KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı


 

“VİCDAN”

 • Uyarıcı

 • İçindeki Hakk'ın sesi

 • İçinizdeki Rasûl

 • Üzerinize şehid kılınan...

 • "Hakikat"i dillendirmek üzere irsal edilen(açığa çıkarılan), Allah âyetlerini (varlığın hakikatine dair işaretleri) size tilavet eden(okuyup anlatan), sizi arındıran ve Kitabı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini), Hikmeti (varlığın oluş sistem ve düzenini, oluş mekanizmasını) ve bilmediklerinizi öğreten...

 • “İnsan”da bulunan Hak ile bâtılı ayırt eden muhakeme gücü...

 • Hesap görücü olan "Nefis"...

 

 

 

“VİCDAN”IN SESİ

{Hakk'ın seslenişi}

 

“VİCDAN”IN SESLENİŞİ

{Her nefsin (bilincin), birlikte olduğu şâhit}

 

 
 • “EL HAKK” {Apaçık ortada olan Mutlak Hakikat! Açığa çıkan tüm işlevlerin hakikati ve kaynağı!}

 • ÜZERİNİZE ŞEHİD KILINAN->İçinizdeki Hakk'ın sesi

 • "EŞ ŞEHİYD"{Varlığıyla varlığının şahidi olan. Açığa çıkardığı Esmâ özelliklerinden varlığını seyredip açığa çıkanlara şehâdet eden! Şehâdet edilenin kendisinden gayrı olmadığını yaşatan}

 • HER NEFSİN(Bilincin) BİRLİKTE OLDUĞU ŞÂHİT{İşte bu uyarıldığınız süreçtir! Her nefs (bilinç), birlikte olduğu sevk edici (doğal bedensellikle oluşmuş kişiliği) ve bir şahit (içindeki Hakk'ın sesi olan vicdanının seslenişi) ile gelmiştir!-Kaf/20-21}

 • "B" SIRRI{"B" harfinin işaret ettiği anlam kişinin yaşadığı mutluluk veya mutsuzluğun, kendi derûnundan, hakikatinden gelen mânâlar doğrultusunda yaşandığı gerçeği}

 • "BİESMÂİHİM"(Varlığını oluşturan Allah İsimleri)

 • "BİLHÜDA" (Nefslerinin hakikati olan "Allah Esmâ"sına iman)

 • "B" UYARISI(Vurgusu)->{Kişinin cehennemini veya cennetini yaşaması "elleriyle yaptıklarının (kendilerinden açığa çıkanların) sonucu"dur; yani; kendindeki "Esmâ" mânâlarının açığa çıkmasıyla oluşmaktadır}

 • Ey iman edenler, "B" harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allah'a, O'nun Rasûlüne, Rasûlüne inzâl ettiği (El Esmâ mertebesinden bilincine) gibi daha öncekilere de inzâl etmiş olduğu hakikat bilgisine...(Nisâ/36)

 

 

İÇİNİZDEN ("Hakikat"i dillendirmek üzere)
RASÛL İRSÂL ETTİK
(açığa çıkardık)...

 

Kendilerine (Kitap) Bilgi verilenlerden bir kısmı Onu tanırlar

 

 
 • Nitekim, içinizden (Hakikati dillendirmek üzere) Rasûl irsâl ettik (açığa çıkardık); âyetlerimizi (varlığın hakikati oluşumuza dair işaretleri) size tilavet ediyor (okuyup anlatıyor), sizi arındırıyor ve Kitabı (Hakikat ve Sünnetullah bilgisini, Hikmeti (varlığın oluş sistem ve düzenini, oluş mekanizmasını) ve bilmediklerinizi öğretiyor.

 • İNSANIN “HAKİKAT”İNİN SESLENİŞİNİ DUYACAĞI MAKAM(Kurb makamı)

 • Andolsun ki Musa'ya (Kitap) hakikat bilgisi verdik; ondan sonra da BİRBİRİ ARDINCA İÇİNİZDEN RASÛLLERLE TAKVİYE ETTİK(Bakara/87)

 • ANDOLSUN Kİ SİZE RASÛL GELDİ İÇİNİZDEN(Aziyz'dir; sizin sıkıntıya uğramanız O'na ağır gelir... Size haristir!)-(Tevbe/128)

 • (İyi anlayın ki, RASÛLULLAH İÇİNİZDEDİR!-Hucûrat/7) Allah'ın ve O'nun Rasûlünün önüne (beşerî düşünce ve yorumlarınızla, değerlendirmelerinizle) geçmeyin(Hucûrat/1)

 • “HAKİKAT”İN DİLLENMİŞİ(Nûru Muhammedî)->{(Hak-Hakikat olarak irsal olunan)-“Hakikat”in zuhuru olan o sonsuzluğa uzanan EN MUHTEŞEM RUH-ALLAH adıyla işaret edilenin “Hüviyeti”nin “ABD”ı ve “RASÛLܔ-Rabbinizden size gelen bir burhan-"Sistem"i "OKU"yan, Vahdeti açıklayan Rasûl-Üzerinizdeki şâhit-Son Nebi}

 

 

“VİCDAN”LA SOHBET

 

 
 • HESAP GÖRÜCÜLER (İnsanın Hakikatindeki Hasiyb özelliği)

 • “EL HASİYB”{Birimselliğin devamı için yeterli olduğu gibi, birimden açığa çıkanların sonucunu yaşatan. Böylece sonsuza dek oluşumun akışını yaratmış olan!}

 • HESAP GÖRÜCÜ OLARAK,  "OKU"YAN BİLİNCİN/BENLİĞİN YETERLİDİR! Veri-bilgi tabanını İLMİNE GÖRE "OKU!"

 • Kıyamet sürecinde ulûhiyet hükümlerine göre ölçütler koyarız! Hiçbir nefs (benlik-bilinç) en küçük bir zulme uğramaz. Bir hardal tanesi ağırlığınca olsa dahi onu getiririz. Hesap görücüler olarak biz (hakikatlerindeki Hasiyb özelliği) kâfiyiz.(Enbiyâ/47)

 • CEHLİN BÜRÜDÜĞÜ VİCDANLAR {Cehlin bürüdüğü vicdanlarda, Hakk'ın seslenişi duyulmaz olmuştur!.}

 

 

“VİCDAN”INI ALDATAMAZSIN!

 

“VİCDAN”ININ UYARILARINA KULAK VER

(İçindeki Rasûle(vicdanına) kulak aç!)

 

 
 • ALLAH İŞARETLERİ ÖNÜNÜZE SERİLİRKEN , İÇİNİZDE DE RASÛLÜ VARKEN, NASIL "HAKİKAT"İ İNKÂR EDENLERDEN OLURSUNUZ?(Âl-û İmran/101)

("Cum'a salâtı"nın yöneticisi-yol göstereni-önderi-imamı) HZ.RASÛLULLAH'I KÂİM HALDE TERK Mİ EDİYORSUNUZ? {(Allah'a yönelip hakikatlerini hatırlamak varken) bir ticaret yahut bir eğlence gördüklerinde, dağılıp ona gittiler... Allah indîndeki, eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır...(Cum’a/11)}

“Rasûl"e itaat, Allah'a itaattir!

Rasûl’e yükletilen-> Tebliğ görevi (Apaçık tebliğ)…Size düşen ise->İtaat görevi

Allah'a ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.(Âl-û İmran/132)

Biz her Rasûlü, kendilerine Allah'ın izniyle itaat edilmeleri için irsâl ettik.(Nisâ/64)

Kim Allah'a ve Rasûle itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebiler, Sıddıklar, Şehiydler ve Sâlihlerle beraber olurlar. Ne güzel arkadaşlardır onlar. Bu fazl Allah'tandır. Yeterlidir onlara Esmâ'sıyla hakikatleri olan Aliym Allah!(Nisâ/69-70)

Biz seni insanlara Rasûl olarak irsâl ettik. Şahit olarak Esmâ'sıyla hakikatin olan Allah yeter. Kim Rasûle itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur! Kim de yüz çevirirse (kendi bilir); (seni) başlarına (bekçi) koruyucu olarak irsâl etmedik. (Nisâ/79-80)

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Rasûle itaat edin ve sizden Ulül Emr'e de (Hakikat ve Sünnetullah bilgisine sahip olarak hüküm verme yetisine sahip olana).(Nisâ/59)

Sizin ve babalarınızın taktığı asılsız tanrı isimleri hakkında Rasûllerle tartışmayın!

Allah’a ve Rasûl’e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin! [(Nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!]

Rasûl, Esmâsıyla sizi yoktan var kılan Rabbinize iman etmeniz için davet ederken(ve üstelik de sizin mîsakınızı almışken) niçin Esmâ'sıyla Hakikatiniz olan Allah'a iman etmiyorsunuz?

Sizi dirilten şeye (“Hakikat İlmi”ne) dâvet eden Rasûl’ün çağrısına uymazsanız, Allah, (El-Esmâ mânâlarının açığa çıkışı olan Sünnetullah getirisi) kişinin bilinci ile kalbi (hakikatinden kaynaklanan Akl-ı küll) arasına girip engel olur.

Rabbinin rahmet ettiği kimse, Rasûl’ün getirdiklerine muhalefet etmez!

“Rasûlullah”a imanın getirisi, sonsuza kadar açıktır.

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 
 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

·        


 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

  www.allahvesistemi.org