KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

“ZİKİR”

 
 • Zâti Hakikat

 • Zâti zuhur

 • Rahmaniyyet

 • "Hakikat'inizi hatırlatan Bilgi"...

 • Hazine

 • Allah’ın sende Kendine bakışı...

 • Rabbinin bağışı, vergisi...

 • Rabbinden inzal olunan rızık(Rahmet hazineleri)...

 • İnsanın “Öz”ündeki, ismi “Allah” olana yönlendirmek...

 • “Allah”ın belirli isimlerini ya da belirli duaları tekrar etme...

 • Ötendeki bir tanrıyı hoşnud etmek değil; beyin kapasiteni ve buna bağlı olarak anlayış ve idrak kapasiteni arttırarak, özündeki Allah`ı tanımak; o güzel isimlerin anlamlarının sende kuvvetli olarak açığa çıkmasını sağlayarak “hilâfet sırrını” yaşamak...

 • İnsanın aslına yöneliş ve tekâmül çalışması

 • Tefekkürü(derin ve kapsamlı düşünceyi) doğuracak bir biçimde konunun üzerine eğilme...

 • “Öz”ündeki gizli Evrensel kuvvelerin açığa çıkarılması çalışması

 • Mânâları(Evrensel anlamları-Allah İsimlerinin mânâlarını) ruha yükleme yöntemi...(Âyetler, dualar ve tesbihlerle “Allah isimleri”nin mânâları”nı “Ruh” yükleme yöntemi)

 • Varoluş gayesine hizmet varoluşunu sağlayan Esmânın açığa çıkmasına vesile olan çalışma...

 • İnsan beynindeki farkında olmadığımız özelliklerin ortaya çıkması için yapılan çalışma...

 • Görüşü(Basireti) keskinleştirme çalışmaları...

 • Kişinin kendi ”Hakikat”ına ermesi(“Göklerin Krallığı”na ulaşması) çalışmaları...

 • Belirli kelimelerin veya kelime gruplarının beyinde tekrarı...

 • İnsan beynindeki farkında olmadığımız özelliklerin ortaya çıkması çalışması

 • Beyinde yeni hücre gruplarını “Allah isimleri”nin dalga boyları istikametinde programlama...

 • Rabbini (“Allah”ı) hatırlama çalışması...

 • Bilinç eseri açığa çıkan hâl…

 • “Sistem”de oluşlar arasındaki bağlantıları kurup sentezleri oluşturma çalışması...

 • Beyindeki kavram(Kelime) tekrarı...

 • Beyinde yeni hücre bloklarını devreye sokma çalışmaları...

 • “Yaşam Sistemi”ni(“Sünnetullah”ı)algılayıp kavrayarak gereği olan düşünce ve davranışı ortaya koymak...

 • “Oku”nan bütün âyetler, duâlar ve tesbihler ...

 • Beyinde tekrar edilen kelimenin mânâsı istikâmetinde, beyin kapasitesini arttıran çalışma...

 • Beyinden üretilen dalga enerjinin RUH’a( halogramik dalga bedene) yüklenmesini ve böylece ölümötesi yaşamda güçlü bir RUH’a sahip olunmasını sağlayan çalışma...

 • Beyinde anlayış, idrak ve o mânâların hazmedilmesi gibi özellikleri geliştirenbelli mânâların tekrarı...

 • İlâhî mânâlar ile tahakkuku, Allah’a yakîni temini sağlayan çalışma

 • “İnsan”ı genel mahlûkattan ayıran özellik...

 • Âyetler, dualar ve tesbihlerle “Allah isimlerinin mânâları”nı ruha yükleme yöntemi

 • “Allah” kelimesinin beyinde hatırlanması

 • Zaman ve mekânla, inançla kayıtlı olmayan, beyinde farkında olmadığımız özelliklerin ortaya çıkması için yapılan “kelime tekrarları”...

 • En büyük ibadet...

 • Hatırlama, anma, üzerinde durma...

 • Hatırlayıp değerlendirme...Hatırladığın hakikatini yaşama...

 • Öğüt

 • İdrâk etme

 • Derin düşünme(Tefekkür etme)

 • Hesapsız Rızık

 • Arınma

 

 

 • “ALLAH”IN("Allah" ismiyle işaret edilenin) YARATIŞ ÖZELLİKLERİ(Allah'ı tanımanın anahtarları-"Allah İsimleri-"El Esmâ'ül Hüsnâ")

 • Varlıkların(“Çok”un) Allah’ı zikri

 • Her “Şey”, “hâliyle zikirde”dir… Varoluşunu sağlayan esmânın açığa çıkmasına vesile olarak!

