KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

 

 

RİSÂLET

 • Velâyetin üst mertebesi

 • Bütün Nebilerin ve Rasûllerin görev yapmalarını oluşturan (senin de varlığında katmansal olarak mevcut olan) boyut

 • İsmi “ALLAH” olanı anlayıp hissetmeye dönük-varlığın hakikatinden haber veren; Özünde-kaynağında rahimiyet sırrının var olan kemâlât

 • Sonsuza dek devam edecek olan bir yaşantının elde edilmesiyle alâkalı bir işlev

 

 

 

 “RASÛL”

 • "Hakikat"ini OKUyan

 • İnsanlara “Hakikat”i bildiren esmânın açığa çıkmış sûreti

 • "Hakikat"i dillendirmesi için irsal edilen...

 • "Hakikat”a tercüman olan ve o evrensel hakikati dillendiren…

 • "Hakikat"i dillendirmek üzere olan...

 • Rabbinizden Hak olarak gelen...

 • Rabbinizden size bir burhan (hakikatin dillenmişi)...

 • Elçi

 • Kuvveler

 • İşlevlendirilenler

 • “Allah İlmi”nin açığa çıkış sûreti…

 • "Açığa çıkarılmış yakînî bilgi kaynağı”

 • Velayetin zirvesindeki Zât…

 • Doğuştan Risalet istidadına sahip olan(O isimlerin mânâsının kuvveden fiile çıktığı sûret)...

 • İlâhi nûrun zuhûru yanı ile Beşerî yanı kendisinde birleştirmiş olan kişi..

 • Vahye dayanan bir sistemle görev yapan ...

 • Velâyet hakikatinden gelen, varlığın hakikati ilmine elçilik yapan...

 • Yeni emirler getirmeksizin, daha evvel gelmiş olan emirleri tebliğ eden...

 • Bütün bu varlık âleminin tasarrufunun ötesinde, beşere ilâhi hükümleri tebliğ ederek, ilâhi mânâları açıklayarak, Allah`a vâsıl olmalarını temin yolunda çalışma yapan...

 • Âlemin ve varlığın hakikatına-aslına ermiş olarak insanları Allah`a davet eden...

 • Evrensel gerçeği özünde ve dışında fark edip; özünden gelen hakikat doğrultusunda insanları uyaran...

 • Allah'ın âyetlerini (Âlemlerinde esmânın açığa çıkışını-varlığın hakikati oluşuna dair işaretlerini) insanlığa "oku"yup anlatan(Tilâvet eden)... Arındıran ve "Kitab"ı (hakikat ve Sünnetullah bilgisini) Hikmeti (açığa çıkış sistemini-varlığın oluş sistem ve düzenini, oluş mekanizmasını) ve bilmediklerini öğreten...

 

      

"RASÛLALLAH"

 • Rasul-Allah!... (Peygamber değil!)

 • Allah’ın irsal oluşu...

 • Allah’ın irsal olduğu mahal...

 • “Allah” ismiyle işaret olunan mânânın açığa çıktığı mahal…

 • Allah nimeti

 

      

"RASÛLUHU"

 • "HÛ"nun Rasûlü

 • Sizin Veliyy'niz sadece Allah'tır, "HÛ"nun Rasûlüdür ve (şu) iman edenlerdir ki, onlar salâtı ikame ederler ve rükû hâlinde zekâtı verirler. Kim Allah'ı, "HÛ"nun Rasûlünü ve iman edenleri velî edinir ise, (bilsin ki) muhakkak Allah taraftarları, galip gelecek olanların ta kendileridir!(Mâide/55-56)

 

NÜBÜVVET

 • Mârifet

 • “SÜNNETULLAH” adıyla bildirilen evrensel sistem ve düzeni açıklamak-“SÜNNETULLAH”a dayalı olarak, nelerin yapılmasının veya yapılmamasının insana yararlı olacağını bildirmek

 • “İman” edilen “hakikat”in, neler yapılarak veya yapılmayarak amaca ulaşılabileceğini bildiren işlev

 • “İman” edilen “hakikat”in, neler yapılarak veya yapılmayarak amaca ulaşılabileceğini bildiren işlev

 
      "NEBİ"->Görevli olarak insanları Allah Dinine dâvet eden
 

“Nübüvvet” işlevi, “Risâlet”in açıkladığı “iman” edilenin yaşanabilmesi için uygulanması gereken şeyleri açıklar ve teklif eder.

Mesela…

“Risâlet” işlevinin açığa çıkardığı hakikate “iman” edilmişse, bu “iman” edilen “hakikat”in yaşanması için bir sistem bildirilmiştir “Nübüvvet” işleviyle. Bu, “salât”, yani dilimizdeki söylenişi ile “namaz”dır.

 

"RİSÂLET BİLDİRİSİNE İMAN EDİLİR…

"NÜBÜVVET" BİLDİRİMİNE "TESLİM OLUNUR"!

 

 

PEYGAMBER

Farsçada "Nebi" anlamındadır.

 

Kesinlikle kullanılmaması gereken yanlış bir kelimedir. Bu kelimeyi silin hafızanızdan!
 

 
 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg