KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

SECDE

(TEKÂMÜLÜN  SONU)

·  Fena

·  "Fenâfillah"

·  "Yok"luğunun farkındalığı

·  Varlığın yalnızca Esmâ özelliklerinden ibaret olarak kendilerine özgü bağımsız vücutları olmadığının müşahedesiyle "yok"luklarını hissetmek

·  Kulun Allah'a en yakın olduğu hâl

·  Allah ile kulu arasında perdenin kalktığı an

·  Varlığının yokluğunu, yalnızca Allah Esmâ'sının var olduğunu itiraf etmek

·  Allah indînde varlığının yoktan var olmuş yokluğunu hissetme…

·  Kişinin varlığının Allah önünde yok olması…

·  Mutlak varlık yanısıra, ne senin ne de bir başka varlığın, vücudunun "var" olmadığını idrâk etmek, müşahede etmek...

·  Kişinin, kendi varlığının, benliğinin var olmayıp; gerçekte var olan Tek varlığın Allah olduğunu idrak etmesi, hissetmesi hali`...

·  "Ben yokum, sadece ALLAH var!" bilinci…

·  "Var olan yegâne varlık Vahidül Ahad olan Allah" diyebilmek…

·  "Sadece bedenimle değil, şuurum, ruhum ve varlığımla sana secde ediyorum" şuuru...

·  Kişinin kendi izâfi varlığının yokluğunu, yalnızca Allah esmâsının var olduğunu itiraf edip benlik hissinden dolayı mağfiret dilemesi…

·  Esmâ âlemi indînde kişinin yokluğunu yaşaması hâli…

·  "Var olan yegâne varlık, Vâhidül Ahad olan Allah"tır!. "O"nun dışında "biz" yokuz... diye düşünebilmek...

·  “Varlığımda var olan mutlak gerçek varlık Sensin” idrakı içinde, kendi varlığının yok olduğu idrâkı…

·  Hakikatin açığa çıkıp Allah'tan ayrı vücud verdikleri benliklerinin yokluğunu itiraf...

·  Mutlak kulluğunu itiraf…

 

 

 

“FEN FİLLAH“

İSMİ “ALLAH“ OLANI TANIMA VE İDRAK YOLCULUĞU

 

 
 • “Allah” adının işaret ettiğinin, kendi kendineliğinin adı(Hakikatı itibariyle)

 • Allah’ın varlığı yanında kendi yokluğunu hissetme ve yaşama hâli

 • Fakr hâli

 
 • “FEN”->“ALLAH İSMİ” ZİKRİ->"Bİ-ZİKRİLLAH"{Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatinizi HATIRLATMA çağrısı-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Vahdet}

 • “FEN FİLLAH“IN BAŞLANGICI(Mutmainne)

 • Mutmainne ve Mutmainne‘yi takiben Râdiye “Fenâfillah”dır...

 • “FEN FİLLAH”IN SIRRI, “İYYÂKE NA’BUDÜ VE İYYAKE NESTÂİN”DEDİR!

 • FEN FİLLAH’IN SONU{ESM’DA SEYR HÂLİ!}

 • Yarım dairenin tamamlanmasıyla Fenâ Fillah gerçekleşmiş olur.

 

SECDE EDİLEN MAHAL

 • Kâbe

 • Mescid-i Haram(çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı secde edilen mahal}

 • Nereden (hangi düşünceden) çıkarsan çık, vechini (yüzünü-müşahedeni) Mescid-i Haram'a (çokluğun gerçekte yokluğunun yaşandığı secde edilen mahale) döndür!(Bakara/150)

GECE

 

("SECDE"Yİ YAŞAMAK)

 • (Böylesi mi) yoksa gecenin bir kısmında kalkıp secdeyi yaşayan ve (Kayyum'un varlığıyla) kaîm olarak, sonsuz geleceğin gereklerine hazırlanan; Rabbinin (hakikatindeki Esmâ kuvvelerinin) Rahmetini (çeşitli özelliklerini açığa çıkarmayı) uman mı? De ki: "Hiç bilenler ile bilmeyenler eşit olur mu? (Zümer/9)

 • ŞUUR BOYUTUNUN SECDESİ("Secde"nin anlamını yaşamak-Tahkikî Secde)

 • "Secde"de kul ile Allah arasında perde yoktur!.

