KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

  

KORUNMA

(TAKVA)

 • El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik etmek

 • “Allah’dan korunmak”

 • Kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, kendini iyi sakınıp korumak...

 • Allah'ın kurallarına saygı duyup uyma…

 • “Kişinin, yaratılmış olduğu “Esmâ”sı gereği elleriyle yaptıklarının sonucunu, kaçınılmaz bir şekilde yaşamak” durumunda kalacağı realitesi nedeniyle, hoşlanmayacağı şeyleri yaşamaması amacıyla, yanlış davranışlardan korunması...

 • Allah için beşerîyetinin noksanlarından korunma...

 • Benlik duygularından, beşeri birimsellik özelliklerinden korunma...

 • Hazreti Rasûlullah’ın bildirdiği şekilde karşılaşılması mukadder olan ölümötesi yaşamın sayısız tehlikelerine karşı zaruri "korunma" tedbirlerini almak....

 •  Varlığında, özünde mevcut olan Allah’dan mahrum kalmaktan "korunma" tedbirlerini almak...

 • “Şirk”ten korunma: Allah yanı sıra tanrı kabullenmekten kaçınma...

 • “Günah” kabul edilen hususlardan uzak kalmak suretiyle korunma...

 • "Allah"ın "Kulu"na yakışmayan düşüncelerden arınmak suretiyle korunma...

 •  İmanın gereği olan fiiller ile ölümötesi yaşamın sıkıntı ve azaplarından korunma hâli...

 • Korunma Tedbirleri

 • Kendini koruma

 • Karşılaşacağı bir tehlikeden korunma

 

 

(Varlığıyla bizâtihi) HER ŞEYİ himaye edip KORUYAN,

FAKAT KENDİSİ KORUNMAYAN KİMDİR?


 {“Allah içindir”, diyecekler!

De ki: “Nasıl oluyor da (dünyanızla) büyüleniyorsunuz?”(Mu’minun/88*89)}

 • HUDUDULLAH{Allah hudutları-Allah'ın hükmü olan sınırlar-Allah'ın koyduğu sınırları-Allah'ın, Rasûlüne inzâl ettiğinin incelikleri}

 • "SÜNNETULLAH"->ÂLEMLERİN OLUŞUM VE GELİŞİM SÜRECİ

 • "SÜNNETULLAH"TA GEÇERLİ KANUN(Açığa çıkan "Esmâ bileşiminin", varlığındaki "El Hasiyb" ismi özelliği dolayısıyladır ki, sonraki aşamada öncekinin sonucunu yaşamak)

 • "EL HASİYB"(Birimselliğin devamı için yeterli olduğu gibi, birimden açığa çıkanların sonucunu yaşatan. Böylece sonsuza dek oluşumun akışını yaratmış olan!)

 • Allah, "Hesabı anında gören=Seriy'ul Hisab" veya "kesinlikle en şiddetli şekilde yanlış davranışın sonucunu yaşatan=Şediyd ül 'Ikab"dır.)

 • Allah'tan (kesinlikle yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun.

 • ALLAH, "TAKVA'NIN EHLİ"DİR!{("HUve ehlütTakva"-Dilediğinde korunmayı izhar eder...Allah dilemedikçe onlar zikredemezler (hatırlayıp değerlendiremezler)...}

 • "EL HAFİYZ"{Âlemler içindekilerin varlığının korunması için onların gerekenlerini oluşturan.}

 • “NEFS"E(Bilince) TAKVASINI(Korunmasını) İLHAM EDER.

 • "Eğer sizden bir kötülük (açığa çıkarmayı) irade ederse yahut sizden bir rahmet (açığa çıkarmayı) irade ederse, sizi Allah'a (iradesine) karşı kim korur?" Allah dûnunda ne bir Veliyy ne de bir yardımcı bulamazlar.(Ahzâb/17)

 • Ey iman edenler! Allah'tan (yaptıklarınızın sonuçlarını kesinlikle yaşatacağı için) korunun ve sadıklarla (Hakk'ı tasdik edenlerle) beraber olun!(Tevbe/119)

 • Allah, küçük suçlarınızı örter(Kerîm bir mekâna yerleştirir)

 • Dilediğini arındırır!

 • KORUNMANIN BOYUTLARI

 

1)“Şirk”ten korunma: Allah yanı sıra tanrı kabullenmekten kaçınma

2)“Günah” kabul edilen hususlardan uzak kalmak suretiyle korunma

3)"ALLAH"ın "KULU"na yakışmayan düşüncelerden arınmak suretiyle korunma

 • BİR ÜST MERTEBEYE GÖRE KORUNMAK(İman edip imanının gerektirdiği fiilleri ortaya koyup, korunmaya devam ederek (bir üst mertebede) imana ulaşıp, o imanın gereği çalışmalar yaparak, sonra da bu anlayışa göre korunarak daha üst mertebede iman anlayışına kavuşmak)

 • Allah yanı sıra (kafanda) başka bir tanrı oluşturma! Yoksa (şirk anlayışının sonucu) aşağılanmış ve kendi başına terk edilmiş olarak oturup kalırsın!.

 • Tanrı yoktur tanrılık kavramı geçersizdir; sadece Vahid, Kahhar Allah!"

 • (Hakikat yaşamına uymayan hâllerden) KORUNMA ÖZELLİĞİ

 • Hakikatine yönelip bu hâlini koruyanlar için Cennet yaklaştırılmıştır.{O süreçte Cehennem'e: "Doldun mu?" deriz... (Cehennem de): "Daha var mı?" der. Korunanlar için de cennet yaklaştırılmıştır... Zaten uzak değildir. "Bu vadolunduğunuzdur" denir, hakikatine yönelip bu hâlini koruyanlara... Gaybı olarak Rahman'dan haşyet eden ve (hakikatine) dönük şuurla gelen kimse için.(Kaf/31-33)}

 • ALLAH'TAN KORUNMAK{Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmemek-“Fıtrî ahd”ine ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmemek-Bildiği hâlde emanetlerine (nübüvvet ve risâlet ile kendisine ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmemek-Hakikatinin yaşanmaması hâlinde, bunun yaşatacağı sonuçlarından korunmak}

 • "B" HARFİ İLMİ VE "El AHAD-üs SAMED" İLMİ

 • Ey derin düşünen akıl sahipleri, benden korunun (yanlış yapmanız yüzünden karşılığını vermemden korunun)!(Bakara/197)

 • “ALLAH KULU”NA YAKIŞAN KORUNMA{Her an, her yerde, her nefeste, daima, "ALLAH"a “kulluk” için varolduğunun bilincinde olarak; O'nun esmâ ve sıfatıyla var olduğunu; O'nun yanında bir “hiç” olduğunu; tüm duygu, düşünce ve fiilinde “benliksiz” bir biçimde O'nunla olduğunu hissedip yaşamak-Karşısındakinin dahi, "ALLAH" esmâ ve sıfatının mazharı olarak var göründüğünü; fiillerinin yaratıcısının "ALLAH" olduğunu müşahededen bir an bile kesilmemek-Her hâlinde "korunma" üzere olmak}

 • "ÖZ"ÜNÜZDEKİ "HASİYB" MEKANİZMASINA KARŞI KORUNUN!

 • "EL HÜSNÂ"YI TASDİK EDENE, EN KOLAY KOLAYLAŞTIRILIR!

