KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

"ULÛHİYET” HAKİKATİ

·          Allah

·          O’nun Zât’ını da anlatan sıfatı-

·          “Allah”lık kemâlâtı!

 
 • “Ulûhiyet”, “O”nun Zâtını anlatan sıfatıdır.

 • “Ulûhiyet”, “Vâhidiyet” ve “Vahdaniyet”i anlatır.

 • Ulûhiyet mertebesi, İsimler mertebesine sâri olduğu gibi; sıfat mertebesini ve zât mertebesini de içine alan bir mertebedir. (Hem "HÛ" ismi ile işaret edilen "Mutlak Zât" anlamını içerir. Hem de "Zatî" İlim mertebesinde, ilmiyle ilmini seyir anlamında oluşmuş, "nokta"lar âlemlerini, her bir "nokta"yı oluşturan kendine özgü "Esmâ" mertebelerine işaret eder.)

 • “ULÛHİYET”E İŞARET EDEN İSİM(“Ulûhiyet”in has İsmi)->“Allah” İsmi!(Allahlık kemâlâtı!-“Allah” ismi hiçbir isimden türememiştir-Ulûhiyet”in özel-has ismi, “Allah İsmi” dir!-Ulûhiyet” dolayısiyle “Allah”  adıyla işaret edilir)

 • “ULÛHİYET” KEMÂLÂTI ->"ALLAHLIK KEMÂLÂTI"{"AHAD" olan "ALLAH"ın, kendisinde bulunan sayısız özelliklerin toplamıyla oluşan sonsuz kemâlâtı)

 • "Ulûhiyet" kemâlâtı, "Ahadiyet" hakikatinden doğar.

 • Allah, Tek Ulûhiyet sahibidir (İlâh'un Vahid'dir)...

 • Ulûhiyeti ile kendinden gayrı olmayan TEK'tir!

 • Allah (adıyla işaret edilen Ulûhiyetin) dûnunda edinilen veya tahayyül edilen tanrıların ne gayrılığından ne denkliğinden ne eş değerinden ne de kapsamından sözedilebilir. (Allah adıyla işaret edilenin misli veya benzeri olması mümkün değildir.)

 • ULÛHİYET MERTEBESİNİN ÖZELLİKLERİNİN(Sıfat ve Esmâ mertebesinin) OLDUĞU BOYUT ->İlâh!

 • “Ulûhiyet” ile “İlâhiyet” ayrı şeylerdir.

 • “ULÛHİYET" KEMÂLÂTININ ZUHURU

 • “Ulûhiyet” kemâlâtı, Ahadiyet hakikatinden doğar(Ulûhiyet kemâlâtı bütün mânâları “Hakikati Muhammediye”de Hz. Rasûlullah’ın hakikatinde aşikâr kılmıştır)

 • ULÛHİYET İLMİ("Nun")

 • "ULÛHİYET İLMİ"Nİ AÇIĞA ÇIKARAN("Kalem")

 • "ULÛHİYET İLMİ"Nİ AÇIĞA ÇIKARANIN SATIR SATIR YAZDIKLARI(İlmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullah olarak yaratan)

 • “ULÛHİYET MERTEBESİ"NİN SEYRİ{Vâhid’in, zâtî sıfatları yollu kendini seyri (“Rahmâniyet”); ef’âl ‘i meydana getirecek isimleri yollu seyri (“Melîkiyyet”)-Başı ve sonu olmayan seyir-Kendisinden gayrı mevcut olmayan "HÛ"nun, İlminde (ilim boyutunda), İlmiyle, "El Esmâ ül Hüsnâ" tanımlamasıyla işaret edilen özelliklerini (kuantum potansiyel), "ilmini" seyri-Her an yeni bir şe'nde olan "çok boyutlu tek kare resim" seyri}

 • Hakkında konuşulan âlemler ve içindeki her şey, "El Esmâ" seyri mertebesinde, seyrin oluşumuyla"yok" iken "El Esmâ" özellikleriyle "var" olmuştur!

 • “ULÛHİYET KEMÂLÂTI”NIN(Allahlık kemâlâtının) ORTAYA ÇIKTIĞI YER >Orijinaliyle EVREN!

 • “ULÛHİYET”İ ANLATAN “EL ESMÂ’ÜL HÜSN”NIN AÇILIMI->KURÂN-I KERİM!

 • “ULÛHİYET”TEN GELEN HÜKÜMLER->İlâhi Hükümler(Takdir-i ilâhîye-“Din”in mânâsı- Hakikatın gereği ve zarureti olan hükümler- Birimin ebedi saadetini meydana getirecek ilâhi hükümler-Ulûhiyet mertebesinin, isimler mertebesine sâri olması nedeniyle,  Allah Rasûlü’nün tebliğ ettiği ve insanın uymaya zorunlu olduğu İlâhi emirler-Ulûhiyet ile işaret edilen gerçekler-Ezelde kesin olarak verilen hüküm)

 • ULÛHİYET MERTEBELERİ"NİN HOLOGRAFİK ESASA GÖRE VAR OLMASI

 • Allah’da “İsimler” terkib yönüyle değil; mutlâkiyeti yönüyle mevcuttur! Tüm yaratılmış birimlerde ise belli İsimler, bir terkib şekliyle mevcuttur.

 • Allah ulûhiyeti beşerde zâhir olmaz!

 • İnsanın, İlâhi hitaplara yönelmesi ve ilâhi Emirlere uyması sonucu, “İsimler”in kaydının dışına çıkması(Allah ahlâkıyla ahlaklanması) mümkündür.

 • Kıyamet sürecinde ulûhiyet hükümlerine göre ölçütler koyarız! Hiçbir nefs (benlik-bilinç) en küçük bir zulme uğramaz.

 • ULÛHİYETİNİN İSTEĞİ->"OLUŞMAKTA OLAN"!->KESİN YERİNE GELEN!

 • Ulûhiyetin sonucu açığa çıkardığı her Esmâ özelliğinin(yaratış amacına göre) hakkını verir.

 • Ulûhiyet gereği olarak, her yaratılmışa(yaratılış amacına göre hak ettiğini vermek suretiyle) adaletini uygular.

 • “ULÛHİYET"TEN GELMEYEN HÜKÜMLER->Beşeriyetten gelen hükümler(Kurân ve Hadis dışındaki bütün görüşler, İlâhi Hükümlerin beşere göre yorumlanmasıdır. Yorumlar ise tâbi olma zorunluluğunu getirmez!)

 • SİZİN TANRI DİYE DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ, SADECE "ULÛHİYET SAHİBİ TEK"TİR!(ALLAH'TIR!)Siz müslimler misiniz (teslimiyetinizin farkında mısınız)?"(Ulûhiyet sahibiniz, sadece Allah'tır!) O hâlde O'na yönelin ve O'ndan bağışlanma dileyin...

 • Yardımı, Özünüzdeki Ulûhiyet Hakikatinden isteyin!

 • Değerlendirmeyi (Ulûhiyet hükümlerine göre) adaletle yaşayın ve mîzanı dengelemede (Vahdet-kesret değerlerini dengeli yaşamada-Ulûhiyet hükümlerine göre adaletle yaşamada) yanlış yaparak hüsranı yaşamayın!

 • “ULÛHİYET KEMÂLÂTI”NA RASÛLLÜK

 • O(Hû) ki, bütün din anlayışlarına üstün kılmak için Rasûlünü Hak-hakikat olarak ve Hak Din (Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi) ile irsâl etti!

 • Ulûhiyet tecellisine nâil olanlar, artık fiil düzeyinde rubûbiyetlerini ispat endişesinden kurtulmuşlardır.(Onlarda her mertebenin hakkını verecek kemâl zâhir olur.)

 • ULÛHİYET MERTEBESİNİN İDRÂK VE SEYRİ

 • ULÛHİYET TEK'LİĞİNDEN PERDELENMEK

 • ULÛHİYET TEK'LİĞİNDEN PERDELİLER (Çeşitli anlayıştakiler)

 • Ulûhiyetin TEK'liğinden perdeliler(Çeşitli anlayıştakiler), aralarında ayrılığa düştüler (Allâh'a iftira attılar).

 • “ULÛHİYET” HAKİKATİNİ ÖRTMEK(“Ulûhiyet” Hakikatine düşman olmak)

 • Kim, “Ulûhiyet” Hakikatine düşman olursa, muhakkak ki Allah, o gerçeği örtenlerin düşmanıdır!

 • “ULÛHİYET KEMÂLÂTI”NIN ÖZELLİKLERİNİ HAKKIYLA DEĞERLENDİREMEMEK(Allah’tan ayrı düşmek-Nefsin hakikatı olan “Rubûbiyet kemâli”ni, ulûhiyet kemâline tebdil etmemek-İlâhi huzurdan tard edilmek-Gerçeklerden uzaklaşmak-Esmâ ve Sıfatla tahakkuk makamından uzak kalmak- Bildiğini yaşayamamak yüzünden, yaptığının müsebbibini öteye atmak-Lânetlenmek-İblis gibi tard edilmek)

 • İblis, ulûhiyet kemâlâtının zuhurunu hakkıyla değerlendirememiştir.

 

 

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

Word olarak yükle

 

 

UNUTULANLAR...

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg