KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

"RAHMANİYET"İN HATIRLATILMASI

 • “İnsan"ın nefsinden zâtına giden yola hidâyet edilmesi

 • "İnsânî Hakikat"in açığa çıkışı

 

 

 

 

İKİ DERYA

·         Melekiyet ve hayvaniyet

·         Şuur ve bilinç-beden

·         Ruh(İnsanî mânâ) ve Beden (kendini hayvani beden kabullenmiş bilinç)

·         Tatlı ve tuzlu su

 İKİ DENİZ ARASINDAKİ BERZAH

·         Şuur ve bilinç-beden arasındaki engel(perde)

    O'nundur, denizde (Hakikat ilminde) inşa olunmuş, dağlar gibi (oluşturulmuş benliklerle yaşamda) akıp giden gemiler (bedenler)!

SALMIŞTIR İKİ DENİZİ; KAVUŞUP KUCAKLAŞIYORLAR

 Salmıştır (melekiyet ve hayvaniyet; şuur ve bilinç) iki denizi; kavuşup kucaklaşıyorlar.Aralarında bir berzah var, birbirinin sınırını aşamıyorlar (ikisi de kendi boyutunda gereğini yaşıyor).Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin-şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?(Rahman/19-21)

 
 • ZÜL'CELALİ VEL'İKRAM{Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.}

 • BÂKÎ OLAN->Zül’Celali Vel’ikram Rabbinin vechi(Zül’Celali Vel’ikram Rabbinin ismi ne mübarek-ne yücedir!)

 • FÂNİ OLANLAR->Arzda (bedensel yaşamda) kim varsa hepsi

 • İKİ DOĞUŞ VE İKİ BATIŞ YERİ{(Dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutu) ve (dünya ve kabir âlemi)}

 • "İNSANÎ HAKİKAT"İN AÇIĞA ÇIKMASINA ZEMİN HAZIRLAYACAK ARINMA AŞAMASI

 • Beynin, beşerî ve hayvani değer ve duygulardan arındırılması, "İNSANÎ" hakikatın açığa çıkmasına zemin hazırlamak amaçlıdır.

 

RAHMAN, TÂLİM ETTİ "KUR'ÂN"I…

HALK ETTİ "İNSAN"I…

ÖĞRETTİ ONA "BEYÂN"I...

 
 • RAHMAN SÛRETİ(Rahmaniyet özelliği yansıması-“İnsan”ın ilmî sûreti)

 • RAHMAN, TÂLİM ETTİ "KUR'ÂN"I (Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu).

 • Unutmayacağı biçimde “Oku”tturdu{O ki, takdir etti de kemâlâtını izhar için kılavuzladı(hidâyet etti)…En kolayı kolaylaştırdı}

 • HALK ETTİ "İNSAN"I

 • "Allah Adem'i Rahman sûretinde halk etti"("İnsan"daki Zâtî tecelli)->{"İnsan"ın  ilmî sûreti, Rahmaniyet özelliği yansıması üzere(Esmâ mertebesinde bulunan özellikler ile) meydana getirildi-"İnsan"ın Zât'ı "Esmâ" hakikatinden meydana getirildi}

 • Er-Rahman ismi özelliği sonucu

 • Şuurda açığa çıkan “Esmâ”nın Hakikati

 • Arz (Beden) ki, mahlûkatı (mikro evreni) onda oluşturdu! Bir meyve (insan) var onda (arzda); tomurcuklu (açılıma hazır) hurma ağacı (beyin)! Filizlenmiş tohumlar (uç vermiş hakikat fikirleri) ve hoş kokulu bitkiler (insanî hakikatin getirisi davranışlar) var.(Rahman/10-11-12)

 • ÖĞRETTİ ONA "BEYÂN"I (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli'nin deyişiyle "'İnsan', konuşan Kur'ân" oldu.)

 • Rahman, "İnsan"a beyanı öğretti. (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkardı-"Hatırlatma")

 • Allah, "Bilmediklerini(Bâtıni-Ledünnî İlimleri) sana kalıcı olarak öğretiyor-aklettiriyor(Tâlim ediyor)... Oysa sen önce "Sistem-"Din"-"İman" nedir bilmezdin!

 • "RUHUMDAN NEFHETTİM!"{Kişinin hakikatini oluşturan "Allah isimleri"nin işaret ettiği özelliklerin, kişinin içinden-özünden-derûnundan “irsâl olup”, gelip(?) beyinde açığa çıkarılışı}

 • “ALLAH İSİMLERİ”NİN TÂLİMİ"{İNSAN"A RUH(Allah Esmâ'sının ihtiva ettiği ruh=mânâlar bütünü) NEFHEDİLMESİ}->{“İlim Sıfatı”ndan programlanma-Ledünni İlimlerin verilmesi-Esma mertebesindeki mânâların açığa çıkma özelliğinin insan beynine  bahşedilmesi-İnsan beyninin, şuur yapısının Allah isimlerinin işaret ettiği mânâları taşıyan dalgaboylarıyla programlanması-İnsana "bilmediklerinin" tâlim edilmesi- Bâtın esmâsına olan ilmin verilmesi-Allah”ın sayısız isimlerinden, “Allah”ın dilediği kadarını ortaya koyabilecek istidat ve kâbiliyetin verilmesi-Bilmesi mümkün olmayan şeylerin kalıcı olarak öğretilmesi, aklettirilmesi-“Kitab” ve “Hikmet” inzali}

 • Sonra onu (beyni, Esmâ mânâlarını açığa çıkaracak şekilde) tesviye etti ve onda kendi ruhundan nefhetti (nefh = üfleme içten dışadır; nefholan yani açığa çıkarılan Esmâ mânâlarının özellikleridir ki, varlık âlemindeki "Allah'ın ruhu" diye işaret edilen de budur Allahu Âlem)... (Secde/9)

 • "Mü’min’in kalbi, Rahmân’ın iki parmağı arasındadır"

 • RAHMAN’DAN TAFSİLE İNDİRME

 • Rahman’ı inkâr edenlere vahyi bildirmek üzere(Allah'ı, Esmâ'sının işaret ettiği anlamlar doğrultusunda hakikatinde hatırlayıp hissetmeleri için) Rasûl’ün açığa çıkarılışı(İrsal edilişi)

 • RAHMÂNÎ AHD

 • RAHMAN'IN İNDİNDE AHD EDİNMİŞ OLANLAR{Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış olanlar)

 • RAHMAN’A KULLUK ETMEK

 • Semâlar ve arzda kim varolan herşey, ortaya koyduğu işleviyle, kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine(Yani Allah'a) kulluk hâlindedir. (Esmâ'sının mânâlarının açığa çıkışıdır)!

 • Rahman'dan gayrı, kulluk yapılası tanrılar mı oluşturmuşuz?{Rasûllerimizden, senden önce irsâl ettiklerimize sor (onlara verilen bilgiyi incele)!}

 • “RAHMAN”IN KULLARI{Allah indinde korunanlar-"Rahman"a secde edenler(Esmâ hakikatlerinin şuurunda olanlar-Esmâ Hakikati indindeki "yok"luğunu hissedenler-Mutlak kulluğunu itiraf edenler)-Allah'ı görürcesine kulluk edenler(Muhsinler-müşahedelerinde Hak'tan gayrı bulunmayanlar)-Kulluğunun idrakıyla boyun eğenler-Kanitler-sabredenler-sadıklar (muhtaçlara) bağışlayanlar-seher vakti (uyanma sürecinde) eksikliklerinden dolayı istiğfar edenler-Şuur olarak Esmâ hakikatine dönmüş olup; seyir ve tasarruf kemâlâtını yaşayan Radiye ve Mardiye bilinç  sahipleri-Arzda (beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşayanlar-Cahiller (hakikatten perdeliler) kendisine sataştığında: "Selâm!" (Esmâ kuvveleri varlığınızda tahakkuk etsin!) diyenler-Mukarrebun-Kurb ehli-Rahmâni tecelli ile yaşayanlar}

 • “Rahman”ın kullarının özellikleri{Esmâ hakikatlerinin şuurundadırlar-Arzda (beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşarlar-Cahiller (hakikatten perdeliler) onlara sataştıklarında: "Selâm!" derler-Gecelerini Rablerine secde ederek ("yok"luklarının farkındalığıyla) ve kıyamda (varlıklarında kâim olan Kayyum'un müşahedesinde) geçirirler-İnsanın yakasını bırakmayan, daimi Cehennem azabından rablerine sığınırlar-Karşılıksız bağışta israf etmez, cimrilik de etmezler... İkisi arasında ölçülü ve hakkaniyetlidirler-Allâh yanı sıra tanrıya yönelmezler-Hakkaniyet (kısas) dışında Allâh'ın haram kıldığı canı katletmezler-Zina yapmazlar-Allah onların kötülüklerini iyi niteliklere dönüştürmüştür-Yalana, aslı olmayan şeye şahitlik yapmazlar-Boş sözlere, dedi-koduya rastladıklarında da (onlara katılmayıp) onurlu olarak geçip giderler-Rablerinin, varlıklarındaki işaretleri (hakikatleri) hatırlatıldığında, (o hakikate karşı) sağır ve kör kalmazlar-Eşlerinizden (veya bedenlerinden) ve evlatlarından (bedenî çalışmalarının semeresinden) göz aydınlığı (cennet yaşamını) oluşturacakları ihsan etmesi; korunmak isteyenlere uyulası önder kılması için Rablerine dua ederler-(Dünya-bedensel) yaşam şartlarına sabrederler-}

 •  "Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam ederler.

 • Rahman'ın kulları olan melekler

 • “RAHMAN”A YÖNELMEK

 • 'Allah' diye yönelin veya 'Rahman' diye yönelin! Hangi anlayış ile yönelseniz, El Esmâ ül Hüsnâ O'na aittir (Esmâ ül Hüsnâ ile işaret olunan hep aynı TEK!, TEK'in değişik özelliklerine işaret eden isimler; illâ "HÛ")!

 • RAHMAN’A SIĞINMAK

 • Hz.Meryem’in Rahman’a sığınması

 • RAHMAN’IN ZİKRİ(Bi zikrirRahman-Birime, Hakikati olan Rahmaniyetin hatırlatılması-Allah Esmâ'sının hakikati olduğunu hatırlayarak bunun gereğini yaşamak)

 • Rahman, müşriklerin asılsız tanımlamalarına  karşı müsteandır!

 • Rahman’ın zikrinden yüz çevirmek

 • Ne zaman Rahman'dan kendilerine bir hatırlatma gelse, yüz çevirenler

 • "RAHMANÎ NİMETLER"E ERİŞMEK

 • Kişi, zâhiri ve bâtınî yönden Rahmaniyet nimetlerine "Öz"ünden gelen yolla erişir.

 • Rahman'ın rahmetine uğramanın yolu, kahrından geçer.

 • "Rahman'ın kulları"nın cezası(Yaptıklarının sonucu)->{Allah, kendilerinden razı olur, yardımıyla destekler; ihlâsa (samimiyete, saflığa) erdirir-Allah indinde korunurlar-Kendilerine yardım edilir de galip gelirler-Kendilerine bilgi verilir-Sırat-ı müstakime yönlendirilirler-Sonrakiler içinde anılması sağlanır-(Dünya-bedensel yaşam şartlarına) sabretmeleri nedeniyle, gurfe (yüksek köşk-üst seviyede yaşam boyutu) ile mükâfatlandırılırlar; Orada tahiyye (hayat) ve selâm (Esmâ kuvvelerinin tahakkuku) ile karşılanırlar ve orada sonsuza dek kalıcılardırlar}

 • "RAHMANİ İLİM" İLE DİRİLMEK(Bilincin kendini Rahmaniyet yollu tanıması)

 • “Rahmanî İlim”(Rüzgârlar), “Ölü” bir beldeyi(Bilinci), “Hakikat İlmi” ile diriltir!{Rüzgârlar, bulutları (beşerî duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları) sürer}

 • “RAHMAN”A SECDE ETMEK("Esmâ Hakikati"nin şuurunda olmak-Esmâ hakikati indîndeki "yok"luğunu hissetmek-Beden yaşamında (“Arz”da) Esmâ hakikatinin şuurunda olarak benliksiz yaşamak)

 • Rahman'ın varlığının delilleri

 • Kendilerine Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakînî müşahede ile) secde edenler

 • RAHMAN İÇİN ORUÇ ADAMAK(Susma orucu)

 • "İNSAN"ın ORUCU, muhatabında gayrılık görmemektir!

 • Allah ve Rasûle isyan konusunda fısıldaşanların kendilerinden açığa çıkanları Allah kayda almış; onlar ise unutmuşlardır!( Anlamaz mısın Allâh, semalarda ne var ve arzda ne varsa bilir!)

 • “RAHMAN”IN KULLARINA VAADİ

 • Rahman'ın kullarına gayblarından vaat ettiği cennetler->ADN (tecelli-i sıfat) cennetleri(Geleceğin yurdu-Hakikatlerindeki Esmâ kuvveleriyle bilinçli olarak yaşama mertebesi)

 • Adn Cennetlerindeki yaşam için (O boyutun yaşamı için) gerekli kuvveler her kanaldan kendilerinde açığa çıkar(Melekler, her kapıdan onların üzerine girerler)

 • "MÜLK"ÜN, RAHMAN İÇİN OLDUĞU GERÇEĞİ

 • Mülk'ün, Rahman için olduğu gerçeğinin (yaşanacağı) süreç

 • "GAYBI OLAN RAHMAN"DAN HAŞYET DUYMAK

 • Sen ancak Zikre (hatırlatılan hakikate) tâbi olan ve gaybı olarak Rahman'dan haşyet duyanı uyarırsın.

 • Rahman korkusuyla sesler kesilir...

 • Hak süreçte, Rahman'ın izin verdiği hariç kimse konuşamaz haldedir!

 • "RAHMANÎ TECELLİ" İLE YAŞAM(Ravh)

 • ESMÂ TECELLİLERİ SEYRİ(Reyhan)

 • "RAHMAN"DAN KORUNMAK(Özündeki Rahmanî hakikatin gereklerini yaşayamamanın sonucu olan azap hâlinden korunmak)

 • "SIFAT BOYUTU"NUN HAKKINI VEREMEMEK(Zât boyutuna geçememek)

 • RAHMAN İNDİNDE ŞEFÂAT EDECEK OLANLAR->Allah'ın şefâate izin verdikleri{Rahman'ın indînde ahd edinmiş(Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olanlar->Onlar, ancak rızasını kazanmış kişilere şefaat ederler... Onlar, O'nun haşyetinden titrerler.(Enbiyâ/28)-(Şefâat, tümüyle Allah'ındır!)}

 • Rahman’ın sevgi oluşturduğu kimseler(İman edip imanın gereğini uygulayanlar-Rahman'ın indînde şefaat edecek olanlar)

 • Birbirlerine düşman iken şuurlarında aynı idrâkın oluşturulmasıyla biraraya getirilmeleri ve kendilerinde açığa çıkan bu nimet sayesinde kardeş olmaları ve ateşten bir çukurun tam kenarındayken; kurtarılmaları...

 • RAHMAN’I İNKÂR EDENLER

 • Rahman'dan yeni bir hatırlatma geldiğinde, ondan yüz çevirirler.

 • RAHMAN’A ASİ OLMAK

 • Şeytan Rahman'a âsi oldu!

 • RAHMAN’A ÇOCUK İSNAD ETMEK

 • "Rahman çocuk edindi" dediler! "Subhan"dır O! Bilakis, ikrama nail olmuş kullardır (İsa ve Allah'ın kızları diye vehmedilen melekler).

 • RAHMAN’DAN DOKUNAN AZAP

 • Rahman'ın, delâlette olanlara süreyi uzatması

"HAKİKAT" BÖYLE İKEN,
RABBİNİZİN (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin-şuur ve bedeninizin) NİMETLERİNİN HANGİ BİRİNİ SAYARSINIZ YALAN?

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

RAHMAN SÛRESİ

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

RAHMÂN SÛRESİ - KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

 

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

www.allahvesistemi.org