KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TASARRUF

 • Görevli velilerin, yapılar üzerinde, onları diledikleri tarza yönlendirme özelliği...

 • Her hangi bir velinin görevi gereği olarak, kendi emrine verilmiş melekleri veya cinleri kullanarak her hangi bir olayı oluşturması...

 • Kudret sıfatının bilinçli kullanımı...

 

 

TASARRUF,

SADECE GÖREVLİ VELİLERE HAS BİR OLAYDIR!

Tasarruf, sadece görevli velilere has bir olaydır...

Tasarruf eden bu tasarrufunun farkındadır, değil mi, diye sorulursa...

Farkındadır tabii!. Farkında olmadan yapıyorsa, o tasarruf değildir!

Zaten, görevli veliler, genellikle tasarruf sahibidirler ve farkındadırlar yaptıklarının...

Tasarruf, kelimesi ile kastedilen şey genelde anlamı iyi bilinmediği için “nüfuz” ile karıştırılarak aynı şeymiş gibi anlaşılır..

 

TASARRUF SAHİBİ VELİLER, FETİH EHLİDİR!

Mardiye`dekinde ise, Nefs-i Küll olarak tasarruf edendir!. Burası 7`lerin, 4` lerin makamıdır. Yedi kutub, dört kutub, Nefs-i Mardiye düzeyindedir, Nefs-i Küll olarak... Onlara 7`ler derler, yedi`dir ama yedisi birdir. Yedi kişidir onlar, ama aslında yedisi de birdir. Yedi ayrı Nefs`dir, fakat Bir bilinçtir...

Nefs-i Mardiyye sahipleri, "fetih" sahibidir.

 

 

TASARRUF SAHİBİ VELİ,

EMRİNDEKİ MELEK VE CİNLERİ KULLANARAK

GÖREVİ GEREĞİ HERHANGİ BİR OLAYI OLUŞTURUR!

 

Her hangi bir velinin görevi gereği olarak, kendi emrine verilmiş melekleri veya cinleri kullanarak her hangi bir olayı oluşturmasıdır... Görevi gereği, emrindeki melek veya cinleri kullanarak o olayı oluşturması, “tasarruf” denen şeydir.

 

“TASARRUF“TA

KUDRET SIFATININ BİLİNÇLİ KULLANIMI SÖZ KONUSUDUR!

(Soru: “İllâ bi sultan!” mânâsını biraz açar mısınız?)

Kendinizde KUDRET sıfatının nasıl açığa çıkarılacağını bilmedikçe... diye anlıyor bu garîb!...

 

(Soru:Tasarrufta bilinçli olarak ortaya çıkarma var mıdır, yoksa belirli bir ruh gücü ile mi tasarrufunu gerçekleştirir?...)

Bilinçli olarak kullanım söz konusudur; kemâlât ehli için... Kendiliğinden ortaya çıkan ise, özel ikrâm bâbındandır...

 

ALLAH, KULUNDA

İKRAM YOLLU TASARRUFU ORTAYA KOYAR!

“İlâhi kuvvetler” de mânâların fiil düzeyinde seyredilmesine vesile oluyor!.. Yâni, esmâ âleminin, ef’âl âlemi şeklindeki müşâhedesi, bu “ilâhi kuvvetler” dediğimiz şekilde meleki güçlerle gerçekleşiyor...

Farzımuhâl herhangi bir yıldızdaki mân⠓radyasyon” adını verdiğimiz kozmik ışın dalgaları ile Dünya üzerine ulaşıyor... Buna eski tâbirle “3.kat gökteki veya 7.kat gökteki emirlerini yere taşıyor” deniyor.

İşte, bu İlâhi kuvvetleri tanımak, kendini tanımakta bir aşama, bir merhale..

Bu sebepten dolayıdır ki, bu ilâhi kuvvetleri tasdik etmek gereklidir, ki onları tasdik ettikten sonra da bulasın tanıyasın ve Allah’ın gücüyle-kudretiyle-kuvvetiyle onları kullanabilesin!..

Bilmediğin, haberin olmayan bir şeyi nasıl kullanabilirsin? Ama bileceksin ki o şeyi, ondan sonra da onlar üzerinde senin tasarrufun olsun!

Ama bu senin değil, Allah’ın tasarrufu olur!.. Allah ikram yollu, kulunda bu tasarrufu ortaya koyar.

Demek ki meleklere imanın zarùreti, o meleklerin ilâhi kuvvetler olması hasebiyle!..

İlâhi kuvvetlerin, bir diğer ifade ile, İlâhi isimlerin mânâlarının kuvveden fiile dönüşmesi; melekler ile olmaktadır. Dolayısı ile melekleri inkâr neticede İlâhi isimlerin yani Allah’a ait mânaların inkârı demek olacağı için, bu hususa iman bu derece önemlidir.

Öte yandan;

Melekler, “Allah’la kulu arasında aracıdır” deniyor.

”Kul” dediğimiz, “Ef’âl mertebesinde terkibin ortaya çıkışı” değil mi?

Allah da, zâtı değil mi, yâni mertebeler arasındaki ilişki bu kuvvetlerle oluyor.

Senin ef’âl mertebesinden esmâ mertebesine, urûcun bu kuvvetlerledir!.

Nitekim Hz.Rasùlullah Aleyhi’s-Selâm’da Mi’raca çıktığında yanında melek eşlik etmiştir. Ama belli bir noktaya kadar...O noktayı geçemez meleki kuvvetler! Çünkü zaten o melekî kuvvetler, esmâ mertebesinde hâsıl olmuştur Esmâ mertebesinde, meleki kuvvetler terkedilir; sıfat mertebesine geçilir.

Meleki kuvvetler, isimlerin mânâlarının aşikâre çıkışı halindeki çeşitli adlarıdır!.Yâni her melek veya her meleki kuvvet gücünü bir ilâhi isimden alır!.

 

 

 

 • İRŞAD->ALLAH REHBERLİĞİ

 • İRŞAD EDEN->REHBER->KURÂN

 • İRŞAD EDİLEN->KALBİNE RÂBITA KONULAN

 • RABITA-> ALLAH'A (Hakikati olarak) SIMSIKI TUTUNMA(“Allah yaratışı”na sarılma)

 • İRŞAD ETMEK->REHBERLİK ETMEK

 • İRŞAD EDENE BAĞLANMAK->"İLİM"E BAĞLANMAK

 • BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETEN-> ALLAH”

 

 

 

İRŞAD

("HAKİKAT BİLGİSİ" ÖĞRETİSİ->ALLAH REHBERLİĞİ)

 • Gerçeğe kılavuzlama

 • Allah Rehberliği(Allah hidâyeti, Rehberliğin ta kendisidir!-Hedefe giden yol Allâh'adır!-İnsanlar hidâyet edemez, Allâh hidâyet etmedikçe)

 • "Hakikat İlmi" ile diriltme

 • Aydınlatma

 • Cehâlet karanlığının aydınlatılması...

 • Hatırlatma

 • Öğüt

 • Rabbinin delillerini (Rabbanî özellikleri) hatırlatma

 • “Sünnetullah” denilen evrensel gerçekleri hatırlatma

 • Yetişmesi imkân dahilinde olan kişilerin yetişmesi için gerekli olan feyzi dağıtma...

 • Dünya insanları arasında çeşitli akımların, eğilimlerin oluşturulması...

 • Ledünni İlimlerin verilmesi(İnsan beyninin, şuur yapısının Allah isimlerinin işaret ettiği mânâları taşıyan dalgaboylarıyla programlanması-Âdem’e “Allah İsimleri”nin tümünün tâlim edilmesi-İnsana "bilmediklerinin" tâlim edilmesi-Bâtıni ilimlerin verilmesi-“Allah”ın sayısız isimlerinden, “Allah”ın dilediği kadarını ortaya koyabilecek istidat ve kâbiliyetin verilmesi-Bilmesi mümkün olmayan şeylerin kalıcı olarak öğretilmesi, aklettirilmesi-“Kitab” ve “Hikmet” inzali)

