KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

“Mİ’RAC”

(İNSANIN  DERÛNUNDAKİ  YOLCULUK)

 • İnsanın nefsinden başlayan ve "Nefsinin Hakikati"ne yükselen (“Mi’râc” yollu Allah adıyla işaret edilene uzanan), derûnundaki yolculuk

 • Boyut değiştirme

 • "Şuur sıçraması"

 • Ruh gücü ile yaşanan boyutsal yolculuk

 • Semâ katlarındaki boyutsal gezinti

 • “Tahkik”in tahakkuku

 • Esmâ hakikatine yönelişin getirisini yaşamak

 • Salâtın edâ edilmesi

 • Âfâkî ve bâtınî seyir

 • Aynel Yakîn müşahedesi

 • Rabbinden gayrı herşeyden urûc(Nazarının gayrına kaymaması)...

 • Hakikatinde, özünde Rabbini müşahede etme

 • Kişinin Allah’a vuslatı

 • Kişinin "Kâ’bı kavseyn" veya "ev ednâ" makamında, "Allâh"ı müşahede etmesi

 • Kendi varsayım benliğinin, hiç varsayılmamışçasına ortadan kalkıp, "Bâkî Allah"tır hükmünce bütün Esmâ ve sıfatlarıyla Bâkî olması hâli…

 

 
 

 

 

RASÛLULLAH’IN  “Mİ’RÂC”I

("ZÂT"A YÖNELİK Mİ'RÂC)

 

 
 • Rasûlullah’ın  Mi’râcı, namazdan önce gelir.

 • Hz.Rasûlullah’ın “Isra” öncesi yaşadığı sıkıntılı dönem

 • HZ.RASÛLULLAH'A HAS ZÂTİ İSTİDAD(Hz.Rasûlullah’a has istidad)

 • ZÂT'A YÖNELİK Mİ'RÂC->Sıfat mertebesine urûc{Kudüs'te bütün Rasûllere kıldırdığı Salât(Namaz)-Diğer peygamberlere namazın hakikatini yaşatması, yaşama yolunda orada kendisindeki tecelliyle onlara belli açılımlar getirmesi-Onlara imamlık yapması}

 • ZÂT MERTEBESİNDE URÛC(Zât mertebesinde Rabbiyle mükelleme etmesi)->{Bütün Rasûllerle birlikte sıfat mertebesine urûcu yaşadıktan sonra kendi zâti hakikatinin gereği olan esas mirâca geçmesi ve kendi mirâcını yaparak Zât mertebesinde Rabbiyle mükelleme etmesi}

 • Allah, kulunu, "Zâtî Hakikat"ini bilmez halde bulup, "Hakikat"e erdirendir...(Kuluna "Zâtî Hakikat"ini açar ve  hatırlattığı "Hakikat"ini yaşatır!)

 • ZÂTİ HAKİKAT{İlâhi isimlerin hakikatı}

 • SEN, HAKİKAT VE SÜNNETULLAH BİLGİSİ NEDİR, İMAN NEYEDİR BİLMEZDİN!{Böylece sana hükmümüzden ruh (Esmâ mânâlarını şuurunda hissetmeyi) vahyettik... Sen, Hakikat ve Sünnetullah BİLGİsi nedir, iman neyedir bilmezdin! Ne var ki, biz Onu (ruhu), kendisiyle hakikate erdirdiğimiz nur (ilim) olarak meydana getirdik, kullarımızdan dilediğimize! Muhakkak ki sen de kesinlikle hakikate (sırat-ı müstakime) yönlendirirsin! (O) Allah yoluna ki, semâlarda ve arzda ne varsa (hepsi) kendisi içindir! Dikkat edin, işler Allah'a döner!(Şûrâ/52-53}

 • "NEFS"İN HAKİKATİ, "İlâhi isimlerin işaret ettiği anlamlar ve bu ilâhi isimlerin hakikatı olan "Zâtî" Hakikat"tır!

 • “ZÂTİ HAKİKAT”İNİ “OKU"MAK->HATIRLATMA-(RAHMET)->{Hakikatindeki özellikleri("Evrensel Mânâlar"ı-Esmâ'nın açığa çıkış seyri güzelliklerini) hatırlamak-Deşifre etmek-Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)->{Rahman'ın "İnsan"a "Beyân"ı öğretmesi-Hakikatlerindeki özellikleri hatırlatma-Hakikatinden şuuruna yansıtma-Hakk`ın, kişinin özünden gelen meleki yoldan zuhuru; yani, tenezzülüyle varlıkta tasarrufu-Meleklerin tenezzülü-El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibinin, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkarması}

 • "Sünnetullah"  kelimesinin kapsamı ve işareti ile Zati hakikatini OKUmayı birleştiremeyenler şirkten arınıp tevhide ulaşamazlar!.

 • "HAKİKAT"E ERMEK->ALLAH’I “ÖZ”ÜNDE BULMAK{"Hakikat"i bulmak-Kişinin “Hakikat”ine ermesi-Kendi Özüne, içyüzüne, aslına-orijinine vâkıf olması}

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

“Mİ’RAC”
(İnsanın derûnundaki yolculuk)

 

Word olarak yükle

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

{Rabbine yöneliş-Nübüvvet işleviyle bildirilen "Sistem"(Rahmet)}

 

 

 
 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org