KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

TESBİH

 • İşlevini hatırlamak

 • İşlev görmek

 • İşlevini yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa etmek

 • Hakikatini hissederek Allah'a vechini dönmek

 • Kulluk işlevini yerine getirmek

 • Her bir varlığın salâtının sonucu olan işlevi

 • Birimin, Rabbinin Esmâ mânâlarını açığa çıkaran olarak işlevi

 • Varlığı ve ortaya koyduğu işleviyle, kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine(yani "Allâh"a) kulluğunu ifa etmek

 • Rabbinin azâmeti indînde kendi hiçliğini hissetmek

 • Hakikatinin yaşanması işlevini açığa çıkarmak

 • İsmi Aziym olan Rabbin namına (Esmâ'sına kullukla) işlevine devam etmek

 • Rabbine kulluk işlevinin farkındalığıyla yaşamak

 • Ortaya koyduğu işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluklarını yerine getirmek

 • Esmâ'sının özelliklerini açığa çıkaran işlevleriyle her an dönüp durmak

 • Yaratılış amaçlarındaki işlevlerine kesintisiz devam etmek

 

 • ALLAH’I TESBİH ETMEK(Kulluk işlevini yerine getirmek)

 • Her şey -yani- "semâlar, arz ve ikisi arasındakiler", "Allah" ismiyle işaret edilenin "El Esmâ ül Hüsnâ"sıyla bildirilen özelliklerinden meydana geldiği içindir ki; algılanan ve algılanamayanların tümü, varlığı ve işleviyle "Allah" adıyla işaret edileni tespih etmektedir. Dolayısıyla, her şey ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine, yani "Allah"a kulluk hâlindedir.

 • "Hû"nun indinde olanlar, Gece ve gündüz (yaratılış amaçlarındaki işlevlerine devam suretiyle) tespih ederler; Hiç kesintisiz!

 • Muhakkak ki senin Rabbinin indîndekiler, asla O'na kulluktan büyüklenerek kaçınmazlar... O'nu tesbih ederler ve O'na (azameti indînde kendi hiçliklerini hissederek) secde ederler.(A’râf/206-(Secde âyeti)

 • Semâlarda ne var ve arzda ne varsa Allah'ı tespih (ortaya koydukları işlevle Esmâ özelliklerini açığa çıkararak kulluk etmeleri) içindir.(Haşr/24)-Evrende var olarak algılanan ve algılanamayan her ne var ise, sadece Allah’ı tesbih etmesi için yaratılmıştır.

 • “ŞEY”İN TESBİHİ(Salâtının sonucu olan işlevi)

 • Evrende var olarak algılanan ve algılanamayan her ne var ise, sadece Allah'ı tesbih  etmesi için yaratılmıştır.

 • (Hiç bir şey hariç olmamak üzere) Her “şey”, kendisini meydana getiren “Allah ismi”nin mânâsının ortaya çıkışına vesile oluşu yönüyle, her an, dâimi olarak o ilâhi mânâ çevresinde dönüp durmaktadır(Tesbih etmektedir)

 • Her şey ruh ve şuur sahibi olduğu içindir ki, Allah’ı tesbih eder.

 • YARADANIN YARATMA AMACINA GÖRE TESBİH(Esmâ'sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleri)

 • Semâlarda ve arzda her ne varsa (Esmâ'sıyla onları açığa çıkaranın yaratma amacına göre yerine getirdikleri işlevleriyle) Allah'ı tespih etmektedir! (Saff/1)

 • İŞLEVİNİ BİLMEK

 • Varlığın, tesbihindir!

 • Semâlarda ve arzda ne varsa her biri kendi tespihini (salâtının sonucu olan işlevi) gerçekten bilmiştir.

 • BEYİN-BİLİNÇ,(Allah'ın, yükseltilmesine ve içlerinde (şuurda) kendi isminin (işaret ettiğinin) zikredilmesine (hatırlanıp müşahedesine, Esmâ'sının elvermesiyle) izin verdiği evler) SABAH-AKŞAM(âfakî ve enfüsî seyirde) O’NUN TESBİHİNDEDİR

 • İŞLEVİNİ HATIRLAMAK(Hakikatini hissederek Allah'a vechini dönmek)

 • İŞLEVİNİ HATIRLAYANLAR(Tesbih edenler-Hakikatini hissederek Allah'a vechini dönenler)

