KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

  

RÂBITA

 • Bağlanmak

 • Varlığındaki Esmâ hakikatinden (uzanan) Allah ipi"ne sarılma ve ayrılığa düşmeme...

 • "Fıtrat Dini" olan "İslâm"a (“Allah Fıtratı”na-Allah Dini’ne-“Allah yaratışı”na)sarılma...

 • Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a (hakikati olarak )sımsıkı tutunma...

 • Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışma...

 • Şuurun, “varlığın algılanan suretinin derûnundaki hakikat noktası”na["Bilinç gözü"yle görülen "mânêvi vücud"a-"Allah'ın isimleri"nin("İlâhi isimler"in) mânâlarına-"İlâhi İsimler mertebesi"ne] yöneltilmesi....

 • Bir tanrıya tapınmaksızın, Allah’a şirk koşmaksızın şuurun Allah Fıtratına(yaratışına) doğrultulması...

 • “Yüz”ün("Bilinç gözü"nün-müşahedenin-şuurun-Holografik gerçeklik temelinde, hakikatindeki esmâ mertebesi noktasının

 • “Vech”in)Doğru iman işlevselliği ile o tek Din’e doğrultulması...

 • (Allah'a iman edip sımsıkı tutunmanın sonucu olarak) "Hû"dan bir rahmetin ve fazlın içine sokulma ve Kendisine varan "Sırat-ı Mustakim"e kılavuzlanma...

 • Üstündeki Allah nimetini hatırlama

 • Velisi Allah olma

 • Salâtı ikame etme

 • Kendisine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşmeme...

 • Bâtın/gayb boyutuna ait hükümleri, işlevinin gereği bakışla hazmetme

 • Şuurun, müşahede hâlinde devamlı kılınması

 
 • İRŞAD EDİLEN->KALBİNE RÂBITA KONULAN{(Rasûle) iman eden-itaat eden-Rabbinden mağfiret isteyen-Hakikate davet edildiğinde, hidâyete eren-Hidâyet bulan-Vahyi bilgiye (Esmâ hakikatinden şuura yansıyan bilgiye) dayanan-Allah (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olan-Asılsız zanlarının getirisini ilâh edinmeyen-Allah dûnunda tanrılar edinmeyen-Allah'tan ayrı olarak taptıklarından uzaklaşan-Rabbine (Bi-Rabbihim = hakikati olan şuurunda olarak) iman eden-Rabbinin delilleri (Rabbanî özellikleri) hatırlatıldığı hâlde, onlardan yüz çevirmeyen-[Rabbinin (Hakikati olan Esmâ bileşiminin) ledünnünden (aslı olan mutlak El Esmâ mertebesinden açığa çıkan özel bir kuvve ile)kendisine bir rahmet ulaşan (Rabbinin lütfuyla bir nimet oluşan-kemâl hâline ulaşan) -Kalbine râbıta konan(şuuru, müşahede hâlinde devamlı kılınan)]-İki eli ile hazırlayıp önceden gönderdiği şeyleri unutmayan-Hakikatini yaşayan-Hakikatini yaşaması kuvvetlendirilen-Velisi Allah olan-“Kitap"a(“Hakikat Bilgisi”ne)sımsıkı sarılan-Salâtı ikame eden-Kendisine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşmeyen-Şuuru, müşahede hâlinde devamlı kılınan-Islah olan-Aydınlanan-Cehâlet karanlığından kurtulan-Vâris}

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org