KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

KURÂN’IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

 {Zâtî tecelli-Kıyamet süreci-Vaad olunmuş süreç-"Ruh-u Â'zam müşahedesi}  

 

 

 

 • "ÖLDÜKTEN SONRA GERİ DÖNDÜRÜLECEK YOKTUR"(Hz.Rasûlullah)

 • YENİDEN VAROLUŞUNUZ, "O"NA("Hû") DÖNÜK OLACAKTIR!{O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O'nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O'na dönük olacaktır!-Mülk/15}

 • Semâlarda ve arzda ne varsa hepsi Allah'ındır (O'nun Esmâ'sının varlığıyla var ve kaîmdirler). HEPSİ ALLAH'A DÖNER (bir zaman gelir hakikatlerinin ne olduğunu görürler, bunu değerlendirmemiş olanlar da yanarlar)

 • RUH, ARTIK DÜNYAYA GERİ GELEMEZ!(Biyolojik bedenle ilişkisi kesilen kişi bir daha dünyaya geri gelemez)

 • Her ne şekilde olursa olsun, Dünyaya geri gelmek mümkün değildir. (Yaşamda sürekli ileriye gidiş sözkonusudur; asla geri dönüş yoktur...)

 • “HACCI EKBER” GÜNÜ{Allah ve Rasûlünden insanlara bir ezan (çağrı)}

 • RASÛLULLAH'IN(Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâmın) "ALLAH ZİKRİ"NE (Hakikatinizi hatırlatmaya-Cuma Salâtına) ÇAĞRISI->EZAN{Allah ve Rasûlünden insanlara "Haccı Ekber" çağrısı(duyurusu)-“Hakikat”e tam dâvet-"Tanrı” ve tanrılık kavramı mevcut değildir" temeline dayalı olarak, “insan”lara yol gösterme-“Oku”maya davet edilme-“Müminin Mi’râcı salâ”ya dâvet-“Bilgi Kitab’ını tebliğ eden Allah Rasûlü’nün dâvet ettiği “Salât” a icabet uyarısı}

 • CUM'A SALÂTININ İMAMI(Tüm Nebilerin de imamı olan Hz.Rasûlullah)

 • “ALLAH İSMİ” ZİKRİ->"BÎ-ZİKRİLLAH"->"CUM'A SALÂTI"{Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Allah zikri çağrısı (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısı)-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı--Yöneticinin toplumsal tebliğ toplantısı-Gölgenin sıfırlandığı vakitte ifa edilen  namaz-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet}

 • ZÂTÎ TECELLİ->"HÛ"NUN SALÂTI{İlk Tecelli->Allah'ın ilk tecellisi-İlahî özelliklerin tecellisi-“Esmâ Mertebesi”-Ceberût âlemi}

 • “RUH-U ’ZAM” MÜŞAHEDESİ (İlk Mânâ Sûreti--Bölünmesi parçalanması sözkonusu olmayan, mânâda beliren ilk tekillik, birimlik kavramıyla mevcud olan)

 • Semâlarda ve Arzda ne varsa hepsi, Kıyamet Sürecinde “O”na “TEK”(“FERD”) olarak gelir. {Allah("HÛ" ismi ile işaret edilen "Mutlak Zât"), Esmâ âleminin kaynağıdır...Tüm isim özelliklerinin hayatını veren, varlığını oluşturandır(“EL HAYY”)… Var olan her şey kendisiyle kaîm olandır.(“EL KAYYUM”)… Hükmeden ve hükmü kesinlikle yerine gelendir(“EL HAKEM”)… Ulûhiyetinin sonucu olarak açığa çıkardığı her Esmâ özelliğinin yaratış amacına göre hakkını verendir(“EL ADL”)… Yaratılmışlarda açığa çıkan özellik ve kavramlarla tanımlanmaktan, kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan da berîdir.(“EL KUDDÜS”)}

 • ÇAĞRIYA İCÂBET ETMEK->ALLAH'A YÖNELMEK ve Allah Rasûllerine tâbi olmak

 • Ey iman edenler!.. Cuma'nın günü'ndeki o salât için çağrıldığınızda, Allah zikrine (Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısına) koşun ve alışverişi bırakın!

 

KURÂN'IN AÇIKLADIĞI GERÇEK

 
 • YENİDEN B’S OLACAKLARI “GÜN”E KADAR, BİR BERZAH(boyutsal farklılık) VARDIR{"Rabbim! (bedenselliğe çeken) şeytanların vesveselerinden sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ'na) sığınırım.""Ve sana (hakikatimdeki koruyucu Esmâ'na) sığınırım Rabbim, çevremde bulunmalarından."Nihayet onlardan birine ölüm geldiğinde dedi ki: "Rabbim beni (dünya yaşamına) geri döndür.""Tâ ki (önemsemeyip) uygulamadığım şeylerde (iman üzere yaşamda, kuvveden fiile çıkarmadıklarımda) sonsuz geleceğime yararlı çalışmalar yapayım!"... Hayır (geri dönüş asla mümkün değil)! Öyle bir şey söyler ki geçerliliği yoktur (sistemde yeri yoktur)! Arkalarında yeniden bâ's olunacakları sürece kadar, bir berzah (boyutsal farklılık) vardır (geri dönemezler; reenkarnasyon da {ikinci defa dünya yaşamı} mümkün değildir)!(Mü`minun Sûresi: 23/ Ayet: 97-100)}

 • RAHMÂNÎ TECELLİ{"İnsan"daki Zâtî tecelli -"İnsan"ın "Rahman sûreti"nde halk edilmesi"-Rahman'a haşr edilme süreci}

 • "SÛR"A ÜFLENDİĞİNDE YENİ BİR "BÂ'S" İÇİN SÜREÇ BAŞLAR("Bâ's", reenkarnasyon değildir!)

 • Sur'a üflendiğinde (yeni bir bâ's için süreç başladığında), o gün aralarında nispetler (beşerî mensubiyetler, akrabalıklar, etiketler; dünyada birbirlerini tanımalarını sağlayan görünümleri) olmayacak! Sualleşmezler de (dünyadaki nispetlere/iletişime göre birbirlerini sormazlar da).(Mu’minun/100)

 • YENİDEN BEDENLENEREK DÜNYAYA GERİ GELİŞ (REENKARNASYON) YOKTUR.{Beynin durmasından sonra o beynin Dünyada ürettiği mikrodalga beden(Ruh), bir daha Dünyaya geri gelmeksizin ileriye doğru yaşamına devam eder.(Biyolojik bedenle ilişkisi kesilen kişi bir daha dünyaya geri gelemez)}

 • "Ey cinn topluluğu, gerçekten insanların çoğunluğunu hükmünüz altına aldınız (hakikatten uzaklaştırdınız)!"(En'âm/128)

 

KURÂN'IN BAZI ÂYETLERİNİN ÇARPITILARAK YORUMLANMASI

(Toplumu Din'den-İslam'dan uzaklaştırma programı)

 
 • REENKARNASYON->HİNT FELSEFESİ{Tenasuh-Yeniden bedenlenmek-ikinci defa dünya yaşamı-"Ölümden sonra tekâmül etme amacıyla yeniden bir bedenle(Yeniden bedenlenmek suretiyle) ayrıldığımız bu dünyaya gelme" görüşü-Günümüzde yeni bir olguymuşçasına pazarlanmaya çalışılan binlerce yıl öncesine dayanan Hint felsefesi-Ölümü tadıp biyolojik beden yaşamından ruh beden yaşamına geçtikten bir süre sonra yeniden bir biyolojik bedene girerek dünyaya geri dönme görüşü-Günümüz ruhçularının en büyük aldanış noktası; diğer bir ifade ile CİN'lerin günümüz ruhçularını en büyük aldatış noktası-Cinlerin toplumu Din'den-İslam'dan uzaklaştırma programı içinde yer alan bir çalışma türü(Hind Felsefesini yayma)-İslam Dinince kabul ediliyormuşçasına bazı âyetlere dayandırılarak; çeşitli teviller uydurularak, adeta İslami bir gerçekmişçesine inananlara yutturulmak istenen görüş-İSLÂM`ın açıkladığı yaşam SİSTEMİNİ ve İSLÂM`ın "ALLAH" kavramını; ve bu kavramın doğal sonuçlarını fark ve idrak edemeyen; "TANRI" kavramından yola çıkarak olaya yüzeysel yaklaşan kişilerce kabul edebilen görüş-"TANRI" ile; İSLAM DİNİ ve KUR`ÂN'ın açıkladığı "ALLAH" kavramı arasındaki farkı idrâk edemeyen; "ALLAH" kavramını ve bu kavramın içeriğine dayanan evrensel sistemin işleyişini bilemeyen insanların, hayâl ettikleri "ruhların gelip bedenlere girmesi" varsayımı- Asılsız bir görüş }

 • HİNT FELSEFESİNİN TEMELİ{"Reenkarnasyon" yani, "ölümden sonra tekâmül etme amacıyla yeniden bir bedenle dünyaya gelme" görüşü yatmaktadır. (İslâm Dini böyle bir olayı kesinlikle reddetmekte; ölümü tadmış kişilerin, ruh bedenle sonsuza dek, geri dönüşsüz bir biçimde başka platformlarda yaşamına devam edeceğini vurgulamaktadır.)}

 • HİNT FELSEFESİNİ YAYMA ÇABALARI{Gerek UZAYLILAR kisvesi altında, gerekse de RUHLAR adı altında verilen tebliğlerde BUDA övülmekte, yüceltilmekte ve HİND felsefesinin üstünlüğü, hüküm altına aldıkları bireyler tarafından topluma yayılmaya çalışılmaktadır.}

 • Kendilerini "Ruhlar Alemi!!!?"ne adayan kişilerin, oralardan aldıkları tebliğlerle insanlığa faydalı olma çabaları(Ruhçuların bilinç dışı bir şekilde, "CİN"lerin hükmü altında yaşamaları)

 • Yeniden bedenlenerek insanların Dünyaya geri geleceğini savunan Ruhçular, Kuran'ın bazı ayetlerini de çarpıtarak yorumlarlar.

 • Cinlerin toplumu Din'den-İslam'dan uzaklaştırma programı içinde yer alan bir çalışma türü de, Hind Felsefesini yaymaktır.

 • Her beyin, kendi "Özel şifresi"ni taşıyan ruhunu(kendi parmak izini) üretir.

 • Beynin durmasından sonra o beynin Dünyada ürettiği mikrodalga beden bir daha Dünyaya geri gelmeksizin ileriye doğru yaşamına devam eder.(Biyolojik bedenle ilişkisi kesilen kişi bir daha dünyaya geri gelemez)

 

KURÂN'I, İŞLERİNE GELDİĞİ GİBİ BÖLDÜLER

(Çıkarları yönünden Kurân'ı değerlendirdiler)!

 
 • Rabbine yemin olsun ki, onların hepsi sorgulanacak... Yapmakta olduklarından!(Hicr/91-93)

 • SORGULANMA AŞAMASI {Onlar sorgulanır (yaptıklarının sonucu yaşatılır)!-Enbiyâ/23}
   

  APAÇIK BİR UYARI....

  APAÇIK BİR UYARICI...

   AÇIKLANAN HAKİKAT VE SÜNNETULLAH BİLGİSİ.....

   

 • İnsanlara yaptıklarının sonucunu görme süreci yaklaşmıştır! Onlar ise kozaları içinde aldırmaz bir hâldeler! Rablerinden gelen her yeni uyarıyı, alaya alarak dinliyorlar!(Enbiyâ/1-2)

 • Eğer O'na (Rasûle) itaat ederseniz, hidâyet bulursunuz! Rasûle ait olan yalnızca apaçık tebliğdir!(Nur/54)

UYARANLAR BİZİZ!

 • Biz Onu mübarek bir gecede ("yok"luk hâlinin yaşandığı anda) inzâl ettik! Uyaranlar biziz! (Duhân/3)

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org