 • İman edenler, kendilerine hatırlatma yapıldığında; benliksiz, Rablerinin Hamdi olarak tespih (işlevlerini yerine getirirler) ederler.(Secde/15)

 • Salâtı ikame edin (âfakî ve enfüsî yönelişi yaşayın), zekâtı (size bağışlananın bir kısmını karşılıksız) verin; rükû edenlerle beraber rükû edin. (Varlığınızdaki Allah Esmâ'sının azametini hissedip, tespih edin ve bunun nefsin hakikati olan Muhiyt tarafından algılandığını, rükûdan kalkıp "semi’Allahu......" derken fark edin.)(Bakara/43)

 • MELEKLERİN (O'nun hükümranlığı altında) TESBİHİ

 • "Muhakkak ki biz, evet biziz o tespih edenler (işlevlerini yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa edenler {tespihin anlamı})."(Sâffât/166)

 • Melekler (kâinatta-insanda mevcut kuvveler), O'nun hükümranlığı altında (tespih eder-kulluklarını yerine getirir).

 • “Subbûhun Kuddûs Rabbül melâiketi ver Ruh”

 • RABBİNİN EN ALÂ İSMİNİ TESBİH ETMEK(Esmâ'sıyla hakikati olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşamak)

 • "SUBHAN"DIR "HÛ"!->SUBHANEHÛ! (Nahl/57)-("HÛ" yarattıklarıyla kayıtlanmaktan ve sınırlanmaktan berîdir).

 • De ki("Kul"):"Subhan'dır Rabbim!" “Subhan Allah, “Âlemlerin Rabbi”dir!" (Neml/8)-"Subhan'dır Allah, akşamınızda da sabahınızda da!"(Rûm/17)

 • İman edip imanın gereği fiiller ortaya koyanların Nâim Cennetlerindeki Allah'a yönelişleri: "Subhaneke Allahümme = Subhansın sen Allah'ım; seni tenzih ve tespih ederiz"dir.(Yunus/9-10)

 • İSMİ AZİYM RAB OLAN NAMINA(Esmâ'sına kullukla) TESBİH ETMEK!

 • "EL AZİYM"{Açığa çıkmış Esmâ özelliği olan hiçbir birimin, azametini kavrayamayacağı muhteşem büyüklük}

 • Tespih et ismi Aziym Rab olan namına! (Vâkıa Sûresi)

 • İsmi Aziym olan Rabbin namına (Esmâ'sına kullukla) işlevine devam ederek O'nu tespih etmiş ol!(Hakka/52)

 • RABLERİNİN HAMDİ OLARAK TESBİH ETMEK(Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile tesbih etmek)->"Bİ-HAMDİ RABBİKE" (İşlevini yerine getirip, O'nun Hamdı olarak sende Hamd"ı açığa çıkaranı hissederek tesbih-Allahın kendisinde açığa çıkardığı varlığını değerlendirme hâliyle, her an yeni hâle dönüşen isteğine kulluk ederek, her türlü eksiklikten berî oluşunu dillendirmek)

 • “EL HAMİYD”->Açığa çıkardığı evrensel kemâlâtı "Veliyy" ismi kapsamında açığa çıkardığı âlem sûretlerince seyredip değerlendirendir! Hamd yalnızca kendisine aittir!

 • İman edenlere, O'nun hamdi olarak (bi-hamdihi) kendisinden Hamd'in açığa çıktığını yaşaması uyarısı

 • RABBİNİ HAMDİYLE TESBİH EDENLER

 • Arş'ı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunan (şuurlu) kuvveler (Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri) Rablerinin Hamdı olarak (Hamiyd Esmâ'sı açığa çıkışı ile) tespih ederler.(Mümin/7)

 • Melekler de Rablerinin hamdi olarak tespih ediyor (işlev görüyor) ve arzda olanlar için bağışlanma dilemekteler.(Şûra/5)

 • Rabbinin indînde (nefslerinin hakikatinin bilincinde) olanlar, hiç usanmaksızın gece, gündüz O'nu tespih ederler (Rablerine kulluk işlevinin farkındalığıyla yaşayarak)(Fussilet/39)

 • Râ'd (gök gürültüsü-İnsan-ı Kâmil'in düşünsel boyutta keşfettikleri {salsal-i ceres, Abdülkerim Ceylî, İnsan-ı Kâmil}) O'nun Hamdı olarak tespih eder.(Râ’d/13)

 • Bi-HamdiHİ (O'nun Hamdı olarak) tespih et!

 • Güneş'in doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbinin Hamdi olarak (sende Hamd'i açığa çıkaranı hissederek) tespih et! Gecenin bir kısmında (yatsı) ve gündüzün ortasında (öğle) da tespih et (hakikatinin yaşanması işlevini açığa çıkararak) ki; rıza (seyir) hâlini yaşayasın.(Tâhâ/130)

 • Muhakkak ki sen gözetimimizlesin! (Gece) kalktığında Rabbinin Hamdi olarak tespih et... Gecenin bir kısmında ve yıldızlar kaybolurken de (Rabbinin Hamdi olarak) O'nu tespih et!(Tûr/48-49)- Güneş'in doğuşundan önce de gurubundan önce de Rabbinin Hamdi olarak (işlevini yerine getirip) tespih et!

 • Nasrullah (Allah nusreti) ve el Feth (mutlak açıklık-şuur bakışı) geldiğinde, İnsanları öbek öbek Allah'ın dinine girer hâlde gördüğünde, Rabbinin Hamdi olarak tespih et ve O'ndan mağfiret dile!(Nasr Sûresi)

 • Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin! Sabah-akşam (devamlı) O'nu tespih edin!(Ahzâb/40-41)

 • DAVUD'UN(Aleyhisselâmın) TESBİHİ

 • "Ey dağlar (benlik sahipleri), Onunla beraber beni tespih edin ve de kuşlar (ilimle seyredenler)!" (Sebe/10)

 • Doğrusu biz, akşam ve Güneş doğduğu vakit tespih eder (işlevlerini yerine getirir) hâlde, dağları (benlik sahiplerini) Ona boyun eğdirdik.(Sâd/18)

 • YUNUS'UN(Aleyhisselâmın) TESBİHİ{"Tanrı yok (benliğim yok); sadece Sen (hakikatimi oluşturan El Esmâ mânâların)! Senin (Esmâ mânâlarını açığa çıkaran olarak bu işlevimle) tespihindeyim! Muhakkak ki ben nefsime zulmettim"-Enbiyâ/87}

 • Eğer (Yunus) tespih edenlerden (işlevini hatırlayanlardan) olmasaydı (eğer tespih ile hakikatini hissederek Allah'a vechini dönmeseydi); Bâ's olunacakları güne kadar (Yunus) balığın karnında kalırdı (ölüm tadılma sürecine kadar dünyasında bedensellikte kalırdı).(Sâffat/143-144)

 • TESBİH NAMAZI(Hz.Rasûlullah Aleyhisselâmın amcası Abdulmuttalib'in oğlu Abbas radıyallâhu anha öğrettiği salât)

 • ÖZEL TESBİH ÖNERİLERİ

 • "SECDE"LERİN ARDINDAN TESBİH ETMEK

 • Gecede O'nu tespih et, secdelerin ardından da!(Kâf/39-40)-Akşam ve sabah Rabbinin hamdi olarak tespih et!(Mümin/55)- Gecenin bir kısmında O'na secde et; O'nu tespih et gece içinde uzun şekilde.(İnsan/26)

 • TAHKİKİ TESBİH {Kişinin, Kelimelerin mânâlarını kendi özünde çok daha üst boyutlarda, hissetmek sûretiyle Allah’ı fevkâlâde mânâlar ile ilham yollu,keşif yollu anlamaya başlamasına ve büyük birr uh gücü elde etmesine vesile olan zikirler(Bütün bu çalışmalar sırasında aslâ şunu hatırdan çıkarmamak zorunludur ki; Allah zâtı itibariyle tefekkürü mümkün olmayan; hatıra gelen herşeyden münezzeh varlıktır)}

 • TAKLİDÎ TESBİH(Kişinin kendisine yapılan tavsiyelere uyarak, çeşitli kelimeleri tekrar etmek suretiyle, yaptıklarının bilincine ermeden yaptığı ve kendisine hiç farkında olmadan büyük ruh gücü temin eden ve ölümötesi yaşamın aşamalarında büyük yararlar sağlayan tespihler)

 • TESBİH VE ZİKİR FARKI(Bilinçli bilinçsiz tüm varlıkların yaptıkları, “TESBİH” kapsamındadır. Bilinç eseri açığa çıkan ise ZİKR hükmündedir.)

Word olarak yükle

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg