KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

"Ruh"tan "Kalb"e yansımalar

 

 

“SUBHAN”

 • “Ekber” olan(Tüm seyir ve dillendirilenlerin  yalnızca "nokta"mızla ilgili olduğu; Allah’ın yalnızca “Ekber” olduğu gerçeği)

 • Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan…

 • Semâlar ve arzda ne varsa hepsi de Kendisine  ait olan ve her şeyin (kanitun) hükmünü yerine getirici olduğu “O”!

 • Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanların; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenlerin ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenlerin vasıflamalarından münezzeh olan…

 • Her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayan…

 • Yersiz ve anlamsız bir şey yaratmaktan münezzeh, her an yeni bir şey yaratma hâlinde olan…

 • Varlıkta gayrından ve varlıkla kayıtlanmaktan münezzeh olan...

 

"SUBHANEKE"

(Tenzih ederim seni...Her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayansın)!

     
 

"SUBHANEKE" "OKU"MAK

(Öncelikle "Allah" ismi ile işaret edilenin azamet ve sonsuzluğunun, ve dahi o boyutların yanında Dünya ve diğer değerlerin ne ifade ettiğini hatırlamak)

 
 
 • SUBHANEHÛ!(“Subhan”dır "Hû"! onların tanımlamalarından berî ve yücedir!)

 • Kız çocuklarını da Allah'a nispet ederler... Subhan'dır "HÛ"! ("HÛ", münezzehtir bu yakıştırmadan)! Hoşlarına gideni de (erkek çocukları) kendilerine...(Nahl/57)

 • SUBHANEHU MİN TENZİHİY!(Bahsettiğimiz Esmâ mertebesinin özelliklerinin, "Allah" adıyla işaret edilen indîndeki, sayısız "nokta"lardan bir "nokta" ve dahi "Hakikat-i Muhammedî" veya "Ruh adlı melek" isimlerine bürünerek açığa çıkan "kuantum potansiyel",  sonsuz-sınırsız; ezeli ve ebedi olmayan Esmâ mertebesi özellikleri olduğu gibi; ayrıca, bu mertebenin ilminin, tüm evren içre evrenler olan "çok boyutlu tek kare resim" diye söz ettiğimiz olduğu da fark edilmemiş! Bu yüzdendir ki, hâlâ, Allah, âlemlerdeki tek bir tanrı olarak algılanmakta devam ediyor! Oysa, tüm seyir ve dillendirilenler yalnızca "nokta"mızla ilgilidir ki; Allah yalnızca "Allah"tır; "Ekber"dir!)

 • HER "ŞEY"İN MELEKÛTU(Esmâ kuvveleri), "SUBHAN"IN ELİNDEDİR!

 • (Subhan olan) "O"NA DÖNDÜRÜLECEKSİNİZ{Her şeyin melekûtu (Esmâ kuvveleri) elinde olan (tedbirâtın bu mertebede oluştuğuna işaret) Subhan'dır... O'na rücu ettirileceksiniz.(Yâsin/83)}

 • "SUBHANALLAH"!(Allâh Subhan'dır (varlıkta gayrından ve varlıkla kayıtlanmaktan münezzehtir)-Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir)…

 • “SUBHANALLAHİ AMMA YESIFUN”= Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir.(Mu'minûn: 91)-{Esmâ ül Hüsnâ Allah'ındır (o isimlerin işaret ettiği özellikler, TEK, SAMED Allah'a işaret eder... Dolayısıyla bu isimler ve bu isimlerin işaret ettiği anlamlar sadece O'nundur; beşer anlayışıyla kayıt altına girmez.)! O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin... O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Şirke düşenleri-Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri)  terk edin! Yapmakta olduklarının karşılığını göreceklerdir. (A'râf/180)

 • ”FESUBHANALLAHİ RABBİL ARŞİ AMMA YESİFUN”{Eğer o ikisinde (semâlar ve arz) Allah'tan başka tanrılar olsaydı, elbette o ikisi de düzenini yitirirdi! Arş'ın Rabbi Allah, onların vasıflamalarından münezzehtir.(Enbiyâ/22)}

 • SUBHANDIR ALLAH, AKŞAMINIZDA DA SABAHINIZDA DA! (FesubhanAllahi hıyne tümsune ve hıyne tusbihun “-Rûm/17)

 • ”SUBHANALLAHİ RABBİL ÂLEMİYN”(Musa) ona (ateşe) geldiğinde: "O ateşin içindeki de, onun çevresinde olan da mübarek kılınmıştır! Subhan Allah âlemlerin Rabbidir!"(Neml/8)

