KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

RIZIK

 • Zuhûra gelecek tecellîler

 • Allah Takdiri(Nedeni-niçini sorulmayan Allah takdiri)

 • Her mahlûkatın fıtratına en uygun bir tarzda onu bulan-onun için takdir edilenler

 • Yaradılış amacına göre, ‘’sana takdir edilenler’’

 • 120. günde ilk beyin cevherinin kozmik ışın etkileri ile aldığı açılım...

 • Bedenindeki ve mânândaki Tecelli

 • Yaşam gıdası

   
 • RIZIKLANDIRAN("RÂZIK")

 • Rızıklandıranların en hayırlısı, Allah'tır!

 • Allah sizi semâdan ve arzdan rızıklandırıyor…

 • Nimetten neyiniz varsa, Allah'tandır!(Nahl/53)

 • YAŞAM GIDASIYLA BESLEYEN("ER REZZAK")->(Hangi boyutta veya ortamda olursa olsun açığa çıkan birimin yaşamının devamı için gereken her türlü gıdayı veren)

 • MÜKEMMEL REZZAK("HÛ"!)->{En hayırlı yaşam gıdasıyla besleyen-Rızıklandıranların en hayırlısı}

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • "HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor ve semâdan (bilincinize) sizin için bir rızık (hakikatine dair ilim) indiriyor... (Bunun ne demek olduğunu hakikatine) yönelenden başkası hatırlayıp üzerinde derin düşünemez!(Mu’min/13)

 • Muhakkak ki ALLAH, "HÛ" REZZAK'TIR!(İnnAllahe leHUve hayrur razikıyn)

 • Allah kullarında Latiyf'tir, dilediğini rızıklandırır.(Şûrâ/19)

 • HESAPSIZ RIZIK(Yaşam Gıdası)->ZİKİR!("Allah İsimleri"-"EL Esmâ'ül Hüsnâ"-Allah'ın yaratış özellikleri-Varlıkta yürürlükte olan "Evrensel Mânâlar"-Rasûller tarafından açıklanan "Kelime"ler(frekanslar)-Belli anlam taşıyan frekansların, ses dalgalarına dönüşmüş hâli-Allah'ı tanımanın anahtarları}

 • Muhakkak ki Allah, dilediğine dilediğince yaşam gıdası (rızık) verir.

 • Senden bir yaşam gıdası istemiyoruz; (aksine) senin yaşam gıdan bizden! Gelecek korunanındır. (Tâhâ/132)

 • (İnsan yaratılmadan evvel) RIZKIN TAKDİR EDİLMESİ(Zuhûra gelecek tecellîlerin programlanışı)

 • Rızık, "Allah Takdiri"dir!

 • CENİN’İN 120.GÜNÜNDE RIZKIN TESBİT EDİLMESİ

 • RIZIKLARIN YERİNİ BULMASI İŞLEVİ->MİKÂİL(Kişilerin ve tüm sistem varlıklarının rızıklarının ulaşmasında görevli olan melek)

 • O, (fıtratlarınız gereği halkoluş sürecinde) O'ndan istemiş olduklarınızın hepsinden, size vermiştir... Eğer Allah nimetlerini saymaya kalksanız, onları değerlendirerek sayıp bitiremezsiniz.(İbrahiym/34)

 • BİLİNCİN VE BEDENİN SEMÂDAN VE ARZDAN RIZIKLANDIRILMASI(Mânândaki ve bedenindeki Tecelli-Düşünsel ve bedensel yaşam gıdası)

 • MÂNEVİ RIZIKLAR{Altlarından ırmaklar akan cennetler (Allah Esmâ'sının açığa çıkışının seyredildiği ortamda sürekli oluşan ilimler)-Hakikatinizden şuurunuza inzâl olunan “manevî âleminizi hissetme duygusu” (Selva)}

 • ŞUUR SAHİPLERİNE BAHŞEDİLEN RIZIK{İsmi Allâh olanın iliminin, insan adı altında açığa çıkardığı en değerli “rızık”-Altın çağ”ı oluşturan beyinlerin rızık-Bilimsel bulgular}

