KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

"NEFS"

 • Bir şeyin zâtı, kendisi…

 • "İnsan"

 • "Hayat" sıfatının varlığını oluşturması sebebiyle aldığı isim("Ruh)

 • "Ruh-u Hakikat"

 • "Ruh-u Seyrânî"

 • Evrensel benlik hissi

 • Bilincinizin rengine bürünen, "ben" kelimesiyle işaret ettiğiniz soyut varlığınız

 • Bilinç

 • Kozmik bilinç

 • Kendisiyle akıl ve temyiz yapılan…

 • Anlayış

 • Birim bilinci(Esmâ terkibi olarak meydana gelen bilinç)

 • "Ben"-Benlik(“Ben” duygusu-sadece ve yalnızca “benlik”duygusu)

 • "Ben" kelimesiyle işaret ettiğin-kastettiğin varlık

 • Değer yargıları

 • Bedensellik kabulü vehmi

 • Şeytan

 

·       

 • NEFS”İN HAKİKATİ(Esmâsıyla Allah!-“Rubûbiyet” kemâli- "Melek" tâbir edilen kuvve)

 • NEFS BİLİNCİNİN ASLI->SÂFİYE!

 • NEFSLERDEKİ ESMÂ KUVVETLERİ(Allah nimeti)

 • "NOKTA"NIN NEFSİ

 • NEFS-İ VÂHİDE{Nefs-i Küll-Kozmik Bilinç-Evrensel benlik hissi}

 • NEFSİ(Bilinci) DÜZENLEYEN->"HÛ"("O"){Ona (bilince) hem fücurunu (Hak'tan ve Sistemden sapmayı) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham eden}

 • "NEFS"İN YETENEKLERİ

 • "Nefs"in nâriyyete bürünme yeteneği

 • HER NEFS(Bilinç), ÖLÜMÜ TADACAKTIR!

 • UYARILMA SÜRECİNDE NEFS

 • Uyarılma sürecinde her nefs(bilinç), birlikte olduğu sevk edici (doğal bedensellikle oluşmuş kişiliği) ve bir şahit (içindeki Hakk'ın sesi olan vicdanının seslenişi) ile gelmiştir!

 • "NEFSİNİN HAKİKATİ"Nİ BİLMEK(Rabbini bilmek-Hakikatini fark etme açıklığına kavuşmak)

 • NEFSİNİ BİLMENİN YOLU{“B” sırrının fark ve deşifre edebilmek}

 • YEDİ NEFS(Bilinç) MERTEBESİ{Yedi kat-Yedi semâ-Yedi idrak}

 • NEFS MÜCAHEDESİ

 • NEFSİ TANIMAK

 • NEFSİN KENDİNİ TANIMA AŞAMALARI

 • KORUNMAK->TAKVA{Kişinin kendini "Hakikat"iyle tanıyıp, bunun gereklerini yaşaması ve "Hakikat"inde bulunan özellikleri-kuvveleri keşfedip  değerlendirmesi-kişinin kendini beden kabullenerek, ölümü tattıktan sonra hiçbir anlamı kalmayacak nefsanî zevkler uğruna kendisine verilen potansiyeli boşa harcamaması-mevcut potansiyeli, "Hakikat"ini keşfederek dünya ve ölüm ötesi yaşamdaki güzellikleri elde etmesi}

 • "NEFS"İN HAKİKATİNİ BULMASI

 • NEFSİNE ÂRİF OLMAK

 • NEFSİNİN  HAKKINI  ED  ETMEK

 • NEFSİNE ŞÜKRETMEK(Kim Allah’a şükrederse, sadece kendi nefsine şükreder.)

 • NEFSTEN  ÇIKMAK("Benlik"siz kalmak)

 • BENLİKSİZLİK ORUCU{“YOK”luğun âmâsından ilim nuruyla “var” olup, ilmiyle, ilmini seyretmek}

 • NEFSİNİN HAKKINI VERMEK(Nefsinin hakikatini yaşamak)

 • NEFSİNİN HAKKINI VERMEDE İSRAF ETMEK(Nefsinin hakikatini yaşamak yerine ömrünü bedensellik yolunda harcamak)

 • NEFSİNİ ARINDIRAN{Bilincini birimsellik ve birimsellikten kaynaklanan fikir ve duygulardan arındıran}

 • NEFSİN İŞTAH DUYDUĞU KUVVELER(Bilinç boyutunun yaşamayı arzuladığı şeyler)

 • "NEFS"İN (“BEN”in)  ARZULARI

 • NEFSANİ ÖZELLİKLER(Kötülükler)

 • NEFSÂNİ DÜRTÜLER {Bedensel zaaflar-Bedenin dürtüleri-Şeytanın adımları-şeytanların kafaları-Bağırsaklardaki nöronların (2.beynin) dürtüleri-Bilincin içgüdüsel dürtüleri-Kendini yalnızca beden kabulünün) meyvesi-Heva-Kuruntuladığı-Allah'ın lânetine uğrayan}

 • Nefsâni(Bedensel) dürtüler, Allah’ın lânetine uğramıştır.

 • NEFSÂNİ İHTİRASLAR(Hırslar-Cimrilik-İsyan)

 • Kim nefsinin (bilincinin) cimriliğinden-ihtirasından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir!

 • NEFSİN VESVESE VERDİĞİ ŞEY(Kendini beden kabullenme fikri)

 • NEFSÂNİ DOĞRULTU(Kendi elleriyle yaptıkları)

 • NEFSTEN GÜNAHIN ÇIKARTILMASI(Hak’tan ayrı bir varlık görülmek sûretiyle onda günah kavramının görülmesinin kaldırılması)

 • NEFS’İN TAKDİRİ(İsteyerek ve hissederek akıldan geçirilen düşünce)

 • NEFSANİYETE UYMAK(Hakk'ın muradına karşı olmak)

 • NEFSÂNİ DAVRANIŞ(Boş geçici sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlar-Fahşa)

 • NEFSİN MENFAATİNE DÖNÜK DAVRANIŞ(Günah)

 • (Hakikatinizin) temizliğini (nefsaniyetin) pisliğine değiştirmeyin!.

 • Nefsini boş=geçici-sonsuzlukta hiçbir getirisi olmayan davranışlardan koruyanın(Rabbinin makamından korkanın-Dünya zevkleri için yaşamayanın) barınağı, "Cennet"tir!

 • NEFSÂNÎ YAŞAM{"Hayvaniyet-bedensellik yaşamı"}

 • NEFSİNE İHANET ETMEK

 • Allah nefsine ihanet suçuna ısrarla devam edeni sevmez.

 • NEFSİNE ZULMETMEK{Hakikat bilgisinin hakkını vererek yaşayamamak-Nefsinin hakikatinin gereğini yaşamamak-Kendini beden dünyasına ait kabullenmek}

 • NEFSLERİNİZİ(Birbirinizi) AYIPLAMAYIN

 • NEFSİNE ZULMEDEN(Zâlim)

 • "Nefsine zulmedenlere hiçbir yardımcı (kurtarıcı) olmaz!"

 • NEFSÂNİ ŞEHVETLERE DÜŞKÜNLÜK{Şeytanın ilkası olan (bilinç veri tabanından gelen) fikirlere tâbi olmak-Sağlıklı düşünememek-(Melekî kuvveleri-Kudsî Hakikati örtülmüş olmak)-Bedenî zevklere düşkünlük}

 • BEDENSELLİKTE (Boş heveslerde) BOĞULMAK {Allah'ı bırakıp da şeytanı (bedensel dürtüleri) yönetici edinmek-Sonu boş çıkacak arzular peşinde koşmak-Şeytanın vaadi olan aldanış-Apaçık hüsran}

 • NEFSİNİ ESMÂ KUVVELERİNDEN AYRI DÜŞÜNMEK(Meleklerin lâneti)

 • SUÇ YÜKÜ TAŞIYAN NEFS

 • Hiçbir suç yükü taşıyan nefs bir başkasının yükünü yüklenmez...

 • BİLİNCİNİ GÖMÜP GİZLEMEK{Kendini aldatmak-Hakikatini inkâr etmek-(Bilincini) gömüp gizleyerek (bilinçsizce- içgüdüleri ve dürtüleriyle tabiatına uyarak, bedensellikle) yaşamak}

 • Bilincini gömüp gizleyerek yaşayan, kaybetmiştir!

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org