kavramlar.jpg (6719 bytes)

 

PANTEİST GÖRÜŞ

“KÂİNAT, ALLAH’TIR!” GÖRÜŞÜ BÜTÜNÜYLE BÂTILDIR; YANLIŞTIR!

BU, PANTEİST GÖRÜŞTÜR!

"O"nun varlığından meydana gelmiş bilinçli şeylerin toplamı olan tümel akıl Tanrıdır, görüşü de tümüyle yanlıştır!...

"Kâinat, ALLAH`tır" görüşü bütünü ile bâtıldır ve yanlıştır!. Bu Panteist görüştür!.

Yani, bütün mevcudat bir araya gelince "tanrı" denen varlık ortaya çıkar görüşü... Bu yanlıştır!. Çünkü, gerçekte mevcudat "yok"tur "ALLAH" vardır!.

"ALLAH" her an (bize göre) kendi mânâlarını seyreder ve her şey bundan ibarettir... Bu yüzdendir ki, mevcudatın varlığı yoktur; "ALLAH"ın varlığı vardır.

Bu sebepledir ki, mevcudat "ALLAH"tır, görüşü batıldır, ilkeldir!. Beş duyu kaydından kendini kurtaramayan dar görüşlü beyinlerin, 30 derecelik perspektifi olan kişilerin görüşüdür, mevcudat "ALLAH"tır görüşü!...

 ara.jpg (366 bytes)

 

AYRI AYRI ŞEYLER VARSANMAK BİLİNÇ YANILGISIDIR!

GERÇEKTE BİLİNÇ GÖZÜYLE GÖRÜLEN

TEK BİR MÂNEVİ VÜCUD VARDIR!

"Panteist" görüşe göre, “her şey” vardır ve bunların tümüne “TANRI” denilir.

"Vahdeti Vücûd"a göre ise, ayrı ayrı sayısız şeyler mevcut değildir; bu gözün görme yetersizliğinin getirdiği bilinç yanılgısıdır; gerçekte TEK bir vücud vardır ki; sûrî yani maddi bir vücut değil, mânevîdir bu vücud!..

VECH denilen bu vücûd ancak bilinç gözüyle veya kalp gözüyle görünen bir vücûd’tur.

Kısacası, mevcûdât yoktur, TEK vücûd vardır!..

 ara.jpg (366 bytes)

ONLAR, ALLAH’A “CÜZ” İSNAD EDİYORLAR!!!

OYSA ALLAH, “CÜZ” KAVRAMINDAN BERİDİR!

Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de bu konuda nasıl ikaz ediliyoruz:

-"Ve ceâlu lehû min ibâdihi cüz'a!. İnnel insâne lekefûrun mübîn.. " (43-15)

-İBÂDINDAN BİR KISMI O’NA CÜZ OLUŞTURDULAR!. MUHAKKAK Kİ İNSAN, GERÇEĞİ ÖRTÜCÜDÜR.. (43-15)

Bakın burası "ALLAH" kavramı hakkında en önemli açıklamayı getiren âyetlerden birisidir..

“PANTEİST” görüş ile “İslâm'ın VAHDET” görüşü arasındaki korkunç uçurumu ve farkı bilmeyen câhiller; Hazreti Muhammed aleyhisselâmın getirdiği ve açıkladığı "ALLAH" anlayışından tamamıyla uzak bir biçimde konuya yaklaşarak; " ALLAH”ı ötemizde bir TANRI olarak tasavvur edip; buradan aramızdan birilerini de sanki O'nun bir "CÜZÜ" yani parçasıymış gibi kabullenmektedirler!!. Sanki, "ÖTEMİZDEKİ ALLAH (!)", gelip, buradaki birisinin varlığına nüfuz ediyor, yani ortaya çıkıyor... da; yukarıda bahsi geçen âyet de bunu iptal ediyor; gibi anlaşılmış bir kısım tefsirciler tarafından ..

Kur'ân-ı Kerim’in ruhuna erememekten oluşan, tamamıyla bir yanlış anlamadır bu!.

Halbuki yukarıda söz konusu edilen Kur'ân âyeti ile vurgulanan, ve mânâsı apaçık bir biçimde ortada olan gerçek şudur:

-"Onlardan bazıları ALLAH'a "CÜZ" isnat ediyorlar!!!. Oysa, "ALLAH", "CÜZ" kavramından berîdir... Yani "ALLAH" isminin mânâsı "CÜZ" kavramını kabul etmez!. "ALLAH"ın "CÜZ"ü olmaz!. Çünkü, "ALLAH", biline ki "AHAD"dır; yani "CÜZ"lerden bileşik bir tümel yapı değildir!. " ALLAH" “sınırsız” varlık olması hasebiyle, kendisinin dışında bir ayrı vücud kavramı, kabul etmez; ki artık O'nun “CÜZܔ olan ikinci bir nesne olsun!. "

Burayı çok iyi farketmek ve idrak etmek zorundayız değerli okurlarım...

Şayet "ALLAH"ın bir mekânı varsa, şayet "ALLAH"ın bir sınırı varsa, yani "ALLAH" bir yerde bitiyorsa, elbette ki O'nun bittiği yerde başlayacak olan iri yada ufak bir takım varlıklar olabilir... Ve yahut, O' nun dışında ya da içinde, O' nun CÜZLERİ olabilir!!!.

Ancak, "ALLAH"ın eğer "VÂHİD-ül AHAD" olduğunu farketmişsek, veya idrak etmişsek, hiç değilse böyle olduğuna iman etmişsek, bilmeliyiz ki “AHAD” olan "ALLAH", “CÜZ”ü olmaktan değil, "CÜZ" kavramından dahi münezzehtir!.

Nitekim, konu buraya gelince, hemen hepimizin çok iyi bildiği "İHLÂS" Sûresi’ni hatırlayalım:

"-De ki: ALLAH “AHAD”dır !."

"ALLAH" isminin işaret ettiği mânâya, müşahedemiz ölçüsünde, ilmimiz yettiğince, "Hazreti MUHAMMED'in açıkladığı ALLAH" isimli kitabımızda temas etmiştik...

Ahmed Hulûsi

yazdir

  Tüm Kavramlar Programı

 

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücretsiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org