KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

"İHDİNAS SIRATAL'MÜSTAKIYM"

Bizi sırat-ı müstakime (Hakikate erdiren yola) hidâyet et.

 

 

ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL->"ALLAH YOLU"

(Kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğru olan yol)

 • "Sırat-ı Mustakim"

 • Nimetleri hâvi sırat

 • Allah'a götüren yol

 
 • ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL->"ALLAH YOLU"{Allah'ın yürünmesini istediği yol-Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Hakikate erdiren yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-"Yakîne ve kurbete götüren yol"-Nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}

 • Allah’a giden yol, kendi dışına değil; kendi özüne-Hakikatine doğrudur!

 • NİMETLERİ HÂVİ SIRAT("İn'âm")->"Rahman"ın "rahmet"i sonucu oluşan "in'am olan yol"(kişiyi Rabbine kulluğunun bilincine kavuşturacak olan yol)

 • "SIRAT-I MUSTAKİM"E YÖNELMEK{Allah'a kulluk etmekte olduğunu fark etmek-"Allah yolu" üzere olmak-Doğru yaşam yoluna yönelmek-"Hakikat"e erdiren dosdoğru yol üzere dimdik önünü görerek yürümek-Varlığını oluşturan "Allah Esmâsı"na(Gayrından kesilip) sımsıkı bağlanmak}

 • Rabbinin Sırat-ı Mustakiymi

 

ALLAH HİDÂYETİ

 
 • HİDÂYET{Rasûlün yöneldiği “Kıble”ye yönelme-Allah'a ve "Öz"üne(Hedefe giden yola) yönelme-Sünnetullah Bilgisi(İşletim Sistemi)-"Hayır olan gayeyi oluşturacak hedefe, lutfu letâfetle, varlığın yapısından, bünyesinden gelen bir yoldan erdirmek"-Yaratılmış her “şey”i, o şey hakkında “hayr” olan hedefine, "Lâtif" isminin sırrıyla, yönlendirip, o yolda yürümeyi ve hedefine ermeyi kolaylaştırmak-Her bir birimin kendisine  takdir edilen hedefe ulaşmasının kolaylaştırılması-Gerçeği gösterme, değerlendirme-Allah rehberliği-Kemâlâtını izhar için kılavuzlama-Rablerinin salâvatı (hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve rahmeti (Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri)nin birimin üzerine olması}

 • ALLAH HİDÂYETİ->{Yaratış nimeti-Gerçeği görme-değerlendirme-Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir "Akıllı Tasarım" olarak "Yaratıcı Zekâ" ile oluştuğunu kavrama}

 • Allah hidâyeti, Rehberliğin ta kendisidir(Hedefe giden yol Allâh'adır!-İnsanlar hidâyet edemez, Allâh hidâyet etmedikçe)

 • HİDÂYET ETMEK("Hakikat"i bildirmek)

 • Nebi'nin görevi, tebliğ etmektir; hidâyet değil!(Zira Allah'ın hidâyet ettikleri hidâyet bulur, hidâyet etmediklerini ne kadar uyarırsan uyar, hidayet bulacak değildir!)

 • "EL HADİY"->Hakikate erdiren... Hakikatin gereğini yaşatan! Hakk'ı dillendirten! Hakikate yönlendiren!

 • Madde boyutu ve İlim-fikir boyutunun(“Kara”nın ve “Deniz”in) karanlıkları içinde size hidâyet eden, yalnızca Allah'tır!

 • O'ndan gayrı bir hidâyet eden asla mevcud değildir.

 • Allah, dilediğine hidâyet eder(Hedefe giden yola-"Sırat-ı müstakim"e yönelmesi için)

 • Seçtiklerini,(doğru yola hidâyet eder); insanlara(Âlemlere)(Beden yaşamında Hilâfet sırrını yaşatarak) üstün kılar.

 • Allah kime hidâyet ederse, işte o hakikate erdirilmiştir... Kimi de saptırmışsa artık onu aydınlatacak bir velî bulamazsın.(Kehf/17)

 • HİDÂYETİN GEREKÇESİ-> Birimin "Sırat-ı Mustakiym"e yönelmesi

 • HİDÂYET İŞLEMİNİN("Öz"üne yönelme-Kolaylaştırılma) SİSTEMİ

 • 1-En geniş kapsamı itibariyle hidâyet

 • 2-Nebilere-Rasûllere-Velilere yeni yeni açılımlar sağlayan hidâyet.

 • HİDÂYETİN KAYNAĞI KİTAP->{Gerçeği gösterici-"Hakikat"in yolunu gösteren-Rehber-Sünnetullah Bilgisi-Hakkani Vücud-"Kitap"-Kendisinde şüphe-kuşku olmayan(Hakk olduğu şüphe götürmeyen) "Kitap"-Korunmak isteyenlere, korunanlara idrâk etme kaynağı olan Kitap}

 • Evrensel Sistem Kitabı, "korunmak isteyenlere", hidâyet vesilesidir.

 • Allah, misâlî anlatımlarla, imanın gereğini yaşayanları gerçeğe hidâyet eder.

 • Ey kullarım... Hepiniz dalâlettesiniz... Ancak Benim hidâyet ettiklerim müstesna!

 • Hidâyet, yıldız kanalıyla(Burçlardan inen tesirlerle) oluşur...

 • Yıldızlar  (yaydıkları dalgalarla) O'nun hükmünü yansıtarak hizmet verenlerdir.

 • Kişi, yıldızların yaydığı kozmik ışınımın beyin devrelerini açması ve Takdir-i Hûda ile hidâyete ulaşır.

 • Hidâyet, "Lâtif" İsmi yönünden oluşur.

 • "Öz"üne yönelme tesirleri ve Uranüs'ün işlevi...

 • ÂLEMLERE HİDÂYET KAYNAĞI{ İnsanlar için kurulan ilk ev (mabet)}

 • Allah'ın hidâyet ettiklerinin dışındakilere Rasûl'ün yöneldiği "Kıble"ye yönelmek çok ağır gelecektir.

 • Hidâyete erenler, “Hanif” olan “İbrahim Milleti”dir.

 • “İNSAN"IN NEFSİNDEN ZÂTINA GİDEN YOLA HİDÂYET EDİLMESİ

 • Kemâlâtını izhar(“Hidâyet) için kılavuzlama{O ki, takdir etti de kemâlâtını izhar için kılavuzladı(hidâyet etti)…Unutmayacağı biçimde “Oku”tturdu…En kolayı kolaylaştırdı}

 • Kim, varlığını oluşturan “Allah Esmâsı”na(gayrından kesilip) sımsıkı bağlanırsa, işte o Hak yola hidâyet olunmuştur.

 • Hidâyeti bulanların üzerine, “Rablerinin Salâvatı” (Hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve Rahmeti(Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri) vardır

 • Cibrîl(Allâh ilminin inzâli işlevi), iman edenlerin şuuruna, hidâyet olanı  (“Kurân”ı) Biiznillah(varlığını meydana getiren Esmâ bileşiminin elvermesiyle) inzal etmiştir.

 • HİDÂYETİ BULAN->"Rabbinden olan bir hidâyet" üzere olan->{Rasûlün yöneldiği “Kıble”ye yönelen-Üzerine Rabbinin salâvatı (hakikatlerini fark ettirmek üzere tecellisi) ve rahmeti (Esmâ'sının açığa çıkış seyri güzellikleri) olan-Çeşitli olaylarla sınandığında sabreden (tepki koymayıp olayın nasıl sonuçlanacağını bekleyen)-Kendisine hoşlanmadığı bir olay isâbet ettiğinde, "Biz Allâh (Esmâ'sının açığa çıkması) içiniz ve O'na dönücüyüz (sonuçta bu gerçeği yaşayacağız)" diyen-Rabbinin en âlâ ismini tespih eden (Esmâ'sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşayan)-“Zikir”in(Hatırlatmanın) fayda verdiği-Haşyet duyan, hatırlayıp düşünen-Arınıp saflaşan-Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan)-Dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) değil;daha hayırlı ve kalıcı olan Âhireti (kudret-bilinç boyutunu) tercih eden}

 • Herkes, önceden takdir edilmiş işlere hazırlanmıştır!

 • Herkes, kendine takdir olan hedefe, "kendisine gelen Hidâyet" üzere ulaşacaktır...(O hedefe ulaşmak kolaylaştırılmıştır)

 • Eğer Allah ve Rasûlüne itaat ederseniz, hidâyeti bulursunuz!

 • Hidâyet Nurlarının zayıflaması

 • Hidâyet nurları zayıfladığında akla hâkim olan, duygulardır.

 • Kendisine hidâyet verilen, dar düşünü sınırlarını aşıp yeni ufuklara kanat çırpar...

 • İMAN NURU(“Hakikat İlmi”- İmanın açığa çıkması ve "Hakikat"ini müşahedeye yönelme-Algılayamadığını inkâr etmeyip, olabilirliğini düşünme ve inanma hâli)  olmayan kişi, ne kadar akıllı olursa olsun, hidâyete eremez.

 • Allah, zâlimler topluluğuna hidâyet etmez!

 • Hidâyete engel olmak

 • Hidâyete engel olmaları(ve zulümleri) nedeniyle helal olan pek çok temiz nimeti onlara (Yahudilere) haram kıldık!

 • Dalâleti satın almak{BilHÜDA (nefslerinin hakikati olan Allâh Esmâ'sına iman) karşılığında dışa yönelerek tanrı inancına sapmak--Mağfiret (hakikatindeki Esmâ inancı getirisi olan bağışlanma) yerine azabı satın almak-Allâh'ın Kitaptan inzâl ettiğini (varlığın hakikati ve Sünnetullah bilgisi) gizleyip, onu (hakikatlerini) az bir paraya (dünyasal değere) satmak-Bâtınını (içini-bilinç) ateşle (yakıcı) doldurmak}

 • Hidâyet ile şefâat arasındaki fark...

 • Bizde, "Allah'a rağmen!" bir iş yapabilecek potansiyel mevcut mu?

 • İnsanlar, hidâyete sadece vesiledir...

 • İnkârda direnen yakınlarımıza ısrar etmeyip onları zorlamayıp, onlar için dua etmeli ve gerisini Allah'a bırakmalıyız...

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 
 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

   

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

 

 
 
     

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.org