KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

VAKİT

("Salât"ın belli vakitlerde yaşanması)

 
 • “SALÂT”IN BELLİ VAKİTLERDE YAŞANMASI

 • Kesinlikle salâtın, belli vakitlerde yaşanması, iman edenlere yazılmıştır.

 • Hangi vaktin içinde iseniz, o vaktin namazını kılabilirsiniz ancak!.

 • VAKTİN GİRMESİ(Kişinin “benlik”ten arınmasıyla "Huzurullah"ta “benliksiz” olarak yeralması)

 • "SALÂT"LARA DİKKAT EDİN!

 

5 VAKİT SALÂT

 
 • 5 VAKİT SALÂT(Namazın bilinen beş vakti)->{"Allah Kitabı"nı("Kitabullah"-“İlmulllah”-“Kitab-ı Mubîn”-“Levh-i Mahfuz"-"Oku”nması gereken “Ana Kitap”-Allah'ın hıfzettiği(sakladığı) “Kitap”-İlim mertebesi olan Esmâ âlemindeki mânânın yazılısı olan "Âlemler Kitabı"- Tüm boyutları itibariyle Evren Kitabını) günde en az beş defa “oku”ma}

 • “Kılınan her vakit namazı, kendisinden önceki namazla arasında işlenmiş olan bütün günâhları siler, temizler, arıtır.”

 • 5 VAKİTTE HUZURA ÇIKMAK{Her an O'nun huzurunda iken, bundan gaflet edip; sadece namazda O'nun huzuruna girmeyi kabullenmek, son derece önemli bir “SAPMA”dır!. }

 • “Huzuruna çıkan” hüsrandadır!.

 • “Huzurda olmanın sonuçlarını yaşayan”

 • Huzurdan uzaklaştırılmışlığı” yaşayan

 

"CUM'A SALÂTI"

 
 • "CUM'A SALÂTI"->"ALLAH" ZİKRİ(Hakikatini hatırlama){-Yöneticinin toplumsal tebliğ toplantısı-Gölgenin sıfırlandığı vakitte ifa edilen namaz}

 • "CUMA"(Cuma Gecesi-Cuma Günü)->{"Mİ'RÂC"(Cem makamından kinâye)-> İnsanın nefsinden başlayan ve "Nefsinin Hakikati"ne yükselen (“Mi’râc” yollu Allah adıyla işaret edilene uzanan), derûnundaki yolculuk-Boyut değiştirme-"Şuur sıçraması"-Ruh gücü ile yaşanan boyutsal yolculuk-Semâ katlarındaki boyutsal gezinti-“Tahkik”in tahakkuku-Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Salâtın edâ edilmesi-Âfâkî ve bâtınî seyir- Aynel Yakîn müşahedesi-Hakikatinde, özünde Rabbini müşahede etme-Kişinin Allah’a vuslatı-Kişinin "Kâ’bı kavseyn" veya "ev ednâ" makamında, "Allâh"ı müşahede etmesi-Kendi varsayım benliğinin, hiç varsayılmamışçasına ortadan kalkıp, "Bâkî Allah"tır hükmünce bütün Esmâ ve sıfatlarıyla Bâkî olması hâli}

 • “CUMA’NIN GÜNܔNDEKİ SALAT İÇİN ÇAĞRILMAK{“Allah” zikri çağrısı-Allah ve Rasûlünden insanlara çağrı-“Hakikat”e tam dâvet-“ Müminin Mi’râcı salâ”ya dâvet-“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü’nün dâvet ettiği “Salât” a icabet uyarısı-Duyuru(Haccı Ekber Günü)-Çağrı-“Oku”maya davet edilme-"Tanrı” ve tanrılık kavramı mevcut değildir" temeline dayalı olarak, “insan”lara yol gösterme}

 • Cuma'nın günü'ndeki o salât için çağrıldığınızda, Allah zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koşun ve alışverişi bırakın!

 • CUM'A SALÂTININ YÖNETİCİSİmamı)->HZ.RASÛLULLAH{Cum'a Salâtının yöneticisi(yol göstereni-önderi("Allah zikri" (Hakikatinizi hatırlatma) çağrısı yapan-Tüm Nebilerin de imamı olan Hz.Rasûlullah}

 • CUMA SALÂTININ TAMAMLANMASI

TESBİH NAMAZI

 • TESBİH NAMAZI(En az haftada bir defa Cuma gecelerinde mutlaka bu namaz edâ edilmelidir)

 

"ORTA SALÂT"

 
 • "ORTA SALÂT"{İkindi-“Mi’râc” olan namaz hâlinin kişiyi erdirdiği hâl(Namazın özü)-Şuurda her an Allah'a yönelişi yaşamak}

 • Özellikle orta "salât"a dikkat edin. Kanitîn (tam teslim olmuşlar) olarak, Allah için yaşayın.

 • Allah, iman edenleri dünya yaşamında da, sonsuz gelecekte de değişmez gerçeği vurgulayan söz üzere (Kelime-i Tevhid) sâbitler! Allah, zâlimleri saptırır!

 

GECE SALÂTI

 
 • GECE SALÂTI(Teheccüde kalkmak-Uyanarak Salâtı yaşamak)

 • Ayrıca gecenin bir kısmında, yararını göreceğin Kurân'la teheccüde kalk (uyanarak salâtı yaşa)! Umulur ki Rabbin sende Makam-ı Mahmud'u bâ'seder (sende o makamın özelliklerini açığa çıkartır... {Ve çıkartmıştır da "İnna fetahnaleke" âyetinde bildirilen husus ile. A.H.})!(İsrâ/79)

 • Gündüzün iki tarafında ve geceden zülfelerde (gündüze yakın saatlerinde) salâtı ikame et...

 

SABAH SALÂTI

 
 • SABAH SALÂTI->“FECİR KURÂNI”(Salâtil Fecr-"Fecir Kurânı"-Kur'ânel fecr)

 • “Fecr”in doğması”'( Hakikatin zuhuru ile şuurun vechi tanıması)

 •   Kadr ânındaki şehâdet (“Hakikat”in doğması ile şuur, “Vech”i tanır)

 •   Fecir Kurân OKUması şâhitlendirilmiştir (Meleki yoğunluk)

 

CENÂZE SALÂTI

 
 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg