KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"Yİ "OKU"MAK

 
 

 

KURÂN ÂYETLERİNİN REİSİ-> "Âyet'el Kürsî"

 • "Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Bakara sûresidir. Bakara sûresinin içersinde bir âyet vardır ki, o Kur’ân âyetlerinin reisidir. Âyet-el Kürsî!.."(Hazreti Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem)

"ÂYET'EL KÜRSÎ"Yİ "OKU"MAK

 • AYNEL YAKÎN MÜŞAHEDESİ(Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak-Salâtın edâ edilmesi-"Mi'râc")

 • "HÛ"NUN SALÂTI(Tecelli)

 • "HÛ" ki, sizi (beden, benlik) karanlıklarından Nur'a (ilim-şuur boyutu yaşamı) çıkarmak için size salât(tecelli) eder ve O'nun melekleri (Esmâ kuvveleri) de...

 • ALLAH VE MELEKLERİNİN NEBİ’YE SALÂTI

 • Muhakkak ki Allah ve melekleri, Nebi'ye salât eder... Ey iman edenler, siz de O'na salât (yönelin) edin ve teslimiyet ile selâm verin!

 • SEMÂLARDA VE ARZDA SALÂT

 • Semâlarda ve Arzda ne varsa her biri, kendi salâtını (hakikati olan Esmâ bileşiminin gereğini yaşaması) ve kendi tespihini (salâtının sonucu olan işlevi) gerçekten bilmiştir.

 • Semâların (algılanan boyuttan kuantsal boyuta kadar) ve arzın (algılamaya göre madde kabul edilen her boyutun) yaratılışında, derin düşünen akıl sahipleri (Ulül Elbab) için işaretler vardır.

 • Derinliğine düşünen akıl sahipleri, Allah'ı anıp(düşünüp) semâların ve Arzın yaratılışını(günün getirisi ölçüsünde Evren ve Uzay bilgisini) tefekkür ederler.

 • Ancak algılayanlar (davete) icabet eder! Ölülere (ilimle diri olmayanlara) gelince, Allah onları (ölümü tattıktan sonra) bâ'seder, sonra O'na döndürülürler.

 • RABBİNE SALÂT İLE YÖNELMEK{“Kıyam”-İmanının ayakta kalması ve devam etmesi-Sürekli Rabbine yönelik yaşamak-Varlığında kâim olan Kayyûm'un müşahedesi}

 • HZ.RASÛLULLAH’IN ("Mi'râc"tan önce Kudüs'te) DİĞER NEBİ VE RASÛLLERE  KILDIRDIĞI SALÂT  {Hakikat semâsında "Öz"üne erişe hazırlama-"Urûc"un (Bilinç boyutuna yükselişin) hazırlanışı}

 • AÇILIMI "B"-ismi ALLÂH OLAN "BİSMİLLÂH" "OKU"MAK

 • FÂTİHA "OKU"MAK

 • “Mi'râc"ın kapısı->"Fâtiha"!
  "Mi'râc"ın kapısını açan->"Salât"(Namaz)!
  Namazın mi'râc oluşu-> Kişinin Allah’a vuslatı-Gerçeğe yönelme kapılarının açılması("El Fetih") ile "Mi'râc"ın oluşması
  Her rekâtta "Fâtiha Sûresi" "oku"nur.

 • "KIRAAT"

 • Kıraat, "Kelâm"ın sahibinden gelir.

 • Kurân kıraat edildiğinde Onu dinleyin ve susun ki size rahmet edilsin.

 • RÜKÛ{Ulûhiyet önünde, Rubûbiyet hükümleriyle varolan varlığın sembolizesi-Azamet-i İlâhiyye'yi müşahede edip eğilmek-Varlığında açığa çıkan Rabbinin Esmâ'sını hissederek itiraf etmek}

 • Muhammed ümmetinin namazına ilâve edilmiş bir rahmet{Daha evvelki ümmetlere verilmediği halde Muhammed Ümmetine bahşedilmiş olan "VAHDET" irfanı ve ilmine  rağmen secdeyi gerçekleştirmeyenler için istenilen idrâk-itiraf ve yaşam}

 • Rükû edenlerle birlikte rükû etmek

 • "Rukû"daki idrâk-itiraf ve yaşam{Biliyorum ki ben yokum, sen varsın; ama bu bilgi varlığımı ortadan kaldırmaya yetmiyor; sen bundan dolayı beni bağışla; anlamı taşır!.}

 • "OKU"MANIN SONU-> "ÂLEMLERİN RABBI OLAN ALLAH"A SECDE!

