KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

“ZÂT”

 • MUTLAK KARANLIK

 • YÖNELEMEDİĞİNİZ...Yöneldiğinizde “Sıfat Mertebesi”ne düştüğünüz… Sadece “Hiç” ile tarif edebileceğiniz…"Bilinmezliğiyle" bilebileceğiniz..."Esmâ"nın ulaşamadığı...

 • “ALLAH” İSMİ AYNASINDA KENDİSİNİ SEYREDEN

 • “ALLAH” İSMİ AYNASINDA “İNSAN”LA KENDİNİ SEYREDEN

 • Her nokta`da ve zerre`de mevcut olan...

 • Her an dilediğini tüm varlıklar adı altında ortaya koymakta olan...

 • Bilinen, düşünülen, hayâl edilen, tasavvur edilen, vehmedilen tüm mânâların düştüğü Mutlak karanlık...

 • "Esmâ"nın ulaşamadığı; tefekkürün durduğu, fikrin cereyan etmediği, yaşamın, hissiyatın, sözün edilemediği "HİÇ"lik...

 • Üzerine tefekkür edilemeyen, anlaşılması muhal olan...

 •  Zâtını, idrâk edebilmene karşın asla idrâk edemeyeceğin...

 • "Vücûd"dan münezzeh ve müberrâ olmak durumunda olan...

 • Vücûd, “Tek” olmasına rağmen, bu görünen-bilinen vücud kendine nisbetle bir “gölge” veya “hayâl” olan…

 • Hiçbir şekilde açığa çıkmayan... Açığa çıkmadığı için de konuşulup tartışılamayan ve hakkında hüküm verilemeyen...

 •  İfadeye, kelâma, düşünceye, tefekküre gelmeyen...

 • "Allah", İsmi olan...“Uluhiyet”i dolayısıyla “Allah” adıyla işaret edilen ve her mertebede Kendisinin gayrı olmayan... Bize bildirildiği kadarıyla vasıflarını ve özelliklerini bilebildiğimiz...

 • Sonsuzluğundan ve sınırsızlığından söz edilemeyen...

 • "Yerleri ve gökleri yaratmadan evvel ve el'ân "A'mâ"da olan...

 • Ancak "Ahadiyyet" sırrına vukufla, "bilinmezliğiyle" bilebileceğiniz... Ve tüm bu bilişlerin dahi, çeşitli perdeler olan esmâ tecellîleri olduğu...

 • Mutlakiyet sözü dahi edilemeyen…. Aşağı mertebelere göre işaret sadedinde “Mutlakiyet”ten söz edilebilen…

 • Mânâlarını seyir için meydana getirdiği tecellîlerle kayıtlı olarak seyre başladığın zaman, sürekli çeşitli isimlerin mânâlarını müşâhedeye başlayacağın için, görmekten perdeli kalacağın...

 • "Esmâ", bir zuhûru olan... Gayrı olmamasına rağmen bu zuhurla da kayıtlanmayan...

 • “Esm┠ile (Tüm “isimler”le) târif edilen-tüm kompozisyonlarla anlatılan aynı Tek …

 • Ef’al mertebesinde müşahede edilen gerçekte aynen O olan... (Ancak herhangi bir kayıt veya sınırlama sözkonusu olmaksızın, kendi boyutunda! ...)

 • Baş-son gibi kavramlardan beri; sınırsız-sonsuz; bölünmesi, cüzlerinin var olması muhal; sayısız mânâlara sahip; sonsuz - sınırsız, cüzleri olmayan irade; sonsuz-sınırsız cüzü olmayan kudret…

 • Varlığının dışında ikinci bir varlık düşünülemeyen…

 • İçi ve dışı olmayan…

 • Merkezi özü olmaktan münezzeh olan…

 • Ceberût mertebesinin hâli dahi kendine perde olan...

 • Ahadiyyet sırrı ile işaret edilen...

 • Ancak sıfatlarından sözedilebilecek olan...

 • Sıfatları bilinen, eserleri de müşahede edilen; "Ahadiyet " dahi vasfı olan...

 • Kesret kavramı düşünülemediği gibi, kesret kavramına dönük bir şeyin de konuşulamadığı...

 • Sıfatlara dayanan herhangi bir anlamla kavranılmaktan öte olan...

 • "Esmâ"sı, perdesi olan...

 • Âlemlerinin, kelimelerinin sonu olmamasına karşın; Âlemlerin sonu kabulü, kendine nisbetle olan...

 • Her zerrede sıfatıyla, esmâsıyla ve âşikâre çıkış şekli olan fiilleriyle gayrı olmayan varlık...

 • "İnsan"ın varlığının O'nunla kaim olduğu... 

 

 • ZÂT’IN HÜVİYETİ->“H۔(“O”)

 • HAKİKATİ->AHADİYET!

 • “ESM”SI->PERDELERİ!

 • VÜCUD->GÖLGE-HAYAL!

 • KENDİSİNİ SEYRETTİĞİ AYNA->“ALLAH” İSMİ AYNASI

ALLAH’IN ZÂTI HİÇBİR ŞEKİLDE AÇIĞA ÇIKMAZ;

ONUN İÇİN DE KONUŞULUP TARTIŞILAMAZ VE

“ZÂT” HAKKINDA HÜKÜM VERİLEMEZ!

 

 

 

 • ZÂT ÂLEMİ (Lâhut Âlemi)

 • ALLAH’IN ZÂTI

 • ZÂT’IN HAKİKATİ(Ahadiyet Mertebesi)

 • Zâtı itibariyle şirk ve Tevhid kavramlarından münezzehtir.

 • Zâtı itibariyle şirk ve Tevhid kavramlarından münezzeh olanın bildirdiği “Şirk”!

 • ZÂT’IN ZÂTINA OLAN İLMİ

 • Zâtın Zâtına olan ilminin sonucu

 • "Zât"ı itibariyle sonsuzluğundan ve sınırsızlığından söz edilemez!

 • Zâtî İlmin Kendine nazarı {Fiil sözkonusu olmadığı “DEHR” (“AN”- Allah katındaki zaman birimi) boyutu}

 • ZÂT-I BAHT(Zât`ın mutlakiyet sıfatı-“Âlemlerden Ganî”lik vasfı)

 • ZATIYLA KAİM VARLIĞIN BENLİĞİNİ BÜRÜNDÜĞÜ MÂNÂLAR(Esmâ’ül Hüsnâ)

 • “GÖLGE”-HAYÂL-“VÜCUD”

 • Zât’a nisbetle “Gölge”-“Hayâl” olan “Vücud”

 • ZÂT’IYLA ZÂTINI  SEYRETMESİ

 • “ZÂT”IN KENDİSİNİ SEYRETTİĞİ AYNA->“ALLAH” İSMİ AYNASI

 • Yüce Zât, "ALLAH" ismi aynasında kendini seyreder!

 • ZÂTİ RAHMET

 • ZÂT’IN TÜM VASIFLARIYLA KENDİNİ BİLMESİ(“Rahmaniyet” mertebesi)

 • HER VARLIĞIN ZÂTI->ALLAH!

 • Varlıkta Zâtıyla kâim olan varlığın büründüğü çeşitli mânâlar

 • Yarattığı âlemlerde Zâtı ile mevcuttur!

 • “ŞEY”İN ZÂTI->O “Şey”in Nefsi!

 • ZÂT’IN İLMİ VE İRADESİ İSTİKAMETİNDE OLUŞAN VARLIK ÂLEMİ

 • Her şey, "şey"in varlığı–isteği-iradesi dışında; evreni meydana getiren Zât`ın, ilmi ve iradesi istikametinde oluşuyor.

 • “İNSAN”IN ZÂTI{“BEN” Noktası-“Ben Bilinci-"Ben varım bilinci”}

 • “BEN” kelimesi, Zâtıma işaret eder.

 • İnsanın mustakil bir Zâtı yoktur…İnsanın Zâtı, Mutlak Varlığın Zâtıdır!( O Zât`ın varlığı ile kâimdir)

 • "İNSAN”DAKİ ZÂTÎ TECELLİ{"Tecellî Zâti"-“Berkî” Tecelli-“Muhammedî Meşreb”e has tecelli-zamanın İnsân-ı Kâmil'ine ve Gavs'ına has olan "Tecellî Zâti"}

 • "Allah Adem'i Rahman sûretinde halk etti"

 • YÜCE ZÂT’IN, “ALLAH İSMİ AYNASI”NDA “İNSAN”LA KENDİNİ SEYRİ

 • Dilenmiştir ki, "ALLAH" ismi aynasında, insanla kendini seyretsin!

 • "ZÂTİYYUN"

 • “ZÂT”I TANIMA MERTEBESİ{Zâtıyla zâtını bilişin, âlemde zuhur yollu izhârı için meydana gelen bir şan "NEFS'i hür olanlara mahal kılınan Mutlak mânâda "NEFS"="BEN"-Velâyetteki "Ulül Azîm" mertebesi-"Aktabiyet" veya "Müferridun"luk durumunun hâsıl olduğu Muhammedî meşreb-"Tenzih" ile "Teşbih" görüşünün eşit ağırlıkta sentezi olan "Tevhid" müşahedesinin oluştuğu mertebe-Kalbleri(bilinçleri) Allah'ın ilmiyle dolu bir halde hadsiz hesapsız sırlarla dolu "HÜR" zevâtın mahalli}

 • ZÂTÎ SIR

 • ZÂTÎ İSTİDAD{Hz.Rasûlullah'a has Zâti istidad-Zât'a yönelik Mi'râc}

 • ”ABDULLAH”{Hakikati olan Esmâ-Sıfat boyutlarının kapsaması ve gerekleriyle yaşayan Zât!}->(Allah kulu” yani “Abd-ı Allah”)

 •  ZÂT’I TALEP

 • "Rızasından" kurtulup "Zâtı" talep edebilmek

 • ZÂT’A YÖNELMEK

 • Zât’a yönelmek istediğinizde, o hâli anlatacak kelime->”Hİǔ!

 • “ZÂT”A YAKLAŞMAK

 • “İsimler”i bırakıp Zâtı tanımaya çalışmalıyız.

 • Esmâların oluşturduğu, esmâlardan teşekkül etmiş bir Zât değil! Zat`ın ilim sıfatının oluşturduğu mânâlar söz konusudur.

 • İLÂHİ ZÂTI ZÂTINDA MÜŞAHEDE

 • İlâhi Zâtı Zâtında müşahede eden ilk beşer(Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâm)

 • ZÂTİ SIFATLAR{“Nokta”-“Esmâ mertebesi”nin ana vasıfları-“Heyula”}

 • Ef’al mertebesinde müşahede edilen, gerçekte aynen Zâttır; ancak, herhangi bir kayıt veya sınırlama sözkonusu olmaksızın, kendi boyutunda!

 • ZÂTÎ İLİM

 • Zâtî İlimden söz edilmesi, muhaldir!

 • “ZÂT”I TEFEKKÜR

 • Akıl-şuur dediğin şey, “İlâhi İsimlerin mânâları”nın dayandığı Zât’a gider!

 • “ALLAH’ın ZÂTI üzerine tefekkür etmek muhaldir!”

 • ZÂT’TA FEN OLMA(Teklik müşâhedesinin oluşması- İkiliğin kalkması-Hakkel yakîn’in oluşması -Kişinin kendini Hak'tan ayrı bir varlık olarak düşünme hâli ortadan kalkması-Vehimdeki "benlik" kavramı kesin olarak kaybolması)

 • “ZÂT”IN TANINMASI

 • Zât, “Esmâ”sıyla tanınır!

 • Zâtını idrâk edebilirsin; ama, “Zât”ı asla!

 • ZÂT’IN HİÇLİK NOKTASI

 • Ef’âl mertebesinden çıkan düşünce, Esmâ ve Sıfat mertebesinden geçer; “Zât’ın “Hiçlik Noktası”na çarpar; tekrar Sıfat mertebesine döner ve Esmâ mertebesinde tefekküre başlar!

 • “ZÂT” HAKKINDA HÜKÜM  VERMEK

 • Allah’ın Zâtı hiçbir şekilde açığa çıkmaz; onun için de konuşulup tartışılmaz ve Zât hakkında hüküm verilemez!

 • “ZÂT”I BİLMEK

 • “Ben” kelimesiyle işaret ettiğiniz Zâtınızı anlatamazsınız!

 • Kişinin Zâtı olan Allah’ı bilebilmesi için, mutlaka terkibiyet oluşumundan çıkması şarttır!

 • “ZÂT”I BİLİNMEZLİĞİYLE BİLMEK

 • Zâtı bilinmezliğiyle bilmek, “Ahadiyet Sırrı”na vâkıf olmakla mümkündür!

 • ZÂT’A NİSBETLE ÂLEMLERİN SONU KABULÜ{“ALLAH”'ın kelimelerinin sonu yoktur!.. Âlemlerin sonu kabulü, “hükmî”dir ve ZÂT'a nispetledir!}

 • ZÂTI TENZİH VE TAKDİS ETMEK

 • ZÂTİYYUNUN İBADETİ (Zâtiyyûnun unutmuşluğu)

 • ZÂTÎ İLETİŞİM{Birim, "Öz"üne, "Zât"ına doğru bir yolculuğa çıkabilirse; veya bir diğer ifadeyle, "Zât"ına doğru bir sıçrama yapabilirse, o Nokta`da, kendisinden sayısız defa mikro veya sayısız defa makro plandaki birimlerle iletişim kurabilir!.}

 • Râbıtan, "Zât-ı Hak" olsun!

 • ZÂT’IN PERDELERİ{Esmâ Perdesi)

 • Ceberut mertebesinin hâli dahi Zât’a perdedir! 

 • Vâkıfîyn, Zâtı ancak esmâ perdesi arkasından seyir hâlindedir!.

 • “Esmâ mertebesinin” “Allah’ın Zâtı” sanılması, “tanrı” varsayımlarının ürünüdür.

 • "ZÂTÎ HAKİKAT"İNİ “OKU”YAMAYAN

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg