KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

   Ahmed Hulûsi'de Kavramlar-Av.Asuman Bayrakcı

 

 

ALLAH FITRATI

(Ana Program-Varoluş Programı)

 

·         Allah Yaratışı(İnsanları o program üzere yaratmıştır)

·         Tek "Din"

·         Allah Dini

·         Haniflik

·         Haniflik tabanlı Fıtrat Dini

·         Din-i Kayyım(Hep payidar, daim geçerli Sistem)

·         Allah’ın varettiği “Sistem Düzen”

·         İlk yaratış sistem ve düzeni...

·         İnsanların ekseriyetinin bilmediği “Sistem”

·         Mânevi Sûret

·         Rabbini bilme yetisi...

·         Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu...

 

 

 • "FITRATALLAH"(Allah Fıtratı)-"ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"->{"Rabbimiz, Allah'tır" Ahdi}

 • "FÂTIR"(Fıtratı meydana getiren Allah Esmâsı-İlk “hayâl”i düzenleyip sistematize eden-Dilediğini gerçekleştirmek üzere birimleri o gayeyi oluşturacak biçimde yaratan-Tüm esmâsının işaret ettiği özelliklerle her boyutta mevcut olarak işlevini sürdürmekte olan-Tüm, canlı ve cansız diyerek bize göre ayırım yaptığımız varlıkların, yaratılış programları gereği olarak "kulluk" etmekte oldukları sonucunu ortaya koymakta olan-Gökleri ve yeri hangi gaye uğruna, hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratan-Sizi, hem kendi nefsinizden (hakikatinizden) eşler (şuur+bilinç); hem de en'amdan (hayvansal bedenden) çiftler (biyolojik+ışınsal {ruh} beden) hâlinde oluşturan...(Şûra/11)-"TAKDİR, tasarım, planlama, düzenleme, ölçümleme, zamanlama, sıralama" gibi "yaratma" öncesi kavramlarla birlikte "yaratma" söz konusu olduğunda, hep aynı anlama işaret eden "İsim")

 • SEMÂLARIN VE ARZIN FÂTIRI{İşlevlerine programlayarak yaratan-Her şeyi yaratış amacına göre programlayarak yaratan-Yaratış amacına göre belli bir programla icat eden-(1. Evrensel anlamda: Evrenin hakikati olan ilim boyutu ve yaradılmışlarının algılamalarına göre var olan madde boyutu; 2. Dünyevî mânâda: Gökler (boyutsallığı ile) ve yeryüzü; 3. İnsanî mânâda: İnsandaki bilinç boyutları (yedi nefs mertebesi bilinci) ve beden)}

 • Fıtratı meydana getiren, "Fâtır" İsminin özelliği, kişinin yapısındaki Esmâ mertebesinde yer almaktadır.

 • SEMÂLARIN VE ARZIN ANAHTARLARI (özellikleri açığa çıkaran kuvveler) “O”NUNDUR! O'nundur! Yaşam gıdasını dilediğine göre yayar, genişletir veya daraltır! Muhakkak ki O, Bi-küllî şey'in (Esmâ'sıyla şey'i meydana getirmiş olan olarak) Aliym'dir (bilen).

 • Semâların ve arzın gaybı O'nundur! Görmesi ve işitmesi akılla kavranılamayandır O! Onların, O'nun dûnunda bir Veliyy’i de yoktur! O'nun hükmüne ortak olacak da yoktur!"(Kehf/26)

 • Muhakkak ki O, halkı ibda eder (Esmâ'sından Mubdi' ismi anlamına göre, tüm yaratılmışları, muradı doğrultusunda topluca ve birimselliksiz yaratır)(Yunus/4)

 • "HÛ" ki halkı ibda (izhar) eden, sonra onu iade eden! Ki o(nu yapmak), O'na kolaydır! Semâlarda ve arzda en âlâ misaller O'nundur!(Rûm/27)

 • Hüküm O'nundur... O'na (hakikatiniz olan Esmâ mertebesinin farkındalığına) döndürüleceksiniz!(Kasas/88)

 • "Şefaat tümüyle Allah'ındır! (Çünkü) semâların ve arzın mülkü O'nundur! Sonra O'na rücu ettirileceksiniz."(Zümer/44)

 • "FÂTIR" İSMİNİN MÂNÂSININ ORTAYA ÇIKIŞI

 • O ki, bütün çiftleri (gen çift sarmalını) yarattı ve sizin için gemilerden (bilinçler) ve en'amdan (biyolojik beden) bindiğiniz şeyleri oluşturdu.(Zuhruf/12)

 • "ESMÂ'ÜL HÜSNÂ", "O"NUNDUR!

 • SubhanAllahi amma yesıfun = Onların vasıflamalarından Allah münezzehtir(Mu’minûn/91)- "O'na isimlerin mânâlarıyla yönelin. O'nun Esmâ'sında ilhada sapanları (Esmâ'yı beşerî değer yargılarıyla sınırlayanları; El Esmâ ve El Hüsnâ'nın ne olduğunu fark edemeyenleri ve "Ekberiyet"iyle Allah'ı bilmeyenleri) terk edin!(A’râf/180)

 • O ALLAH, MUTLAK TEK YARATAN-BÜTÜNSELLİKLE İŞLEVLENDİREN VE MÂNÂLAR SÛRETİNDE AÇIĞA ÇIKARANDIR... “EL HÂLIK… EL BÂR΅ EL MUSAVVİR”!

 • FITRAT(İlk yaratış- Yaratılışın ilk tarz ve hey’eti- “İlâhi isimler terkibi-bileşimi”- Zuhûra gelecek tecellîlerin programlanışı ve yaratılışı)

 • Tek bir Fıtrat vardır. "Birimsel fıtrat", bizim anlayışımızdan doğmaktadır.

 • FITRAT DİNİ(Din-Allah Dini-Allah’ın varettiği “Sistem-Düzen”-İlk yaratış sistem ve düzeni-“İslâm Fıtratı”-Ana Program-Rabbini bilme yetisi-Haniflik-Yaratılış programına kayıtsız şartsız uyum zorunluluğu)

 • Din, "Allah Fıtratı"dır.

 • “İSLÂM FITRATI"(Ana Program-Mânevi Sûret-Rabbini bilme yetisi, Birime genetik olarak intikal etmiştir.

 • Her insan, "İslâm Fıtratı" üzere doğar.

 • "Herkes yaratılış programı (fıtratı-şâkılesi) doğrultusunda fiiller ortaya koyar! İşte bu yüzden (Fâtır'ınız olan) Rabbiniz yol itibarıyla kimin hakikat yolunda olduğunu en iyi bilendir!"(İsrâ/84)

 • "BİRİM"İN FITRATI(Birimin mânevi sûreti-Varoluş programı-Esmâ(İsimler) bileşimi-Takdir edicisi-Kolaylaştırıcısı- “Rab”bi-Terkibi-Kaderi)

 • Birimin Fıtratı, asla değişmez! Tüm yaratılmışlar, fıtratlarına göre tekâmüle başlarlar; fıtratlarına göre tekâmül ederler; ve sonunda da asıllarına rucû ederler.

 • Fıtratında olup-bilincinde açığa çıkmamış olanların sayısı bilinemez!

 • Kendi kaderini yaşamak üzere, bu fıtratla yaratılmışsın...

 • Bütün yaratılmışlar doğarlar ve tekâmüle başlarlar, fıtratlarına göre tekâmül ederler ve bu tekâmüllerinin sonunda da asıllarına rücû ederler.

 • "FÂTIR"IN BEYNİ PROGRAMLAMASI

 • Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun "Bi"nasiyesinde (alnında olarak) tutmuş olmasın (Fâtır'ın beyni programlaması) (lafında kalanlara göre: Hükmüne boyun eğdirmek)(Hûd/56)

 • FITRÎ TESBİH{Hakikatini hissederek Allah'a vechini dönmek}

 • FITRÎ KULLUK(Fıtrî İbadet)

 • Yaradanın yaratış amacına uygun yaşayarak yaratış hedefi"ne ulaşmak, birimin "Fıtrî Kulluğu"dur.

 • ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL("SIRAT-I MUSTAKÎM")->{Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Hakikate erdiren yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-Nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}

 • Allah’a giden yol, kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğrudur!

 • DOĞRU YOL(ALLAH YOLU-SIRAT) ÜZERE OLMAK{Kaçış yolu-(Taştan-betondan bir köprü değil, bir tür hava köprüsü...)-Üzerinde ne sağa-sola kıvrılma; ne de iniş-çıkış olan… iki nokta arasında seyreden ışın hattı gibi hava köprüsü-3000 senelik geçiş yolu-Şehvetlerle arzularla sarılmış olan kaçış yolu-Allah'a tapınma amacıyla değil; kişinin ruhsal enerjisinin güçlendirilmesi gayesiyle teklif edilmiş ibadetleri, zikirleri yapmış olanların, elde ettikleri "nur-enerji" nisbetinde Dünya üzerinden ayrılıp, Güneş’in radyasyon alev dilimleri içinden geçerek kaçtıkları yol-En önce Muhammed ümmetinin geçeceği 3000 yıllık süreci kapsayan Cehennemden kaçış yolu-“Cehennem” içine çekilmekte olan Dünya üzerinde bulunan insanların, ”cennetler” ismiyle tanımlanan ortama kaçış olayı-Herkesin nuru miktarınca kaçabildiği yol}

 • Hep birlikte varlığınızdaki Esmâ hakikatinden (uzanan) Allah ipine sarılın ve ayrılığa düşmeyin.(Âl-û İmran/103)

 • ALLAH REHBERLİĞİ->{Yaratış nimeti-Allah Hidâyeti-Gerçeği görme-değerlendirme-Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir "Akıllı Tasarım" olarak "Yaratıcı Zekâ" ile oluştuğunu kavrama}

 • "Muhakkak ki biz, evet biziz o saf saf dizilenler (varlıkta boyutları ve içindekileri meydana getirenler).""Muhakkak ki biz, evet biziz o tespih edenler (işlevlerini yerine getirmek suretiyle kulluğunu ifa edenler {tespihin anlamı})."(Sâffat/165-166)

 • "ALLAH FITRATI"NA SARILMAK->"ESMÂ HAKİKATİNDEN (uzanan) ALLAH İPİ"NE SARILMAK{Fıtrat olan Allah Dini'ne(O yaratışa) sarılmak-"Rabbimiz sensin" ahdine, yani hakikatlerinin Esmâ mertebesinden oluştuğuna}

 • Semâlar ve arzda ne varsa O'nun içindir! Din de daimî-ebedî-yalnız O'nundur! Allah'ın gayrından mı sakınıyorsunuz?Nimetten neyiniz varsa Allah'tandır!(Nahl/52-53)

 • Kim verir ve korunursa, El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) tasdik ederse, Böylece ona en kolayı kolaylaştırırız! Ama kim de cimrilik eder ve müstağni olursa (arınmaya, korunmaya ihtiyaç duymazsa); El Hüsnâ'yı (en güzelini hakikati olarak) yalanlarsa;Ona en zoru (hakikatten ve Sünnetullah'tan perdeli yaşamayı) kolaylaştırırız!(Leyl/5-10)

 • "HAKİKAT BİLGİSİ"NE (Kitap) SIMSIKI SARILANLAR VE SALÂTI İKÂME EDENLER

 • "Bunları sıkıca tut ve kavmine, bunlara en güzel şekilde uyup muhafaza etmelerini emret...("Ey Musa! Muhakkak ki Ben seni, risâletlerim ve kelâmım ile insanlar üzerine seçtim... Al sana verdiğimi ve şükredenlerden (değerlendirenlerden) ol!")(A’râf/144-145)

 • "Ey Yahya!.. Hakikat Bilgisine sımsıkı sarıl!"(Meryem/12)

 • Sana vahyolunana sıkı sarıl! Muhakkak ki sen doğru yol üstündesin!(Zuhruf/43)

 • "BEN, TESLİM OLANLARIN İLKİ OLMAKLA EMROLUNDUM"

 • (Yanlışını idrak ederek) tövbe edenler, tutumlarını doğrultanlar, hakikatleriyle Allah'a sarılanlar, din anlayışlarını Allah için saflaştıranlar  iman ehli ile beraberdirler.

 • "HUZURULLAH"

 • ALLAH YOLUNDAN ENGELLEYENLER(Din anlayışlarını eğlence ve oyuna çevirmiş olanlar-(Sefil)Dünya hayatına aldanmış olanlar-Eğri yollara saptırmak isteyenler--Gelecekteki sonsuz yaşam süreçlerini inkâr edenler-Sonsuzluk yaşamına kavuşacaklarını unutanlar)

 • ARADA BİR YOL EDİNMEK İSTEYENLER{Allah ve Rasûllerini inkâr edenler-Allah ile Rasûllerinin arasını ayırmak isteyenler "Bazısına iman edip bazısını inkâr ederiz" diyenler} (Ayrıca şöyle de değerlendirilebilir: Allah Esmâ'sının açığa çıkması anlamındaki 'İrsâliyet' hakikat ve kavramından uzaklaşıp; gökteki tanrı ile yerden seçtiği peygamber anlayışını yaymak isterler.)

 • FITRAT VE KADER İLİŞKİSİ

 • Fıtrat mı kader icabı, kader mi fıtrat icabı?

 
 

A’YÂN-I SÂBİTE

 • İlmin enerjiye dönüştüğü boyut...

 • Bütün varlıkların aslı-orijini olan ana mânâlar...

 • “Takdir” safhası...

 • Birimin varoluş kademeleri...

 • Birimin tesbit edilmiş geleceği...

 • Beyin cevherinin 120.günde aldığı tesir...

 • Sâbitleşmiş ana program...

 • Birimin Levhi Mahfuzu...

 • Tesbit edilmiş kişilik özellikleri...

 

 

 

AYANI SABİTE ->İLMİN ENERJİYE DÖNÜŞTÜĞÜ BOYUT!

 

Varlıkların aslı-orijini, âyan-ı sâbitedir.

Her şey esmâ boyutundan kaynaklanan esmâ terkibi... Bu esmâların çıkış noktası ayân-ı sâbitedir.

Ayân-ı sâbite bir boyuttur.

Bu boyut, ilmin enerjiye dönüş noktasıdır.

Enerji, başlangıç noktasından doğar. İlim ile enerji, Evren boyutuna dönüşür. İlim boyutu, Evren enerji boyutunda yoğunlaşınca makro kozmosa dönüşür.

Bu olay bizim mikro yapımıza da uygundur.. HİÇLİK noktası, Mutlak Varlıktaki AHADİYETe gelir. Önce HİÇLİK, sonra BEN noktasına gelinir. O nokta yani Vahidiyet noktasında değişik özellikleri hissedersin. Bu nokta, Esma noktasıdır. Sıfatlarında bulduğun kendinde bulduğun özelliklerin kuvveden fiile dönüşmesi, Esma boyutunda olur. Esmalar kuvveden fiile dönüşerek eylemleri meydana getirir.

“Allah, Âdem’i kendi sureti üzere yarattı!”

Bu suret, HİÇLİK noktası Zât, sıfat, esma ve fiillerdir. Zerredeki görüntü, ana yapıdakinin yansımasıdır. Allah’a vuslat, kendi özünde O’nu hissedip yaşamaktır. Bu da Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak denilen olaydır.

 

 

AYANI SÂBİTE->BÜTÜN VAROLAN VARLIKLARIN  ASLI-ORİJİNİ OLAN ANA MÂNÂLAR!

 

İşte biraz evvel söylediğimiz “Kendi yarattıklarından, kendi varettiklerinden hiçbirine benzememe özelliği”, “Allah’ın Ahadiyeti”nin tabii bir sonucudur!

Çünkü O’nun dışında bir varlık asla mevcud olmamıştır!

Hattâ bunu ifade sadedinde şu cümle söylenmiştir;

”Ayan-ı sâbite vücud kokusu almamıştır!”

Ayân-ı sâbite, bütün bu varolan varlıkların aslı-orijini olan ana mânâlar!

İşte, “bütün Kâinat ve içinde varolan herşey, yoktnn varolmuştu denirken, bundan murad; herşeyin Zâti ilâhi’nin ilminde varolması kastedilir.

Ama bu yoktan varolmuş olan herşey, sadece ve sadece Allah’ın ilmiyle vücud bulmuşlardır!.

 

 
“AYÂN-I SÂBİTE”->TAKDİR SAFHASI!
 

İşte "ALLAH"ın "OL" hükmüyle, yani "MÜRÎD" ismi ile işaret edilen bir biçimde ilmindeki mânâları seyretmeyi murad etmesi; “Evren” ismi altında olan tüm isimlerle işaret edilen varlıkların meydana gelmesini oluşturmuştur!. Bunların "yok"tan varolmasını murad etmesi “Hüküm”dür!.

Bütün bunların varolmasını murad etmiş, hüküm vermiştir ki, bu hüküm "ALLAH"ın "Kazası"dır!.

"Kaza", işte bu "hüküm"dür!.

Esasen;

"ALLAH MAHLÛKATIN KADERLERİNİ GÖKLERİ VE YERİ YARATMAZDAN ELLİ BİN SENE EVVEL YAZMIŞTIR, TAKDİR ETMİŞTİR."

Şeklindeki Rasûlullah açıklamasında bahsedilmekte olan gerçek işte bu boyuttur.

Bu boyutta, henüz bildiğimiz anlamda varlık sûretleri olmadığı gibi, bu varlık suretlerini meydana getiren esmâ terkipleri -isimler bileşimleri- de yok daha!. Bunların asli vücudu yok!.

Bu yüzdendir ki, "Ayânı Sâbite vücûd kokusu almamıştır" denerek, bu takdir safhasına işaret edilir.

 

 

A’YÂN-I SÂBİTEN->SENİN TESBİT EDİLMİŞ GELECEĞİN!

 

A’yân-ı Sâbiten, beyninin 120. günde aldığı tesirdir.

120. günde aldığın tesir, senin tesbit edilmiş a’yânındır; Yâni, sabitleşmiş ana programı!

Öyle ki, artık bu ana programda asla bir değişiklik sözkonusu olmaz!

A’yân-ı sâbiten, senin tesbit edilmiş geleceğindir! Sen bu tesbit edilmiş kişiliğe ulaşacaksındır!

‘’Levhi mahfûz’’ denilen hıfzedilmiş, korunmuş, varlığı muhafaza edilerek sürdürülen, yazılmış varlık dedikleri, burçlar ve yıldızlar sistemi etkisiyle senin oluşman kademeleri de a’yân-ı sâbiten ve levhi mahfûzundur.

Beyin, kişinin “Levh-i mahfûzu”dur!

Beyin cevherinin 120. günde almış olduğu tesirler de kişinin, kendindeki “a’yân-ı sâbitesi”!

  

AY’AN-I SÂBİTEDE

ASLA DEĞİŞİKLİK OLMAZ!

Levhi mahfûzun hükümleri değişebilir; A’yân-ı sâbîte değişmez!

Niçin değişmez?

Çünkü, beyinde meydana getirdiği tesirler sâbitleşmiştir! Sabitleşmiş, tesbit olunmuş artık değişmez hâle gelmiştir.

 

120. günde alınan tesirlerle ilgili hususlarda ise, yâni kişideki “A’yân-ı sâbite”de ise asla değişiklik olmamaktadır!

“Said ana karnında saiddir; şakî ana karnında şakîdir”.

Yâni Cennete gitmesine yol açacak ekstra antiçekim dalgalarını üretme ihsanına beyin daha 120. günde nâil olmuştur. Ya da maâlesef hayır!

Muhakkak ki Allah dilediğini yapmadadır! Ve trilyonlarla güneşin içinde yüzdüğü evreni vareden güce sual sorulmaz yaptığından!

 
 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!
   
 
 

 

ALLAH DİNİ
Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 
 
 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg