KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

"SEMÂ"

 • Esmâ mertebesi...

 • "Âlemler"

 • Âlemlerdeki tümel akıl boyutu...

 • Üst bilinç boyutu

 • Melekî boyut

 • Meleki yapı-boyut itibariyle maddenin özü ve hakikati...

 • Maddenin hakikati kuantsal boyut...

 • "Uzay"

 • Gökler

 • “Göklerin Krallığı”

 • Gökyüzü değil; maddenin hakikati yani atom altı kuantsal boyuta doğru olan boyut...

 • “Göze" hitâbeden yapı değil; evrendeki dalgasal boyut...

 • Göktanrının huzuru değil; atomaltı boyutun değerleri...

 • Korunmuş tavan

 • Algılaman dışında kalan boyut

 • "Âhiret"

 • Kabir Âlemi

 • "Berzah"

 • “Katlar” (İslâm terminolojisinde, çeşitli yüksekliklerdeki değişik özellikleri dolayısıyla)

 • Güneş Sistemindeki 7 Gezegenin yörüngeleri...

 • Kişinin kendi ”Hakikat”i...

 • Kişinin boyutsal oluşum derinliği

 • Benlik bilinci

 • İdrak mertebeleri

 • Bilinç katları

 • "İnsanın bilinç boyutu"

 • "Bilinç boyutundaki oluşum, fikirler"

 • Düşünsel boyut(Yaşanılan mekân)

 • Aklı ile yaşayanın yaşam boyutu...

 • Yıldız oluşumları öncesi uzayda birleşik olan SEMÂLAR VE ARZ’IN YARILIP AYRILMASI

 • SEMÂNIN  “KORUNMUŞ TAVAN” KILINMASI

 • SEMÂ, ÖRTÜDÜR(Korunmuş tavan-Algılaman dışında kalan boyut)...

 • Semâ, "Berzah" denilen "âhiret" denilen, Evrendeki dalgasal boyuttur.

 • Semâ, kuantsal boyuta doğrudur.

 • Semâ, "şuur boyutu"na da işaret eder.

 • Semâları 7 boyut halinde yaratan, "Hû"dur!

 • "7 KAT SEMÂ", Güneş Sistemindeki 7 gezegenin yörüngeleridir.

 • SEM MELEKLERİ (Yeryüzü Melekleri”nin boyutsal olarak fevkindeki melekler-Mukarreb melekler-Refik-i A'lâ-"Mele`i A`lâ"-"Hazire`i Kuds"- "Melaike-i Ulül`Azm")

 • SEMÂLARIN DÜZENİ VE TEDBİRATI ("Allah isimleri"nin anlamının açığa çıkmasındaki işlev)

 • SEMÂLARIN MÜLKÜ(onları kendi Esmâ'sı ile yoktan yaratan) Allah içindir...

 • Semâlardaki(Âlemlerdeki) algılanan ve algılanamayanların tümü, Allah'a kulluk hâlindedir!

 • SEMÂLARDAKİ ("Âlemler"deki) TEDBİRATI, "El Esmâ"sının açığa çıkış sûretleri olan her "İsim" ardındaki yoluyladır!

 • Semâ"da (gökte-bilinç boyutunda-melekî boyutta-maddenin hakikati kuantsal boyutta)hiç bir şey O'na gizli değildir!

 • Allah, semâlarda gizli ne varsa ortaya çıkarır(Gizlediğinizi ve açığa çıkardığınızı bilir) ...

 • SEMÂLAR, "EL ESMÂ" MÂNÂLARININ AÇIĞA ÇIKMASI İÇİNDİR... Allah'tan başka Tanrılar olsaydı, düzenini yitirirdi!

 • "Semâ"daki("Âlemler"deki) "Allah isimleri"nin anlamının açığa çıkmasındaki işlev... "İLÂHİYET"!

 • Semâlarda(Bilinç mertebelerinde) ne varsa O'ndan tümünü size şuurunuza hizmetle işlevlendirilmiştir.

 • Allah, semâları(Bilinçleri) Hak olarak(Esmâ'sıyla) yarattı...(Her kişi kazandığının sonucunu yaşasın diye…)

 • Semâları dayanağı olmaksızın yarattı!(Direkt olarak Esmâ mânâları olarak vardır-varlığın ilim-şuur boyutu)

 • Rasûl-Nebi-Veli ve Şehidler, Semâda serbestçe dolaşırlar...

 • "SEMÂ"NIN(bilincin) ALLAK BULLAK OLDUĞU SÜREÇ

 • "SEMÂ"NIN PARÇALANMASI(Ölüm esnasında Hakikati müşahede edildiğinde benlik bilincinin parçalanması)

 • SEMÂ SÖKÜLÜP GİDERİLDİĞİNDE(bilinç muhakemesini yitirdiğinde), her bilinç hazırladığı şeyi bilmiştir. (biyolojik bedenli yaşamında yaptıklarının getirisini algılamıştır)

 • SEMÂ EHLİ(Aklıyla yaşayan)

 • “SEMÂNIN KRALLIĞI "

 • YOLLARLA DOLU SEMÂ (Çeşitli düşüncelerden oluşmuş bilinç)

 • Yaşam gıdanız da, vaad edilen şey de "Semâ"dadır(Bilincinizden yaşanacaktır)!

 • SEMÂ İLE ARZ ARASINDAK EMRE ÂMADE BULUTLARIN VARLIĞI(Beden boyutunda açığa çıkabilecek kuvvelerin şuurda varlığının oluşumu)

 • Arz'ıNın ne olduğunu ve içindekileri tesbit edebilirsen,"Semâ"ya yol ararsın...

 • DÜNYA SEMÂSI(Maddeye dönük fikirler ve değerler dünyası!)

 • DÜNYA SEMÂSININ KAPISI(Madde ötesi boyuta geçiş)...

 • "SEM”NIN KAPILARININ DUA İLE AÇILMASI

 • SEMÂDAN İNZÂL OLAN “SU” (Bilgi-İlim-kendi hakikatini kavrama bilinci)...

 • SEMÂNIN YÜKSELTİLMESİ(Bilincin; Levvâme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar yükselmesi-arınması)

 • (İsmi) Allah (olan), semâları (algılanan madde ötesi boyutları-bilinç {yedi nefs} mertebelerini) dayanaksız yükseltti!

 • SEM’YI (bilinci; Levvâme mertebesinden Mardiye mertebesine kadar) YÜKSELTTİ  VE "MİZAN”I (vahdet-kesret değerlerini dengeli yaşama özelliğini) YERLEŞTİRDİ

 • “SEM”NIN (Evren ve şuurun) BİN EDİLMESİ VE (boyutsal oluşumlarla-varlıklarla-idrakını genişletmek suretiyle, yeni açılımlarla) GENİŞLETİLMESİ

 • ALLAH; SEMÂLARI VE ARZI, semâları ve arzı, işlevlerini yitirmemeleri için AYAKTA TUTUYOR!

   

  Word olarak yükle

  KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

  2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

  www.allahvesistemi.org