 

 

 • İRŞAD ETMEK->REHBERLİK ETMEK{Gerçeğe kılavuzlamak-Mürşidlik etmek-"Hakikat İlmi" ile diriltme-Aydınlatma-Cehâlet karanlığının aydınlatılması-Hatırlatma-Öğüt-Rabbinin delillerini (Rabbanî özellikleri) hatırlatma-“Sünnetullah” denilen evrensel gerçekleri hatırlatma-Yetişmesi imkân dahilinde olan kişilerin yetişmesi için gerekli olan feyzi dağıtma-Dünya insanları arasında çeşitli akımların, eğilimlerin oluşturulması-[Ledünni İlimlerin verilmesi(İnsan beyninin, şuur yapısının Allah isimlerinin işaret ettiği mânâları taşıyan dalgaboylarıyla programlanması-Âdem’e “Allah İsimleri”nin tümünün tâlim edilmesi-İnsana "bilmediklerinin" tâlim edilmesi-Bâtıni ilimlerin verilmesi-“Allah”ın sayısız isimlerinden, “Allah”ın dilediği kadarını ortaya koyabilecek istidat ve kâbiliyetin verilmesi-Bilmesi mümkün olmayan şeylerin kalıcı olarak öğretilmesi, aklettirilmesi-“Kitab” ve “Hikmet” inzali)]}
 • İRŞAD EDEN->REHBER->KURÂN->AYDINLATAN BİLGİ{Allah hidâyeti-Birimin sarıldığı, varlığındaki Esmâ hakikatinden (uzanan) Allah ipi-Hakikate giden yola kılavuzluk edecek olan (Rasûl)-Vahyi bilgi (Esmâ hakikatinden şuura yansıyan bilgi)-Allah (adıyla işaret edilen) hakkında ilim-Rabbinin (Hakikati olan Esmâ bileşiminin) ledünnünden (aslı olan mutlak El Esmâ mertebesinden açığa çıkan özel bir kuvve ile) ulaşan bir rahmet (Rabbinin lütfuyla oluşacak bir nimet-bir kemâl hâli)-“Aydınlatan”-Aydınlatacak Veli-"Hakikat İlmi" ile dirilten-Cehâlet karanlığının aydınlatılması işini yapan-Bilgi kaynağı-Aydınlatan bilgi kaynağı-İlim, irfan-Kurân}
 • ALLAH REHBERLİĞİ(Sendeki Aydınlatan)->BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETENİN ÖĞRETİSİ("HAKİKAT BİLGİSİ" öğretisi)->"SELÂM YURDU"NA ÇAĞRI{Yaratış nimeti-Allah Hidâyeti-Gerçeği görme-değerlendirme-Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir "Akıllı Tasarım" olarak "Yaratıcı Zekâ" ile oluştuğunu kavrama}
 • Allah hidâyeti, Rehberliğin ta kendisidir(Hedefe giden yol Allah'adır!-İnsanlar hidâyet edemez, Allah hidâyet etmedikçe)
 • Allah, Selâm Yurduna (Sonsuz gelecek yurduna-Bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutuna) çağırır (ve dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.)
 • BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETEN-> ALLAH”(“ Âlemlerin Rabbı”)
 • ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL{HEDEFE GİDEN YOL-RABBİNİN SIRAT-I MUSTAKİMİ(Rabbin, "Hû"dur!)-“MUHAMMEDÎ İLİM” YOLU}->{Allah'ın yürünmesini istediği yol-Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Hakikate erdiren yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-"Yakîne ve kurbete götüren yol" -Nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}
 • Allah’a giden yol, kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğrudur!
 • Eğer Arz’da bulunanların ekseriyetine itaat edersen, seni Allah yolundan saptırırlar.(En’am/117)
