KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

VAHİY

 • BİRİM ADI ARKASINDA AÇIĞA ÇIKAN "ESMÂ MERTEBESİ" İLMİ

 • ALLAH İSİMLERİ(Esmâ ül Hüsnâ)

 • FITRÎ MELEKÎ BOYUTUN BEŞERİ BOYUTA MÜDAHALESİ

 • NÜBÜVVET İLMİNE DAYALI BİLGİLER

 • YENİ DÜZEN GETİRME YOLU

 • Allah İsimleri(Bilinç devrede olmaksızın şuurda açığa çıkıp, daha sonra bilinç tarafından değerlendirilmeye çalışılan evrensel -kâinat anlamında değil âlemler işareti doğrultusunda- özellikler)...

 • Birimin derûnundaki, hakikatindeki "ilim" boyutunun tanımlaması olan "Akl-ı küll"...

 • Allah'ın  insanın özündeki meleki güç kanalıyla-zâhirine doğru “Sistemi’ni” bildirme, yeni düzen getirme yolu...

 • "Velâyet” kemâlâtının dayandığı hakikatın, bir “Nebi” veya “Rasûl”de tenezzülât hükmüyle açığa çıkan ilmi...

 • Dışardan değil; insanın özündeki meleki güç kanalıyla kendi zâhirine doğru oluşan anlayış, kavrayış, idrâk...

 • "İman"ın dayalı kılındığı "İlim"...

 • Varlığındaki sırrın açığa çıkışı...

 • “OKU”ma özelliğini oluşturan, melek aracılığıyla ulaşan "Sistem"e dair gerçekler...

 • Akıl, fikir, mantık kullanılmaksızın; kendi özündeki hakikatın, sende melek aracılığıyla açığa çıkması...

 • Nebi ve Rasûllerin, özünden gelen bir şekilde, varlığın hakikatının melek aracılığıyla açılması...

 • Nebi ve Rasûllerde aklı kullanmağa ihtiyaç bırakmayacak biçimde açığa çıkan güç...

 • Zâhire dönük ilmin adı ve aracısı...

 • Aklı kül boyutunun ilminin açığa çıkması...(Nebilerde açığa çıkan Vahiy)

 • “Velâyet “ kemâlâtının dayandığı hakikatın, bir “Nebi” veya “Rasùl”de tenezzülât hükmüyle açığa çıkan ilmi...

 • Hakk’tan direkt olarak, herhangi bir çalışma sözkonusu olmadan kendisine nâzil olan ve kendisinde fışkıran ilâhi ilim...

 • Velâyeti hükmüyle yaşayan Nebi'nin, görevle birlikte aldığı ilâhi ilim...

 • "VAHİY"İN KÖKENİ(Birimin derûnundaki, hakikatindeki "ilim" boyutunun tanımlaması olan "Akl-ı küll")

 • "Vahiy", melek aracılığıyla Hakk'tan direkt olarak fışkıran İlâhi ilimdir.

 • Rasûller, Nebiler, vahyi dışarıdaki bir tanrıdan almamışlardır.

 • "SİSTEM"(DİN), "VAHİY"E DAYALIDIR

 • Vahiy gücünün olduğu yerde aklî delillere ve imana yer yoktur.

 • NÜBÜVVET İLMİ(“SÜNNETULLAH” adıyla bildirilen evrensel sistem ve düzen)

 • Vahiy, Nübüvvet İlmine dayalı bilgilerdir.

 • Allah, "Vahiy" ile insanlara "Sistemi"ni bildirir.

 • NÜBÜVVET İŞLEVİ->VAHİY İLE YENİ DÜZEN GETİRME YOLU{“SÜNNETULLAH” adıyla bildirilen evrensel sistem ve düzeni açıklamak-“SÜNNETULLAH”a dayalı olarak, nelerin yapılmasının veya yapılmamasının insana yararlı olacağını bildirmek-“İman” edilen “Hakikat”in, neler yapılarak veya yapılmayarak amaca ulaşılabileceğini bildiren işlev-Mârifet}

 • "Nübüvvet", “Risâlet”in açıkladığı “iman” edilenin yaşanabilmesi için uygulanması gereken şeyleri açıklar ve teklif eder.

 • NÜBÜVVET İŞLEVİYLE BİLDİRİLEN SİSTEM->"SALÂT"(Namaz-İman edilen “Hakikat”in yaşanması için bildirilen Sistem)

  “Risâlet” işlevinin açığa çıkardığı hakikate “iman” edilmişse, bu “iman” edilen “hakikat”in yaşanması için bir sistem bildirilmiştir “Nübüvvet” işleviyle. Bu, “salât”, yani dilimizdeki söylenişi ile “namaz”dır.

 • NEBİ->{Nübüvvet görevini ifa eden--Vahye dayanan bir sistemle görev yapan-Varlığını “Velâyet” hakikatından alan Zât-Doğuştan Nübüvvet istidadına sahip olan Zât-Alemlerin rabbı olan Allah`ı bilip, O`nun dilediğini "insan"lara tebliğ ile görevlenen kişi-İlâhi nûrun zuhûru yanı ile beşerî yanı kendisinde birleştiren kişi-Alemlerin rabbı olan Allah`ı bilip, O`nun dilediğini "insan"lara tebliğ ile görevlenen Zât-İnsanları Allah Dinine dâvet eden Görevli Zât-Yeni emirler getirmeksizin,daha evvel gelmiş olan emirleri tebliğ eden görevli Zât-Beşere ilâhi hükümleri tebliğ ederek, ilâhi mânâları açıklayarak, Allah’a vâsıl olmalarını temin yolunda çalışma yapan Zât}

 • CEBRÂİLİYET->İLİM

 • VAHİY MELEĞİ->CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM

 • Cebrâil aleyhisselam, Allah ile kulu arasında aracıdır…(Boyutlar arası ilişkiler Meleklerle(İlâhi Kuvvelerle) olur.

 • CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM'IN HZ.RASÛLULLAH’A TEBLİĞ ETTİĞİ->“LEVHİ MAHFUZ”dan bir defada “OKU”duğu “KURÂN-KERİM”…(daha sonra peyderpey Hazreti Muhammed Aleyhisselâma tebliğ etmiştir)

 • GÖREVİ(Seçilmiş kişileri "SIKARAK" açmak; ve daha sonra da "Allah'ın evrensel düzeni ve değerleri hakkında bilgilendirerek" o topluma yol gösterilmesine vesile olmak)

 • Bir üst boyut bilinci olan Cebrâil aleyhisselâm, ihtiva ettiği ağırlıklı anlamların sonucu olarak görev ifa eder.

 • Vahiy, niçin melek(Cebrâil) aracılığı ile olur?

 • "VAHİY"İN BAŞLANGICI

 • Nebi, velâyet hükmüyle yaşamakta iken, "Görev"in başlamasından sonra aldığı, "Vahiy" hükmündedir.

 • VAHYİN MERTEBELERİ

 • Vahiy görüntülü ve görüntüsüz olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Vahiy ile beyindeki görüntüler arasındaki ilişki...

 • Hz.Rasûlullah'a ilk vahiyden sonra niçin bir süre vahiy gelmedi?

 • VAHİY İLE YENİ DÜZEN GETİRME YOLU HZ.RASÛLULLAH'TAN SONRA KAPANMIŞTIR

 • "NÜBÜVVET" BİLDİRİMİNE "TESLİM OLUNUR"!

  “Risâlet” bildirisine “iman” edilir; “Nübüvvet” bildirimine “teslim olunur”!..Birincisine “mümin”, ikincisine “müslim” denir. “Mümin” olmak ayrı şeydir, “müslim” olmak ayrı şeydir. Cennet boyutuna geçecekler de “iman” faktörüne dayalı olarak vurgulanmışlardır. Amele yani fiillere dayalı olarak değil!

  Eğer kişi, “Allah Rasûlü”nün açıkladığı “SIR”a “iman” etmişse, bunun getirisinin varlığında açığa çıkması için otomatik olarak “nübüvvet” işlevinin getirisi ile muhatap olur.

 • RABBİN->“EL ESM”->”HAKİKAT”İN(Allah isimleri)

 • “RABBİNİN KİTABI”-> Hakikatin olan El Esmâ mertebesindeki BİLGİ

 • RABBİN SALÂTI->“Mi’râc”-Sürekli Allah'a yönelişi muhafaza etmek

 • ŞUURUNA VAHYOLUNANI “OKU”MAK->Deşifre etmek-Kavramak

 • Rabbinin Kitabından şuuruna vahyolunanı oku!(Deşifre et-kavra!)

 • Rabbinin Kitabından (Hakikatin olan El Esmâ mertebesindeki BİLGİden) sana (şuuruna) vahyolunanı oku (deşifre et-kavra)! O'nun kelimelerini (açığa çıkardıklarını) değiştirecek yoktur! O'ndan başka sığınak da bulamazsın. (Kehf/27)

 • Arıya bile vahy eden Allah, sana özünden her an vahyetmekte... Lâkin veri tabanın bu vahyi sana fark ettirmemekte...

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

Şüphesiz ki O (evren), Kur'ân-ı Keriym'dir (56/77)

 

Word olarak yükle

 

 
 
 

 

 

 

NÜZUL-İRSAL

 

 

SALÂT(Namaz)

Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org