KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

“ZEBUR”

 • Hikmetler ihtiva eden BİLGİ

 • Hikmetler bilgisi

 • Hikmet dolu bilgi metinleri

 • Davud Aleyhisselâma inzal olan Kitap

 
     
 • DAVUD’A ZEBUR’U(Hikmetler Bilgisini) VERDİK

 • Nuh'a ve ondan sonraki Nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik... İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a, Esbat'a (torunlara), İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik... Davud'a Zebur'u (hikmetler bilgisini) verdik.(Nisâ/163)

 

 

ALLAH, HZ.RASÛLULLAH İLE PUTLARA KULLUK YAPANLARI SİLDİ

 
 • HZ.RASÛLULLAH'IN ZEBUR'DAKİ İSMİ->"MAHİY"

 • "MAHİY"->SİLEN(Uzaklaştıran–silen- Zât'ın tecellisi olarak Hamd etmekte olan-kesintisiz çok Hamd edilen -değerlendirilen)

 • Hani Musa kavmine dedi ki: "Ey kavmim... Size (irsâl olmuş) Rasûlullah olduğumu bildiğiniz hâlde niçin bana eziyet ediyorsunuz?"... Onlar (Hak'tan) saptıklarında, Allah onların kalplerini (Hak'tan) döndürdü (gerçeği algılayamazlar artık)! Allah, inancı bozulmuş toplumu hakikate erdirmez!

  Hani Meryemoğlu İsa dedi ki: "Ey İsrailoğulları... Muhakkak ki ben size Rasûlullah'ım! Tevrat'tan önümde olan için bir tasdik eden ve benden sonra Rasûl olarak gelecek ismi AHMED olanı müjdeleyenim!" Onlara mucizeler olarak geldiğinde: "Bu apaçık bir sihirdir" dediler.(Saff/5-6)

 • "Tevrat'taki ismim 'Ahyed'dir (uzaklaştıran); çünkü ben ümmetimi ateşten alıp uzaklaştırırım... Zebur'daki ismim 'el Mahiy'dir (silen); çünkü Allah benimle putlara kulluk yapanları sildi... İncil'deki ismim 'Ahmed' dir (Zât'ın tecellisi olarak Hamd etmekte olan)... Kurân'daki ismim 'Muhammed'dir (kesintisiz çok Hamd edilen); çünkü ben Semâ ve Arz ehli arasında 'MAHMUD'um (değerlendirilenim)." (Hz.Rasûlullah'ın açıklaması)

   

Word olarak yükle

 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org