KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

ŞEFÂAT

(MÂNEVİ YARDIM-DOĞRU BİLGİ)

 • Bilincinizdeki basiret perdesinin açılması

 • Bize, yaşadığımız dünyamızın ve yaşayacağımız dünyamızın gerçeklerinin bildirilmesi

 • Müminlerin Cehennem’den çıkıp Cennet’e girebilmeleri için arınma yollarını öğrenmeleri

 • Ölümü tadmanın akabinde süregiden süreçte imanlı kişilere, o ortamın gerçekleri ve kişinin ortamdan ortamdan kurtulması amacıyla gerekli olan bilgilerin öğretilmesi

 • Kişinin perdeli olduğu hakikatten, o perdesini kaldırarak ,işin hakikatını idrak etmesini sağlamak

 • Perdesi kalkmış bir kişinin, diğerinin bilincindeki basiret perdesini açması

 • İnsanların, kendilerini arındırmaları için yapacakları çalışmalar konusunda birisinden yardım almak

 • Kişiye hangi yanlış anlaması veya değerlendirmesi nedeniyle Cehennem’de yanmakta olduğunu ona idrâk ettirip; onun bu eksiğinden arınmasını sağlamak

 • Kişinin içinde bulunduğu süreç içinde kendisine azap veren değerlendirme yanlışından kurtulması

 • Kişiyi yanlış bilgiden arındırarak gerçeği idrak ettirme

 

 

 • ŞEFÎ(Şefâatçi-Şefâat edici-Kurtaracak olan)

 • ŞEFÂAT, TÜMDEN ALLAH’INDIR!

 • Sizin O'ndan başka ne bir Veliyy'niz ve ne de bir şefaat ediciniz vardır... Hâlâ bunu düşünüp, değerlendirmiyor musunuz?(Secde/4)

 • ALLAH’IN ŞEFÂATE İZİN VERDİKLERİ->ŞEFÂAT EDECEK OLANLAR {Rahman'ın indînde ahd edinmiş (hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olanlar->Onlar, ancak rızasını kazanmış kişilere şefaat ederler... Onlar, O'nun haşyetinden titrerler.(Enbiyâ/28)}

 • Önce, “ötendeki TANRI” değil, özündeki “ALLAH” izin verecek ki; sen o şefâate açık hale geleceksin!. Şefâati, def etmeyeceksin...

 • ŞEFÂAT EDİLECEK OLANLAR{"HÛ"viyetindeki (yaratılış amacına göre oluşmuş Esmâ bileşimi) elverenler}

 • "ŞEFÂAT"E NÂİL OLMAK{Şefâat bize yaşadığımız dünyamızın ve yaşayacağımız dünyamızın gerçeklerinin bildirilmesidir. Değerlendiren şefâate nâil olmuştur, Biiznillah.}

 • "ŞEFÂAT"E NÂİL OLANLAR(İlmi aldıktan sonra gerekenleri yapanlar)

 • Şefâat, yani yardım, ancak kişinin fıtratı o işe elveriyorsa geçerli olabilir!.

 • BİİZNİHİ

 • Nefsinin hakikati olan Esmâ mertebesinden açığa çıkan kuvve olmaksızın (biiznihi) O'nun indînde kim şefaat edebilir...Bilir onların yaşadıkları boyutu ve algılayamadıkları âlemleri...

 • O'nun dilemesi (elvermiş olması) olmadıkça ilminden bir şey ihâta edilemez.

 • DÜNYADA ŞEFÂAT

 • (Hep birlikte) "ESM HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NEFITRATALLAH”a-"Allah Fıtratı"na->"Varlığındaki Esmâ hakikatinden (uzanan) Allah ipi"ne-"Rabbimiz, Allah'tır" Ahdine} SARILIP AYRILIĞA DÜŞMEYENLER İÇİN OLUŞTURULAN ŞEFÂAT

 • Birbirlerine düşman iken şuurlarında aynı idrâkın oluşturulmasıyla biraraya getirilmeleri ve kendilerinde açığa çıkan bu nimet sayesinde kardeş olmaları ve ateşten bir çukurun tam kenarındayken; kurtarılmaları...

 • İNSANLARIN BİRBİRİNDEN ŞEFÂAT TALEP ETMESİ(Tanrılaştırmadan!.)

 • Hiçbir şeyh, veli, evliyânın öbür tarafta, dikey bir yükselmeye dair, şefâati yoktur, şefâat edemez!. Yatay genişleme olur. Ama, yatay genişleme kişiye mertebe getirmez!

 • ÂHİRETTE ŞEFÂAT

 • MELEKLERİN ŞEFÂATİ

 • Semâlarda nice melek vardır ki onların şefaati hiçbir fayda vermez, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye izni dışında!(Necm/26)

 • NEBİ, RASÛL VE EVLİYANIN ŞEFÂATİ(İlim)

 • RASÛLULLAH’IN ŞEFÂATİ

 • Rasûlullah'ın şefâati büyük günah ehlinedir(Tanrıya tapmak "kebâir"in tâ kendisidir!... Büyük günahların en başında gelen ve hepsinin kökenidir!.)

 • ŞEFÂATİN KABUL EDİLMEDİĞİ(Fayda vermediği ve dahi yarım edilemeyen) SÜREÇ

 • ("Bilgi Kaynağı Kurân"ın gerçek anlamının açığa çıktığı süreçte daha önce unutmuş olanların) ŞEFÂATÇİ ARAYIŞI

 • Sizi hayaline daldırdığımız şeyleri, geride bıraktınız... (Allah) ortakları sanıp şefaatçi edindiklerinizi de sizinle beraber görmüyoruz... Andolsun ki aranızdaki bağ kopmuş ve var sandığınız şeyler sizden kaybolup gitmiştir!(En'âm/94)

 • Şirk koştuklarının şefaati olmadı; zira şirk koştuklarının geçersizliğini gördüler!(Rûm/13)

 • Hatırlatıcıdan yüz çeviricilere yakîn (hakikatle yüzleşmek) oluştuğunda artık şefaat edicilerin şefaati fayda vermez!(Müddesir/47-49)

 • Şefâatin olmadığı "Gün"den önce sizi rızıklandırdıklarımızdan infak edin (imanınız dolayısıyla karşılıksız bağışlayın)...

 • CEHENNEMDE ŞEFÂAT(Rasûlullah'In ve mertebe sırasıyla Evliyaullahın şefâati)  

 • CENNETTE ŞEFÂAT

 • Cennette şefâat yoktur!

 • GÜZEL VE KÖTÜ ŞEFÂATTE BULUNMAK

 • Kim bir iyiliğin oluşması için vesile olursa, o iyilikten bir hissesi olur... Kim de kötü bir olaya vesile olursa, onda bir payı olur... Allah her şeye Mukiyt'tir.

 • Gelmiş geçmiş bütün Nebi ve Rasûllerin şefâati için okunacak salâvat

 • ŞEFÂAT İLE HİDAYET ARASINDAKİ FARK(Hidâyet fıtrîdir... Şefâat âfâkidir!.)

Word olarak yükle

 
 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org