 • Allah korunanları, açığa çıkardıkları başarılarla kurtuluşa erdirir! Onlara kötülük dokunmaz ve onlar mahzun da olmazlar.(Zümer/61)

 • KELİME-İ TAKVA{Allah, Rasûlüne ve iman edenlere sekine inzâl etti ve onları kelime-i takva (lâ ilâhe illâllah) anlayışında sâbitledi.}

 • O'na haşrolunacağınız Allah'tan (yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için yanlış yapmaktan) korunun!(Mücâdele/9)-{Ey iman edenler... Birbirinizle fısıldaştığınızda kötülük, düşmanlık ve Rasûle isyan konusunda fısıldaşmayın... (Allah'a) yakınlığı sağlayıcı fiiller ve korunmayı getirici davranışlar hakkında fısıldaşın!}

 • "(Bedensellik dünyanızdan) “ALLAH'A FİRAR EDİN!” çağrısına uyun!("Öz"ünüze doğru Hicret edin)

 • “Vechullah”ı isteyenler, şartları zorlayarak(Yakınlarına; yoksullara ve yolcuya hakkını vererek) kurtuluşa erenlerdir.

 • "ŞUUR"UN KORUNMAK İSTEMESİNİN SONUCU(Allah'ın kurallarına saygı duyup uymak)

 • KORUNANLAR("Muttakî"ler-Takva ehli-Takva üzere olanlar-Korunmanın getirisi, nurânî kuvve sahipleri)

 • KORUNMUŞLAR->"ÖZ"E ERENLER-HZ.RASÛLULLAH'IN VÂRİSLERİ("Muttakiler"-Binasını Allah'tan bir takva üzere kuran kimse-Tövbe edenler-ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler (Azamet-i İlâhiyye'yi müşahede edip eğilenler), secde edenler (mutlak kulluğunu itiraf edenler), olumlu olanı emredenler, olumsuzdan yasaklayanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları muhafaza edenler-Benlik duygularından, beşeri birimsellik özelliklerinden korunanlar-Hz.Rasûlullah'ın ashabı-Gökteki yıldızlar misâli tefekkür semâsının yıldızları-“Ashabım gökteki yıldızlar misâlidir; hangisine uyarsanız hidâyeti bulursunuz!.” Hadis-i şerifinde işaret olunan Rasûlullah'ın vârisleri}

 • KORUNMA LİBASI(Elbisesi)->MELEKÎ KUVVELER{"Kelime"ler-Anlatılmak istenen anlamların kılıfları-Bürünülmüş Mânâlar (“Vâhid-ül Ehad”olan “Mevcûd”un “Benliğini bürüdüğü” kelimeleri)-Melekî Kuvveler(Esmâ Kuvveleri)-"İlâhi isimler”-"Allah Esmâsı"nın koruyucu kuvveleri-Âlemler(“İlâhi isimlerin mânâları”nın değişik terkipler şeklinde yoğunlaşmasından oluşan Âlemler)-Varlıktaki çokluk(ayrı ayrı varlıkların var olduğu görüntüsü) -Giysi-Libas-Cilbap-Hakikat Bilgisi(Bedenselliğinizi örtecek giysi)-Allah'ın fazlından gelen ikramlar-Cennet yaprakları-Bilinç-Kişinin dış dünyasındaki en yakını-Hicap}

 • SÜS-ZİYNET OLAN GİYSİ(Fazlından gelen ikramlar)

 • KORUNMANIN GETİRİSİ(Nurânî kuvveler)

 • Nurâni kuvve sahiplerinin kurtarılması-Nefsine zulmedenlerin de dizüstü orada bırakılması

 • (İlk gününden) TEMELİ TAKVA ÜZERE TESİS EDİLMİŞ MESCİD(İçinde kıyam etmeye daha lâyık olan mescid-Arınmışlığı seven “rical”in olduğu mescid)

 • HZ.RASÛLULLAH'A BİAT{Cum'a Salâtının imamı(Yöneticisi-Yol göstereni-Önderi)-Allah zikri (Hakikatinizi hatırlatma) çağrısı yapan Allah Rasûlüne iman ve itaat}

 • KORUNMAK İSTEYENLERE HİDÂYET KAYNAĞI->KUR'ÂN-I KERİM{Kuşkulanılabilir hiç bir yanı olmayan "Kitap"-Apaçık Kitap}

 • “ALLAH KULU”NA YAKIŞAN KORUNMA

 • Kâmil insanın bilgisinin nuru, takvasını söndürmez.

 • KORUNMAK İÇİN İNFAK ETMEK

 • EN HAYIRLI AZIK->Takvadır! (Allah için beşeriyetinin noksanlarından korunma)

 • TAKVA ÜZERE YARDIMLAŞIN{Zulüm ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın... Allah'tan (yaptıklarınızın sonucunu yaşatacağı için) korunun... Muhakkak ki Allah, Şediyd ül 'Ikab'dır (şiddetle kötülüğün sonucunu yaşatandır)-(Mâide/3}

 • ŞEYTANIN LİBASLARI SOYMASI

 • DECCAL'DEN KORUNMAK{“Mesih Deccal” ve ordusuna karşı tek savunma mekanizması olan Dua ve “Lâ İlâhe İllallah” gerçeğini hatırlamak(“Öz”ündeki Allah’a yönelmek (Varlığın-ın hakikatine yönelmek-Esmâ mertebesine yönelmek-Rabbine yönelmek-Kalbindeki(Varlığındaki) Hakikate yönelmek(Rasûlullah'ın (razı olduğu) yöneldiği kıbleye yönelmek-Doğru yol-Allah rehberliği-Sırat-ı Mustakîm-Salât)-Dışa, afaka, uzaya, göğe yükselmek değil; derûnuna, bilinç boyutunun enginliğine, şuurdaki teklik noktasına inmeye çalışmak düşünü yollu(Tüm özlerde mevcud olan O’dur!)-Âyet'el Kürsî , Kehf  ve İhlâs Sûrelerini okumak}

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
GÖRÜNMEZLERE KARŞI AKTİF VE PASİF KORUNMA SİSTEMLERİ
 
 

   
 

"B" SIRRI

Yönel ve Kurân'ı algıla

 
 

İNSAN
HATIRLA->"OKU"->Zikret-Düşün-An

 • Hakikatindeki özellikleri(Esmâ'nın açığa çıkış seyri güzelliklerini) hatırla
 • Deşifre et

ALLAH’IN KULUNU ZİKRİ->Beni zikredin (anın-düşünün) ki sizi zikredeyim.(Bakara/152)

 

 

 

GÖNÜL
YAŞA->"KUL": DE Kİ!"

 

 

 

 

ESARET BAĞININ ÇÖZÜLMESİ

 

·SİZİN SIKINTIYA UĞRAMANIZ O’NA AĞIR GELİR(Tevbe/128-129)

·RASÛL-ÜMMİ NEBİ(asıl fıtratı bozulmamış-yaratıldığı saflık üzere olan Rasul), KENDİSİNE TÂBİ OLANLARIN ÜZERİNDEKİ ZİNCİRLERİ ÇÖZER

 

         BÜTÜN NEBİ VE RASÛLLERİN İMAMI

(Önderi-Yöneticisi)->Hz.Rasûlullah A.S

 
 

Gerçektir ki (Rasûlüm) sana biat edenler (el tutuşup bağlılık sözü verenler) Allah'a biat etmişlerdir ve Allah'ın EL'i onların elleri üzerindedir (Biat edenlerin elleri üstünde Allah'ın eli tedbir eder)! (48/10)

”EL EMÂNET”->HZ.RASÛLULLAH İLE SİZE ULAŞANLAR

("El Kurân"ın ikizi olan "El İnsan"ın yüklendiği şey)

     

SALÂT(Namaz)

 

·   Tecelli

·  "Nübüvvet işleviyle bildirilen Sistem

·  Rabbine yöneliş

· "ÖZ”ünden zâhir olanı hissedip bunun sonuçlarını yaşamak

 

 

 

 

 

"ELBİSE"-ÖRTÜNME

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org