KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

 • “Mûtu kable en temûtu"

 • Kişinin kıyametinin kopması...

 • "Mânevi Ölüm"

 • "Mânevi Ölümü tadış"(Şuurun, bilinç boyutunda, var sanılan vehmî benliğin ortadan kalkması sûretiyle "uyanıklığı" temin edecek olan mânevî "ölümü tadış"ı)...

 • Hükmi ve fiili ölüm...

 • Fiili ölümle birlikte şuur boyutunda yaşama geçiş...

 • ”Melikiyyet” müşâhedesinin neticesinde, isimlerin kaydından beri olup; isimlere bürünme hâli...

 • "Fetih"...

 • Ricali Gayb denilen Evliyullahın yaşadığı "Fetih"in sonucu......

 • İlâhi kuvvetlerle tahakkuk etme...

 • "Şuursal Şehidlik"

 • Şuurun vehmin hükmü-kaydı altından kendini kurtarması...

 • Şuurun, bedenin kayıtlarından kendini kurtarması...

 • Mutlak mânâda "Nefs"ini tanıma...

 • Kişinin şuur boyutunda kıyametinin kopması...

 • Kendini şuur boyutunda tanıma ve yaşama....

 • Kişinin Allah'a rûcu etmesi..

 • Aynel ve hakkel yakîn hâli...

 • “Velâyet” mertebesi(“Veli”si “Allah” olması hâli; yâni, hakikatinin gerektirdiği şekilde yaşama)...

 • “Kişinin Allah’a rücû etmesi”

 • "Şirk-i Hafî"nin kalkışı...

 • Şuurunda, terkibinin hükmünü ortadan kaldırarak, dilediğin isme dilediğin anda ve şanda bürünerek, o ismin mânâsı olan fiili ortaya koyman...

 •  “Vehminde var olan” izâfî kişiliğinin kalkarak, âlemde Hakk’ın isimlerinin mânâlarından başka bir şey olmadığını müşahede etmen...

 • Çokluk kabulünün getirdiği sıkıntı ve azaplardan kurtulma...
  Ne yana dönse "Allah'ın Vechi"ni görme...

 • Ruh beden olarak sanki fizik beden ölmüş gibi, fizik bedenden kurtulmuş bir yaşam içine girme("Fetih ehli"nin yaşamı)...

 • Kendini Allah için ölüme terkedip, benliğinden ölü-Allah ile "Hayy" ve "Bâkî" olarak yaşama...

 • Dünya üzerinde sayısı ancak onlarla sayılabilen "Mardiye nefs" bilinci yaşamı...

 • "Şuurî Uyku"dan uyanıp, Hakikati kavrayıp "Mutlak Ben" ile diriliğe kavuşma...

 • İlminde terkibiyet hükmünün kalkması...

 • Fizik ölümle ölmeden yani bedeni ve beyni terketmeden evvel, kendini, beden kabul etmeyi terkeden ve “düşünsel bir varlık” kabul etmek suretiyle maddeötesi yaşama hazırlanma...

 • Hakk'ın rahmeti, Rasûlullah'ın şefaâti...

 • Kişinin "rabbının kulu" olma kayıtlılığından, "Allah'ın kulu" olma genişliğine geçiren rahmet ve şefaat...

 • Allah'a vâsıl olma(Hak'kın, bir kuluna sonsuz nimetinden içirmeyi murad etmesiyle, onu kendi huylarının-tabiatının-benliğinin esiri olmaktan kurtarıp; dolayısıyla kişiliğinden öldürüp, aslına ve hakikatine kavuşturması)...

 • Kişinin üzülmesine-sıkılmasına-azâp duymasına-bunalmasına kendi hakikatını kayıt altına alması yol açan benlik-tabiat-huy kayıtlarını kırıp, kendine azâb veren tüm nesnelerden arınması...

 • Dünyada yaşadığı sürece de, öldükten sonra da uzun bir süre son bulmayacak olan azaplardan arınıp Dünyada yaşarken cehennemden azad edilmişlerden olma hâli...

 • Yakın olan azap(Çünkü ölümle, telâfisi mümkün olmayan bir yaşam sonrası başlamaktadır)

 • İdrâkla Allah’a teslim olmak...

 
 

 

 
 • Ölmeden evvel ölme, var sandığın "Vehmî benliğin" ortadan kalkması suretiyle "Uyanıklığı" temin edecek olan "Mânevi Ölüm"ü tadıştır.

 • Ölmeden evvel ölenin "Şuur boyutunda kıyamet"i kopar!

 • Ölmeden evvel ölmenin gerçekleşmesi, mutlak mânâda Allah'a teslim olmana bağlıdır.

 • Ölmeden evvel ölmek suretiyle boyut değiştiremediğin takdirde, "uyku" hâlin kıyamete kadar devam eder.

 • Ölmeden evvel ölmediğin takdirde tüm algıladıkların "rüya" hükmündedir.

 • Ancak ölmeden evvel öldükten sonra "Nefs"ini tanıyabilirsin...

 • Önce Rabbına vâsıl olacaksın ki, sonra "Ölmeden evvel ölme" hâli hâsıl olsun!

 • Ölmeden evvel ölme, kendini "şuur boyutu"nda tanımak ve gereğini yaşamaktır.

 • "Vehminde var olan kişiliğin"in ortadan kalkması, ancak "Ölmeden evvel ölme" ile mümkün olur.

 • Ölmeden evvel ölmen, dilediğin "İsim"e, dilediğin anda ve şanda bürünerek o "İsmin mânâsı olan fiil"i ortaya koymandır.

 • Kurân, "Ölmeden evvel ölme"yi nasıl anlatıyor?

 • Şâyet Hakk bir kuluna sonsuz nimetinden içirmeyi murad ederse, onu "Ölmeden evvel öldürüp", "Hakikat"ine kavuşturur.

 • "ÖLMEDEN EVVEL ÖLME" SINIRI

 • AŞAMALARI

 • Ölmeden evvel ölme ikiye ayrılır...

 • 1-HÜKMÎ ÖLÜM(Kişinin, varlığın Tek`liğini fark etmesi, bunu hissetmesi; ne var ki, bunu hissedip farketmesine rağmen, kendi hakikatının güçleri ile bilfiil yaşayamaması hâli)

 • 2-FİİLÎ ÖLÜM(Şuurun, bedenin kayıtlarından kendini kurtarması- İlâhi kuvvetlerle tahakkuk etme-"Vehmin kaydından" kendini kurtarma)

 • "Fetih" hâli, ölmeden evvel ölme"nin "Hakkel Yakîn" yaşanmasının sonucudur

 • Ölmeden evvel ölme ile birlikte artık o mahalde fiiller, Allah'a bağlanır!

 • Ölmeden evvel öl ki,"Mutlak Ben" ile diriliğe kavuşasın!

 • Kendini Allah için ölüme terket ki, benliğinden ölü, Allah ile "Hayy" ve "Bâkî" olarak yaşayasın!

 • Ölmeden evvel ölen için, "Çokluk kabulü"nün getirdiği sıkıntı ve azaplar biter!

 
 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

 

1-ÖLÜM HÜKMÜ(Ölümün takdir edilmesi)

2-VEFAT

3-KURÂN'IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER

5-ÖLÜMÜN TADILMASI

4-KABİR VE KÂBİR ÂLEMİ

5-ÖLÜM AKABİNDEKİ DİRİLİŞ

1-KIYAMET("HACC-I EKBER")

2-BERZAH ÂLEMİ

3-ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

4-"BERZAH ÂLEMİ”NİN FETHİ

5-ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK

6-HAYAT

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org