KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

İLÂHİ SIFATLAR

 • Benliği Hüviyeti

 • Allah’ın âyetleri

 • Görüntü ve sesin ardındaki tek gerçek

 • Hakkani Sıfatlar

 • Rıdvan

 • SIFAT BOYUTU(MERTEBESİ)->Salt benliğini biliş mertebesi

 • Sıfatları yönünden sınırsızdır...

 • Sıfat mertebesi itibariyle yaratılma sözkonusu değildir.

 

 

SIFAT MERTEBESİNİN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER

 • ESMÂ MERTEBESİ

 • "CENNET" YAŞAM BOYUTU

 • İnsana hakikatini hatırlaması için bildirilen İsim özellikleri(99 ile sınırlanmayan)

 • İnsana "Hatırlatıcı"nın hatırlattığı Hakikati

 
 • ZÂTÎ SIFATLAR(“Rahmaniyet”-Esma mertebesini ayakta tutan ve oluşumunu anlatan sıfatlar)

 • Zât'ın sıfatları ve Esmâsı, sınırsız bir şekilde  tecelli etmektedir.

 • Sınırsızlığı, benliğinin vasıfları itibariyledir.

 • ZÂT'IN MUTLAKİYET SIFATI

 • "ULÛHİYET"->Zâtını anlatan sıfat

 • "AHADİYET"->Zât'ının bir sıfatı (vasfı)...

 • Sıfat, "Zât"a işaret eder ama asla Zât'ı kapsayamaz...

 • Mutlak varlık, sıfatları yönünden de sonsuz sınırsızdır.(Her birimdeki irade, "Sınırsız"ın iradesi"dir.)

 • Sıfatları arasında öncelik vardır

 • Her "Zerre" adı altında "Hak", sıfatı ile (Benliği hüviyeti ile) mevcuttur.

 • En mükemmel sıfatlar, Allah içindir!

 • Hepimiz, Allah'ın Zâtî sıfatlarıyla varız!

 • İlâhi Sıfatlar, "İlâhi Rahmet"in sonucudur.

 • "İnsan", enfüste ve âfâkta, Zâtî vasıfları tanıyabilme istidad ve kâbiliyetine sahip bir varlıktır (Bkz.İ/İnsan)

 • Arz'da(Bedende) açığa çıkan kuvveler, Allah'ın sıfatlarıdır.

 • “Sıfatlar” asıldır... “İsimler” ise, onlara dikkati yöneltmek isteyen araçlar!

 • Kendinde mevcud tüm mânâları “İlminde” seyreder… Seyreden biz değil; Mutlak Varlıktır!

 • CELÂL VE CEMAL SIFATLARI

 • KEMÂL SIFATLAR

 • En mükemmel sıfatlar, "Allah"ındır!

 • Kemâl sıfatlar zuhur eden kişinin(Hakikat ve Sünnetullah bilgisine vâris kılınan-Bütün yaratılmışlar âcz ile vasıflandığını, kendinin de âcz içinde olduğunu-Mutlak kudret ve kuvvet yalnızca yaradan Allah’a ait olduğunu idrak eden-"Hakikat bilgisi"nin hakkını vererek yaşayan-Kendinde bir varlık görememenin; kendisinin acz içinde olduğunu görmenin sonucu, kendisindeki kemâl sıfatlarının Allah’a ait olduğu müşahedesi içinde olan-Kendini bir başka varlığa karşı büyük görmeyen-Kendinde büyüklenme, böbürlenme, gururlanma kalmayan-Hayırlar, yaşantıları ile öne geçen-Esmâ kuvveleriyle tahakkuk ederek "Adn Cenneti" yaşamına girenin) zikir ve yaşamı

 • İSİMLER PERDESİ ARKASINDAN DEĞİL; BİZÂTİHİ SIFAT MERTEBESİ İTİBARİYLE ALLAH’I BİLMEK

 

 

7 ZÂTİ SIFAT

 • Hayat Sıfatı("El Hayy")

 • İlim SIfatı("El Aliym")

 • İrade Sıfatı("Mürid")

 • Kudret SIfatı("El Kaadir")

 • İşitme Sıfatı("Es Semi")

 • Görme Sıfatı("El Basiyr")

 • Kelâm SIfatı("El Mütekellim")

 
 • 7 ZÂTİ SIFAT

 • “Bilgi”nin (Esmâ  Mertebesinin-“data”nın) varlığını oluşturan, 7 sıfattır.(Hayat, ilim, irade, kudret, kelâm, semi, basar vasıfları)

 • 7 Zâtî sıfatla "Hakikat"i değerlendirme kuvvesi(Seb-ü Mesâni)

 

 

“HAYAT" SIFATI->"EL HAYY"

 • Esmâ âleminin kaynağı!