 • "ALLAH'A SECDE ETMEK{O mutlak varlık yanısıra, ne senin ne de bir başka varlığın, vücudunun "var" olmadığını idrâk etmek, müşahede etmek{"Ben yokum, sadece ALLAH var!" -"Var olan yegâne varlık Vahidül Ahad olan Allah" idrâkı}

 • RAHMAN'A SECDE ETMEK (İnsan'ın, Zâtı itibarıyla kendini tanıyışı)

 • ALLAH'A SECDE MAHALLİ{Esmâ âlemi indînde kişinin yokluğunu yaşaması olan mahal)

 • ALLAH'A SECDE MAHALLERİNİ İMAR ETMEK{Esmâ'sıyla hakikati olan Allah'a ve gelecekte yaşanacak sürece iman eden, salâtı ikame eden, zekâtı veren ve sadece Allah'tan haşyet duyan kimselerin imar eder Allah’a secde  mahallini Allah'a secde edilir hâle getirmesi…}

 • SECDE MAHALLİNDE "ALLAH ZİKRİ"{Esmâ âlemi indînde kişinin yokluğunu yaşaması olan mahallerde (“Ben yokum sadece Allah var” demek…)}

 • SECDE EDEN(Mutlak kulluğunu itiraf eden)

 • Allah’a Esmâ'sıyla hakikatınız olan)  secde edin (indîndeki "yok"luğunuzu fark edin)...

 • Secde hâlinde Allah yanısıra başka birine yönelmeyin(Muhakkak ki secde mahalleri Allah içindir)

 • Meleklerin(Kuvvelerin) Âdem'e secdesi (Meleklerin secdeye kapanması-> Onun kuvveleri olarak hizmetine girmesi-hükümranlığını, tasarrufunu kabul etmesi)

 • Rabbin beden ve beyni kemâle erdirip Esmâ mânâlarının özelliklerinden üfleyince (Ruhundan nefhedince) , Melekler Âdem’e (“Adam”-“İnsânî Mânâ”-“Allah Sûreti”-“İlk İnsan”-“Yeryüzünde Halife”)Toptan secde ettiler. (bir kısım Esmâ kuvveleri beyinle açığa çıkmaya başladı)

 • Fikirler(Yıldız-Necm) ve beden(Arz-Ağaç) secdededirler(Esmâ indînde "yokluk" hâlindedirler)

 • 11 Gezegenin, Güneşin ve Ay'ın Hz.Yusuf'a secdesi

 • Gecenin bir kısmında O'na secde et; O'nu tespih et gece içinde uzun şekilde.

 • Kurân "Oku"nduğunda secde et! (Benliğini yok edip Hakk'a boyun eğ)

 • Engelleyene uyma... Secde et ve yaklaş...

 • Rabbinin indîndekiler, asla O'na kulluktan büyüklenerek kaçınmazlar... O'nu tesbih ederler ve O'na (azameti indînde kendi hiçliklerini hissederek) secde ederler.

 • Derin düşünebilen akıl sahipleri Gecenin bir kısmında kalkıp secdeyi yaşar ve Kayyum'un varlığıyla) kaîm olarak, sonsuz geleceğin gereklerine hazırlanır; Rabbinin (hakikatindeki Esmâ kuvvelerinin) Rahmetini çeşitli özelliklerini açığa çıkarmayı) umar.

 • "Secde"ye en yakın hâl->"Kadir" hâli...

 • Şuurlarında(Vechlerinde) "yok"luklarının idrakı olan secde eseri olanlar {Muhammed(Rasûlullah) ile beraber bulunanlar-Rukû(varlıkta her an tedbir edenin Allah Esmâ'sı olduğunu müşahedesinin haşyeti, tâzimi içinde) edenler-Secde edenler(varlığın yalnızca Esmâ özelliklerinden ibaret olarak kendilerine özgü bağımsız vücutları olmadığının müşahedesiyle "yok"luklarını hissedenler

 • "SECDE"YE DÂVET(Allah'tan ayrı vücud verdikleri benliklerinin yokluğunu itiraf)

 • Bilgili sihirbazların secde edercesine yere kapanması

 • İblis'in(şeytanî vasıfla tanımlanan varlığın) secdeden kaçınması{Kendisinde "El Veliyy, El Mu'min, El Hadiy" gibi bazı isimlerin özelliğinin yeterince açığa çıkmaması sebebiyle; bu isimlerin de açığa çıktığı karşısındaki "ahseni takvim" olan varlığın, derûnundaki bu özellikleri görememesi ve bu yüzden de, onu açıkta kendisine görünen yapısıyla değerlendirerek; onun Esmâ özelliklerince kendisinden üstün olmasını kabullenmemesi…}

 • Güneşe ve Ay'a secde etmeyin(Tapınmayın… Güneş ve Ay O'nun işaretlerindendir!); onları yaratmış olan Allah için secde edin (Şayet O'na kulluğunuzun bilincine ermişseniz!)

HİÇ BİLENLERLE BİLMEYENLER BİR OLUR MU?(Zümer/9)

 

SECDE ÂYETLERİ

 
 • Muhakkak ki senin Rabbinin indîndekiler, asla O'na kulluktan büyüklenerek kaçınmazlar... O'nu tesbih ederler ve O'na (azameti indînde kendi hiçliklerini hissederek) secde ederler.(A’râf/206)

 • Semâlar ve arzda (madde ötesi ve madde) kim varsa, (Hakiki mutlak varlık Allah Esmâ'sı), gölgeleri de (isimsel varlıkları), isteyerek yahut zorunlu olarak sabah ve akşam Allah'a secde ederler (hakikatleri olan Allah hükmüne mutlak teslimiyet hâlindedirler)!(Râ’d/15)

 • Semâlar ve arzda bulunan (hareket eden tüm) canlılar ve melâike (ruhanî ve cismanî âlemlere ait varlıklar ve kuvveler), hiç kibirlenmeksizin (benliğe kapılmaksızın) Allah'a secde ederler (Allah'a mutlak teslimiyet hâlindedirler).(Nahl/49)

 • De ki: "İster iman edin Ona, ister iman etmeyin! Ondan önce kendilerine ilim verilmiş olanlara gelince, (Kur'ân) onlara okunulduğu zaman, saygıyla yere kapanırlar."(İsrâ/107)

 • İşte bunlar, Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebilerden, Adem'in soyundan, Nuh ile birlikte (gemide) taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail'in (Yakup) zürriyetinden hakikate erdirdiğimiz ve (ezelden) seçtiğimiz kimselerdir. Onlara Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakînî müşahede ile) secde ederler ve ağlarlar.(Meryem/58)

 • Görmedin mi ki Allah (O'dur ki), semâlarda kim varsa ve arzda kim varsa; Güneş, Ay, Yıldızlar, Dağlar, Ağaçlar, Dabbeler (yürür canlılar) ve insanlardan birçoğu O'na secde etmede! Birçoğunun üzerine de azap hak olmuştur... Allah kimi hor-hakir kılarsa, artık onu yüceltecek yoktur... Muhakkak ki Allah dilediğini yapar.(Hac/18)

 • Onlara: "Rahman'a secde edin (Esmâ hakikatiniz indîndeki "yok"luğunuzu hissedin)" denildiğinde: "Rahman da nedir? Bize emrettiğine secde eder miyiz hiç?" dediler... (Bu teklifin) onların nefretini daha da artırdı.(Furkan/60)

 • "Semâlarda ve arzda gizli ne varsa ortaya çıkaran; gizlediğinizi ve açığa çıkardığınızı bilen Allah'a secde etmemeleri için (vehimleri onları kandırmıştı)."(Neml/25)

 • Bizim işaretlerimize sadece şunlar iman ederler ki, onlarla hatırlatma yapıldığında, secde ile yere kapandılar; benliksiz, Rablerinin Hamdi olarak tespih (işlevlerini yerine getirdiler) ettiler.(Secde/15)

 • (Davud) dedi ki: "Yemin olsun ki senin bir tek koyununu kendi koyunlarına katmakla sana zulmetmiş... Muhakkak ki çok yakın olanların birçoğu, birbirlerinin benzeri davranışlarda bulunurlar... Ancak iman edip imanın gereğini uygulayanlar böyle değildir... Fakat onlar da ne kadar azdır!" Davud kendisini imtihan ettiğimizi zannetti; bundan dolayı Rabbinden mağfiret diledi ve boyun eğerek yere kapandı ve O'na yöneldi!(Sâd/24)

 • Gece ve gündüz, Güneş ve Ay O'nun işaretlerindendir! Güneş'e de Ay'a da secde etmeyin (tapınmayın); onları yaratmış olan Allah için secde edin; şayet O'na kulluğunuzun bilincine ermişseniz!(Fussilet/37)

 • Secde edin (Esmâ'sıyla hakikatınız olan) Allah'a (indîndeki "yok"luğunuzu fark edin) ve kulluğunuza devam edin.(Necm/62)

 • Onlara Kur'ân okunduğunda secde etmiyorlar (benliklerini yok edip Hakk'a boyun eğmiyorlar)?(İnşikak/21)

 • Hayır, sakın (yapma)! Ona uyma; secde et ve yaklaş! (Alâk/19. Âyet)

 

 ALLAH İÇİN SECDE ETMEK

 
 

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 

 

 
   

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org