 • “EL EMÂNET”{Kurân'daki fonksiyonel kullanılışı->Semâların-arzın-dağların yüklenmekten imtina ettiği ve el Kurân'ın ikizi olan El İnsan'ın yüklendiği şey....-Esas itibarıyla Esmâ mertebesi ilminin RUH adlı melek olarak şuuruna işaret…-Ruh adlı Melekten yeryüzünde açığa çıkan insana yansıyan emânet-Nübüvvet ve Risâlet ile size ulaşan ilim ve mârifetler-Esmâ şuuruyla yaşamak}

 • NEBİ'NİN EVLERİNDE YEMEĞE DÂVET OLUNMAK

 • Ey iman edenler... O Nebi'nin evlerine davet olunduğunuzda girin... Yemek yedikten sonra da (ev halkı veya birbirinizle) lakırdıya dalmaksızın dağılın!(Muhakkak ki bu (davranışınız-laubaliliğiniz), O Nebi'ye eziyet veriyor, fakat O sizden çekiniyor (bir şey diyemiyor kırmamak için)!

 • Sana, evinin dışından (dışarıdan) seslenenlere gelince, onların çoğunluğu aklını kullanmayanlardır! Eğer onlar, sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, elbette onlar için daha hayırlı olurdu! Allah Ğafûr'dur, Rahıym’dir. (Hucûrat/4-5)

 • SOFRA->MÂİDE(Zâhir anlamıyla, sofra; bâtın anlamıyla, hakikat ve marifete ait ilimler)

 • Semâdan bir sofra(Mâide)

 • Sofradan yemek(O ilimleri uygulamak)

 • EN HAYIRLI YAŞAM GIDASI(Rabbinin bağışı-Takva)

 • EN HAYIRLI YAŞAM GIDASIYLA BESLEYEN->"HÛ"!'{Evet, Allah elbette "HÛ"dur! En hayırlı yaşam gıdasıyla besleyendir!(Hac/58)}

 • Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülmüş yahut ölmüş olanlara gelince; Allah onları güzel yaşam gıdalarıyla besler!(Hac/58)-(Bilakis Rableri indînde hayattadırlar, rızıklanmaktadırlar!)

 • RABBİNİN FAZLINDAN GELEN İKRAMLAR(Süs-zinet olan giysi)

 • Şuur boyutunda yaratılmışların("İnsan"ın) ikramlarla şerefli kılınması(Tefekkür ve zikirle Rablerinden beslenmeleri)

 • Andolsun ki, Ademoğullarını (şuur boyutunda yaratılmışın oğullarını) ikramlarla şerefli kıldık! Onları karada (beden) ve denizde (bilinç boyutunda) taşıdık... Onları temiz-yararlı yaşam gıdalarıyla besledik... Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün tuttuk!(İsrâ/70)

 • RABBİN, "ZÜL'CELALİ VEL'İKRAM"DIR!{Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.}

 • Zül’Celali Vel’ikram Rabbinin vechidir (Esmâ mânâları) Bakıy olan!... Zül’Celali Vel’ikram Rabbinin ismi ne mübarek-ne yücedir!(Rahman/27-78)

 • Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin-şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?(Rahman/28)

 • CENNETLERDE İKRAM OLUNANLAR{Allah'ın ihlâsa (samimiyete, sâfiyete) erdirilmiş, (azaptan) müstesna olan kulları-Bilfiil salât yaşayanlar(musallîn)-Sürekli salâtta olanlar (Sürekli Allah'a yönelişlerini muhafaza edenler)-(İnsanın yüklendiği) emanetlerine ve (Allah'a) ahdlerine riayet ediciler-Şehâdetlerinde kaîm olanlar-Din (ceza-yapılanların sonucunun yaşanacağı) süreçlerini tasdik edenler-Rablerinin azabından endişe duyanlar}

 • CENNET HALKININ RIZIKLARI{"Su"(ilim)-Cennet yaşamını oluşturan kuvveler}

 • MEYVELER{Allah'ın ikramı-Allah'ın ihlâsa (samimiyete, sâfiyete) erdirilmiş kulları için bilinen (takdir edilmiş olan) bir rızık- elde etmiş oldukları kuvvelerin getirileri}

 • Allah'ın ihlâsa (samimiyete, sâfiyete) erdirilmiş kulları için, Nimetler Cennetlerinde, bilinen (takdir edilmiş olan) bir rızık vardır.

 • İman edip hakikati yaşamayı sağlayacak fiiller ortaya koyanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler (Allah Esmâ'sının açığa çıkışının seyredildiği ortamda sürekli oluşan ilimler) vardır. Bu rızıktan rızıklandıkça (bu müşahede içinde): "Bu daha önceden de tattığımız gibi bir şey" derler. Bu önce tattıklarına benzer. (Bakara/25)

 • KERÎM RIZIK {Rızk-u Kerim(Bol rızık)-Hakkıyla(Tahkike dayalı) iman edenlerin rızkı-(Cömert-şerefli rızık, maddi veya manevî rızık)-maddi veya salâtı yaşamanın sonucu oluşan manevî rızık}

 • CÖMERT BİR YAŞAM GIDASI{Allah, iman edip imanın gereği yararlı çalışmalar yapmış kimseleri cömert bir yaşam gıdasıyla besler)

 • ALLAH'TAN KORUNANLAR ("Fıtrî ahdine ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmeyenler)

 • Korunmuş olanlar, ikrama nail olmuşlar olarak Rahman'a haşredilir.

 • Eğer O'nun işaretlerindeki varlığına (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretlere) iman edenler iseniz, üzerine Allah İsmi zikredilenden yeyin!(En'âm/118)

 • HELÂL YEMEK

 • ÜZERİNE "ALLAH İSMİ" ZİKREDİLMEYENDEN YEMEYİN!{Zira o, kesinlikle fısktır (inancın bozulması)! Muhakkak ki şeytanlar kendi dostlarına sizinle mücadele etmeleri için vahyederler... Eğer onlara uyarsanız, kesinlikle siz de şirk koşanlardan olursunuz.-En'âm/121}

 • Eğer arzda bulunanların çoğunluğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar... Onlar ancak zanlarına uyarlar ve düşüncesizce konuşurlar!(En'âm/116)

 • ALLAH'IN VERDİĞİ RIZIKTAN YİYİN...

 • Size türlü (düşünsel-bedensel) yaşam gıdası veren Rabbinize (hakikatiniz olan Esmâ mertebesine) kulluğunuzun farkındalığına erin. Ki böylece korunanlardan olursunuz.

 • (Yaratan O'dur; öyle ise) Allah'ın size verdiği rızıktan yeyin ve şeytanın fikirlerine uymayın... Kesinlikle o sizin apaçık düşmanınızdır.(En’âm/142)

 • "Muhakkak ki O, düşüncelerinizden açığa vurduğunuzu da gizlemekte olduğunuzu da bilir."(Enbiyâ/110)

 • Muhakkak ki sem' (algılama), basar (değerlendirme) ve fuad (Esmâ mânâ özelliklerini şuura yansıtıcılar-kalp nöronları), işte onların hepsi ondan mesûldür.(Şuur algılayıp değerlendirerek hakikatini yaşamak mecburiyetindedir. Kendini zanna dayalı verilerle duyularına kaptırırsa sonucunu yaşar)!

 • Ey iman edenler!.. Allah'ın sizin için helal ettiği pak rızıkları haram kılmayın ve haddi aşmayın (Allah'ın helal kıldığını haram kabul ederek)!.(Mâide/87)

 • ŞİRKTEN KORUNANLARIN FEVKLERİNDEN GELEN NİMETLER (Manevî âlemlerden alacakları)

 • AYAKLARIN ALTINDAN GELEN NİMETLER (Maddi âlemlerden alacakları)

 • RIZKIN SONA ERİŞİ(Tecellîlerin zuhurunun sona erişi-Birimin tekâmülünün zirvesi-Tekrar aslına rucû edişi)

 • ZENGİNLİK(Allah vergisi)

 • Zenginlik kazanılmaz!

 • RIZIKLANDIRILDIKLARINDAN İNFAK ETMEK

 • Ey iman edenler, ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin olmadığı günden önce, sizi rızıklandırdıklarımızda infak edin (imanınız dolayısıyla karşılıksız bağışlayın)(Bakara/254)

 • Kendilerine verilen maddi-manevi yaşam gıdasından Allah adına karşılıksız paylaşanlar{Gayblarındaki (algılayamadıkları) hakikate (Nefslerinin Allah Esmâ'sının anlamlarının bir terkip-bileşimi şeklinde meydana geldiğine) iman edenler, salâtı ikame edenler (fiilen edâ yanı sıra anlamını yaşayanlar)-(Bakara/3)

 • İman edenler rızıklandırıldıklarından (maddi veya salâtı yaşamanın sonucu oluşan manevî rızkı) infak ederler.