 • Tüm isim özelliklerinin hayatını veren, varlığını oluşturan.

 •  Evrensel enerjinin kaynağı; enerjinin hakikati!

 
 • "Hayy" İsmi özelliğiyle, (Hakikat İlmi yoksunu olan "Ölü"den), ölümsüzlüğünü fark edeni("Diri"yi) çıkarır!

 • Hayat, yaradılmış için gereklidir… Mutlak Zât, “Hayat Sıfatı”ndan de münezzehtir!

 • Tüm varlık, O’nun hayatı ile hayattadır.

 • Evrenin hayatiyet vasfı dahi, bilincin imajından ortaya çıkar.

 • Kozmik Bilince göre bütün mevcûdat “Salt enerji”den ibarettir… Maddi varlıklar ise “Salt Enerji” dalgalarının yoğunlaşıp varlığa bürünmüş hâli! (Salt enerji, “elektromanyetik dalgalar” adıyla varlığa bürünüp, yoğunlaşır)

 • “Hayat Sıfatı”nın zuhuru->“Ruhullah”

 • “Allah’ın Hayat Sıfatı”nın “Sistem”deki zuhur kaynağı, Güneş’tir.

 • Birim, algılamayla "hayat" bulur.

 

 

"İLİM" SIFATI->"EL ALİYM"

 • "İlim" özelliği sebebiyle sınırsız sonsuz her şeyi  ve her boyutu, her yönüyle Bilen!
 • “Nokta”lar düzlemindeki ilmî, şuursal açılımlar
 • Sıfat mertebesindeki İlim
 • Allah'ın ilmî bakışı
 • Allah’ın kendine olan ilmi
 • Boyut farkı
 
 • İlim sıfatı, "O"nundur!

 • "Allah'ın İlim Sıfatı"nın zuhuru["Allah'ın ilmi"ndeki "İlmî Sûretler"-“Âlemler"-"İlim Sıfatı"nın açığa çıkışıyla varolan "ilmî sûretler"-Kâinat-İlim Sıfatının "Nokta"daki şuursal açılımı-"ilim sıfatının tafsili"-“Nokta”nın varlığı-“Nokta”lar düzlemindeki, ilmî-şuursal açılımlar-"Küllî Akıl" denen "Tek Akıl"-Çok boyutlu “TEK KARE” bilginin; algılayan bilgi birikimlerinin algılamalarına GÖRE kabul edildiği çok kareler-Mânâ Sûretleri-"Musavvir"in meydana getirdiği "Mânâların sûretleri"-Seyretmeyi dilediği mânâlara uygun suretler-"İlminde" yaratılanlar-İlmi ilâhideki “ilmî sûretler”-"İlim"de varolmuş “ilmî suret”ler-Esmâ âleminin tenezzülü (anlamın algılanışı) ile oluşan “melekût” âlemi ve tüm getirisi-Şuurlu ve bilinçli “NOKTA”nın varlığındaki isimlerin işaret ettiği özellikler(Algılanan ve algılanamayan, bilinen ve bilinmeyen her şey)-Ancak ve sadece, ilim boyutunda ve "İSMEN" var olan; bunun dışındaki varlıkları ise, "yok"tan ve "hayâl"den ibâret olanlar-Varlıkları emanet olanlar-(İlim boyutunda varlarsa...) "Var kabul edilişleri" itibariyle olan- Tüm varlıkların yalnızca “ilmî sûretler” (sanal=var olarak algılanan) hâli-“Var”lık kokusu dahi almamış olanlar-Sayısız Allah isimleri ile işaret edilen özelliklere sahip “TEK”illik boyutunda (“Vahidiyet”), yani, “tek kare resim”de mevcut bulunan özellikler]

 • Varlığın aslı üzerinde "Allah’ın ilmi" ve kendisindeki esmâsının özellikleri hâkimdir ve tasarrufluk meydana getirir.[Bkz.İ/İlim/"İlim"in fiillere dönüş sınırı(Soyut olan sırf mânâ ile çokluk arasındaki sınır-Soyutun somuta döndüğü sınır-Mücerretin müşahhasa döndüğü sınır-Eylemin-fiilin-oluşumların başladığı sınır-Düşüncenin, İlmin, Bilincin eyleme dönüş sınırı-"Arş"]

 • Evrendeki holografik Bilinç, "Allah'ın İlim Sıfatı”ndandır!

 • İlim sıfatının mânâsıyla oluşmuştur, diğer esmâlar bunu pekiştirmiştir.

 • “Nokta”nın ilim mertebesinde ilmî açılımı ile “melekût âlemi”(evren içre evrenlerin meydana geldiği “salt enerji okyanusu”) meydana gelmiştir.

 • İlim sıfatından programlanma

 • "İlim Sıfatı"nın açığa çıkışı, Muhammed Aleyhisselâm ile gerçekleşmiştir.(İlim Sıfatı ancak Zât'ına seçtiklerinde(Muhammed Ümmetinde) açığa çıkar.)

 • Kendini tanımak(“Hakikat”ini bilmek), ancak “İlim Sıfatı”nın açığa çıkışıyla mümkündür.

 • İlim sıfatının tafsili (Küllî Akıl denen "Tek Akıl"-Nefsin kendini ilim sıfatı ile tanıması)

 • İlim sıfatına bürünme ["Nefs"in kendini "İlim Sıfatı" ile (kendi aslı ve orijinali, hakikatı ile) tanıması(Hakk`a bağlanan "ilim sıfatı"]...

 • İlim, sıfat mertebesindeki varoluştur.(Bkz.İ/İdrâk/, Allah’ı Zâtı itibariyle idrâk edemez. Fakat O görüşleri idrâktadır)

 • "Ârif-i Billâh"ta(Hakikat ilminin mevcut olduğu şuurda) izhar olan ilim("İlm-i İlâhi"-Mârifet İlmi)

 • Mârifet İlmi ile "Yaşamdaki Sistem"in nasıl var olduğu-nasıl işlediği-bu işleyişin gereği neler yapılması gerektiği fark ettirilir.

 • "İlim Sıfatı"nın neticesi olan düşünce

 

 

İRADE SIFATI->"MÜRİYD"

 • İsteyen

 • Dileyen

 • Dilediğini gerçekleştiren

 • İrade eden

 • Allah’ın İrade sıfatı

 
 • Tüm varlıkta mevcut olan irade, "Sonsuz ve sınırsız"ın iradesidir!.

 • İrade edişi(Dilemesi), "Rububiyet"in kuvveden fiile dönüştüğü mertebedir.

 • Dilemesiyle(İrade etmesiyle) "Mürid" İsminin mânâsı ortaya çıkar.(Bkz.“Mürid” İsminin tahakkuku)

 • Evrende ayrı-birbirinden mustakil varlıklar ve onların benlikleri ve iradeleri mevcud değildir.

 • "Gizli İrade"(Varoluşun sonsuz basamakları)

 • "Gizli İrade" saklı ve çok büyük doğası

 • Gizli irade, maddenin her şekline-hayata-bilince-kuantlardan kişinin bilincine kadar herşeyin aslıdır.

 • İrade-i Kül(Allah’a bağlanan irade-Ana sistemdeki irade-Bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz Tek Külli irade-İlâhi İrade)

 • "İrade-i Küll"ün tecellisi(Terkibinin sınırlarını genişletirsen, senden ilahî irâde sâdır olur)

 • İrade-i Cüz(Allah'ın, "Mürid" isminin neticesi olarak, "Allah" muradının kuldan açığa çıkması-Allah kudret ve kuvvetinin kuldan açığa çıkması-Allah kudret ve kuvvetinin kuldan açığa çıkışı(olaya dışarıdan bakmamız sebebiyle)-"Sistem"in oluşturduğu programın meydana getirdiği birimden ortaya çıkan irade-Külli programın birimden ortaya çıkması hâli-Külli irade`nin ve hükmün, birimden ortaya çıktığı haldeki adı-Bir mahalde mevcut olan İlâhi İsimlerin varlığı-Bireysel bakışla, cüz`de açığa çıkan irade-Birime takdir edilmiş programın oluşturduğu varsayım-Terkibe bağlanan irâde-Mâhiyeti olarak orijinin(İrade-i Küll"ün aynı, fakat potansiyel olarak farklı olan irade )

 • Kişideki irade, mâhiyet olarak orijinin aynı-potansiyel olarak farklıdır.

