KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

"ÖLÜM"

 • Zâtî Tecelli

 • Rahmet

 • "Allah zikri"nin("Bîzikrillah") hatırlanışı

 • Vaadolunan

 • Yaklaşan

 • Bilinen süreç

 • Beden farkindalıksız yaşam

 • Yaşam muhasebesinin ortaya serildiği süreç

 • Hükmedilmiş vakit

 • Yakîn türlerinden biri...

 • Boyut değiştirme

 • Dönüştürme

 • Madde âleminden maddeötesi âleme geçiş

 • Bilincin bir holografik boyuttan diğerine geçişi

 • Birimsel Kıyâmet

 • Uyanış

 • Dönüşüm

 • Her yaşam sonunda kişiye gelen Fetih!

 • Kişinin kıyametinin kopup, perdesinin kalkarak kendi hakikatini müşahede etmesi ve daha sonra da bunu hayatında ne kadar değerlendirebildiğinin sonuçlarını yaşamaya başlaması…

 • Sâdıkların tasdiklerinin (hakikati şüphesiz ve tereddütsüz) sonucunun yaşandığı gün...

 • Beyin durması

 • Bilinc-ruh bütünlüğünün, beden-beyin ilişkisinin kesilmesi

 • Kontrolündeki yapıyı kullanamaz hâle gelmek

 • Mevt

 
 • VEFAT{Vaadolunanı yaşatacak olan-Bedenin hayatiyetini çekim enerjisini yitirmesiyle meydana gelen kopuş-Bedenden ayırma-Biyolojik bedensiz olarak ruh bedenle yaşama çekiş}

 • Sizden kiminiz (erken yaşta) vefat ettirilir, kiminiz de bildiklerini unutmuş hâlde ömrün rezil çağına bırakılır...(Hac/5)

 • VEFAT SARSINTISI(Zelzele-Racife)

 • Bilinç, bedene bakarak panik yaşar("Buna ne oluyor?") diyerek...

 • VEFAT ÖTESİ(Yarın-Ölümsüz ebedi yaşam)

 • VEFAT SONRASI YAŞAMI (Ölümsüz ebedî yaşamı) YALANLAYAN KAVİMLER{Nuh’un Kavmi-Ress Ashabı-Semud-Ad-Firavun-Lût’un kardeşleri-Ashab-ı Eyke-Tubba kavmi}

 • Dünya zevkleriyle yaşayıp vefat edenin bilgisinin ulaştıracağı son nokta{Vefat sonrası ölümsüz ebedi yaşam konusunda ilmi delilleri olmamak-Zanna uymak-Yoldan sapmak-Hatırlatılan Hakikate(Zikre) sırtını dönmek ve dünya hayatının zevklerinden başka bir şey istememek}

 • ALLAH'A TESLİMİYETLE VEFAT ETMEK

 • İlmel Yakîn(Vefattan önce bilmek)

 • Allah, her şey üzerine şâhittir!(O'dur ki, sizi gecenin içinde vefat ettirir (uyku ölümün kardeşidir: Hadis); gündüzde ne yaptığınızı bilir...)

 • De ki: ”Ben sizin Allah dûnundaki taptıklarınıza tapınmam! Sadece, sizi vefat ettirecek Allah'a kulluk ederim! Ben iman edenlerden olmakla hükmolundum."(Yunus/104)

 • Dünya'da ve sonsuz gelecek sürecinde sensin Veliyy’im (her anımda hakikatimi oluşturan isimlerinden Veliyy isminin anlamının açığa çıkışının farkındalığını yaşamaktayım)... Bu teslimiyetle beni vefat ettir (madde beden boyutundan çıkart) ve beni sâlihlerin arasına kat!"(Yusuf/101)

 • (Hakikatine) dönen her kula basîretini açmak ve hatırlatıp öğüt vermek için ihsan edilen nimetler{Oluşturulan sabit dağlar(organlar)-Her güzel çiftten (çift DNA sarmalından) bedenin nebatî özellikler- Semâdan indirilen bereketli bir su (ilim)-Hakikatindeki kuvvelerin güzelliğinin hissettirilmesi için oluşturulan cennetler)-yaşam gıdası olması için oluşturulan nimetler}

 • KUVVELERİN(Rasûllerin-İşlevlendirilenlerin), ÖLÜM VAKTİ GELENİ VEFAT ETTİRMESİ

 • Rasûllerimiz (kuvvelerimiz-işlevlendirdiklerimiz) onu vefat ettirir!(En’âm/61)

 • ÖLÜM KUVVESİ(Melek'ül Mevt)->{Yapınızda mevcut  vekîl kılınmış (işlevlendirilmiş)  kuvve-Biyolojik bedensiz olarak ruh bedenle yaşama çekiş kuvvesi}

 • Andolsun sizi ilk defa yarattığımız (durumdaki) gibi (orijininizin farkındalığıyla) FERD'ler olarak bize geldiniz! Sizi hayaline daldırdığımız şeyleri, geride bıraktınız(En'âm/94)

 • CENÂZE NAMAZI
  “SAL”
  (Yöneliş)
  "MUSALLA"->“SALÂT”IN YAŞANDIĞI YER{Allah'ın hatırlandığı yer-İbrahim makamı(Makam-ı İbrahim)-Hullet makamı-Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı-"Salât"ın edâ edilmesi(İkâmesi)-"Mi'râc"}
  MUSALLİN(Bilfiil salât yaşayanlar)

 • ÖLÜM(Dönüştürme)->RUH BEDENİN OLUŞTURULMASI->BEDEN VE BİLİNÇLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ{Birimin mevcut yapısıyla alakasının kesilmesi ve o yapıyla alâka kesilmesinin hemen akabinde o birimin yeni yapısının meydana getirilmesi}

 • O süreçte arz (beden), başka arza (bedene) dönüştürülür, semâlar da (bilinçler de başka bir algılayışa)! (Hepsi) Vahid, Kahhar olan Allah'a bârizdirler (içyüzleriyle apaçık ortadadırlar).(İbrahiym/48)

 • "Kendisinden kaçmaya çalıştığınız ölüm mutlaka size ulaşacaktır! Sonra gayb ve şehâdeti Bilen'e döndürülürsünüz; sizde yapmakta olduklarınızın getirisinin haberini açığa çıkarır!" (Cum’a/8)

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

“3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org