KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

"YAKÎN"

 • Velâyet mertebeleri

 • "Rahimiyet"in gereği...

 • Îkan hâli…("Kesin idrâk"tan kaynaklanan kabul-İmanın ikâna dönmüş hâli)

 • Bir hâlin hakikatını, gerçeğini algılama ve gereğini yaşama…

 • Bütün varlıkların özündeki meleki boyutu hissederek farkederek görerek, artık kesin-şaşmaz-değişmez bir gerçeği tesbit etmek..

 • “Kelime-i şehâdet”in sırrının kavranması…

 • İlmî idrâk ile "Allah"ın tekliğini, Hz Rasûlullah`ın elçiliğini ve kulluğunu idrâk ederek şehâdet etme…

 • "Hakikat"i bilgi yolu ile algılamak, idrak etme...

 • Esmâ mertebesinin bilinmesi…

 • İlâhi sıfatlarla, ikramı ilâhi neticesi tahakkuk etme...

 • Kendisinde kuvvede kalan isimlerin mânâlarını bilfiil tatbik edip ortaya koymak suretiyle bu isimleri tanıyıp bulma…

 • “İsimlerin hakkını vermek”…

 • “İsimlerle tahakkuk etmek”…

 • Gerçeğe erme(ölümle de bedensel yaşamın hakikatı olan ruhsal yaşama erme)…

 • Bütün varlıkların özündeki meleki boyutu hissederek farkederek görerek, artık kesin-şaşmaz-değişmez bir gerçeği tesbit etme…

 • Kişide "Allah Bakî"dir hükmünün yaşanması…

 • Gerçekte var olmadığı halde, çeşitli faktörlerin "var" olarak kabul ettirdiği kişilikten kurtulup da, özündeki evrensel kişilikte, yani "Hakikat-ı Muhammediye" mertebesinde kendini tanıyabilme...

 • Hakikatle yüzleşmek

 • “Mübdi mârifet

 •  “Namaz”ın mi’râc oluşu...

 • "Oruç"

 • "Vehim" perdesinin kalkması...

 • “İsimlerin mânâlarına bürünme” ...

 • “Ölmeden önce ölmek” ile(Ölüm değil) hâsıl olan Allah'a kulluk...

 • Kişinin kendini Hak'tan ayrı bir varlık olarak düşünme hâli ortadan kalkması...

 • "Zâtta fenâ" olma hâli diye târif edilen bir hâl ile ikilik kalkması...

 • “Sıdk” üzere “vuslat”...

 • Varlığının Hak'kın varlığı olduğunu kavrayınca; varlığındaki ilâhi vasıflarla tahakkuk etme...

 • TEK'in nazarıyla TEK'ten "çok"a bakışı muhafaza edip, sürekli olarak piramitin tepesinden aşağıya bakarak varlıkları seyretme...

 • "Hakikat"i idrâk ettikten sonra onu kendinde hissetmek ve bu istikamette bir müşahede içinde olarak yaşama...

 • "Ubûdet" denilen yaşam hâli... 

 
 • KARİYB(Yakın)

 

 

NE KADAR YAKIN?

 • "ŞAH DAMARINDAN DAHA YAKIN!"

 • ANLAYIŞI KADAR YAKIN!

Fakat siz görmezsiniz!.

 

 
 • Kullarım sana BEN'den sorarlarsa, şüphesiz ki ben Kariyb'im (anlayış sınırı kadar yakın!) ("Şahdamarından yakınım" âyetini hatırlayalım)... Yönelip isteyene (dua) icabet ederim. O hâlde onlar da bana icabet etsinler ve bana iman etsinler ki olgunluklarını yaşasınlar.(Bakara/186)

 • Andolsun ki insanı biz yarattık... Ona (bilincinin oluşturduğu) nefsinin vesvese verdiği şeyi (kendini beden kabullenme fikrini) biliriz... Biz ona, şah damarından daha yakınız!(Kâf/16)

 • İşte (can) boğaza geldiğinde! O zaman siz (çaresiz) bakakalırsınız! Biz ona sizden daha yakınızdır, fakat görmezsiniz.(Vâkıa/83-85)

 

 

ALLAH’A YAKÎN MERTEBELERİ->KURBİYET

 • Velâyet Mertebesi

 • Ayn’el ve Hakk’el Yakîn

 • “Fenâ Fillah”