 • "FITRATALLAH"(Allah Fıtratı)-"ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"->{"Rabbimiz, Allah'tır" Ahdi}
 • İRŞAD EDENE BAĞLANMAK{İlme bağlanmak-İlme sarılmak-İlme-irfana teslim olmak-Akıl ve mantık yolunu kullanmak-Araştırma, soruşturma, hakikatı arayıp bulma-İlmi duyguyla değil, akıl ile değerlendirmek}
 • İrşad edilen (Mürid) Muhammedî İlim yolunu tutar!
 • RABITA{Bağlanmak-Varlığındaki Esmâ hakikatinden (uzanan) Allah ipi"ne sarılma ve ayrılığa düşmeme-"Fıtrat Dini" olan "İslâm"a (“Allah Fıtratı”na-Allah Dini’ne-“Allah yaratışı”na)sarılma-Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan ALLAH'A (hakikati olarak) SIMSIKI TUTUNMA-Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışma-Şuurun, “varlığın algılanan suretinin derûnundaki hakikat noktası”na["Bilinç gözü"yle görülen "mânêvi vücud"a-"Allah'ın isimleri"nin("İlâhi isimler"in) mânâlarına-"İlâhi İsimler mertebesi"ne] yöneltilmesi-Bir tanrıya tapınmaksızın, Allah’a şirk koşmaksızın şuurun Allah Fıtratına(yaratışına) doğrultulması-“Yüz”ün("Bilinç gözü"nün-müşahedenin-şuurun-Holografik gerçeklik temelinde, hakikatindeki esmâ mertebesi noktasının-“Vech”in)Doğru iman işlevselliği ile o tek Din’e doğrultulması-(Allah'a iman edip sımsıkı tutunmanın sonucu olarak) "Hû"dan bir rahmetin ve fazlın içine sokulması ve Kendisine varan "Sırat-ı Mustakim"e kılavuzlanması-Üstündeki Allah nimetini hatırlama-Velisi Allah olma-Salâtı ikame etme-Kendisine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşmeme-Bâtın/gayb boyutuna ait hükümleri, işlevinin gereği bakışla hazmetme-Şuurun, müşahede hâlinde devamlı kılınması}
 • İRŞAD EDİLEN->KALBİNE RÂBITA KONULAN{(Rasûle) iman eden-itaat eden-Rabbinden mağfiret isteyen-Hakikate davet edildiğinde, hidâyete eren-Hidâyet bulan-Vahyi bilgiye (Esmâ hakikatinden şuura yansıyan bilgiye) dayanan-Allah (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olan-Asılsız zanlarının getirisini ilâh edinmeyen-Allah dûnunda tanrılar edinmeyen-Allah'tan ayrı olarak taptıklarından uzaklaşan-Rabbine (Bi-Rabbihim = hakikati olan şuurunda olarak) iman eden-Rabbinin delilleri (Rabbanî özellikleri) hatırlatıldığı hâlde, onlardan yüz çevirmeyen-[Rabbinin (Hakikati olan Esmâ bileşiminin) ledünnünden (aslı olan mutlak El Esmâ mertebesinden açığa çıkan özel bir kuvve ile)kendisine bir rahmet ulaşan (Rabbinin lütfuyla bir nimet oluşan-kemâl hâline ulaşan) -Kalbine râbıta konan(şuuru, müşahede hâlinde devamlı kılınan)]-İki eli ile hazırlayıp önceden gönderdiği şeyleri unutmayan-Hakikatini yaşayan-Hakikatini yaşaması kuvvetlendirilen-Velisi Allah olan-“Kitap"a(“Hakikat Bilgisi”ne)sımsıkı sarılan-Salâtı ikame eden-Kendisine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşmeyen-Şuuru, müşahede hâlinde devamlı kılınan-Islah olan-Aydınlanan-Cehâlet karanlığından kurtulan-Vâris}
 • HATIRLATMA->RAHMET("OKU"MAK-Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)->{Rahman'ın "İnsan"a "Beyân"ı öğretmesi-Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma-Hakikatinden şuuruna yansıtma-Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu-Meleklerin tenezzülü-El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibinin, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkarması}
 • RABBİNİZDEN HATIRLATMA->RABBİN TERBİYESİ{Rab tarafından terbiye edilmek-"Rabbın Namazı"-Rabbın Hakkanî vasıflarla zuhuru}
 • “HATIRLATICI”->KURÂN("Hakikat"in dillenişi-"Zikir=insana hakikatini hatırlatıcı")
 • “HATIRLATICI”YI(“ZİKİR”i-Allah için yaratılmış olma gerçeği) OKUYANLAR(İlkâ edenler)->{Allah Rasûlleri-Esmâ kuvveleri-“Mele-i Âlâ”-Alûn melekler-"Hatırlatıcı"yı şuurda açığa çıkaran kuvveler-Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek(Hatırlatmak) için görev ifa edenler}
 • (Âlemlerin Rabbı olan) ALLAH’IN ÂYETLERİNİ (Âlemlerinde Esmâ'nın açığa çıkışını ÖĞRETİP OKUTAN, BİLGİYİ VE AÇIĞA ÇIKIŞ SİSTEMİNİ(Hikmeti) ÖĞRETEN->”RASÛL”
 • İNSANIN HATIRLAMASI İSTENİLEN->"Esmâe külleha" ("Allah sistem ve düzeni = Sünnetullah"ta açığa çıkan "EL ESMÂ" -“Var"lığını meydana getiren, "bildirilen isimlerin özelliklerinin tamamı"!)
 • BİLMEDİKLERİN->GÖRÜLEMEYEN BİLGİ(Bâtınî-Ledünnî İlimler)
 • “GÖRÜLEMEYEN BİLGİ”YE DOKUNMAK-> ”OKU”YABİLMEK {(Şirk necasetinden-pisliğinden) Arınmak-Tâhir olmak-“Oku”yabilmek -Rabb-ül âlemîn'den insan bilincinde tafsile indirilen "Evren Kitabı"nı [Allah Esmâsının açığa çıktığı Evren Kitabı-“ Kitabullah”-“Ümmül Kitap”-Mutlak Kitap-Kitapların Anası-İlâhi kitap-Ulûhiyet kemâlâtının eseri olarak yazılmış olan kitabı ilâhi-“Âlem Kitabı”-Tüm boyut ve katmanlarıyla evren-Meleklerin varlığı ile oluşmuş kitap-Her satırı, bir ismi ilâhinin mahzarı  olan ef`al âleminin( fiillerin oluştuğu boyutun) tümü-Harfleri, Kelimeleri, Sûreleri, âyetleri “melekler” olan âlem Kitabı-Hakikat bilgisi ve Sünnetullah-Varlığın hakikatı bilgisi-Sünnetullah bilgisinin açığa çıkmış hâli olan evren içre evrenler-“Sistem” bilgisi-Hakikat bilgisi ve Sünnetullahı-İnsanı Kâmil-Ruh'u Âzam-Hakikatı Muhammediye-Vücud ilmi-Enfüsünden ve âfâktan gelen hitap-Kurân- Kerim’-Bilgi-Oluş-Yaşam Bilgisi] deşifre edilebilmek-Ledün İlminin{“Esmâ İlmi"nin-İnsanın hakikati olan Esmâ mertebesinin) "Birimsel İlim Sûreti"nde açığa çıkışı (Nûr'un alâ nûr-TEK'lik şuuruna sahip, mekân ve zamana ait olmayan “İnsanî hakikat”in, arınma çalışmaları olmasa da ışık saçması-Allah’ın (insanın hakikati olan Esmâ mertebesi) dilediği kimseyi kendi nûruna (kendi hakikati ilmine) erdirmesi}
 • ALLAH SİZE ÖĞRETİYOR(Allah Bi-küllî şey'in Aliym'dir. Allah'tan korunun)
 • Allah kime hidâyet ederse, işte o, Hakikate erdirilmiştir. Kimi de saptırırsa artık onu aydınlatacak bir veli bulamazsın!
 • Korunmanız ve belki rahmete ermeniz için Rabbinizden hatırlatma gelmesine şaştınız mı?"(A’raf/63)
 • ALLAH'IN KENDİ İSMİNİN HATIRLANMASINA(Zikredilmesine) İZİN VERDİĞİ EVLER
 • (O Nur = hakikat ilmi) Allah'ın, yükseltilmesine ve içlerinde (şuurda) kendi isminin (işaret ettiğinin) zikredilmesine (hatırlanıp müşahedesine, Esmâ'sının elvermesiyle) izin verdiği evlerdedir (beyin-bilinç)!(Nûr/36)
 • BİLMEDİKLERİNİ ÖĞRETENİN ÖĞRETİSİNCE ALLAH’I ZİKRETMEK(O'nun Esmâ'sının âlemlerde açığa çıkışını düşünmek).
 • İRŞAD KUTUPLARI(Birimleri yetiştiren-toplumlara yön veren-Dünya üzerindeki görevliler)
 • İrşad edeni(Aydınlatacak bir Veli-Mürşid) bulmak{Kendilerine hakikate giden yola kılavuzluk edecek olan (Rasûl) geldiğinde, iman etmek ve Rabbinden mağfiret istemek-Hakikate davet edildiğinde, hidâyete ermek-Hakikatini yaşaması kuvvetlendirilmek-Kalbine râbıta konulması(şuuru, müşahede hâlinde devamlı kılınması)-Vahyi bilgiye (Esmâ hakikatinden şuura yansıyan bilgiye) dayanmak-Allah (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olmak-Asılsız zanlarının getirisini ilâh edinmemek-Allah dûnunda tanrılar edinmemek-Allah'tan ayrı olarak taptıklarından uzaklaşmak-Rabbine (Bi-Rabbihim = hakikati olan şuurunda olarak) iman etmek-Rabbinin delilleri (Rabbanî özellikleri) hatırlatıldığı hâlde, onlardan yüz çevirmemek-İki eli ile hazırlayıp önceden gönderdiği şeyleri unutmamak}
 • HZ.MUSA İLE HIZIR ALEYHİSSELÂMIN ARKADAŞLIĞI{Hz.Musa’nın, Hızır Aleyhisselâmda açığa çıkan “İlim”i öğretmesi için Ona tâbi olma isteği-Bilinen ilk mürid-mürşid ilişkisi}
 • RABBİNİZİN DÛNUNDAKİ VELİLER{Dışsal (Rabbanî hakikatinizden ayrı düşürecek bilgi verenler)-İçsel (nefsanî-şehevî)}
 • Rabbinin delilleri (Rabbanî özellikleri) hatırlatıldığı halde onlardan yüz çevirenler (iki eli ile hazırlayıp önceden gönderdiği şeyleri unutanlar-zâlimler) Hakikati fark edememeleri için kozalarına hapsedilirler.
 • Uzaktan kontrol ile kimse terbiye edilemez!
 • Gerçeğe kılavuzlayanı olmaksızın {Vahyi bilgiye (Esmâ hakikatinden şuura yansıyan bilgiye) dayanmaksızın-Allah (adıyla işaret edilen) hakkında ilim sahibi olmadan} mücadele etmek
 • Sendeki cehâlet karanlığını aydınlatanı fark et!("Muhammedî İlim yolu)
 • Her şey Hakikatinde mevcut iken ve Allah sana da Özünden her an vahyetmekte iken kime tâbi olmak ve kimin yolundan gitmekle mükellef olduğunu hatırla!
 • KUR’ÂN, SİZİ HZ.RASÛLULLAH’A TÂBİ OLMAKLA MÜKELLEF KILMIŞTIR!

Word olarak yükle

 

 

 
 
 

 

KAVRAMLARLA

KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

 

."HÛ"NUN SALÂTI -> Tecelli ("HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor)

.ALLAH'IN SALÂVATI-> "Sistem"i yaratmak (Allah size işaretlerini gösteriyor)

 

.RAHMAN'IN NEFESİ->(Kurân'ın tâlimi-Allah'ın cana can katan rahmeti)

 

.RABBİN SALÂTI->“Mi’râc”-Sürekli Allah'a yönelişi muhafaza etmek

 

."RUH"TAN "KALB"E YANSIMALAR

 

 

 

NAMAZ->"SALÂT"

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 
 
 

www.allahvesistemi.org