KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"RUH-U ’ZAM"

 • Ana Ruh

 • Allah’ın ilk tecellisi

 • “Esmâ mertebesi”nin ilk tecellisi olan “RUH” adlı melek

 • “Hû”nun “Bir AN”daki yaratışı

 • Rabbin zuhur hükmü

 • Rasûllüğün Hakikati

 • "Sistem"in  ana ruhu

 • “Sistem”deki "Halifetullah"

 • Mevcud olan bütün ruhların kendinden meydana geldiği Ruh

 • “Mânâ”(Esmâ terkibi)

 • Varlığın özündeki kudret-ilim boyutu

 • Galaktik bilinçleri Kendi varlığından meydana getirmekte olan…

 • İnsanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ hakikati

 • Rasûlullah’ın Hakikati-aslı-orijini

 • Nurların Nuru

 • Cennet ehlinin “Gökte ayın ondördü gibi”(!) göreceği “Rabbi”

 • “İnsan”ın ayna olduğu yapı

 • “İlmî Seyr” neticesinde meydana gelen…

 • “Nokta”

 • Hakikat-ı Muhammedi

 • “Akl-ı Evvel”

 • “Nurların Nuru”

 • Allah`ın "Kudret" sıfatının zuhuru

 • Öz"(Her kuantta yerini bulan "ÖZ")

 • Evrensel Kuantsal bütünlük

 • "Evrensel şuur"

 • Mutlak enerji ve "Şuur"

 • Kâinatın Ruhu

 • Hayâtiyetin cevheri

 • Varlığımızı meydana getiren ana cevher

 • Düşündüğünüz düşünemediğiniz her “şey”in orijini

 • “Rabbin Hükmü”

 • “Mümin”

 • “Ferd”

 

 • "RUHULLAH"{Hayat sıfatının zuhuru-“Allah İsmi”nin işaret ettiği mânâların varlığı}

 • "RUH-U ÂZÂM"->"SİSTEM"İN ANA RUHU(Allah’ın ilk tecellisi-Varlığın özündeki “Kudret- İlim Boyutu”-Evrensel Öz-Hakikatiniz olan “Tek”lik boyutu- Vâhidiyet mertebesinini zâhir oluşu)

 • "Ruh-u A’zâm"ın fevkinde hiç bir şey yoktur!

 • Bütün isimlerle kastedilen mânâlar ayrı ayrı mânâlar olmayıp, tek bir mânâdır... "Tek" bir "Ruh"ta mevcuttur!

 • RUHLAR(Melâikenin ruhları)

 • CESETLER{Arş, kürsi, semâvat, yıldızlar topluluğu, hava, su, yeryüzü gibi âlemlerin cesedi, bünyesi}

 • SİSTEMLERİN RUHLARI

 • "Galaktik Sistem"in Ruhu

 • "Güneş Sistemi"nin ruhu

 • “RUHUMDAN NEFH ETTİM{"Zâtıma ait sıfat ve "Esmâ"m ile var kıldım"}

 • Meleğin "Ruh"u nefh etmesi

 • "RUH"UN TECELLİLERİ

 • HER ŞEY “RUH”TAN MEYDANA GELMİŞTİR

 

 

“İNSAN RUHU”

 • Hologramik beden

 • "Öz"

 • Varlığın var oluş özellik ve amacı

 • “Evrensel Öz"ü halogramik bir biçimde varlığında bulunduran; ve hatta o "Evrensel Öz"ün mevcudiyetiyle var olan; halogramik bir biçimde öz sahibi ışınsal yapı olan varlığın...

 • Cüzlerden oluşmayan-parçalanmayan-hiçbir zaman yok olmayacak, kaybolmayacak yapın...

 • Yüksek frekanslı dalgalarla oluşan şekilsiz bilinç yapı

 • Ruh-u Sultani

 • Ruh-u Nurani

 • Bütün Allah İsimleriyle kastedilen mânâların(“Tek Mânâ”nın)olduğu bilinç yapı

 • Kişinin “Bâtın”ı

 • Beynin üretip yaydığı ışınsal “dalga”ların oluşturduğu “bilinç”i ihtiva eden ışınsal beden...

 • Işınsal Beden 

 • “İnsan”ın ebedi yaşamını sürdürdüğü “dalgasal beden...

 • Mikrodalga bedene yüklenmiş mânâlar

 • Görüntü ve ses yüklenmiş televizyon dalgalarında olduğu gibi "yüklenmiş dalga beden"...

 • Beynin orijini(Dalga yapı)

 • Beynin hakikati ve "Öz"ü

 • Beyin dalgalarından oluşan beden

 • “Beyin özel şifresi”ni(“Parmak izi”ni) taşıyan dalga yapı

 • Tasarruf sahibi bilinç

 • Bireysel bilinci taşıyan yapı

 • Ölümötesi beden

 • “Anlam”

 • Anlam paketi

 • Mânâ(Varoluş mânâsı)

 • Lâtif Beden

 

 

 

RUHUN OLUŞUMU

 
 • RUH BEDENİN OLUŞTURULMASI->BEDEN VE BİLİNÇLERİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ{Birimin mevcut yapısıyla alakasının kesilmesi ve o yapıyla alâka kesilmesinin hemen akabinde o birimin yeni yapısının meydana getirilmesi}

 • RUH BEDENİN OLUŞTURULMASI, "MELEKÎ GÜÇLER"LEDİR!

 • İNSAN RUHU BEDENDE OLUŞUR

 • {Andolsun ki insanı tıyn'den (balçıktan; su + mineral terkibinden) meydana gelen bir sülaleden (sperm - genetik yapıdan) yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta bir nutfe oluşturduk.Sonra o nutfeyi bir alaka (genetik yapılı embriyo) yarattık, sonra o alakayı bir mudga (bir çiğnemlik et) yarattık, sonra o mudgaya kemikler yarattık, nihayet o kemiklere de et giydirdik... Sonra onu bir başka (ruhun oluşumu) ile inşa ettik... Yaratıcıların en güzeli Allâh, ne yücedir!Sonra, muhakkak ki siz bunun ardından elbette öleceksiniz (biyolojik bedensiz yaşama geçeceksiniz).Sonra, kesinlikle siz kıyamet sürecinizde (olarak ölümün akabinde) bâ's olunacaksınız (yeni bir beden yapıyla yeni bir boyutta yer alacaksınız). (Mu’minun/12-16)}

 • “ELEST BEZMİ

 • “ELESTİ BİRABBİKÜM” HİTABI

 • İŞLEVİ

 • Ruh, ölümötesi beden olarak işlevini ortaya koyar.

 • CİNSİYETİ

 • ÖLÜMÖTESİ YAŞAMDAKİ SÛRETİ

 • RUH, BEDENDE NASIL MUHAFAZA EDİLİYOR?

 • Ruh, bedende nasıl muhafaza edilir?

 • “ÖZ”ÜNDEKİ RUHU DIŞARDA ARAMA!

 • Ruhlarınız bedenleriniz... Bedenleriniz Ruhlarınızdır!

 • RUH, ZAMAN VE MEKÂN KAYDI DIŞINDADIR!

 • İnsan, ruhunu görebilir mi?

 • Velilerin ruhları herkese görünür mü?

 • İNSAN, RUHU İTİBARİYLE ÖLÜMSÜZ VARLIKTIR

 • Beyinin orijini RUH adıyla işaret edilendir. Beyinin orijini dalga yapıdır. Bu yapısı itibariyle de insan ölümsüz varlıktır. Ölümsüz tadar!

 • RUH HAFIZASI

 • Hâfıza fonksiyonu gerçekte, ruhta mevcuttur! (Ruhu olanın hâfızası vardır; fakat her hâfızası olanın ruhu yoktur...)

 • Ruh boyutunda "Hakikat"ten perdeli yaşamak

 • RUHTAKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ

 • RUH'TAKİ İDRÂK

 • Ruhtaki idrâkları ortaya koyan, "Allah İlmi"dir!

 • Ruh beden, ölüm ile birlikte, yüklenmişi ile başbaşa kalır.

 • Ruh, defalarca tatbik ederek öğrenir.

 • RUH GÜCÜ->RUHÂNİYET{Ruhtaki potansiyel enerji(Beyin tarafından  “ruh”a yüklenen enerji)-Melekî güç-“Enerji Dalgaları” dediğimiz dalgalar(ibadetle, zikirle oluşan dalgalar) güç-enerji-Birimin ölmeden önce ulaştığın son beyin kapasitesi-Meleki gücün gelişmesi-Beynin güçlü dalga yayımı}

 • Ruh, insana hayâtiyet verir.

 • Beyin ve ruh her an birbiri ile iletişim hâlindedir ve bedenin enerjisi ruhtan takviye alır; daha doğrusu beyin ruhtan takviye alır.

 • RUH GÖRÜŞÜ

 • Ruh görüşünde mesâfe kavramı yoktur.

 • RUH'UN BEDENDEN AYRILMASI{Ruhların bedeni terki-“Tayyi mekân” dediğimiz olay yani Kurân ‘daki “Isr┠olayı; ve “Fetih”}

 • Ruhların kıyâmete kadar kalıpların da raksetmeleri

 • Bütün ruhlar raksederler kalıplarında kıyâmete kadar;  sonra da derler ki, "Rabbimizi gördük!"

 • RUHÂNİ GÜÇLERLE TAHAKKUK ETME

 • RUHLAR ÂLEMİ{Mânâ Âlemi-Atomaltı boyut}

 • "RUHLAR ÂLEMİ"NE GEÇİŞ

 • RUHLAR(Birimleri oluştursan mânâlar)

 • “Ruhlar, (âhirette sınıf sınıf) toplanmış cemaatlerdir. Bundan ötürü, içlerinden birbirleri ile tanışanlar, sevişip anlamışlardır. Birbirleriyle birleşmeyenler ise ihtilâfa düşmüşler, anlaşamamışlardır”!(Hadis)

 • RUH'UN ORUCU(Şuurun Orucu)

 • Ruhları birbirine iten ve çeken özellik

 • Ruhların sonu

 • RUH'UN GELİŞİMİ

 • İnsan ruhu, insan yaşadıkça gelişir.

 • “Ruh Beden”le birlikte kıyamete kadar yaşarız.

 • Ruhâniyetin gelişmesi için dua

 • RUHİ PRANGALAR VE ZİNCİRLER

 • RUHÎ ATEŞLER

 • Ruhî prangalar, "ruhî ateşlere" sebebiyet verir.

 • RUHUN  MAHKÛMİYETİ(önceki maddi ilgilerine ve bedenî zevklere güçlü eğilim duyması)

 • “Ruhâni güçlerle tahakkuk etme hâli”nden, “BEDENİ KISITLAMALAR HÂLİ”NE GEÇME

 • RUH ÇAĞIRMAK

 • RUHUN GELMESİ[Ruhun gelmesi, gitmesi, çağırılması gibi hâller dahi asla vârit değildir…Ruhu, sadece Rabbı çağırır; ve Ruh da asli âlemine rücû eder, cesedi terkederek!.)

 • RUHBANİYET

 • Ruhban Sınıfı(Din adamları sınıfı)

 • GELİŞMEMİŞ RUHLAR

 • RUH HASTALIĞI

 
 
 

ÖLÜM

 

KIYAMET("HACC-I EKBER")

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org