 • "Oku"yabilen , "Tek Kare Resmi" görmeye başlar! Gören, Allah'ın azâmeti karşısında "Hiç"liğini  hisseder ve "Rabbül Âlemin"e(Âlemlerin Rabbı olan Allah'a) "Secde" eder(Secde hâlini yaşar)!

 • SECDE(Fena-"Fenâfillah"-"Yok"luğunun farkındalığı-Kulun Allah'a en yakın olduğu hâl-Allah ile kulu arasında perdenin kalktığı an-Varlığının yokluğunu, yalnızca Allah Esmâ'sının var olduğunu itiraf etmek)

 • Allah'a secde mahalli{Esmâ âlemi indînde kişinin yokluğunu yaşaması olan mahal)

 • BÜYÜK CİHAD->"ALLAH İSMİ" ZİKRİ{Cihad-ı Ekber-"Bi-zikrillah"-Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatindekini anma, yaşama-"Allâh" ismiyle işaret edilen "dûnunda" olan herhangi bir isimle işaret edilene "Allâh" yanı sıra varlık  vermemek-Oluşumdaki "El Esmâ" özellikleriyle yansıttığı anlamlarla, kendisinin, asla ve kesinlikle kayıtlanmaması, sınırlanmaması; açığa çıkardıklarının, hiçbir zaman hiçbir şekilde "ZÂTINI" tanımlayamayacağı gerçeği-Allah'ın "âlemlerden Ganî" ve de "benzeri hiçbir şey olamayacağı" gerçeği-Cum'a salâtının imamı olan Rasûlullah'ın hutbesi-Cuma Salâtı-Yapılmadığında büyük gazaba dûçar olunan zikir-Fenâ-Vahdet}

 • Elbette ki Allah zikri (hatırlanışı) Ekber'dir (Ekberiyeti hissettirir)!

 • "Hamd, çocuk edinmemiş, mülkte ortağı olmayan ve âciz yüzünden velîye de muhtaçlığı söz konusu olmayan Allah'a aittir" de; O'nu (muhteşem azametini) tekbir et (hisset) (Allahu Ekber)!

 • "ALLAHÛ EKBER"! Basiretler "O"na ulaşamaz?Görme-değerlendirme organları(Ebsar) "O"nu idrâk edemez... O, ebsarı idrâk eder (değerlendirir)!

 • "TEKBİR"İN YAŞANMASI {İftitah tekbiri denen "ALLAHÛ EKBER" sözündeki kavramı hissedip yaşamak!.}

 • EKBERİYET SEYRİ{"Kurbiyet" sahipleri, "Ekber"iyet seyri içinde "haşyet" ile "seyri meallah"tadırlar.}

 • "TEKBİR"İN YAŞANMASINDAN SONRA?. "B-ismillah" denir, ki sonucu, diyenin kendisi olmasıdır "oku"yan!.

 • Muhakkak ki Allah'ın takdiri olan bedenli yaşam sürecinin sonu elbette gelir! Kim (bu imanı, hakikati yaşamak için) hırs-azim ile çalışırsa, yalnızca kendi nefsi için bu savaşı vermiş olur (Cihadı Ekber-büyük savaş)!

 • "OKU"DUKLARINI YAŞA!("KUL": DE Kİ!")->Bu gerçekliğin yaşanması, "Salât"tır(Namazdır)

 

 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"NİN GİRDİĞİ EV...

 • RABBİN SENİ TERK ETMEDİ... Elbette sonsuz gelecek yaşam senin için şimdikinden hayırlıdır.

 • (Hakikati açarak) BEŞERİYET YÜKÜNÜ SENDEN ALMADIK MI?... Senin zikrini (hatırladığın hakikatini yaşatarak) yüceltmedik mi?

 • "Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek bizi bundan dolayı cezalandırma. Rabbimiz, bizden öncekilere yüklemiş olduğun ağır vecibeleri bize yükleme..."

 • "Muhakkak ki ben vechimi (bilincimi) hanîf (tanrı objesiz) olarak, semâlar ve arzın Fâtır'ına (her şeyi yaratış amacına göre programlayarak Yaratan'a) yönelttim... Ben müşriklerden değilim!"

 

 

 (Varlığıyla bizâtihi) HER ŞEYİ himaye edip KORUYAN,

FAKAT KENDİSİ KORUNMAYAN KİMDİR?

 {“Allâh içindir”, diyecekler!

De ki: “NASIL OLUYOR DA (DÜNYANIZLA) BÜYÜLENİYORSUNUZ?”(Mu’minun/88*89)}

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 Word olarak yükle

 
 

"ÂYET'EL KÜRSÎ"(“HU” HÜVİYETİ HAKİKATİ)

SALÂT(Namaz)

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

 www.allahvesistemi.org