KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

"ÖLÜM"

 • Zâtî Tecelli

 • Rahmet

 • "Allah zikri"nin("Bîzikrillah") hatırlanışı

 • Vaadolunan

 • Yaklaşan

 • Bilinen süreç

 • Yaşam muhasebesinin ortaya serildiği süreç

 • Hükmedilmiş vakit

 • Yakîn türlerinden biri...

 • Boyut değiştirme

 • Dönüştürme

 • Madde âleminden maddeötesi âleme geçiş

 • Bilincin bir holografik boyuttan diğerine geçişi

 • Birimsel Kıyâmet

 • Gecikmesi olmayan bir tek sayha(Ses)

 • Uyanış

 • Dönüşüm

 • Her yaşam sonunda kişiye gelen Fetih!

 • Kişinin kıyametinin kopup, perdesinin kalkarak kendi hakikatini müşahede etmesi ve daha sonra da bunu hayatında ne kadar değerlendirebildiğinin sonuçlarını yaşamaya başlaması…

 • Sâdıkların tasdiklerinin (hakikati şüphesiz ve tereddütsüz) sonucunun yaşandığı gün...

 • Beyin durması

 • Bilinc-ruh bütünlüğünün, beden-beyin ilişkisinin kesilmesi

 • Kontrolündeki yapıyı kullanamaz hâle gelmek

 • Mevt

 
 • VARLIĞINDAKİ "ALLAH ESMÂ"SININ OLUŞTURDUĞU(“B”iiznillah) DEĞİŞMEZ PROGRAM (“Kitaben müeccelâ”) 

 • Varlığındaki “Allah Esmâsı”nın oluşturduğu(“B”iiznillah) değişmez program elvermedikçe hiç kimse ölmez!

 • ECEL(Takdir edilmiş ömür-Belirlenmiş yaşam süreci)

 • ECEL-İN MÜSEMMEN(Belli bir ömür süresi)

 • "ECEL"E HÜKMEDEN{Ecel hükmeden, “H۔dur!(Ecel, "O"nun indindedir!)}

 • Hû, takdir edilmiş ömür tamamlanıncaya kadar sizi gündüzleri bâ's eder... Sonra dönüşünüz O'nadır... Sonra yaptıklarınızı size haber verir (yaşamınızı işin hakikati yönünden değerlendirtir)!

 • ÖLÜM VAKTİ

 • (Ölüm azabı) onlara, düşünmedikleri bir anda, ansızın gelir! (Şuârâ/202)

 • Ölüm vaktinin gizlenmesinin sebebi(Her nefsin, kendisinden açığa çıkanların sonucunu görüp yaşaması için onun zamanı gizlenmiştir)

 • ÖLÜM HÜKMÜ

 • "Başlangıcınızdaki gibi (cennette Adem'in yaratılışı üzere) O'na döneceksiniz"

 • ÖLÜM HÜKMÜNÜ VEREN(ÖLDÜREN VE DİRİLTEN)->"HÛ"

 • "HÛ" odur ki; diriltir ve öldürür! Hüküm verdiğinde yalnızca "Ol" der (olmasını irade eder); o, olur!(Mümin/68)

 • Mülkünde dilediğini tedbir eden->"EL MALİK'ÜL MÜLK"(Hiçbir birime hesap verme kavramı olmadan dilediğini uygulayan)

 • ÖLÜMÜN TAKDİR EDİLMESİ

 • Allah, her nefsin açığa çıkardığının sonuçlarını yaşamasını murat etmiştir! Muhakkak ki Allah Seriy’ul Hisab'dır (yapılanın sonucunu anında oluşturan)!(İbrahiym/51)

 • Size bedel olarak benzerlerinizi (yeni bedenlerinizi) getirelim ve sizi bilemeyeceğiniz şekilde (yeniden) inşa edelim diye (ölümü takdir ettik).(Vâkıa/61)

 • ÖLÜMÜN ULAŞMASI

 • Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır. Sağlam ve yüksek kalelerde bulunsanız bile... (Nisâ/78)

 • ALLAH, ÖLÜMÜ TATTIRANDIR!...Bir yaşam boyutundan diğer yaşam boyutuna geçirtendir! ("EL MÜMİT")

 • Allah diriltir ve Allah öldürür(Sebepler değil)!

 • “Emr”i(“Hüküm”ü) Semâdan Arzı tedbir eder!

 • ALLAH, "ÖLÜ"DEN "DİRİ"Yİ ÇIKARTIR!(“Hakikat İlmi” ile diriltir)

 • DİRİLTEN ŞEY->"Hakikat İlmi"

 • SUBHAN"DIR ALLAH, AKŞAMINIZDA DA SABAHINIZDA DA!(Rûm/17)-{Sabah-akşam Rabbinin ismini zikret (hatırla)!(İnsan/25)}

 • "ALLAH HÜKMÜ"NÜN("Emrullah"ın) UYGULANMASINDA GÖREVLİ KUVVELER ("Mele-i  Âlâ)->{Kudret-i İlâhi-Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri-“Allah” Rasûlleri-Esmâ kuvveleri-“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati-Varlığın algılanamayan boyutu -Varlıktaki görevli ve şuurlu varlıklar-“Sistem”in işleyişinde ana mekanizma-Yüksek bilinç düzeyindeki varlıklar-Kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen melekî katmanlar(?)-Alûn melekler-Refik-i ’lâ-Mukarreb Melekler-"Makam-ı illiyin" diye bildirilen, o yüce makama has melekler-"Allah" isminin anlamına yakîn kazanmış birimler, çeşitli âlemlerden-Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek için görev ifa eden görevli ve şuurlu varlıklar-Kendi varoluş gayelerine uygun olarak, varlığa sayısız mânâlar-ışınlar yayan, "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "şuur birikimleri" olan "melek"ler(Soyut kavram olan “Mele-i ’l┠yı sakın somut birimler olarak düşünmeyin! )-Galaktik boyuttaki melekler-Yapısı itibariyle NUR diye vasıflandırılan enerji kökenli varlıklar-Allah’ın dilediği “isimler”in manalarına(“Evrensel anlamlar ve kavramlara) uygun özelliklerle bezenmiş o ismin mânâsına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını ortaya koymakla görevli varlıklar-Yapılarını oluşturan anlamların sonucu olarak görev îfa eden  üst boyut bilinci varlıklar-Varoluşunu sağlayan “İsim”in evrensel boyutlardaki mânâsı istikametinde manevi ve maddi sureti olan varlıklar-Evreni oluşturan mânâ gruplarının ihtiva ettikleri anlamlara göre sayısız görevleri yerine getiren yüksek bilinçli varlıklar-"İnsan"ın dahi hakikati olan kuvveler-"İnsan" a secde emri almamış, "Makam-ı İlliyyin"e(O yüce makama) has Melekler-yüce kuvveler-"Hakikat"i dillendirmeleri için irsal edilenler-Ardı ardına irsâl olunanlar-Saflar olarak dizilenler...(Boyutları oluşturan kuvveler)-Allah'tan engelleyici-perdeleyici faktörleri şiddetle defedenler-Şiddetle esip de savuranlar-Diriltip ayağa kaldıranlar-Seçip ayıranlar-Hatırlatıcıyı ilka edenler-Zikir (hatırlatıcıyı) okuyanlar-Katmansal algılamanın başladığı dairenin en üst noktası(“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati)-Şuurda açığa çıkaran kuvveler}

 • Âlemler ait tüm tedbirât ve tasarrufun "Mele-i Âlâ" hükmü ile açığa çıkar.(Madde beden ötesi ruh bedeninin yani, halogramik mikrodalga bedeninin oluşturulması dahi hep meleki güçlerledir!)

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

“3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org