SONSUZLUK

MÂNÂLARI İTİBARİYLE SONSUZDUR!

Mânâları itibariyle sonsuzdur!.

Sınırsızlığı, vasfı yönündendir!.

Sonsuzluğu mânâları, esmâsı yönünden!. Sınırsızlığı, Ben`liğinin vasıfları itibariyledir.

ara.jpg (366 bytes)

 

“SONSUZLUK”,

BOYUTSALLIĞI DA İÇERİR

"B" harfinin sırını açıklayan bu mânâyı kavrayabildiysek eğer...

Şimdi bu tanımlamayı iyi düşünelim...

Cüzlere, zerrelere bölünüp parçalanması mümkün olmayan “AHAD”, ya sonlu sınırlı bir Bir’dir; ki bu takdirde evrenin herhangi bir yerinde oturmaktadır (!); ya da sonsuz, sınırsız, cüzlere ayrılmaz TEK'tir ki, bu takdirde de ancak ve sadece, tekrar ediyorum ancak ve sadece "KENDİSİ" mevcuttur!.

"AHAD" olan “ALLAH” ismiyle işaret edilen dışında herhangi bir varlığın mevcûdiyetini ileri sürmek önce akıl ve mantığa, sonra da iz'ân ve insafa sığmaz!.

Düşünelim...

Şâyet “ALLAH” ismiyle işaret edilenden ayrı, “ALLAH”ın dışında bir varlık var ise... Bu varlık ile “ALLAH” arasındaki sınır nerededir?. Bu sınırı nerede çizeceksiniz?.

Ya var olan, mevcut, sınırsız-sonsuz TEK'tir, ikinci bir varlık yoktur!.

Ya da sınırlı sonlu, evrenin içinde bir yerde, veya evrenin dışında MEKÂNI OLAN bir TANRI mevcuttur (!)..?

Burada idrâk edilmesi en önemli olan şey, “SINIRSIZLIK-SONSUZLUK” kavramıdır.

Şimdi bu "sınırsızlık-sonsuzluk" kavramını en-boy-derinlik olarak değil, boyutsal olarak kavramaya çalışalım...

Sınır mekânsaldır; sonsuzluk ise boyutsallığı da içerir!.

ara.jpg (366 bytes)

 

SINIRSIZ-SONSUZ KAVRAMLARI DAHİ,

İNSAN-I KÂMİL’DE AÇIĞA ÇIKAN “H’Û”NUN

ESMA VE SIFATI YÖNÜNDEN GEÇERLİ OLUP,

“NOKTA” DIŞINDA GEÇERLİLİĞİ KALMAZ

Sonsuzda bir “nokta”nın yerini düşünün!..

“Nokta” olarak yaratılmış; ilmi yönüyle “Akl-ı Evvel”, hayâtiyeti yönüyle “Ruh-u ’zâm”, hüviyeti yönüyle “Hakikat-ı Muhammedî” ve nihâyet kişiliği itibariyle aldığı isim de “İnsan-ı Kâmil” olan evrensel varlığı düşünüyor; ve biz ona da “” ismiyle işaret ediyoruz.

Oysa...

Bu bahsettiğimiz Zât, “ALLAH” ismiyle işaret edilenin ilminde yalnızca bir “ilmî sûret” olup; vücudu ise varlığını “”nun esmâsından alır!.. Bu sebepledir ki, “nokta”nın, gayrı bir bağımsız varlığı ve vücudu söz konusu olmaz!.

“Nokta”dan meydana gelen bu varlığın -mutlak evrenin- algılanan sıfatları ve esmâsı ve müşâhede edilen ef’âli, “”nun her an yeni bir “şe’n”de oluşundan kaynaklanır!..

“ALLAH İsmiyle İşaret Edilen”in indindeki sayısız “an”dan ya da bir diğer ifadeyle “nokta”dan yalnızca biri olan “İnsan-ı Kâmil” adıyla işaret edilen “NOKTA” bilinci ise, “Mardiyye nefs” bilincine sahip kılınanın ilminden münezzehtir!. (muhalefet lil havâdis)

“Sınırsız-sonsuz” kavramları dahi, “İnsan-ı Kâmil”de açığa çıkan “”nun esmâ ve sıfatı yönünden geçerli olup; “nokta” dışında geçerliliği kalmaz!.

ara.jpg (366 bytes)

ZÂTI İTİBARİYLE SONSUZLUĞUNDAN SÖZ EDİLEMEZ

Aslında, ‘’sonsuzluk’’ derken, Esmâ âlemine işaret ediyoruz. Çünkü, "Zât"ı itibariyle sonsuzluğundan söz edilmez!.

"Zât`ı hakkında tefekkür edilmez!."

Hükmünce, Zâtı yönünden, ne sonsuzluğundan, ne de sınırsızlığından söz etmek mümkündür!. Hattâ, "Ahadiyet" dahi, vasfıdır. Zâtı`nın bir vasfıdır, yâni, sıfatıdır!.

ara.jpg (366 bytes)

 

SONLU DÜNYA MI, SONSUZ ÖLÜMÖTESİ Mİ?

 Önce kesin kararını ver...

Senin için önemli olan, sonlu dünya mı; sonsuz ölüm ötesi mi?.

 ara.jpg (366 bytes)

 

SONSUZA AYNA OLMAK

Esasen, sonsuzluk için varolan insan, ya şuur boyutunda kendisini tanıyıp "Sonsuz"a ayna olma huzur ve saadetini yaşayacak; ya da ilim ve idrâk yetersizliği sebebiyle kemâlini şartlanmalara bırakmış bir halde, "ben bir maddeyim" vehmi ile hücre batağında mahvolacaktır!.

ara.jpg (366 bytes)

 

SONSUZLUK KİMİN HAKKIDIR?

Sonsuzluk, algıladıklarını hakkıyla değerlendirebilen ve idrâk ettiklerini tatbik edebilenlerin hakkıdır.

ara.jpg (366 bytes)

 

SONSUZA DÖNEMİYORSANIZ…

Sıhhatiniz, yiyeceğiniz, barınağınız olduğu halde sonsuza dönemiyorsanız, inanmıyorsunuz!.

Ahmed Hulûsi

Yayınlarımızın Telif Hakkı Yoktur. Sitemizdeki tüm bilgiler, Hz. MUHAMMED'in (aleyhisselâm) bildirip açıkladığı "ALLAH" ismiyle işaret edilenin hakikatinin ne olduğunun öğrenilmesi ve "DİN" denilen yaşam sisteminin bu vizyonla değerlendirilebilmesi için, tüm insanlarla karşılıksız paylaşılmak üzere hazırlanmıştır. Tüm yayınlarımızı ücresiz okur; dinler, bilgisayarınıza indirebilir, çoğaltabilir; YAZAR ve KAYNAK BELİRTMEK ŞARTIYLA her yoldan bütün çevrenizle paylaşabilirsiniz. Allah ilmine karşılık alınmaz. Prensibimiz maddî ya da manevî karşılıksız paylaşımdır.

www.allahvesistemi.org