KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 
 

BİLİNÇTEKİ AKLIN

VEHİM ESARETİNDEN KURTULMASI

Algılananın ötesi olduğu farkındalığı(İman),

bilinçteki aklın vehim esaretinden kurtulmasını sağlar.

 
 

"MUDİLL" İSMİNİN GERİLEMESİ

VE "VELİ" İSMİNİN SEYRİNİN AĞIRLIK KAZANMASI

 

 

"HİDÂYET"İN OLUŞMASI

("Hadiy" isminin mânâsının açığa çıkmasının dilenmesi)

 • "HİDÂYET" EDEN->ALLAH!

 • HİDÂYET KAYNAĞI->KUR'ÂN-I KERİM

 • HİDÂYETİ ULAŞTIRAN->"EL HADİY"-"EL MEHDİ"

 

 • HİDÂYET(Kişinin varlığını meydana getiren Esmâ terkibindeki "Hadiy" isminin mânâsının açığa çıkmasının dilenmesi)

 • HİDÂYETİ ULAŞTIRAN->"EL HADİY"-"EL MEHDİ"(Hakikate erdiren... Hakikatin gereğini yaşatan! Hakk'ı dillendirten! Hakikate yönlendiren!-Rabbinden sana ulaşan hidâyetin adı)

 • O'ndan gayrı "HÂDİY"(Hidâyet eden); O'ndan gayrı "Mehdi" mevcud değildir!

 • Hakikatin olan Rabbin Hadiy (hakikate erdiren) ve Nasîr (hakikate ermen için yardım eden, zafere ulaştıran) olarak kâfidir.(Furkan/31)

 • ALLAH, "HAKK"A HİDÂYET EDER(İşte Allah! Hak olan Rabbiniz-Yunus/32)
 • De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allah, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?" De ki: "Ortak koştuklarınızdan hangisi Hakk'a erdirebilir?" De ki: "Allah, Hakk'a hidâyet eder... Hakk'a erdiren mi tâbi olunmayı hak eder, yoksa kendisi hidâyet bulmakta yetersiz olan mı? Ne oluyor size? Nasıl hüküm veriyorsunuz?"(Yunus/35)

 • ALLAH, DİLEDİĞİNE HİDÂYET EDER

 • Allah kimi saptırırsa, artık ona hidâyet edecek yoktur.(A'raf/186)

 • "HİDÂYET"İN OLUŞMASI

 • “HAKİKAT”E YÖNLERDİREN-“HAKİKAT”E ERDİREN(Hidâyet eden), ALLAH’TIR!

 • HİDÂYET KAYNAĞI->KUR'ÂN-I KERİM{Kuşkulanılabilir hiç bir yanı olmayan "Kitap"-Apaçık Kitap-Korunmak isteyenlere hidâyet kaynağı}

 • HİDÂYET, DIŞARIDAN VERİLMEZ!{Onların hidâyet bulması senin işlevin değildir!.. Ne var ki Allah dilediğine hidâyet eder (hidâyet kişinin varlığını meydana getiren Esmâ terkibindeki Hadiy isminin mânâsının açığa çıkmasının dilenmesiyle oluşur; dışarıdan verilmez)!(Bakara/272)}

 • MEHDİ’NİN “BİRİM”DE AÇIĞA ÇIKIŞI

 • Her insanın Mehdi'si, Deccal'i, İsa'sı vardır

 • “Mehdi”, “Hakikat”iNde mevcuttur.(Rabbinden sana ulaşan hidâyet, özünden açığa çıkar-"İlâhi İsimler" diye bildiğimiz "Esmâ'ül Hüsnâ"nın hükümleri, özünden i âşikâre çıkar)

 • Mehdiyet ile “Rububiyet Hakikati” idrâk edilir.{RUBÛBİYET HAKİKATİ}->("Bi-Rabbi-HİM)-Her birimin özünde mevcud olan ve Esmâ terkibi şeklinde açığa çıkan Rubûbiyet boyutu-Birimin özünde "İlâhi İsimler" diye bildiğimiz "Esmâ'ül Hüsnâ"nın hükümlerini âşikâre çıkartma özelliği-Nefsin hakikatinin rubûbiyet kemâlinden meydana gelmiş olması)

 • VEHİMDEN ARI(“Öz”) AKIL SAHİPLERİ(Kendisine Hikmet verilenler)

 • SESLENENİN, İÇİNDEN SESLENECEĞİ SÜREÇTE DİNLE!{Şüphesiz ki bu hatırlatıcı, şuur sahibi yahut uyanık olarak dinleyen kimse içindir!(Kaf/37-41)}

 

“NÛRU MUHAMMEDΔNİN ASIRLAR ÖNCE YAPTIĞI DÂVET

("B" SIRRI KAPSAMINDA İMAN-"BİLHÜDA")

 
 • "B" SIRRI{"B" harfinin işaret ettiği anlam kişinin yaşadığı mutluluk veya mutsuzluğun, kendi derûnundan, hakikatinden gelen mânâlar doğrultusunda yaşandığı gerçeği}

 • "B" UYARISI(Vurgusu)->{Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması "elleriyle yaptıklarının (kendilerinden açığa çıkanların) sonucu"dur; yani; kendindeki "Esmâ" mânâlarının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır}

 • Ey iman edenler, "B" harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allah'a, O'nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine...(Nisâ/36)

 • RASÛL-ÜMMİ NEBİ(asıl fıtratı bozulmamış-yaratıldığı saflık üzere olan Rasul), KENDİSİNE TÂBİ OLANLARIN ÜZERİNDEKİ ZİNCİRLERİ ÇÖZER{Onlara, Allah'a göre olumlu olanları emreder ve olumsuz fiilleri yasaklar; onlara temiz şeyleri helal kılar; pis, çirkin şeyleri haram eder; onlardan sırtlarındaki ağır yükü (benliklerinin getirilerini) kaldırır ve üzerlerindeki zincirleri (yüzlerini Allah'a döndürmelerini engelleyen tüm bağlarını) çözer... (A’râf/157)

 

 

ESARET BAĞINI ÇÖZMEK

·         Bilinci bedenin esaretinden kurtarmak

·         Akabe’ye(Sarp yokuşa) tırmanmayı göze almak

 
 • "ÎSEVİ" HAKİKAT" NUZÜL ETTİĞİNDE "B" SIRRI AÇILARAK YAŞANMAYA BAŞLANIR {Varlığın yalnızca, “Allah” adıyla işaret edilenin “esmâ mertebesi”nden ibaret olduğu hissedilir-Deccaliyet (tanrılık vehmeden benlik) eriyip yok olup gider-“El Mudil” isminin ağırlığı geriler-“VELΔ ismi seyri ağırlık kazanır}

 • Her insan yaşamı boyunca bu isimlerle tanımlanan özelliklere muhataptır.

 • "Beyaz atlı, elinde sihirli kılıç" olan (Sanki gökten iner gibi pat diye ortaya çıkacak-tüm rejimleri yıkıp İslâm dinini esas alan devlet düzenini kuracak) bir "Mehdi" bekleme!(Allah sistem ve düzenini fark et!)

 • VEHİM KUVVESİ, İMAN ÜZERİNDE TASARRUF EDEMEZ!

 • İMAN(Algılananın ötesi olduğu farkındalığı-“Mümin” isminin özelliğinin açığa çıkışı)

 • “EL MU’MİN”{Algılananın ötesi olduğu farkındalığını oluşturan, Esmâ boyutu itibarıyla}

 • MU'MİN İSMİNİN ÖZELLİĞİNİN AÇIĞA ÇIKIŞI

 • Mu'min isminin özelliğinin açığa çıkışı şuurdan bilince direkt yansır; dolayısıyla da vehim kuvvesi onun üzerinde tasarruf edemez.

 • İMAN EDENLERİN FARKINDALIĞI{İman edenler şuurlarındaki algılananın ötesi olduğu farkındalığı ile iman ederler; dünyamızda Rasûller; tüm varlıkta ise melekler dâhil!}

 • "EL VELİ"{Birimde kendi hakikatini tanıma ve gereğini yaşama özelliğini açığa çıkaran-Velâyetin ve onun kapsamındaki üst düzey yaşam özellikleri olan Risâlet ve Nübüvvetin kaynağı}

ŞEYTANİ VESVESELERDEN
HAKİKATİM OLAN “ALLAH ESM”SININ KORUYUCU KUVVELERİNE
SIĞINIRIM

"Eûzü Billahi mineş şeytanir racim"

 • “ALLAH’A SIĞINMAK”{Yaptığın işin Allah’ın kuvvet ve kudretiyle olduğunu farketmek ve o gücü kullanabilmek}

 • “ALLAH ESMÂSI”NIN KORUYUCU KUVVELERİNE SIĞINMAK->Eûzü Besmele okumak

 • EÛZU BESMELE "OKU"MAK->Kişinin vehminin oluşturacağı kendini bir beden kabulü dolayısıyla mahrum kalacağı hakikatlerden, "B"illâhi hakikatiyle korunması->Eûzü Billahi mineş şeytanir racim {İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla “yok”u var, “var”ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ'sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ'sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.}

 • ALLAH’A SIĞINILMASI GEREKEN EN ÖNEMLİ BELÂ{"İNSANLARIN hakikatı olan ALLAH`ı" göremeyerek, onlara kötü davranmak, hakkını yemek, dedikodu ve gıybetini yapmak, iftira etmek; kısacası, yüzünü çevirdiğin her mahalde ALLAH`ı değil İNSANLARI görmek, Allah`a sığınılması gereken en önemli belâdır!}
 

"OKU"->HATIRLA(Zikret)!

{Hakikatindeki özellikleri(Esmâ'nın açığa çıkış seyri güzelliklerini) hatırla- Deşifre et}

 

HATIRLATILANLARI{"OKU"DUKLARINI

 ("Evrensel Mânâlar"ı)} YAŞA
("KUL": DE Kİ!"-"Salât"ı ikâme et!)

Şüphesiz ki O (EVREN) "KURÂN-I KERİM"DİR

("OKU"yabilene çok değerli "OKU"nandır).(Vâkıa/77)

 

  

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

NÂS SÛRESİ

 

SALÂT(Namaz)

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg