KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

TECELLİ

 • Örtü

     
 
     
 
 


BÜTÜN İNSANLARI ÖRTÜP BÜRÜYEN O BÜYÜK TECELLİ

(ZÂTÎ TECELLİ->“KIYAMET”)

 • "Emrullah"

 • "Hû"nun salâtı

 • "Haccı Ekber" Günü

 • Din Günü

 • Uyanış

 KURÂN’IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER->"RUH-U Â'ZAM" MÜŞAHEDESİ

{Zâtî tecelli-Kıyamet süreci-Vaad olunmuş süreç}

 

 

Bakmıyorlar mı el-İbil'e (yağmur yüklü bulutlara) nasıl yaratılmış?

(Bakmıyorlar mı) semâya, nasıl ref'olunmuş (nasıl uzay oluşmuş)!

(Bakmıyorlar mı) dağlara, nasıl yerleştirilmiş!

(Bakmıyorlar mı) arza, nasıl döşenmiş!

HATIRLAT; çünkü sen ancak bir hatırlatıcısın (hakikatlerini hatırlatmak için irsâl oldun)!(Gaşiye/17-21)

 


"RUH-U Â'ZAM"

(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

 • Ana Ruh

 • Kâinatın Ruhu

 • Hayatiyetin menşei ve cevheri olması itibariyle mutlak mânâda “RUH”

 • “Esmâ mertebesi”nin ilk tecellisi olan “RUH” adlı melek

 • “Hû”nun “Bir AN”daki yaratışı

 • Rabbin zuhur hükmü

 • Rasûllüğün Hakikati

 • "Sistem"in  ana ruhu

 • “Sistem”deki "Halifetullah"

 • Tüm varlığın Özü, aslı, hakikatı olan boyut

 • Mevcud olan bütün ruhların kendinden meydana geldiği Ruh

 • “Mânâ”(Esmâ terkibi)

 • Varlığın özündeki kudret-ilim boyutu

 • Galaktik bilinçleri Kendi varlığından meydana getirmekte olan…

 • İnsanların tümünde şuur boyutunda açığa çıkan TEK'il Esmâ hakikati

 • Rasûlullah’ın Hakikati-aslı-orijini

 • Nurların Nuru

 • Cennet ehlinin “Gökte ayın ondördü gibi”(!) göreceği “Rabbi”

 • “İnsan”ın ayna olduğu yapı

 • “İlmî Seyr” neticesinde meydana gelen…

 • “Nokta”

 • “İlâhi isimler” diye kastedilen mânâları hâvi olması itibariyle aldığı isim Hakikat-ı Muhammedi

 • “Akl-ı Evvel”

 • “Nurların Nuru”

 • Allah`ın "Kudret" sıfatının zuhuru

 • "Evrensel şuur"

 • Mutlak enerji ve "Şuur"

 • Hayâtiyetin cevheri

 • Varlığımızı meydana getiren ana cevher

 • Düşündüğünüz düşünemediğiniz her “şey”in orijini

 • “Rabbin Hükmü”

 • “Mümin”

 • “Ferd”

 

 

 

“KÜLL”ÜN AYNASI OLAN “ZERRE”

 •  İNSANLIK TARİHİNDEKİ ZİRVE NOKTA

 • “HAKİKAT-İ MUHAMMEDİYE”NİN HZ.RASÛLULLAH’TA YANSIMASI

 • RASÛLULLAH'IN DÜNYADA AÇIĞA ÇIKIŞI

 
 • RASULULLAH'IN DÜNYADA AÇIĞA ÇIKIŞI İNSANLIK TARİHİNDE ZİRVE NOKTADIR{Her algılayanın algıladığı âlem suretleri melekût aleminin suretlerinden bir suretten başka birşey değildir. Hakikat-i Muhammedi  Rasulullah'ta yansıdığı, yani, kül zerreye yansıdığı içindir ki Rasulullah bunu müşahade etmiş kendi varlığında ve onun içindir ki "zerre küllün aynasıdır" demiş. "Zerre" diyerek beşeriyetini kast ediyor. Yani beşeriyeti olarak algılanan noktayı kast ediyor. "Kül" olarak ta Hakikati Muhammedi'yi kast ediyor. Ve kendisinden söz ediyor "Zerre küllün aynasıdır" diyerekten! Ve kendisindeki bu kemâlât, varislerine aktığı içindir ki, varisleri bütün bu okuduğumuz öğrendiğimiz bilgileri ve açıklamaları yapabiliyor. Onun içindir ki Muhammed a.s dan önce bu bilgilerin hiçbiri konuşulmamış ve açıklanmamıştır. Onun içindir ki Resulullah'ın dünyaya gelişi, dünyada açığa çıkışı insanlık tarihinde zirve noktadır... }

 • HZ.RASÛLULLAH İLE BERABER OLAN KİMSENİN HATIRLADIĞI HAKİKAT->"LÂ İLÂHE İLLALLAH"

 • "LÂ İLÂHE İLLALLAH"->KELİME-İ TAKVA{Allah, Rasûlüne ve iman edenlere sekine inzâl etti ve onları kelime-i takva (lâ ilâhe illâllah) anlayışında sâbitledi.}

 • ALLAH, "TAKVA'NIN EHLİ"DİR!{("HUve ehlütTakva"-Dilediğinde korunmayı izhar eder...Allah dilemedikçe onlar zikredemezler (hatırlayıp değerlendiremezler)...}

 • “Nefs”e(Bilince) takvasını(Korunmasını) ilham eder.