 • (İnfaklarınız) şu fakirler içindir ki, kendilerini hepten Allah yoluna vermişler, dünyalık yaşam gıdası için çalışmaya vakit ayırmamışlardır.

 • YETİME İKRAM ETMEK

 • Yetime ikram etmiyorsunuz!...Yoksulları yedirip doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz....Mirası toptan yiyorsunuz!Malı da pek çok seviyorsunuz, toplayıp yığarcasına.(Fecr/17-20)

 • YETİM MALI YEMEK{Zengin olan iffetli davransın (yetim malını yemekten uzak dursun). Yoksul olan ise, ondan örfte olan kadarıyla (haddi aşmadan) yararlansın.(Nisâ/6)}

 • HARAM YEMEK

 • HARAM YİYENLER(Sürekli yalan dinleyenler)

 • Evcil hayvanların başlıca gıdası->Gıybet(Leş!-“Ölmüş kardeşinin çiğ etini yemek”)-{Oysa şuur boyutunda yaradılmışlar("İnsan"lar), tefekkür ve zikirle Rablerinden beslenirler}

 • Kiminiz de kiminizin gıybetini yapmasın! Biriniz, ölü kardeşinin etini yemeyi sever mi? Bundan tiksindiniz! Allah'tan korunun!(Hucurat/12)

 • KISA BİR ZAMAN(Dünya yaşamı boyunca) RIZIKLANDIRILANLAR(Kötü gerçekle yüzleşenler)

 • "Kim (hakikati) inkâr ederse onu bile kısa bir zaman (dünya yaşamı) boyunca rızıklandırır, sonra da yanma azabına bırakırım." O ne kötü gerçekle yüzleşmedir!(Bakara/126)

 • Kim dünya nimetlerini isterse, bilsin ki dünyanın da, sonsuz gelecek sürecinin de nimetleri Allah indîndendir. Allah Semi'dir, Basıyr’dir. (Nisâ/134)

 • RIZIKTAN TANRILARINA PAY AYIRANLAR

 • Müşrikler, rızıklandırıldıklarından hayâli tanrılarına bir pay ayırırlar.(Kendilerine dokunan sıkınıtının kalkışını Rablerine değil; başka bir tesire bağlarlar)

 • RIZIKTAN MAHRUM EDİLMEK

 • Şüphesiz ki kişi işlemiş olduğu günâh sebebiyle rızıktan mahrûm edilir.

 • RIZKIN ARTMASI İÇİN DUALAR

 • HZ.İBRAHİM A.S'IN DUASIlim ve marifetler talebi){"Rabbimiz... Muhakkak ki ben, zürriyetimden bazısını senin kutsal evinin yanında, ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim... Rabbimiz, salâtı ikame (sana yönelişlerinin getirisini) yaşasınlar diye! (O hâlde) insanlardan bazı hakikati idraka açık olan şuur sahiplerini, onlara meylettir ve kendilerini ilim ve marifetlerden rızıklandır... Tâ ki değerlendirsinler, şükretsinler."  "Rabbimiz! Muhakkak ki sen gizlediğimizi de bilirsin, açığa çıkardığımızı da... (Zira) arzda ve semâda hiçbir şey Allâh'a gizli kalmaz."-(İbrahiym/37-38)}

 • MERYEMOĞLU İSA'NIN SEMÂDAN BİR SOFRA(Mâide) İNZALİ İÇİN YAPTIĞI DUA{"Allahım! Rabbimiz... Üzerimize semâdan bir mâide inzâl et bizim için de, hem evvelimiz ve hem âhirimiz için bir bayram ve senden bir delil olsun... Rızıklandır bizi; sen rızıklandıranların en hayırlısısın"-(Mâide/114)}

 • BORCU OLAN VE RIZIK SIKINTISI ÇEKENLERİN DUASI{"Mülkün Mâlik'i olan Allâh'ım... Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Dilediğini aziyz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Kesinlikle sen her şeye Kaadir'sin.""Geceyi gündüze dönüştürürsün, gündüzü geceye dönüştürürsün. Diriyi ölüden çıkartırsın, ölüyü diriden çıkartırsın. Dilediğine hesapsız rızık (yaşam gıdası) verirsin."(Âl-û İmran/26-27)}

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org