 • "İrade-i Cüz"ün oluşumu[Bölünmez, parçalanmaz, cüzlere ayrılmaz "Tek İrade”(Külli irade) yanı sıra bizim cüz`ümüzdeki genel programın doğal sonuçlarının oluşması]

 • Sıfat mertebesindeki güç oluşturma ismi...‘’Mürid" İsmi

 • Tüm varlıktaki (Her varolan ve kendini bilen varlıktaki)irade, (Varoluşunu bilişinin devamı olarak), "Sonsuz ve sınırsız olan Mürid"in iradesidir.

 • "Mürid" İsmi, senin varlığında zâhir oluyor.

 • "Mürid" İsmi, kişinin Allah'ı tanımasında en süratli yoldur.

 • “Mürid” İsminin tahakkuku... [Dilemesiyle-İrade etmesiyle "Mürid" İsminin mânâsının ortaya çıkışı-“Mürid” İsminin mânâsının(“İrade” sıfatının-Varoluşunu bilişinin devamı olarak; her varolan ve kendini bilen varlığın, arzusu ve iradesi, dilemesinin) ortaya çıkışı-Arzusunu, isteğini tahakkuk ettirme...]

 • İrade gücü(İrade kuvvesi-Melekî güç, kuvve-Dileme Gücü-Dileklerini gerçekleştirme gücü)

 • "Mürid" İsmi("İrade Sıfatı"nın ismi)nin zikri, "İrade Gücü"nü arttırır.

 • Terkibine-tabiatına ters düşen hareketi yapman, irade gücünü ortaya koymanı sağlar. (Bkz. İ / İlâhi İsimler/ Aklın, şuurun İlâhi İsimlerin mânâlarının dayandığı Zât’a gider.)

 • "İrade-i Cüz"ü kullanma(İlâhi isimlerin mânâlarını ortaya koyma)

 • İrade gücünün kullanılması, ilme bağlıdır.("Mürid" isminin işaret ettiği "İrade" sıfatıyla ilminin getirdiklerini dileyebilir)

 • "İrade-i Cüz"ünü, kendindeki mevcud "İsimler"in("İlâhi İsimler"in gücü kadar kullanabilirsin ancak...

 • “İlâhi İrade"ye mutlak teslimiyet

 • “İlâhi İrade"ye mutlak teslim hâlinde olduğunun bilincinde olan... “Müslim”!

 • Özgür İrade!

 • İrade zâfiyeti(İrade gücünü kullanamayış-İrade noksanlığı-İrade zayıflığı)-(Bkz.İrade gücünün kullanılması ilme bağlıdır)

 • Kişinin iradesini zorlayan dış etkenlere karşı korunmak için...

 

 

KUDRET SIFATI->"EL KAADİR"

 • İlmindekileri kudretiyle bir nedenselliğe dayanmaksızın yaratıp seyreden! Bu hususta asla sınırlanmayan!
 
 • “Allah'ın Kudreti”("İlâhi Kudret"-“Kudretullah”-“Kudret-i İlâhi”-“Kendindeki mânâları seyretme gücü”-“Melekût Âlemi”-“Melek”-“Ruh”-“Varlığın Özünü meydana getiren kaynak enerji”-DEHR kelimesiyle anlatılmak istenen boyut-Tüm varlığın kendisinden oluştuğu evrensel enerji-“Evrensel Enerji”-“Salt Enerji”-Kâinatın oluşmasında ilk basamak-ilk aşama olan “Enerji”-Evrenin kendisinden var olduğu;  "zaman” ve “mekân” kavramlarının olmadığı “Enerji”-“Allah’ın İlmi”-“Bilinçli Enerji”-“Kozmik Bilinç”-”Nur”)

 • Allah'ın Kudret vasfının kuvveden fiile çıkışı->ALLAH'IN VECHİ(Melekût)-> {Sonsuz sınırsız güç-(kuvvet-ilim-nur-Evren içre evrenlerin varlığını meydana getiren şuurlu enerjinin) Birimin derûnundan zahirine (bilincine) açığa çıkan, birimin varlığını meydana getiren mertebe}

 • İlâhi Kudret, "Enerji" olarak algılanır.(Enerji, Allah değildir. Allah’ın “Kudret Sıfatı”dır)

 • Zaman ve mekân kavramlarının olmadığı "Enerji"...

 • "Dehr"(Tüm varlığın kendisinden oluştuğu evrensel enerji-“Kudret Sıfatı”-Sayısız boyut algılayıcılarının algıladığı sayısız evrenlerin  içinde yer aldığı açının yaratıldığı TEK NOKTA, TEK AN)

 • "Kudret" ile kendindeki sayısız mânâları seyreder.

 • "Göz bebeği"nin algıladığı yoğunlaşmış atomik yapı..."Hücre"!(“Basar”ın algıladığı-Nötronlardan, nötrinolardan, kuarklardan, ışık zerreciklerinden ibaret “Enerji kütlesi”-“Kudret-i İlâhi”-“Melekût Âlemi”-“Melek”)

 • Yaşamda Kudret hâkimdir. Sistemde her an ilmî veya fiilî kudret, âcize galebe çalıp onu bir şekilde imha etmektedir!

 • Allah, bir birimde Kudret izhar ettiği içindir ki o birim güçlü gözükür.

 • Allah'ın yaratış sisteminin gerçekleri... Her Kudret sıfatının izhar olduğu varlık, kudret sıfatının izhar olmadığı varlığı yer, yerner, yok eder!

 • Gelecek boyuttaki güçlülerden kurtulmanın ve korunmanın yegâne yolu, kendi özündeki gücü harekete geçirmek ve yeni kuvveler elde etmektir.

 • "Nokta"ndaki Kudret(“Sır”)

 • İnsanın zâhir ve bâtın dünyasında hâkim olan tek kudret, Allah'tır!

 • Bilincimiz her an İlâhi Kudrete tâbiidir.

 • Kudret olmazsa, irade tahakkuk etmez!

 • Kişide "Kudret"in açığa çıkışı(“Sevap”-“Pozitif Enerji”-“Ruh’taki Kudret”)

 • Kişinin bâtın sırları ile tahakkuku ancak kudret sıfatının kendisinde açığa çıkmasıyla mümkündür.

 • "Kudret Sıfatı"nın izharı, "Ledün İlmi"ne(“Öz”den gelen ilme) bağlıdır.

 • Kudret sıfatı ile kendindekini açığa çıkarmaya dönük özellikler meydana gelir.(İlâhi Sıfatlar, "İlâhi Rahmet"in sonucudur.)

 • Kişide kudret sıfatının açığa çıkması(Kişinin bâtın sırları ile tahakkuku-“Pişmiş balığın” canlanması)

 • Muhammedî ilmin yer almadığı kudret zuhuru

 • Deccal'de açığa çıkan Kudret Sıfatı, onun zehiri olmuş ve helâkına vesile olmuştur.

 

 

"İŞİTME" SIFATI->"ES SEMİ"

 • Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerini her an algılamakta olan.

 • Farkındalığı ve kavramayı yaşatan. Bunun sonucu olarak Basîr ismi özelliğini tetikleyen!

 

 

 

 

 

"GÖRME" SIFATI->"EL BASİYR"

 • Açığa çıkan Esmâ özelliklerini her an seyir ile onlardan çıkanları değerlendirip sonuçlarını oluşturan.

 
 • "Hakikat"i tek ve net görmek için gerekli olan "İlim Gözlüğü"(İki camından birisi, "B" harfi ilmi, diğeri "el AHAD-üs SAMED" ilmi olan "İlim gözlüğü")

 

 

"KELÂM” SIFATI->"EL MÜTEKELLİM"

 • Kendini bilişin tafsilâtlı müşahedesi
 
 • “Kelâm” sıfatı “İfade” yeteneği kazandırır.

 • Sıfat Tecellisi("Hafî"-Tecelli-i Sıfat mertebesi-Mâiyet sırrının yaşandığı mertebe-Salt benliği biliş mertebesi-Esmâ mertebesi ise benliğindeki mânâları buluş-"Rabbin kurbu"nda olgunluğa erme-İlâhi sıfatlarla tahakkuk-İndînde Hakikat BİLGİSİnden bir ilim-Mardiye yaşamı-Yücelik makamı-Rahman’ın kullarına gayblarından vaat ettiği Adn Cennetleri-Esmâ kuvvesiyle tahakkuk etme özelliği-“Selâm”ın işitildiği boyut-Selâm isminin mânâsı açığa çıktığı ve böylece kendi hakikatlerinden açığa çıkan kuvvelerin konuştuğu *sabah-akşam, yaşam gıdalarıyla beslenmenin olduğu* boyut…-Korunanların (yalnızca fiillerde değil, düşünsel anlamda korunanların) mirasçı yapılacağı cennet boyutu…-Kendi varlığının varolduğunu, kendisinin olmaması diye bir şeyin söz konusu olamayacağını bilmesi hâli-Rahmete ermek-"Samediyyet tecellisi”-Kişinin birimsel varlığının ortadan kalkması-"Hakk-el Yakîn" hâli-“Sıfat Cenneti”)...

 • Sıfat mertebesinde kendini bilen bir varlık kastedilir.

 • İlâhi Sıfatlarla tahakkuk ancak Ledün ile mümkündür.

 • Kul, Allah yanında vehmî benliğinin “yok”luğunu yaşadığı zaman artık ikram yollu Hakkani Sıfatlar zâhir olmaya başlar.

 • "Umarım Rabbim beni kurbunda olgunluğa (Mâiyet sırrının yaşandığı Tecelli-i Sıfat mertebesi) erdirir."

 • “Şuur”un kendini beden kayıtlarından kurtarmasıyla (Benliğinin yokluğunu yaşamasıyla-Vehmin kaydından kendini kurtarmasıyla), ondan Hakkani Sıfatlar zâhir olmaya başlar(İlâhi sıfatlar tahakkuk eder-Fiili ölümle şuur boyutu yaşamına geçilir-Ölmeden evvel ölme tahakkuk eder)

 • Sıfat mertebesinden gelen hükümler(Terkipsizliğin gereği olan hükümler), Esmâ mertebesindeki terkipleri bozar, yıkar, atar!

 • İLÂHİ SIFATLARLA TAHAKKUK BAYRAMI

 • İLÂHİ SIFATLARLA YAŞAM ORTAMI (İlâhi sıfatlarla tahakkuk edebilme ortamı-Cennet yaşantısı-"Rıdvan"(İnsandaki Esmâ hakikatiyle tahakkuk kuvvesi, melekesi-Hakikatinin farkındalığıyla bunun sonuçlarını kuvveden fiile çıkarma özelliği)-“Âhiret”-Yolun-yurdun sonu-Adn cennetleri-Kudret-bilinç boyutu)

 • Kendindeki İlâhi Sıfatları yaşamak(Kendini Tanımak)

 • İlâhi Sıfatların kişiden zuhuru hâlinde yaşanılanlar...

 • İman edenlere, Rahîm Rab'den "Selâm" sözü ulaşır.

 • Dünya yaşamında gerçeği görüp yaşamış bilinçler, gerçeği yaşamanın getirisi kuvvelerle "Beyinötesi boyut"ta(“Berzah boyutu”nda-Kabir âleminde)yaşamlarına devam ederler.

 • Sıfat mertebesi itibariyle “Seyr” mümkün değildir.

 • Kişi, yaşadığı kemâlin oluşturduğu vasıfla belli bir “İsim”e hak kazanır.

 • Ârif-i Billâh,(Sıfatlarla tahakkuk ortamında) sıfatların gereği olan halleri kendiliğinden ortaya koyar.

 • İlâhi Sıfatların birimden zuhuru hâlinde yaşanan hâl("Adn cenneti"-Sıfat Cenneti)

 • Cüziyet görüşü(Cüz'i Hayat... Cüz'i İlim... Cüz'i İrade... Cüz'i Kudret... )-(Gizli Şirk)

 • İlâhi Sıfatları örtmek(İzhar olanın Hakikatini yaşayamama-İlâhi sıfatlardan gelen büyüklüğü müşahede edememe-“Küfür”)

 • Sıfatlardan mahrum kalacak olanlar(Arz’da benlik taslayanlar)

 • Kötü sıfatlar(Gelecek sonsuz yaşam süreçlerine iman etmeyenlerin vasıfları)-(Bkz.Kemâl sıfatlar)

 

Word olarak yükle

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org