 • “İlim ile Allah’a yakîn elde etme

 • Yakınlık

 • “İman”ın “Îkan”a dönüşmesi

 • “Mubdî Mârifet”

 • Allah’a Kurbet hâli

 • Mâiyet sırrının yaşandığı Tecelli-i Sıfat mertebesi

 • Hakikatinin seslenişini duyacağı makam

 • Allâh Esmâ'sı özellikleriyle şuurlu tahakkuk mertebesi

 • “Ubûdet” hâli

 
 • İLM'EL YAKÎN" ("Fenâfillah"-"Velâyet-i suğra"-Hakikatı bilgi yolu ile algılamak, idrak etmek-“Kelime-i şehâdet”in sırrının kavranması…-İlmî idrâk ile "Allah"ın tekliğini, Hz Rasûlullah`ın elçiliğini ve kulluğunu idrâk ederek şehâdet etme…-Allah ahlâkıyla ahlâklanmaya başlama)

 • "İlm'el yakîn" ehli(Mutmaine düzeyindeki bilinç-Keşif ehli)

 • "AYN'EL YAKÎN"("Fenâfillah"-"Velâyet-i suğra"-“Mübdi mârifet“-"Allah`a kurbet" hâli-Kurbiyet mertebesi-Esmâ mertebesinin bilinmesi)

 • Ayn'el yakîn ehli(Muhsin-Kurb ehli-Kurbet Velisi-Müşahade ehli-Keşif ehli)

 • Ayn'el yakîn ehlinin hissedişleri

 • Cehennemi aynel yakîn görmek...

 • İbrahim aleyhisselâmın ayn'el yakîn hissedişlerinin hakkel yakîn olarak vukuf ettirme talebi...

 • "HAKK'EL YAKÎN"("Bekâ Billah"-"Zât'ta fenâ hâli-"İkilik"ten(Gizli şirkten) arınma...-Vehmin oluşturduğu birimsellik şuurunun(Vehmi benliğin) ortadan kalktığı zamanki  hâl-Velâyet-i Kübrâ"-“B”ilfiil yaşanacak bir gerçek-Daimi namaz-"Secde"-İlâhi sıfatlarla, ikramı ilâhi neticesi tahakkuk etmek-“İsimlerle tahakkuk etmek”-“İsimlerin hakkını vermek”-“İsimlerin mânâlarına bürünme”-Zekât”)

 • Hakk'el yakîn ehli(Ölmeden evvel ölümü tadarak şuur boyutunda kıyameti yaşayan-İlâhi vasıflarla tahakkuk eden-Fetih ehli-"Mi'râc"ını yapan bilinç-"Samediyyet" tecellisi mazharı olan kul-Mardiye nefs-Gizli şirkin kalktığı bilinç-"Oruçlu"-"İlm-i Ledün"nü yaşayan bilinç-Vâhidiyyet mertebesinde kendini tanıyan Nefs-Enbiyâ velâyetinin kemâlâtından hisse alan Veli-Varlığın bir takım sırlarına vâkıf olan, "Kalp gözü" açık olan-Vehim perdesi kalkmış, Allah nuruyla anlayış ikram edilmiş kul-Allah'a rücû eden kul-Allah'a eren, "Hakikat"i yaşayan-İhsan sahibi -Allah'a görüyormuşçasına yönelen-Mukarreb-Daimi namaz ehli-Kurbet Velisi-Ricâl-i Gayb ehli-Mânevi görevli-Tasarruf sahibi Veli-Verâseti Muhammediyi devam ettiren Ehlullah-Vâris-i Muhammedî-"Sistemi okuyarak" müşahede yolundan yürüyen vârisleri-Hazreti Muhammedi tasdik edip gereğince yaşayanlar-"Îkan" yollu Hazreti Muhammed takipçileri)

 • "Hakk-el yakîn"de "ikilik" kalkar!("Zât"ta fenâ hâli)

 • Kurban, kurb içindir...

 • İlm'el ve ayn'el yakîn ile hakk'el yakîn arasındaki kemâlât farkı...

 • "YAKÎN"E GÖTÜREN DOSDOĞRU YOL ("Hazreti Muhammed Aleyhisselâm’ın bildirdiği gerçeklere uygun bir yaşamın kolaylaştırılması...-"İhda"-“En'âm” yolundan ebedi huzur ve saadete ermeyi sağlayacak bir “sırat”...-Allah'ın özel “İn'âm”ı....-“Sâlihler, şehidler, veliler ve nebiler"in yolu...-"Sırat'el mustakıym")

 • Allah'a yakînin ilk basamağı->Tefekkür!

 • Akıl ile Allah'a yakîn elde etme...

 • "YAKÎN"E ERME(Bir hâlin hakikatını, gerçeğini algılama ve gereğini yaşama…-Bütün varlıkların özündeki melekî boyutu fark ederek – hissederek , görerek, artık “kesin – şaşmaz – değişmez” bir gerçeği tesbit etmek…Allah ehlinin Allah'ı bulması -Varlığındaki, benliğindeki, Nefs'indeki Allah'a ait güç ile tahakkuk -Kişide “Allah Bakî”dir hükmünün yaşanması…)

 • "YAKÎN"İN BAŞLANGICI

 • "Yakîn", "Ahadiyet" sıfatının idrâkından sonra gerçek anlamda "Allah'a iman"ın meydana gelişiyle hâsıl olur.

 • Yakîn gelene kadar...

 • Yakîn gelene kadar, Rabbine ibadet et... (Yakîn sonrasında ise bunun doğal sonucu Rabbinin kulluğu devam eder zaten)!

 • "YAKÎN EHLİ"NİN YAŞAMI ("Marifet-i billah")...

 • "İkân" ("Yakîn" ehlinin HÂLİ)->[Gördüğünün gereğini yaşama-"Gözündeki perde kalksa da artmayacak olan yakîn"... -Basiretinin görüşü ve tasdiki... -İman ettiğin şeyi görür hâle gelmek... -"İman"dan sonra gelen, *"İhlâs"ı "Oku"makla başlayan, gördüğünün gereğini yaşamakla devam eden yakîn hâli... -Kesin olarak bilme hâli... -Başka türlüsü mümkün olmayan kesin gerçeği tesbit etme... -Olay hakkında hiç kuşku olmayan ve gelecekte de olmayacak idrâk hâli... -Kesin idrakten kaynaklanan kabul... -Dünya hayatından sonraki yaşam boyutunu görmek ve gereğini yaşamak... -"Ölüm ötesi yaşam" gerçeğini tartışma götürmeyen bir kesinlikle kavrama... -"Göremediğine-aklının ermediğine iman ve kabullenme"-den sonraki aşama... Gördüğünün gereğini yaşama... -Ölüm ötesi yaşamın tüm aşamalarına karşı kesin bilinç sahibi olmak(tüm Allah Rasûlu’ne imanı olanlarca kabul edildiği gibi tasdiki)...]

 • "YAKÎN"İN SONUÇLARI

 • Yakîn, "tasarruf"u getirir.

 • Aklın eremediğine-tesbit edilemeyene-görülmeyene inanma(iman) hedefe varıldığında terk edilir... Artık gördüğünün gereği olan yaşam başlar!

 • İmanda yakîn yoktur. İman, kemâle ulaştığı zaman, "ikan"a döner.

 • “Yakîn ehli", Hz.Muhammed (a.s)i tasdik edip "Sistem"i "Oku"muş; O'nu takip ederek, O'nun yolundan yürüyerek kendilerine tebliğ edilen gerçekler doğrultusunda kurtuluşa ermişlerdir.

 • Yakîn ehli(Îkan sahipleri), “Âhiret"e(Ölümötesi yaşamın tüm aşamalarına) îkan sahibidirler.

 • KURBİYET AÇILIMI(Feth-i Karib)

 • Yakîne erenin ibadeti biter... Ubûdet yaşamı başlar!

 • "Sıdk" üzere "Vuslat"...

 • Yakîn ehlinde vehim-vesvese kuvvesi oldukça düşüktür.

 • Yakîne ermek istiyorsanız, bu duaya devam ediniz...

 • "YAKÎN"-"ÖLÜM"İLİŞKİSİ

 • "Yakîn", ölüm değildir.(Ölüm anlamıyla kayıtlanmaz!)

  Word olarak yükle

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg