KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

"ÖLÜM"

 • Zâtî Tecelli

 • Rahmet

 • "Allah zikri"nin("Bîzikrillah") hatırlanışı

 • Vaadolunan

 • Yaklaşan

 • Bilinen süreç

 • Yaşam muhasebesinin ortaya serildiği süreç

 • Hükmedilmiş vakit

 • Yakîn türlerinden biri...

 • Boyut değiştirme

 • Dönüştürme

 • Madde âleminden maddeötesi âleme geçiş

 • Bilincin bir holografik boyuttan diğerine geçişi

 • Birimsel Kıyâmet

 • Uyanış

 • Dönüşüm

 • Her yaşam sonunda kişiye gelen Fetih!

 • Kişinin kıyametinin kopup, perdesinin kalkarak kendi hakikatini müşahede etmesi ve daha sonra da bunu hayatında ne kadar değerlendirebildiğinin sonuçlarını yaşamaya başlaması…

 • Sâdıkların tasdiklerinin (hakikati şüphesiz ve tereddütsüz) sonucunun yaşandığı gün...

 • Beyin durması

 • Bilinc-ruh bütünlüğünün, beden-beyin ilişkisinin kesilmesi

 • Kontrolündeki yapıyı kuıllanamaz hâle gelmek

 • Mevt

 
 

 

 
 • ÖLÜM(Dönüştürme) OLAYININ AŞAMALARI{1-Ölümün tadılması, 2-Ölüm akabindeki diriliş(Bâ's-Bedenötesi ölümsüz yaşam)}

 

1-ÖLÜMÜN TADILMASI

 
 

2-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ-

Mutlaka gerçekleşecek olan “B’S”

 
 • “B’S”->"EMRULLAH"-"DİN GÜNÜ"-KIYÂMET-"HACCI EKBER"{“El Bâis” İsminin insanda açığa çıkışı-"Ba'sü ba'delMevt = ölüm akabindeki diriliş"-Zâtî tecelli--"Hû"nun salâtı-Uyanış-Birimin mevcut yapısıyla alakasının kesilmesinin hemen akabinde, yeni yapısının meydana getirilmesi-Mânevi Diriliş-Ruhâni Diriliş-Ölüm akabindeki diriliş-Boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşmek}

 • “EL BÂİS”{Sürekli yeni yaşam boyutlarına dönüştüren! "Her an yeni bir şe'nde" oluşun mekanizması olarak sürekli yeni bir hâl yaşatan}

 • Allah, sürekli yeni yaşam boyutlarına dönüştürendir! "Her an yeni bir şe'nde" oluşun mekanizması olarak sürekli yeni bir hâl yaşatandır!("EL BÂİS")

 • "Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!" (84. İnşikak: 19)

 • Kesinlikle Allah, kabirlerde (bedenleri içinde) olan nefsleri (bilinçleri) bâ's edecektir (varlıklarındaki Esmâ özelliğiyle yeni bir beden oluşturarak yaşamlarına devam ettirecektir)!" (22. Hac: 7)

 • "El BÂİS" İSMİNDEN OLUŞAN MELEK

 • Görevi{Daha  o varlığın ilk oluşum safhalarında görevli olan melek-Ölümün tadılmasının akabinde birimin yeni yapısını meydana getirilmesinde görevli melek}

 • MUSALLA{“İbrahim Makamı”-Hullet makamı-Esmâ mertebesi kuvveleriyle tahakkuk makamı-"İnsanlar için kurulan ilk ev" (mabet)deki namazın yaşandığı yer-Kendi hüviyetinde, kendi vasıfları ile kendine ait mânâları seyreden makam}

 • “İbrahim Makamı”nın da olduğu “İlk Ev”e dahil olan, güvende olur!

 • ÖLÜMSÜZ DİRİ->Allah

 • İNSANIN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ

 • İnsan hayatı ölümle son bulmaz!

 • Bilinç, ölümle kesintiye uğramaz.

 • Ölüm, yok oluş değildir!

 • DİRİLER VE ÖLÜLER İÇİN OLUŞTURULAN TOPLANMA YERİ->Arz!

DÜNYA UYKUSUNDAN YENİ YAŞAM BOYUTUNA GEÇİŞ

(HUZURDA HAZIR KILINIŞ)

 •  
  • Sur'a nefh olunması

  • İsrafil'in Sur'u üflemesi

  • Tek bir sayha!

  • Rahman'ın vaad ettiği-Rasûllerin açıkladığı gerçek

  • Kabir hükmünde olan bedenden çıkıp, Rabbine (hakikatlerini fark etme aşamasına) koşmak

   
 • Sur'a nefholunmuştur! Bir de bakarsın ki onlar kabirleri hükmünde olan bedenlerinden çıkmış, Rablerine (hakikatlerini fark etme aşamasına) koşuyorlar! (O vakit) dediler ki: "Vay bize! (Dünya) uykumuzdan kim bizi yeni bir yaşam boyutuna geçirdi? Bu, Rahman'ın vadettiğidir ve Rasûller doğru söylemiştir." (Hadis: İnsanlar uykudadır, ölümü tadınca uyanırlar!) Sadece tek bir sayha (İsrafil'in sur'u) oldu... Bir de bakarsın ki onlar toptan huzurumuzda hazır kılınmıştır.(Yâsin/51-53)

 • HUZURDA TARTIŞMA YOKTUR

 • (Allah) buyurdu: "Huzurumda hasımlaşıp tartışmayın (huzurumda tartışma yoktur)! Sizi başınıza gelecekler konusunda önceden uyarmıştım!" "Benim katımda hüküm değiştirilmez! Ben kullara zulmedici değilim!" O süreçte Cehennem'e: "Doldun mu?" deriz... (Cehennem de): "Daha var mı?" der. Korunanlar için de cennet yaklaştırılmıştır... Zaten uzak değildir. "Bu vadolunduğunuzdur" denir, hakikatine yönelip bu hâlini koruyanlara... Gaybı olarak Rahman'dan haşyet eden ve (hakikatine) dönük şuurla gelen kimse için. Selâm olarak (Selâm isminin işaret ettiği özelliği yaşayarak) girin ona... İşte bu sonsuz yaşam sürecidir!(Kaf/28-34)

 • O SÜREÇTE İNSAN KAÇACAK BİR YER ARAR

   

 • Kıyamet sürecindeki gerçekliğe; Ve Nefs-i Levvâme'ye (hakikate ters düştüğünü fark edip pişmanlığını yaşayan bilince) kasem ederim! İnsan, onun kemiklerini asla cem' etmeyeceğimizi mi sanıyor? Evet! Onun parmak uçlarını bile tesviye etmeye (parmak izlerini bile aynen oluşturmaya) kaadirleriz. Hayır! İnsan, önündekini (ölümle başlayan yaşamı) yalanlarcasına azgınlaşıyor! "Kıyamet süreci (ölüm sürecinde yaşanacaklar) ne zamanmış?" diye sorar. Gözünde şimşek çaktığında, Ay tutulduğunda, Güneş ve Ay bir araya geldiğinde! O süreçte insan: "Nereye kaçabiliriz?" der! (Kıyâmet/1-10)

 •  

  ZÂLİMLER

  (Nefsine) zulmedenler- İşaretlerimizi (uyarılarımızı) geçersiz kılmak için koşuşturanlar)

   RABLERİ İNDİNDE ZORUNLU DURDURULUR

   

 • Zâlimleri, Rablerinin indînde zorunlu dururlarken (değerlendiremedikleri hakikatlerindeki gerçeği fark etmiş hâldeyken), bir görsen! Bir kısmı diğerini suçlarken...  (Sebe/31)

 •  

  KAÇACAK BİR YERLERİ YOKTUR

  çok yakından yakalanmışlardır!

   

 • "O'na (hakikatimizde olarak) iman ettik" dediler... (Öyle olsaydı) bu uzaklık nasıl oluşurdu ki! Daha önce o hakikati inkâr etmişlerdi! Hakikatten uzak olarak, gaybları hakkında ileri geri atıp tutuyorlardı.Daha önce benzerlerine yapıldığı gibi onlarla, iştahla arzuladıkları şey arasına engel konmuştur! Muhakkak ki onlar kendilerini huzursuz kılan kuşku içindedirler.(Sebe/52-54)

 •  DIŞARIDA BİR SIĞINAK DA YOKTUR!

 • Hayır, (dışarıda) sığınak yoktur! O süreçte (her birimin kendi) karargâhı Rabbinedir!(Kıyâmet/12)

 • Allah'tan reddolunması imkânsız bir süreç gelmeden önce Rabbinize icabet edin... O süreçte ne bir sığınacak yeriniz vardır, ne de (yaptıklarınızı) inkârınız çare olur! Eğer yüz çevirirlerse (keyifleri bilir); seni onlara bekçi olarak irsâl etmedik! Sana düşen yalnızca bildirimdir!(Şûrâ/47-48)

 • ÖLÜMSÜZLÜĞÜN ÇARESİ

 • ALLAH YOLUNDA ÖLDÜRÜLENLER

 • ÖLÜMÜN KARDEŞİ(Uyku)

 • ÖLÜMÖTESİ YAŞAMA HAZIRLANMA{“Allah İsimleri”nin mânâlarını açığa çıkararak korunmak(Tetikleme Sistemi)}

 • MÂNEVİ ÖLÜM(Ölmeden evvel ölmek)

 • MÂNEN ÖLMEK

 • YAŞAYAN ÖLÜ(Canlılığını yaşayamayan-Göresel-Muzaf)

 • "ÖLESİ"("Hakikat"i göresi)

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org