KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

   
 

 

ÖLÜM İLE BAŞLAYAN HAYATIN EVRELERİ

 • Kabir yaşamı

 • Kabir âlemi yaşamı

 • Berzah âlemi yaşamı

 
 

 

 • BEDEN ÖTESİ ÖLÜMSÜZ YAŞAM(Âhiret-Cebrî yaşam)

 • TABUT(Kalb-Şuur)

 • CESET(Koza)

 • MELÂİKENİN TABUTU GETİRMESİ(Nefsindeki Esmâ kuvvelerinin Kalbi-Şuuru getirmesi) {Nebileri onlara dedi ki: "Muhakkak ki onun hükümranlığının işareti, o tabutun (kalbin-şuurun) size gelmesidir. Ki onun içinde Rabbinizden bir sekine (iç huzuru-ferahlık), Musa ve Harun neslinden bir geriye kalan (ilim) vardır. Onu melâike (nefsinizdeki Esmâ kuvveleri) getirecektir. Muhakkak ki bunda kesin açık bir işaret vardır, eğer iman ehli iseniz."(Bakara/248)}

 • "Rabbimiz dayanma kuvvesi ver, ayaklarımızı sâbitle, kaydırma ve inkârcılar topluluğuna karşı bize kazanma gücü ver."(Bakara/250)

 • Allah (Davud'a) mülkü ve Hikmeti verdi ve dilediğini ona tâlim etti (programladı Esmâ'sıyla özünden gelen bir yolla). (Bakara/251)

 • BEDENSİZ YAŞAMA GEÇİŞ->HUZURDA HAZIR KILINIŞ{Dünya uykusundan yeni yaşam boyutuna geçiş-Sur'a nefh olunması-İsrafil'in Sur'u üflemesi-Tek bir sayha!-(Rahman'ın vaad ettiği-Rasûllerin açıkladığı gerçek)-Kabir hükmünde olan bedenden çıkıp, Rabbine (hakikatlerini fark etme aşamasına) koşmak}

 • Ölümötesi yaşam, teslimiyet esasına dayanır.

 • BEDEN ÖTESİ YAŞAMDA ZAMAN

 

 

KABİR ÂLEMİ->-RUHLAR ÂLEMİ

 • Batış yeri

 • Âhiretin birinci devresi

 • Âhiret konaklarının ilki

 • Hayâl âlemi(Misâl Âlemi)

 • “Nâri boyut”

 

 

 • Kabir âlemi, Dünyanın manyetik çekim alanı içindedir.

 

 

 

ETTEN MEZAR

 • Birimin kozası

 • ”Hakikat”i(“Sünnetullah” gerçeği) bilemeyen gâfilin kendi ördüğü hayal(kurgu) dünyası(perdeleri)

 • Tabiatın, duyguların esâreti

 

 

 

 

 • BEDENLERİN ÇEKİM GÜCÜ

 • {Bedenlerinizin çekim gücünden(Semâlar ve arzın aktarından) çıkıp gitmeye gücünüz yeterse, hadi çıkın gidin (bedensiz yaşayın)! Kudretiniz olmadıkça (kudret sıfatı sizde açığa çıkmadıkça) geçip gidemezsiniz!(Rahman/33)}

 

 

 

KABİR

 • Beynindeki hologram dünyan

 • Beden(Beden yaşamı)

 • Yeni yaşam ortam veya boyutuna kavuşana göre, bir önceki ortama uygun yaşam bedeni

 • Dünya

 • Ölümü tadmış bulunan birimin bedeninin içine defnedildiği  toprak çukur

 • Ölmeden evvel ölmüş kişinin bedeni

 

 

 

 • Ölümü tadan kişi, diri diri-tüm zihnî fonksiyonları yerinde-şûurlu ve çevresini algılar bir halde kabre konur.

 • BİLİNCİN DUYU ORGANSIZ ALGILAMA YAŞAMINA AÇILMASI VE ORGANLARIN SINIRLAMASININ KALKMASI{Semâ da açılmış, kapı kapı olmuştur (bilinç, duyu organsız algılama yaşamına açılmıştır).Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur (organların sınırlaması kalmamıştır).(Nebe/19-20)}

 • BEYNİN ÜRETTİĞİ ANTİÇEKİM DALGALARI

 • Bir beyin, "anti- çekim" dalgaları üretip, "taşıyıcı" dalgalar dediğimiz anayapıya yüklerse, o kişinin ruhu bedenden kurtulduktan sonra dünyanın manyetik çekim alanından da, daha sonra güneşin çekim alanından da kendini kurtarıp; önce uzaya açılabilir; daha sonra da boyut değiştirme olanağını elde edebilir!.

 • KABİRDE CENNET VE CEHENNEME AÇILAN PENCERELER{“Kişiye ölümle birlikte kabirde bir pencere açılır. Bir yandan cehennemi ve içindekileri görür, bir yanda bir pencere açılır cenneti ve içindekileri görür”}

 • De ki: "Ben yalnızca Rabbime yönelirim (O'ndan isterim)! Hakikatim olan O'na hiç kimseyi ortak etmem!"(Cinn/20)

 • KABİR SUALLERİ

 • “Rabbiniz”, “Nebiniz” ve “Bilgi Kaynağınız”dan sorgulanacaksınız!(Kabirde kişiye "Tarikatı-mezhebi-şeyhi-vs... sorulmaz!)

 • KABİRDE ASLA SORULMAYACAK SUALLER->(Hangi târikattansın? Hangi mezheptensin? İmamın hangi hocaefendi, hangi şeyhefendi, hangi mürşidefendi, hangi gavstı?..... vs...vs...vs...)

 • SORGU MELEKLERİ(Nur yapılı birimler-“Münker”-“Nekir” adlı melekler)

 • SORGULAMA AŞAMASI(Yeni boyut şartları konusunda sorgulama)->(“Münker”-“Nekir” adlı meleklerin kendisinde açığa çıktığı evre-Hesap verme-Kişinin bilincinde açığa çıkıp, içinde bulunduğu yeni boyut şartları konusunda kendisini sorgulaması

 • HESAP GÖRÜCÜLER(Birimin Hakikatindeki Hasiyb özelliği-Allah Esmâ'sından Hasiyb isminin özelliği)

 • SORGULAMANIN ERTESİ{Sorgulamanın ertesinde kişi ya Kabir Âlemi"ne  intikal eder, ya da "Berzah Âlemi"ne..}

 • İNSANIN ÖLÜMÖTESİ YAŞAMDAKİ KİŞİLİĞİ

 • KABİRDEKİ ÖLÜLER{Kabirdeki Nefsler-Bedendeki Bilinçler-Bedenlerdeki şuurundan gâfil bilinçler-Kendini vefat edince yok olacak sanan bedenliler}

 • KABRE GÖMÜLMEK(Kişi, yaşamı 5 duyu ile algıladıklarından ibaret olarak kabullendiği anda da kabre gömülmüş olur.)

 • KABİR AZABI

 • Kabir azâbının nedeni(Beynin "Ruh"a yüklediği veriler)

 • "Mülk Sûresi", kabir azabından koruyucudur.

 • KABİR FİTNESİ

 • Kabir fitnesinden korunmak için Rasûlullah'ın öğrettiği dua {"Allahım... Dâimi imân haliyle, sıdk üzere yakîni, korkan değil, haşyet duyan bir kalbi, sürekli zikir halinde olmayı, makbul çalışmalar yapmayı, çok kapsamlı bir rızkı, bana sonsuza dek faydalı olacak ilmi, yüksek derecelerin kemâlini, ölüm öncesinde ve akabinde nasuh tevbesi içinde olmayı, ölüm akabinde bağışlanmayı ve kabir azabından emin olmayı bana ihsan et."}

 • NEFSLERİNE ZULMETMİŞ OLANLARIN YAŞAM ORTAMLARI{O süreçte, suçluları asfad (Allah'tan ayrı düşürmüş olan bağları) ile bağlanmışlar olarak görürsün!(İbrahiym/49}

 • ESÂRET-HAPİS HAYATI

 • Her nefs yaptığının getirisine mahkûmdur!(Müddesir/38)

 

 

“KALB”İN ÂLEMİ

 • "Esmâ" mertebesine sanki ayna olan "beyin" adını verdiğimiz, "kalp" diye "şuuru" itibarıyla tanıtımlı yapının ("fuad" denilen "holografik gerçeklik"ten kaynaklanan ve varlığındaki "Esmâ" hakikatinden projekte olan "ilmin şuuru" ile "iman nûru" olarak işlev görmesiyle açığa çıkan yapının) boyutsal derinliği itibarıyla ait olduğu âlem

 • "Tecelli-i Zât"tan başlayıp "Tecelli-i Efâl"e uzanan ve  tümü de "Esmâ mertebesi" kapsamında gerçekleşen seyir Âlemi

 
 • ALLAH HİDÂYETİ-"SIRAT-I MUSTAKÎM"{Allah'a kulluk etmek(Hakikatin gereğini hissedip yaşamak)}

 • "Bana kulluk edin (Hakikatin gereğini hissedip yaşayın)! Sırat-ı müstakim budur" (diye?).(Yâsin/61)

 • BEDEN VE ŞUURUN “ALLAH ZİKRİ”Nİ KABULE MÜSAİT HÂLE GELMESİ(“Allah zikri”ne yumuşaması-Allah hidâyeti)

 • Allah, sözün en güzelini; müteşabih (benzetme yollu), mesanî (aynı cümlede veya kelimede iki ayrı işareti vererek ikili anlatımla) bir bilgiyi (tafsilâtlı) indirdi... Rablerinden haşyet eden kimselerin Ondan derileri (tüyleri) ürperir... Sonra bedeni ve şuuru Allah zikrine yumuşar (kabule müsait hâle gelir)... İşte bu Allah'ın hidâyetidir ki onunla dilediğini hakikate erdirir! Allah kimi saptırırsa ona hidâyet edecek yoktur. (Zümer/23)

 • EY İMAN EDENLER!. HATIRLAYIN...

 • "Allah İsmi"ni hatırlayın...

 • Size bağışlanan Allah nimetini hatırlayın(Verilen ilim dolayısıyla  hatırlatılan varoluşunuzdaki hilâfet nimetini hatırlayın)

 • Size verilen(hakikat bilgisini) bir kuvve olarak tutun ve onun içinde olanı zikredip hatırlayın(Bakara/63)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • Allah hükümlerini önemsememezlik yapmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini; Kitap ve Hikmetten inzâl ettiğini hatırlayın.(Bakara/231)

 • Sizler düşman iken şuurlarınızda aynı idrakı oluşturarak sizi bir araya getirişini; O'nun sizde açığa çıkan bu nimeti sayesinde kardeş oluşunuzu hatırlayın…(Âl-û İmran/103)

 • Üzerinizdeki nimetiyle sizi bağladığı sözleşmeyi hatırlayın; Allah için dosdoğru durun, âdil şahitler olun... (Mâide/8)

 • İçinizde Nebiler meydana getirdiğini ve sizi melîkler kıldığını; âlemlerden hiç kimseye vermediğini (insana has olan yeryüzünde halife olması bilgisini) size verdiğini hatırlayın(Mâide/20)

 • Hatırlayın… Hani bir topluluk ellerini size uzatmaya (zarar vermeye) niyetlenmişti de, onların ellerini sizden çekmişti.(Mâide/11)

 • Hatırlayın, düşünün ki sizi, Nuh halkından sonra halifeler kıldı ve sizi, yaratılışta, donanımınız bakımından kat kat fazlalığa kavuşturdu... Allah nimetlerini hatırlayıp değerlendirin ki, kurtuluşa eresiniz."(A'raf/69)-[Hud aleyhisselâmın kavmi olan Ad Kavmine hitap]

 • Hatırlayın o günleri ki, azınlık ve güçsüz olmanız nedeniyle insanların zarar vermesinden korkuyordunuz... Sizi barındırdı, yardımı ile sizi destekledi ve şükredesiniz (değerlendirerek müteşekkir olasınız) diye sizi temiz nimetlerle rızıklandırdı.(Enfâl/26)-{Ey iman edenler... Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin... Bildiğiniz hâlde emanetlerinize (nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!(Enfâl/27)}

 • Hatırlayın ki sizi Firavun hanedanından kurtardı... Onlar azabın en kötüsünü size tattırıyorlardı; erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlardı.(İbrahiym/6)-(Hz.Musa aleyhisselâmın kavmine hitap)

 • (Hendek savaşında) size ordular geldiğinde onların üzerine bir fırtına ve görmediğiniz ordular irsâl ettiğini hatırlayın…(Ahzâb/9)-(İman edenlerin imtihan edildikleri ve şiddetli bir sarsılışla sarsıldıkları savaş)

 • Size bağışladığım nimeti hatırlayın ve verdiğiniz sözü yerine getirin, ki ben de size olan (varoluşunuzdaki hilâfet) sözümü yerine getireyim. Yalnız benden çekinin!(Bakara/40)-(İsrailoğullarına hitap)

 • Hep birlikte varlığınızdaki "ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NE SARILIN VE AYRILIĞA DÜŞMEYİN!

 • O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin... Esmâ ül Hüsnâ Allah'ındır! (Dini O'na has kılarak, O'na yönelin artık!)

 • ALLAH’I HATIRLAMANIZ İÇİN “SALÂT”I YAŞAYIN!{"Muhakkak ki Ben, evet Ben Allah'ım! Tanrı yok, sadece BEN! Bana (Esma özelliklerimi açığa çıkarma işlevinle) kulluk ettiğinin farkına var! Beni hatırlaman için salâtı yaşa!"(Tâhâ/14)}

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • salât tamamlandığında arzda yayılın, Allah'ın fazlından talep edin ve (El Esmâ'sıyla hakikatiniz olan) Allah'ı çok zikredin (HATIRLAYIN) ki kurtuluşa eresiniz! (Cumu’a/10)

 • ALLAH ÜZERİNİZDEKİ NİMETİNİ TAMAMLIYOR ki, Müslimler olasınız!

 • Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz!."(Tâhâ/52)

 • Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsiyn/82-83)

 • Ölüden (hakikat ilmi yoksunu) diriyi (Hayy ismi özelliğiyle ölümsüzlüğünü fark edeni) çıkarır... Diriden (hakikat bilgisiyle yaşarken-mülhime kavrayışı içindeyken) de ölüyü (kozasını terk edemeyip nefsi emmareye-bedenselliğe düşeni) çıkarır! İşte Allah budur!(En’âm/95)

 

 

 

 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org