KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 


“KIYAMET”

{Zâtî tecelli-"Emrullah"-"Hû"nun salâtı-"Haccı Ekber" Günü-Din Günü-Uyanış}

 

 

 • Zâtî tecelli

 • "Emrullah"

 • "Hû"nun salâtı

 • "Haccı Ekber" Günü{Allah ve Rasûlünden insanlara bir ezan (çağrı)}

 • Kurân’ın verdiği büyük haber

 • Allâh’ın hükmünü açıkladığı süreç

 • Allah hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreç

 • Din hükümlerinin (Sünnetullah) yaşanmakta olduğu süreç..)

 • Bütün insanları örtüp bürüyen o `Büyük tecelli` ("Gâşiye")

 • Ruh’u A’zam müşahadesi

 • Meleklerin(Kuvvelerin) saf saf (Mertebe mertebe) geldiği-insanın hatırladığı(sorguladığı) süreç...

 • "Bilinen o meşhur "An"

 • “Gün”..

 • Din Günü

 • Cem Makamı

 • Herşeyin içyüzünün-gerçeğinin ortaya çıktığı o muhteşem "An"...

 • Şahid olunan-kendisinde hiç bir seyin gizli kalmadığı süreç...

 • Dünya hayatında da şâhitlerin kıyam ettiği gün

 • Ölümle hakikati fark etmek

 • Ölçünün "Hak" olduğu "Gün"...

 • Dönüşüm süreci için ölçüsü "Hak" olan terazilerin konduğu "Gün"...

 • Allah'ın iman edenlerle diğerlerinin arasında hükmedeceği "Gün"...

 • “Emr”in (mutlak hükümran, tüm kuvvelerin sahibi) Allah’a ait olduğuna (beşeri, göresel hiç bir değer ve temenninin geçerliliğin olmadığına şâhid olunan “An”

 • Dağların yürütüldüğü, Arz’ın(bedenin) çırılçıplak görüldüğü, herşeyin haşredildiği/toplandığı-hiçbir şeyin ihmal edilmediği O "Gün"...

 • “Arz”ın ürettiği enerjileri ihraç ettiği-bütün haberlerini söylediği “Gün”...

 • Yeryüzünde yaşamış tüm insanların tek bir platformda biraraya geldiği-toplandığı süreç-cem oldugu "Gün"...

 • Tüm yaratılmışların “İlk defa” yaratıldığı durumdaki gibi beşeri özelliklerden-dünyevi nisbetlerden soyutlanarak “Ferd”ler olarak huzura geldiği “Gün"...

 • Uyarılma Günü...

 • İstisnasız her birimin Rabbi ile arasında hiçbir tercüman olmaksızın-müşahedeye mâni hiçbir engel olmaksızın konuşacağı süreç

 • Dışarıda-ötede bir sığınağın olmadığı, her birimin varacağı tek sığınağın "Rabb"i olduğunun müşahede edildiği "Gün"...

 • Allah'ın vechinden gayrı herşeyin helâk olduğu "An"

 • Başını ne yana döndürürsen Allah'ın Vech'inin görüldüğü "An"

 • Bütün işlerin Allah'a döndürüldüğü "Gün"

 • "O Saat"(Vefat)

 • "Ölüm"(Allah'ın Emri)

 • Ölüm sarsıntısı

 • Ölümün yaşandığı süreç

 • Bilinçlerin ölümü tadışı

 • Fiziki ölümün akabi

 • Âhiretin ikinci devresi

 • "Bâ’s"(“El Bâis” İsminin insanda açığa çıkışı)

 • "Ba'sü ba'delMevt = ölüm akabindeki diriliş"

 • Kıyam edilen Gün

 • Ahiret Günü’nün birimin varlığında açığa çıkış süreci

 • İnsanların "Beden kabirlerinden İlâhi güçlerle kalkarak uyandığı"  O meşhur "Gün"

 • Mânevi Diriliş

 • Ruhani Diriliş

 • Hakiki Diriliş

 • Uyanış

 • Dâim-ebedi gerçek olan Allah'ın kabirlerdeki bilinçleri("Ölü"leri) "Hakikat İlmi" ile dirilttiği süreç

 • Yapılanların sonuçlarının açıkça görüleceği süreç

 • Ardında hiçbir şey yapılamayacak ortam

 • Yeniden yapılanma evresi

 • "Dünya"nın manyetik alanının  ortadan kalktığı süreç

 • Bir yapının diğer bir boyuttaki yaşam biçimine dönüşme süreci

 • "Ruh boyutu yaşamı"nın, "nûrânî yaşam boyutu"na dönüşmesi süreci

 • "İçinde bulunulan "An"dan sonra gelen "diğer anlar"

 • Nesnel âlemin dönüşümler hâlinde devam ettiği süreç

 • Yalnızca Nebi Ekrem aleyhisselâm ile Sâlihlerin kurtuluşa ereceği  "Gün"

 • Yardımın yalnız ve ancak Allah indinden geleceği "Gün"

 • İman sahiplerinin Allah Rasûlünün uyarılarını dikkate alarak yaşamına yön verme süreci

 • Allah’a verilen sözde sebat edenlerin(Ahd-ü vaade sâdık kalanların) “Öz”e dönüşlerinin gerçekleştiği “Gün”...

 • Sahip olduğunuzu sandığınız, gerçekte ise size Dünya yaşamında emanet olarak verilmiş “Herşey”in yegâne sahibinin(üzerlerindeki tek tasarruf sahibinin) “Allah” İsmiyle işaret olunan Mutlak Zât olduğuna şahid olma süreci

 • Dünyada iken  Allah'ın Kurân ile-Rasûlullah uygulamaları ile bildirdiği çalışmaları yapmayanların veya yetersiz yapanların zayıf ve  enerjisiz kalmaları nedeniyle hüsrana uğradığı süreç...

 • Ne alışverişin, ne dostluğun, ne de şefaatin olmadığı gün

 • Gerçeği örtenlerin ne mallarının ne de evlâdlarının Allah'a karşı hiçbir yarar sağlamayacağı "Gün"...

 • Şirk ehlinin(Allah yanısıra bir İlâhın veya ilâhların var olduğunu zanneden-varsayan-vehmeden zihnin) tâbi oldukları ile arasındaki sebeplerin-bağların parçalanış kopuş süreci...(Kendisini Allah'tan gayrı bir varlığın kurtaracağı ümidi-beklentisi içinde yüzünü Allah'tan gayrı çevirdiği herşeyin kendisi gibi âciz bir yaratılmış-kul olduğu ve tüm beklentilerinin hüsranla sonuçlandığı gerçeğini bilfiil yaşadığı -tüm varlık üzerindeki mutlak otorite, Mâlikel mülk olan Allah'tan mahrum kalma süreci)

 • Ayırt etme süreci

 • Hayâle-Fâniye dalanların Dünyada da-Âhirette de fiillerinin boşa gittiği(Hüsrana uğradığı) “Gün"...

 • Boyutsal Dönüşüm

 • Teslim Günü(İslâm)

 

Andolsun sizi ilk defa yarattığımız (durumdaki) gibi (orijininizin farkındalığıyla)

FERD'ler olarak bize geldiniz!(En’âm/94)

 

 
 

 

 • MUTLAK MÂNÂDA KIYÂMET(Allah hükmünün fark edileceği gelecekteki sonsuz süreç-Evrensel boyuttaki yüz milyonlarca milyarlarca yıllık yaşam süreçleri)

 • BİRİMSEL KIYAMET(Ölüm-Ölümle, telâfisi mümkün olmayan bir yaşam sonrası-Bilincin "ölümü" tatması sırasında yaşanılan olaylar)

 

 
 
 

 

"RUH-U Â'ZAM"(ALLAH’IN İLK TECELLİSİ)

HAC SÛRESİ

 
 

 KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org