 • "Eğer sizden bir kötülük (açığa çıkarmayı) irade ederse yahut sizden bir rahmet (açığa çıkarmayı) irade ederse, sizi Allah'a (iradesine) karşı kim korur?" Allah dûnunda ne bir Veliyy ne de bir yardımcı bulamazlar.(Ahzâb/17)

 • Ey iman edenler! Allah'tan (yaptıklarınızın sonuçlarını kesinlikle yaşatacağı için) korunun ve sadıklarla (Hakk'ı tasdik edenlerle) beraber olun!(Tevbe/119)

 • Allah, küçük suçlarınızı örter(Kerîm bir mekâna yerleştirir)

 • Dilediğini arındırır!

 

 

 


("Cum'a salâtı"nın yöneticisi-yol göstereni-önderi-imamı)

HZ.RASÛLULLAH'I KÂİM HALDE TERK Mİ EDİYORSUNUZ?

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 
 • SİZİN SIKINTIYA UĞRAMANIZ O’NA AĞIR GELİR{Andolsun ki size Rasûl geldi içinizden, Aziyz'dir; sizin sıkıntıya uğramanız O'na ağır gelir... Size haristir! İmanlılara (hakikatine iman edene) Rauf (şefkatli) ve Rahıym’dir (hakikatlerindeki kemâlâtlarını yaşatıcıdır). Eğer yüz çevirirler ise de ki: "Allah bana yeter! Tanrı yoktur sadece 'HÛ'! O'na tevekkül ettim... Arş-ı Aziym'in Rabbi 'HÛ'dur!"(Tevbe/128-129)}

 • {(Allah'a yönelip hakikatlerini hatırlamak varken) bir ticaret yahut bir eğlence gördüklerinde, dağılıp ona gittiler... Allah indîndeki, eğlenceden de ticaretten de daha hayırlıdır...(Cum’a/11)}

   

   

    “RASÛL”E İTAAT, ALLAH’A İTAATTİR!  

  Rasûl’e yükletilen-> Tebliğ görevi (Apaçık tebliğ)…
  Size düşen ise->İtaat görevi
       
   
 • Allah'a ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.(Âl-û İmran/132)

 • Biz her Rasûlü, kendilerine Allah'ın izniyle itaat edilmeleri için irsâl ettik.(Nisâ/64)

 • Kim Allah'a ve Rasûle itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine in'amda bulunduğu Nebiler, Sıddıklar, Şehiydler ve Sâlihlerle beraber olurlar. Ne güzel arkadaşlardır onlar. Bu fazl Allah'tandır. Yeterlidir onlara Esmâ'sıyla hakikatleri olan Aliym Allah!(Nisâ/69-70)

 • Biz seni insanlara Rasûl olarak irsâl ettik. Şahit olarak Esmâ'sıyla hakikatin olan Allah yeter. Kim Rasûle itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmiş olur! Kim de yüz çevirirse (kendi bilir); (seni) başlarına (bekçi) koruyucu olarak irsâl etmedik. (Nisâ/79-80)

 • Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Rasûle itaat edin ve sizden Ulül Emr'e de (Hakikat ve Sünnetullah bilgisine sahip olarak hüküm verme yetisine sahip olana).(Nisâ/59)

 • Sizin ve babalarınızın taktığı asılsız tanrı isimleri hakkında Rasûllerle tartışmayın!{(Hud) dedi ki: "Gerçek ki Rabbinizden, üzerinize bir azap fırtınası ve gadab (şirk hâli) oluşmuş bile! (Var olduklarına dair) Allah'ın hiçbir delil inzâl etmediği; (sadece) sizin ve babalarınızın taktığı asılsız tanrı isimleri hakkında benimle tartışıyor musunuz? Bekleyin, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."(A’râf/71)

 • Allah’a ve Rasûl’e (Rasûlullah'a) ihanet etmeyin! [(Nübüvvet ve risâlet ile size ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmeyin!]

 • Rasûl, Esmâsıyla sizi yoktan var kılan Rabbinize iman etmeniz için davet ederken(ve üstelik de sizin mîsakınızı almışken) niçin Esmâ'sıyla Hakikatiniz olan Allah'a iman etmiyorsunuz?

 • Sizi dirilten şeye (“Hakikat İlmi”ne) dâvet eden Rasûl’ün çağrısına uymazsanız, Allah, (El-Esmâ mânâlarının açığa çıkışı olan Sünnetullah getirisi) kişinin bilinci ile kalbi (hakikatinden kaynaklanan Akl-ı küll) arasına girip engel olur.

Rabbinin rahmet ettiği kimse, Rasûl’ün getirdiklerine muhalefet etmez!

 
     
 

 

Bu gün sizin için Dininizi ikmal ettim (Din konusundaki bilgilenmenizi),

 üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve

 sizin için Din (anlayışı) olarak İslâm'a (Allah'a tam teslimiyete) razı oldum..(Mâide/3)

 

 

ŞUURLU ÇEKİRDEK->HAKİKAT-İ MUHAMMEDİ

 

BÜTÜN İNSANLARI ÖRTÜP BÜRÜYEN
O BÜYÜK
TECELLİ

 • Zâtî tecelli

 • "Emrullah"

 • "Hû"nun salâtı

 • Kıyamet süreci

 • Vaad olunmuş süreç

 • "Haccı Ekber" Günü

 • Din Günü

 • Uyanış

 KURÂN’IN VERDİĞİ BÜYÜK HABER->"RUH-U Â'ZAM" MÜŞAHEDESİ

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg