüyor musunuz?{Yaşam gıdanız da, vadedilen şey de semâdadır (bilincinizden yaşanacaktır)! (Zâriyat/21-22)}

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org