 • MELEKLERİN "SUBHAN"I TESBİHLERİ{(Melekler) dedi ki: "Subhansın sen. Sensin Veliyy'miz, onlar değil... Bilakis onlar cinne tapıyorlardı; çoğunluğu onlara iman etmişti (tanrı olarak)."(Sebe/41)}

 • "Subhan'dır Rabbimiz! Muhakkak ki Rabbimizin vaadi elbette yerine gelecektir."(İsrâ/108)

 • RABBİN, “SUBHAN”DIR!{“Subhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasifun”-Senin Rabbin, İzzet sahibi Rab olarak, onların tanımlamalarından münezzehtir!- (Sâffat/}

 • SUBHAN Kİ, KULUNU  İSR  (tayy'i mekân) ETTİ{Subhan ki, kulunu gece Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya isrâ (tayy'i mekân) etti... O'na delillerimizi gösterelim diye... Hakikat şu; "HÛ"; Semi'dir, Basıyr’dir!(İsrâ/1)}

 • Subhan'dır; arzın (bedenin) oluşturduklarından, nefslerinden (bilinçlerinden) ve daha bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri (gen sarmallarını) yaratan!(Yâsin/36)

 

"SUBHANEKE" "OKU"MAK

(Öncelikle "Allah" ismi ile işaret edilenin azamet ve sonsuzluğunun, ve dahi o boyutların yanında Dünya ve diğer değerlerin ne ifade ettiğini hatırlamak)

 
 • "SUBHANEKE" (Tenzih ederim seni...Her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayansın)!

 • "SUBHANEKE ALLAHÜMME”=Subhansın sen Allah'ım; seni tenzih ve tespih ederiz"(Yunus/10)

 • TESBİH NAMAZI(En az haftada bir defa Cuma gecelerinde mutlaka bu namaz edâ edilmelidir)

 • "SUBHANALLAHİ, VELHAMDU LİLLÂHİ, VE L İLÂHE İLLALLÂHÛ, VALLAHÛ EKBER… VE L HAVLE VE L KUVVETE  İLL BİLLÂHİL ALİYYİL AZIYM” {Bu tespihe devam etmenin ecri sevabını şöyle anlatıyor Hazreti Rasûlullâh (s.a.v.):"Bu şekilde zikir yapmam, üzerine Güneş'in doğduğu bütün yerlerden, Dünya ve içindeki her şeyden daha sevgilidir."}

 • “Subhanallah”{Allâh Subhan'dır (varlıkta gayrından ve varlıkla kayıtlanmaktan münezzehtir)}

 • "El Hamdu Lillâh"{Hamd (mutlak değerlendirme), Allâh ismi kapsamındaki değerlendirmedir; Allâh ismiyle işaret edilene aittir.-"Hamd" (Esmâ'sıyla yarattığı âlemleri her an dilediğince değerlendirmek), Âlemlerin Rabbı olan Allah'a aittir...(Fâtiha/1)-Hamd, semâlarda (bilinç mertebeleri) ve arzda (beden) ne varsa kendisi için olan Allah'a aittir! Sonsuz gelecek yaşamda dahi Hamd O'na aittir!(Sebe/1)}

 • "Allahû Ekber”{Allâh Ekber'dir; gayrı bir varlık tarafından algılanıp değerlendirilemez ve herhangi bir değerlendirme sıfat-zuhur ile de sınırlanıp kayıtlanamaz büyüklük sahibidir!.-"Zâtı" itibarıyla "benzeri" olmayan; Esmâ'sının işaret ettiği özellikleriyle yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berî olan, "Ekber"dir!Basiretler O’na ulaşamaz…Görme-değerlendirme organları(Ebsar) "O"nu idrâk edemez... O, ebsarı idrâk eder (değerlendirir)!}

 • “Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ Billâhil Aliyyil Aziym”{Tüm Efâldeki) Havl (devinim, hareket, dönüşüm, tespih hâli) ve (bunu gerçekleştiren) Kuvvet, Alîy (üstün gelinemez yüce; dilediğinden gayrı zannını kahreden) ve Aziym (azametinin önüne geçilemeyen) Bi-Allâh iledir!}

 • "KIRAAT"->"Kelâm"ın sahibinden gelir.

 • Kurân kıraat edildiğinde Onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

 • KURÂN'A DOKUNMAK{"(ŞİRK) pisliğinden (ben ve tanrı anlayışından) arınmamış olanlar Ona (o BİLGİYE-Kurân'a) dokunmasınlar!" (Çünkü anlayamazlar!)…"Şirk (bir yanda tanrı diğer yanda her şey) düşüncesine sahip olanlar pistir!"}

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

 

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar