KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

   

 

CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM

 • “RUH”

 • “RUH’ÜL KUDS”

 • “SİSTEM”E  DÖNÜK AKIL

 • Tamamiyle "nur"dan oluşmuş "kudret + bilinç" varlıklar boyut varlığı

 • Kuvveleri şiddetli olan

 • "Nur" yapılı bilinç birim

 • “Aklı Evvel”in, bizim âlemimizde  ”Akl-ı Kül” şeklinde zahir olduğu sûret

 • “Tek Akıl”ın(“Melekût âleminde mevcut olan akıl”ın-“Akl-ı Kül”ün-“Küllî akıl”ın-“O`nun ilim sıfatının tafsîlinin kesret(çokluk) âlemindeki en geniş kapsamlı ilmin) has sûret

 • Rasûl-Nebi ve Velilerin beyinlerinde, gönderdiği  impulslarla yeni açılımlar oluşturan melek

 • Görevli olarak Rasûl ve Nebilere zâhir olan; Vâris-i Rasûlullah olan Evliyaullah da âlemlere dönük ilmi transfer eden Melek

 • Kuvveleri şiddetli olan, yapısını oluşturan "Alim", "Basir", "Fettah", "Hakim" ve "Muhyi" gibi ağırlıklı anlamların sonucu olarak görev îfa eden bir üst boyut bilinci

 • “Mi’râc”ta Rasûllullah’a eşlik eden Melek

 • Allah ilminin inzali işlevi

 

ZÂTI-Hak’kın varlığı;

MÂNÂSI-Esmâ terkibi;

YAPISI-“Nur” yani “enerji”...(ALİM", "BASİR", "FETTAH", "HAKİM" ve "MUHYİ" gibi “Allah İsimleri”nin ağırlıklı anlamları)

GÖRÜNTÜSÜ -"NUR" yapılı "bilinç birim" olması sebebiyle, iletişim kurduğu kişiye, eriştirmek istediği anlamı taşıyan ışınsal impuls göndererek, onda dilediği görüntüyü oluşturur!.

"Biri hariç hemen tüm "görüntü"ler, onun "algılanmasını istediği görüntüler"dir.. Çünkü orijini itibariyle, bize göre, görüntü kavramından soyut-mücerred varlık sınıfındandır.

BEYİNLERDEKİ MÜDAHALESİSıkma”)-Ek kapasiteler oluşturmak

GÖREVİ-Seçilmiş kişileri "SIKARAK" açmak(beyinlerine  bazı “Allah isimleri”nin(“Rabbani isimler”in) frekansından impulslar göndererek, bu yolda açılım oluşturmak); ve daha sonra da "Allah'ın evrensel düzeni ve değerleri hakkında bilgilendirerek" o topluma yol gösterilmesine vesile olmak...

Rasûl-Nebi ve Velilerin beyinlerine "Alim", "Basir", "Hakim", "Fettah", "Muhyi" gibi bir kısım “isimlerin frekansından impulslar” göndererek, bu yolda açılım oluşturmak; âlemlere dönük ilmi transfer etmek...

HZ.RASÛLULLAH’A TEBLİĞ ETTİĞİ-“LEVHİ MAHFUZ”dan bir defada “OKU”duğu “KURÂN-KERİM”…(daha sonra  peyderpey Hazreti Muhammed Aleyhisselâma tebliğ etmiştir)

 

 • CEBRÂİLİYET (İlim)

 • CEBRÂİL ALEYHİSSELÂM

 • Cebrâil aleyhisselam, Allah ile kulu arasında aracıdır…(Boyutlar arası ilişkiler Meleklerle(İlâhi Kuvvelerle) olur.

 • Kendi varlığında Cebrâil’in varlığını hissetmeyen melekler mevcuddur.

 • CEBRÂİL’İN GÖREVİ (Seçilmiş kişileri "SIKARAK" AÇMAK; ve daha sonra da "Allah'ın evrensel düzeni ve değerleri hakkında bilgilendirerek" o topluma yol gösterilmesine vesile olmak)

 • Bir üst boyut bilinci olan Cebrâil aleyhisselâm, ihtiva ettiği ağırlıklı anlamların sonucu olarak görev ifa eder.

 • Cebrâil Aleyhisselâm, görevini "Levhi Mahfuz"u "Oku"yarak yerine getirir.

 • CEBRÂİL’İN “BEYİN”E MÜDAHALESİ

 • Cebrâil'in müdahalesiyle (gönderdiği impulslarla) beyinde meydana gelen yüksek faaliyetle yeni açılımlar(Ek kapasiteler) oluşur(Allah isimlerinin beyindeki oranı yeterli kapasiteye ulaşır)

 • Evliyaullah, “Âlemlere dönük ilmini” Cebrâil’den alır.

 • CEBRÂİL’İN GÖRÜNTÜSÜ

 • İletişim kurduğu kişide dilediği görüntüyü oluşturur

 • Cebrâil aleyhisselâmın HZ.MERYEM’E BİR BEŞER GİBİ  GÖRÜNMESİ

 • Nebiler, Cebrâil aleyhisselâmı(Şekilden berî olan tüm Melekler gibi) niçin sûretli görmüşlerdir?

 • CEBRÂİL ALEYHİSSELÂMIN HZ.RASÛLULLAH’A “Mİ’RÂC”TA EŞLİK ETMESİ

 • "SIKMA”->”BEYİN”E MÜDAHALE->KİŞİNİN “KADİR” HÂLİ->”GECE”NİN KADRİNDE “KUR’ÂN-I KERİM”İN İNZAL OLDUĞU SÜREÇ  (Takdirinde olanlarda Hakikatın ortaya çıkması özelliğini sağlayan tazyik-Seçilmiş kişilerin beyinlerine bazı “Allah isimleri”nin(“Rabbani isimler”in) frekansından impulslar göndererek, bu yolda açılım oluşturması(Beyne yolladığı ışınsal impulslarla büyük bir "SIKIŞMA" duygusu oluşturması, ve bu olay sonunda beyinde açılan ek kapasite ile de görevin gereği kemâlâtın" açığa çıkması- Secde hâli"ne en yakın bir hâl-"1000 ay"dan hayırlı süreç-Rablerinin izni ile "Ruh" ve melekler tenezzül ettiği süreç)

 • CEBRÂİL’İN HZ.MUHAMMED ALEYHİSSELÂMIN BEYNİNE YOLLADIĞI NURLAR

 • Cebrâil, Kur'ân'ı "Levhi Mahfuz"dan bir defada "Oku"muş ve Hz. Muhammed aleyhisselâma tebliğ etmeye başlamıştır

 • “Mİ’RÂC”IN 2.Cİ AŞAMASI OLAN “CENNET VE CEHENNEMİN BOYUTSAL SEYRİ”NDE (Kudüs`den göklere yükselişte-Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezişte -“7 Kat Semâ”yı gezişte) “ÂFÂKÎ SEYR” de HZ.RASÛLULLAH’A EŞLİK ETMEMİŞTİR.

 • "SIKMA”NIN ("Beyin"e müdahalenin) SONUCU

 • Hz.Rasûlullah, Cebrâil'in "Sıkması"sına mâruz kaldığı zaman "ALLAH İSİMLERİNİNİN MÂNÂLARI” YÖNÜNDE FETİHLERE KAVUŞTU

 • Hz.Rasûlullah, Cebrâil'in "Sıkması"sı sonucu Mutlak gerçeği (“Evrensel Sistem”i) "SÜNNETULLAH”I “OKU”MAYA BAŞLADI…

 • "Mİ’RÂC”ın 3.AŞAMASI OLAN BÂTINÎ (Enfüsî) SEYİRDE(Asıl Mi’râc aşamasında) "Sidret-i Münteha"da (bilinç boyutunda-şuurunda kesret kavramı kalkıp, Tekliği müşahede etme noktasında-Ef’al(Çokluk) âleminin son bulduğu noktadan sonraki sıfat mertebesinde) EŞLİK ETMEMİŞTİR.

 • "SIKMA", HERKESE ORTAK SUNULAN BİR ANDIR(Kadir süreci-Rablerinin izni ile "Ruh" ve meleklerin tenezzül ettiği süreç, herkese ortak olarak sunulan bir andır...)

 • CEBRÂİL, “UYANIK” KİMSELERE SELÂM VERİR; SIRTINI SIVAZLAR (Cebrail’in temsil ettiği özellik, o kişide açığa çıkar)

 • Her kimde Akl-ı Kül zâhir olursa, bu, “Cebrâil”dendir.

 • Kim Cebrâil'e("Sistem'e dönük akıl"a) düşman olursa, Allah da o perdelilerin düşmanıdır!

Word olarak yükle

 
 
 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 

 

 
 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org