KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

ŞEYTAN

  ·         "Mudill" İsminin mazharı

  ·         Vehim

  ·         Avuntunun oluşturucusu

  ·         Bilinç

  ·         İnsan için apaçık bir düşman

  ·         İnatçı

  ·         Hayırsız

  ·         Rabbinin nimetine nankörlük eden

  ·         İnsan bedeni(Hakikati olan "Esmâ" bileşimi itibarıyla ölümsüz bilinç varlık olan "insan"ı, bedenselliğe, kendini beden kabul etmeye çekmesi itibarıyla)

  ·         Bedensellik kabulü vehmi

  ·         Saptıran

  ·         Şaşırtıp saptırıcı kuvveler

  ·         Bedensel dürtüler

  ·         Bedensellik gayyası

 

 

 
 • ŞEYTANİYET(Öteye atmak-Gördüğü ile kayıtlamak ve kayıtlanmak-sınırlamak ve sınırsızlıktan nasip alamamak)

 • ŞEYTANİYETİN KAYNAĞI-GEÇİCİ AVUNTU

 • Gelecek sürecine göre dünya hayatı, sadece geçici avuntudur!(Râ’d/26)-{İnsanların ekseriyeti, kozalarında yaşamaları yüzünden sonsuz gelecek yaşamdan habersizdirler; dünya hayatını madde yanı itibarıyla bilip kabul ederler!}

 • Dünya hayatı {Süflî madde boyutu-Esfeli sâfîliyn-En aşağı yaşam düzeyi-Bedensel yaşam boyutu- sadece bir oyun, bir eğlence, bir süs; aranızda bir büyüklenme ve mallarda ve evlatta çoğalma yarışı- sadece geçici nimetlerden yararlanma ve keyif sürme}

 • Dünya hayatının süsleri (Zenginlik ve oğullar)

 • Buzağı Sevgisi(Dışsallık)

 • Dünya hayatı süslenip bezendi kâfirler için (hakikatlerini inkâr edenler süslü dış dünyaya yönelirler).(Bakara/212)

 • Dünya hayatı nesneleri, kendini aldatmaktan başka bir şey değildir.

 • Firavun sadece Dünya Hayatına hükmeder!(Başından sonuna hüküm Allah'ındır!-Rûm/4)

 • Şu dünya hayatı (en sefil yaşam-esfeli sâfîliyn) bir eğlence (kendini avutarak keyifle oyalanma) ve bir oyundan (kurallarına göre oynanan senaryo) başka bir şey değildir! Sonsuz gelecek vatana gelince; işte asıl bilinçlilik-yaşam yurdu odur... Kavrayabilselerdi!(Ankebut/64)

 • ŞEYTANIN UNUTTURMASI

 • Din anlayışlarını eğlence ve oyuna çevirmiş, (sefil) dünya hayatına aldanmış kimselerdir... Onlar bugünlerine kavuşacaklarını unuttukları gibi; delillerimizi nasıl bile bile inkâr ediyorlardıysa; biz de bugün onları unuturuz!(A’râf/51)

 • ŞEYTANIN TASARRUFU

 • Şeytanın tasarrufu, onu dost kabul edip(Böylece) şirk içinde olanlaradır.

 • ŞEYTANIN GÜCÜ(Sultası)

 • ŞEYTANLAR KİME İNER?

 • ŞEYTANA YÖNELEN{Âlemlerdeki her şeyi Esmâ'sıyla yaratan Allah'a ("B"illâhi) şirk koşan-O'ndan bağımsız bir benlik düşünüp, kabul eden-O'nun dûnundakilere yönelen-Allah'ın lânetine uğramış olan-Gerçekten (hakikatten çok uzak) sapık bir inanca sapan}

 • Allah'ı bırakıp şeytanı yönetici edinmek{Bedensel dürtülerini yönetici edinmek-Şeytanın, Allah kullarından mukadder bir pay alması-Apaçık bir hüsrana uğramak}

 • ŞEYTANA TÂBİ OLAN{(Esmâ'nın çıkışı olan) işaretleri yalanlayan-Nefsine zulmeden-Allah işaretleri verildiği halde onlardan sıyrılıp çıkan(“Hakikat”i unutup nefsaniyetiyle yaşamaya başlayan)-Boş-asılsız arzularına uyan-Hüsrana uğrayan-Azgın}

 • ŞEYTANA TÂBİ OLMANIN FİİL DÜZEYİNDE AÇIĞA ÇIKIŞI{Kendini bir kişi olarak kabul edişin yaşamı-(Hakiki benliğinin idrâkından-yaşamından-ilminden yüz çeviriş)}

 • ŞEYTANA KULLUK YAPMAK

 • ŞEYTANIN VELİLİĞİ

 • ŞEYTANIN SİLÂHI(Fikir)

 • ŞEYTANIN İLKASI(Bilinç veri tabanından gelen fikir)-> (Şeytanın ilkası, sağlıklı düşünemeyen ve şuurları örtülmüş olan kimseler için, sınav objesi oluşturması içindir.)

 • Allah (Esmâ hakikati şuuruna yansıyarak), şeytanın ilkasını geçersiz kılar; sonra da kendi işaretlerini en sağlıklı kesin şekilde yerleştirir! (Hac/52)

 • ŞEYTANIN LİSANI

 • ŞEYTANIN EMİRLERİ

 • Şeytan (vehminiz) sizi fakirleşeceğiniz yolunda korkutur (bağış yapmaktan uzaklaştırır), çirkin şeyleri, cimriliği emreder!..

 • ŞEYTANIN VAHYİ

 • Şeytanlar, aldatmak için yaldızlı sözler vahyeder.

 • ŞEYTAN AMELİ

 • ŞEYTÂNİ FİİLLER(Pislik)->{Hamr (sarhoşluk veren içkiler)-Meysir (kumar)-Ensab (putlar, tanrı-ilâh vasfı atfetmeler)-Ezlam (fal okları ve kehanet araçları)}

 • ŞEYTANIN VAADİ(Aldanış)

 • Şeytan, Hakikat ortaya çıktığında vaadinden döner.

 • ALLAH'IN HAK OLAN VAADİ {(Kendilerinde açığa çıkan Allah Esmâ'sı sonucu)İman edip imanının gereği davranışlarla (sâlih amel) yaşayanları, sonsuza dek kalacakları altlarından nehirler akan cennetlere dâhil etmek}

 • ŞEYTANIN SESLENİŞİ(Vesvese)

 • ŞEYTANLARA KULAK VEREN{Kendilerini aldatan-Bilinçteki aldatıcı fikirlere kulak veren-Yalancı-(Hayal-evham dünyasında yaşayan)-Hakikatten sapan-Şiirlerle duygusallığı tahrik ederek, insanları tanrı edindiklerine tapınmaya yönlendirenlere(şairlere) tâbi olan-Yapmayacakları şeyleri söyleyen-Nefsine zulmeden}

 • ŞEYTANLARLA HAŞR EDİLECEK OLANLAR

 • HİZBÜŞ ŞEYTAN{Yalnızca beden olma fikri-Şeytanî fikir yandaşları-kendini yalnızca beden sananlar-Allah'ın zikrini (hatırlatılan hakikatlerini, bedeni terk edip Allah Esmâ'sıyla var olmuş yapılarıyla {şuur} sonsuza dek yaşayacaklarını) unutanlar}

 • ŞEYTANIN KORKUTMASI

 • Şeytan, kendi dostlarını korkutur.(O hâlde onlardan korkmayın; Allah'tan korkun, eğer iman ehliyseniz”-İman edenler sadece (Esmâ'sıyla hakikatleri olan) Allah'a tevekkül etsinler.)  

 • ŞEYTAN ÇARPMIŞ KİŞİ

 • Riba yiyenler, şeytan (cin) çarpmış kişi nasıl ayağa kalkarsa öylece kalkarlar.

 • İNSAN ŞEYTANLARI(Kendini beden kabul edip yalnızca bedenin zevkleri için yaşayanlar)

 • ŞEYTANIN DOSTLARI(Bedensellik sınırları içinde kalmış olanlar)

 • ŞEYTANLARIN KAFALARI(Bilincin içgüdüsel dürtüleri)

 • ŞEYTANIN KARDEŞLERİ(Kişiyi duygusallığa , azgınlığa sürükleyen ve yakasını bırakmayan dürtüler-düşünceler-vehim yollu varsayılanlar)

 • ŞEYTANIN SAPTIRIP, BOŞ HEVESLERDE(Bedensellikte)  BOĞMASI

 • ŞEYTÂNİ DÜRTME

 • ŞEYTANIN PİSLİĞİ(Korku, evham)

 • KURÂN’I ŞEYTANLAR OLUŞTURMADI(Onların işlevine uymaz! (Zaten) buna yetecek kuvvelere de sahip değillerdir!)

 • ŞEYTANLAR “MELE-İ ÂL”YI DİNLEYEMEZLER

 • ŞEYTANIN RECM EDİLMESİ

 • ŞEYTÂNİ RACİM

 • "Şeytâni racim"den Allah'a sığınmak

 • Burçların "Şeytâni Racim"den korunması

 • ŞEYTANIN DÜRTÜSÜNÜ TEMİZLEYEN “SU”{Semâdan inzâl olan “Su”-İlmî marifet-Kesinlikle Allah muradı neyse onun yerine geleceğine, yakîn hâli}

 • Olay sırasında gökten yağan su-yağmur, ayakları yere bağlamaz veya şeytanın dürtüsünü temizlemez. {Hani O, kendinden bir sükûn ve güven hâli oluşturuyordu; sizi onunla (nefsanî duygulardan) arındırmak, sizden şeytanın pisliğini (korku, evham) gidermek, şuurunuzdaki Hak müşahedesini kuvvetlendirmek ve ayakları (-nızı) (bu ilimle) sâbit tutmak için de üzerinize semâdan bir su inzâl ediyordu (SU, ilmî marifet; kesinlikle Allah muradı neyse onun yerine geleceğine, yakîn hâline işaret eder)-Enfâl/11}

 • Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan) kurtulmuştur. Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz! Hâlbuki Âhiret (kudret-bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır. (A’lâ/15-17)

 • Dünya hayatının süslü gösterilen şeylerine yönelip de, onlardan ilgini kesme! Şuuru kozası içinde bizi hatırlamaktan mahrum bırakılmış; asılsız kabullerine tâbi olup, işi yapması gerekenin ötesindeki olan kimseye itaat etme!(Kehf/28)

 • Zenginlik-mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür (fânidir-yok olucudur, geçicidir)! Bâkî kalacak olan imanın gereği yapılanlar ise; Rabbinin indînde mükâfat olarak da hayırlıdır, beklenti olarak da hayırlıdır.(Kehf/46)

 • Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi gerçektir! Dünya hayatı (bedensel yaşam boyutu) sakın sizi aldatmasın... O çok aldatıcı da (bilinciniz) Allah'a karşı mağrur yapmasın!(Fâtır/5)

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org