 • “Çok”un Allah’ı zikri duyulabilir mi?

 • TEFEKKÜRÎ ZİKİR(“İnsan”ı genel mahlûkattan ayıran özellik-Hakiki zikrin ilk basamağı-“İnsan”a ait olan zikir-Kalbî zikir)

 • Allah’ı çok zikredenler(Rabbin indinden ilim verdiği kişiler-Müferridun)

 • ÂLEMLER İÇİN  ZİKİR (En büyük zikir-Kur’ân-ı Kerim”)

 • İnzâl olunan(“B” SIRRINCA VERİLEN) ZİKİR

 • Kendilerine (B sırrınca) verilen “Zikir”den yüz çevirenler

 • RABLERİNDEN KENDİLERİNE GELEN ZİKİR

 • Her “Şey”, “O”nu zikreder

 • “BOYUTSAL DERİNLİKTEKİ BİRİMLERİN (kullukları dolayısıyla yerine getirdikleri) ZİKRİ

 • Siz “Onların zikri”ni(Boyutsal derinlikteki birimlerin zikrini) anlayamazsınız!

 • Her bir “şey”, varoluş gayesine hizmet vererek “Hâli” ile Allah’ı zikreder

 • Rabbinizi içten çağırarak, gizli (Nefsten olmaksızın) sabah-akşam zikredin…

 • “Rabbinin zikri”ni unutmak

 • Vehim ona “Rabbinin zikri”ni unutturdu da nice yıllar zindanda kaldı(Bkz. V / Vehim)

 • “Rabbinin zikri”nden yüz çevirmek(Nefsine zulmetmek)

 • Kim “Rabbinin Zikri”nden yüz çevirirse, Rabbi onu gittikçe yükselen-onu alt eden bir azâba sokar...

 • İnsanı “Zikir”den(Zâti Hakikatinden) saptıran, vehmî kişiliğidir(Egosudur-Varsayım, izâfi kişiliğidir)

 • FITRÎ ZİKİR

 • Önemli olan, senin doğuştan gelen özelliklerini aynen koruman değil; doğuştan gelen özelliklerini Allah’a erecek bir biçimde değiştirmen!

 • “ALLAH”IN("Allah" ismiyle işaret edilenin) YARATIŞ ÖZELLİKLERİ(Allah'ı tanımanın anahtarları-"Allah İsimleri-"El Esmâ'ül Hüsnâ")

 • RASÛLLER TARAFINDAN AÇIKLANAN FREKANSLAR{"Kelime"nin frekansı vardır ama kelimeler, frekanslar esas alarak düzenlenmiştir RASÛLULLAHLAR tarafından!.}

 • İSLÂM'DAKİ ZİKİR KELİME VE KAVRAMLARI->"Allah İsimleri"("EL Esmâ'ül Hüsnâ"-Varlıkta yürürlükte olan "Evrensel Mânâlar"-Rasûller tarafından açıklanan "Kelime"ler(frekanslar)-Belli anlam taşıyan frekansların, ses dalgalarına dönüşmüş hâli}

 • TETİKLEME SİSTEMİ{"Sünnetullah" diye tanımlanan, evrensel Allah kanunlarının -ya da basîreti kısıtlı olanların deyişiyle doğa kanunlarının- işleyiş mekanizması}

 • "EVRENSEL MÂNÂLAR", İNSAN BEYNİNDE ZATEN KOZMİK PLANDAN DÜZENLENMİŞTİR

 • {Siz bu kelimeleri tekrarlayarak, beyninizin kozmik plana göre bir tür frekans ayarlarını yaparsınız ve evrensel mânâlar ile iletişim içine girersiniz! Meleklerle görüşmeye başlarsınız!(Oysa bu anlama gelmeyen “mantra”larla sadece beyinde rasgele bir hassasiyet, alıcılık oluşturursunuz ki, bu da sizin “CİN” denilen ateşin-manyetik bedenli varlıklarla iletişim kurmanıza yol açar!)}

 • “KURÂN-I KERİM”İ(Arapça orijinal kelimeleriyle) BEYİNDE TEKRAR ETMEK VE BUNU  RUHA(dalga bedene) YÜKLEME ZORUNLULUĞU

 • Belli isimlerin("EL Esmâ'ül Hüsnâ"nın) işaret ettiği belli özellikler, doğal olarak, otomatik olarak ilgili diğer isimlerin oluşumlarını tetikleyerek, akışı-oluşumu, "yeni şe'n"i meydana getirmektedirler.

 • Beyin, belirli “zikir” türleri ile yeni açılımlara kavuşur(Allah’a ait olarak bilinen bir mânâyı tekrar etmek, beyinde yeni kapasiteyi devreye sokar)

 • Beyindeki tüm algılamalar, tamamıyla bir elektromanyetik dalga çözümüdür

 • Yıldızlar kaybolurken de (Rabbinin Hamdi olarak) “O”nu tespih et!

 • Kim varlığını oluşturan Allah Esmâ'sına (gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, işte o Hak yola hidâyet olunmuştur.

 • KELİME-İ TEVHİD("Lâ İlâhe illallah"-Tanrı ve Tanrılık kavramı yoktur; sadece Allah vardır... )

 • “ALLAH İSMİ” ZİKRİ->"Bİ-ZİKRİLLAH"{Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah’ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet}

 • Kalpler(Bilinçler) “Allah Zikri”(“Bi-zikrillah”) ile tatmin olur

 • “Ötedeki”ni zikretmeyi terk…

 • “ALLAH İSİMLERİ” (Esmâ’ül Hüsnâ) ZİKRİ (“Öz”ündeki gizli Evrensel kuvvelerin açığa çıkarılması-Beyinde yeni hücre gruplarını “Allah isimleri”nin dalga boyları istikametinde programlama)

 • “Allah İsimleri zikri” , “yapınızı meydana getiren İsimler terkibi” içinde belirli İsimlerin mânâlarını güçlendirmeye yöneliktir

 • İnsanın gelişmesi, tekâmülü, “Esmâ Zikri”ndedir

 • “Allah İsimleri” varlıkta yürürlükte olan mânâlardır. Bu kelimeleri tekrarlayarak beyninizin kozmik plana göre bir tür frekans ayarlarını yaparsınız

 • “Allah” zikrinden vazgeçenden yüz çevir!

 • “Eşya’nın Hakikati”ni kavramak için(Beynin kozmik plana göre bir tür frekans ayarlarını yapmak-Evrensel mânâlar ile ilertişime girmek-Meleklerle görüşmek için) yapılması gereken çalışma “Esmâ Zikri”dir

 • “Esmâ zikri”nin hâsılası

 • “Allah isimleri zikri”, yapınızı meydana getiren “İsimler Terkibi” içinde belirli isimlerin mânâlarını güçlendirmeye yöneliktir

 • Tavsiye ettiğimiz İsimler, “komplike bir Sistem-bağlantılı bir Sistem” sonucudur. Herbirinin diğeriyle sebep-sonuç ilişkisi vardır.

 • “İsimler Zikri”nde kesinlikle belli sayıların üstüne çıkılmamalıdır

 • “Allah İsimleri”ni zikrederken “Ya” veya “El” gibi takılara gerek yoktur

 • “RAHMAN’IN ZİKRİ” (Hakiki benliğinden*Sıfat mertebesindeki benliğinin* idrakı, yaşamı, ilmi)

 • Rahman’ın zikrinden yüz çevirme( “Zikir”i terk etme-Şeytana tâbi olma)

 • Kim “Rahman’ın Zikri”nden yüz çevirirse(Kendi hakiki benliğinden**sıfat mertebesindeki benliğinin idrakından, yaşamından, ilminden** yüz çevirirse…Vehminden doğan bir şekilde; kendini bir kişi olarak kabûlü yaşantısı içinde olursa…)ona vehim-hayâl hazırlarız.

 • “Rahman’ın Zikri”nden yüz çevirenler, şeytanın(“Cin”lerin) idaresine girmiş ve “Allah” İsmiyle anılanı zikretmeyi unutmuşlardır

 • Zikir bırakıldığında beyin eski hâline döner ve kişi “Hakikat”inden perdelenip cinlerin tasarrufu altına girer

 • “RAHİM’İN ZİKRİ” {Nimetlere kavuşmak için yapılan davranışlar-Benlik hâli-Zilleti (küçülmeyi, aşağılanmayı) kabullenme}

 • “Hakim” İsmi zikri

 • “Sistem”deki oluşlar arasındaki bağlantıların kurulup sentezlerin yapılabilmesi için “Hakim” ismi zikri…

 • “Mürid” İsmi zikri

 • Esmâları yazıp üzerimizde taşımanın yararı olur mu?

 • Esmâ zikri, Allah’ı tanımaya yöneliktir

 • Zikirle olan değişiklikler, zikrettiğiniz “Allah isimlerinin mânâsı” yönünde olur

 • Kelime zikri ile Sûre okumak arasındaki fark

 • "Allah Zikri"nden (hakikatindekini anmaktan-yaşamaktan) yüz çevirene çok sınırlı bir yaşam alanı vardır.

 • ZİKRİN ÖNEMİ

 • Zikir, görüşünü keskinleştirmek içindir

 • Zikir, Dünya da, ahiret de Allah’a ait özelliğin açığa çıkması içindir

 • Dünyada zikir ile açılmayan beyinlerin meydana getirdiği ruhların ölümötesi yaşamda asla açılma şansı yoktur

 • Zikir çekmek ile “Oku”mak arasındaki fark(Âdet-şartlanma-ezber ve taklit yüzünden ötede birine yönelmek ile geçerli sistemi /“Sünnetullah”ı/ algılayıp kavrayarak

 • gereği olan düşünce ve davranışı ortaya koymak)

 • “Zikir”den amaç

 • Mescidlerde  Allah’tan gayrını zikretmeyin

 • Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde “Zikir”in insana yararları konusunda âyet ve hadisler

 • ZİKİR  VE KİŞİLİK

 • Zikir, kişiliğin gelişmesiyle birlikte “Ruh”un daha yüksek kapasitede özelliklerle üretilmesini sağlayan bir çalışmadır

 • Özel ve genel zikirler

 • 1-Genel zikir(Ruhaniyet zikri- Özel gayeye yönelik zikir)

 • 2-Özel zikir(Özel gayeye yönelik zikirler-Kişiye özel zikirler)

 • Zikir kelime ve kavramları nasıl oluşur?

 • Zikirden öte şifreler(“Lâ ilâhe illallah” ve “Allah”…)

 • “Eşya’nın Hakikati”ni kavramak için yapılması gereken çalışma, “Esmâ Zikri”dir

 • Kişi Allah’ı zikrettikçe cinler ondan uzak dururlar

 • Akıl sahipleri Allah’ı ayaktayken, otururken, yatmışken zikrederler...

 • Zikir tenhada mı yapılmalı?

 • Zikirde niçin Arapça kelimeler?

 • “Om” kelimesi hakkında…

 • Dünyada açılmayan beyinlerin meydana getirdiği ruhlar için ölümötesi yaşamda asla açılma imkânı yoktur

 • ZİKİR GÜCÜ

 • Ricalullah(Gizli Allah velileri-Evliyaullah) beyninde âlemlerle bağlantı kurmayı başarabilmiş… Onları örnek alanlar “Zikir”e ağırlık vermeli

 • Zikirle açılan ek kapasitenin “İlim”le doldurulması şarttır

 • Zikir yanı sıra ilim ve idrakın arttırılması önemlidir

 • Zikir gücünden mahrum beyinler

 • Zikrin yetersizse…

 • Satürn’ün sert etkisini hafif almanın yolu

 • SALÂVAT{İlâhi özellikler-Özel rahmet-Zât’ın Şefaati-Mânevi yardım-Doğru Bilgi-“Kesinlikledir ki Allah ve melekî kuvveleri Nebî’sine yönlenmektedir. Ey iman edenler siz de Ona yönlenin ve teslim olun, selâmet bulun” uyarısı}

 • SALAVAT VE ”AYNA NÖRONLAR”

 • Kişinin “Hakikat”ini oluşturan “Allah İsimleri”nin işaret ettiği özellikler, kişinin “Öz”ünden-içinden-derûnundan irsal olup, beyinde açığa çıkar.

 • RASÛLULLAH'A SALÂVAT “OKU”MAK->O’na yönelerek O’ndan yayılan frekansı alıp, “Ayna nöronlar”ızla bu gelen yayını(“dalga”ları-“Öz”ünüzden gelen “Bilgi”yi) değerlendirmek

 • ZİKRİ BIRAKMAK

 • Zikri bırakmanın tehlikeleri

 • Kişi Allah’ı zikrettikçe cinler ondan uzak durur; vesvese vererek düşüncelerini bulandırmazlar

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 
 

SALÂT(Namaz)

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 

www.allahvesistemi.org