KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

"ER RAHMAN-İR RAHİM"

 

ÂLEMLERİN RABBI OLAN ALLAH, RAHMAN VE RAHİYM'DİR

 • "ER RAHMAN"{Allah, "Er-Rahman" ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı("Rahmet"i) nefsi üzerine yazmıştır!{Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir!-Tüm yaratılmışların kaynağı olan("İnsan"ın da Zâtının meydana geldiği Hakikat)}

 • "ER RAHİYM"{Potansiyeldeki özelliklerin seyrini oluşturma özelliği-Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratan}

 • "ER RAHMAN-İR RAHİM"{Âlemlerin Rabbı olan Allah, Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır)}

 

"ER RAHMAN"

“EL ESM” POTANSİYELİ->KUANTUM POTANSİYEL

(RAHMANİYET VASFI)

 • "Allah" ismiyle işaret edilenin, "zerre"lerin zâtını "Esmâ"sıyla ilminde "var" kılma özelliğine işaret eden isim...

 •   Esmâ("İsimler") mertebesi

 • "El Esmâ" potansiyeli(Tüm yaratılmışların kaynağı olan potansiyel)

 • El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi("Esmâ Mertebesi"nin adı)...

 • "HÛ"nun "El Esmâ ül Hüsnâ" tanımlamasıyla işaret edilen özellikleri(Ayrı ayrı şeyler olmayıp; TEK BİR varlıkta bulunan, değişik işlevlerin açığa çıkmasına kaynak olan özellikler)

 • Sonsuz Esmâ ve Sıfat Sahibi(Tüm El Esmâ özelliklerini mündemiç olan)

 • Sonsuz-sınırsız; ezeli ve ebedi olmayan Esmâ mertebesi özellikleri

 • Her Şey"in varlığını  ("İlim ve irade" mertebesinde) elde ettiği, özellikler

 • Semâlarda ve Arzda kim varsa, hepsini, çok yönlü tüm detayları ile bilen...

 • Tüm boyutsallığı ve içre varlıklarıyla evrenselliğin hakikati olarak, muazzam, muhteşem, mükemmel özellikler…

 • Evrensel boyutların tümünü "yok"tan, "zıll-gölge" vücud olarak (hologramik) "var" kılan özellikler tekilliği….

 • Holografik gerçeklik

 • "Holografik Tekil bilgi"

 • Kabarıp taşan okyanus(ilim-dalga {wave})

 • Enerji okyanusu(Her damlasında tümünün özellikleri mevcut olan bir okyanus)

 • (Bugünkü anlayışa göre)Tüm yaratılmışların kaynağı olan("İnsan"ın da Zâtının meydana geldiği Hakikat)  kuantum potansiyel (İlâhi esmâ’nın hazinesi)

 • Varlığı oluşturan "Mânâ Okyanusu"

 • Zamansızlık-mekansızlık boyutu

 • "Çok boyutlu tek kare resim"

 • "Nokta"

 • “Allah İlmi”nde bir “Nokta” olan “Data”

 • Evren içre evrenler tanımlamasıyla tanımladığımız yapının Hakikati

 • Klasik anlatımdaki gibi esirgeyici, bağışlayıcı gibi beşerî değerlendirme anlamlarının çok ötesinde; evrensel anlamıyla, dilediği şekilde varlığı yokluktan vucuda getiren, var kılan...

 • Kemâlâtlarını izhar için herşeye vücud veren, rahmeti olarak var kılan…

 • Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturan...

 • "Âlemler"i yaratan

 • "İnsan"ın Zâtının meydana geldiği Hakikat

 • "İnsan"ı halk eden...

 • Kurân'ı tâlim eden...

 • "İnsan"a "Beyan"ı öğreten(Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkartan)...

 • “Hakikat İlmi” ile dirilten...

 • "İnsan"ın Zât'ının meydana getirildiği "Esmâ" hakikati("İnsan"daki "Zâtî tecelli")

 • "Şuur"da açığa çıkan "Esmâ"nın hakikati

 •  Sıfat mertebesinin, kişinin kendini hakikatiyle bilişi...

 • “RAHMANİYET BOYUTU”(Rahmaniyet Mertebesi)->{Sıfat Mertebesi(Yüce Zât’ın "Yok"luktan vücuda getiren, izhar eden sıfatları –Çokluğu, kesreti, birimleri meydana getiren isimler ve vasıfların, soyut özelliklerin olduğu Sıfat mertebesi)-Zati sıfatlar-Zâti vasıfları ortaya çıkartan boyutsal kavram-Allah’a ait esmâların üretimi yapıldıktan sonra bu isimlerin topluca bulunduğu ve sâdır olduğu boyut-İlâhi esmâ’nın hazinesi- “İlmi ilâhi’deki ilâhi esmânın toplu halde bulunduğu mertebe-Zât’ın tüm vasıflarıyla kendini bilişi-Vâhid’in, zâtî sıfatları yollu kendini seyri- Vâhidiyetin zâhiri}

 • “Vahidiyet”in Zâhiri

 • İLÂHİ ESMÂNIN HAZİNESİ

 • RAHMÂNİ VASIFLAR(Esmâ'ül Hüsnâ)

 • Rahmaniyet vasıflarının hükmü altında olan esmâ âleminin mazharı->Kâinat(Arş)!

 • İnsanın Zâti sıfatları(Rahmaniyet)

 • "İnsan’ın ilmî sûreti”nin Rahmaniyet özelliği yansıması üzere meydana getirildi.

 • İnsanın Rahmâniyet itibariyle kendini tanıması

 • Bilinç, Mardiye’de  Rahmâniyet yönünden kendini tanır-idrâk eder.

 • Beşerin, Rahmaniyet mertebesi üzerinden "Oku"ması mümkün değildir! ("Beşer"in buna kapasitesi yetmez!.)

 • RAHMÂNİ KUVVELER{Allah nimeti-Allah kudretinin açığa çıktığı mahaller-Semâların ve Arzın orduları-Kâinatta açığa çıkan kuvveler-Nefsinizdeki, Hakikatinizi oluşturan Esmâ kuvveleri-(Benliğinize ait değil!)Varlığınızı oluşturan Allah Esmâsı-"Melâike"-Melek-Allah'ın melâikesi-Melekî kuvveler-Esmâ Hakikati-Esmâ'nın işaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvveleri-Yaratan Rabbinin ismi (ile işaret ettiği hakikatin olan kuvveler)-Cennet yaşamını oluşturan kuvveler}

 • Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşlar, bunu, Rahmanî kuvvelerle  başarıyorlar!

 • “Hakikat”indeki kuvveleri boşa harcayan{Firavun!->Benliğin sembolü}

 • “Nuru Muhammedî”nin asırlar önce yaptığı dâvet{"B" sırrı kapsamında iman-“Hakikat-i Muhammedî” olarak işaret edilen “Esmâ mertebesi”nin(Muhammedi salt şuur”-Allah Esmâ'sından kaynaklanan halife özelliğini yaşamakta olan insan şuurunun), senin hakikatin olduğu gerçeği}

 • RAHMANİ İLİM(Rüzgârlar)

 • Allah’ın rüzgârları yönlendirmesi(Esmâ kuvvelerinin bilinçte fark edilmesi)

 

"ER RAHİYM"

“RAHMAN”DAKİ SAYISIZ ÖZELLİKLERİ YOKTAN VAR KILAN ÖZELLİK

 • Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratan

 • Potansiyeldeki özelliklerin seyrini oluşturma özelliği

 • Âlem sûretleri ile kendini seyir eden

 • Bilinçli varlıkları, hakikatlerine erdirmek suretiyle; seyretmekte ve Esmâ'sı özellikleriyle yaşatmakta olanın, kendisi olduğu farkındalığıyla yaşatan

 • Cennet diye işaret edilen yaşamın kaynağı-Melekî boyutun "var"lığını oluşturan

 

     
 

“RAHMAN”IN YARATIŞI

(RAHMAN’IN RAHMETİ)

 
 • ÂLEMLERİ YARATMASI{Rahmet-i Amme(Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir)-İnsanın, Hakikatindeki Esmâ kuvvelerini keşfedip yaşaması}

 • Allah,” Er Rahman” ismi özelliği sonucu, Âlemleri yaratmayı(“Rahmet”i), Nefsi üzerine yazmıştır.

 • RAHMAN’IN ARŞ ÜZERİNE ISTİVA ETMESİ(El Esmâ'sıyla âlemleri yaratıp, Arş üzerine hükümran olması)

 • RAHMAN’IN İKİ ELİ(Celâl ve Cemâl sıfatları)

 • RAHMAN’IN İKİ PARMAĞI(İlâhi Kudret)

 • “RAHMAN”IN YARATIŞINDA BİR UYUMSUZLUK GÖREMEZSİN!

 • Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk-uyuşmazlık görüyor musun? Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner!(Mülk/3-4)

 • RAHMAN'IN RAHMETİ, ARINDIRICIDIR

 • “Rahman” ismi hem ilâhî rahmete nâil olmamızı sağlar, hem de gazâb anlamı taşıyan fiîllerden korunmamızı temin eder.

 

RAHMANİYET ÖZELLİĞİNİN YANSIMASI

(“NEFES-İ RAHMAN”-RAHMAN SÛRETİ)

 
 • “NEFES-İ RAHMAN” {"Saltanatı Subhan"-Evren içre evrenler(Uzay) suretinde algılanan “Bilgi”}

 • "Nefes-i Rahman", "Evren içre evrenler" şeklinde algılanır.

 • "İLMÎ SÛRETLER"İN "YOK"TAN VAR EDİLİŞİ{"İlmî Sûret"lerin(“Tek kare resmin”) oluşumu(Hayata çıkarılışı)-"Esmâ Mertebesinde" mevcut olan özelliklerin kuvveden fiile çıkışı}

 • (Ulûhiyeti anlatan)"EL ESMÂ ÜL HÜSNÂ"NIN AÇILIMI-> Kur'ân-ı Kerîm

 • "Ulûhiyet"e işaret eden Özel isim->"ALLAH"! {Özellikleriyle hakikatin olan ölümsüz diri-O, hiçbir insan veya yaratılmışın hayal veya tasavvurunun, havsalasının alamayacağı, “ALLAH” ismiyle işaret edilen!..O öyle bir “ALLAH” ismiyle işaret edilen ki, “İLMİ”indeki “DATA”larından bir “DATA”da “esmâ”sıyla, “Hakikat-i Muhammedî”yi irsâl eylemiş, O’nunla “esmâ”sını seyreylemiş!(Allah, “Esmâ Tohumu”ndan, “Varlık Sûretleri”ni yaratandır!)}

 • Allah, “Er-Rahman” ismi özelliği sonucu âlemleri yaratmayı("Rahmet"i) nefsi üzerine yazmıştır!{Rahmeti, o "şey"i ilminde, "var"lığa getirmesidir!}

 • "EL ESMÂ"(Allah İsimleri") İLE İŞARET EDİLEN ÖZELLİKLERDEN(Algılayana göre algılananları) ÂLEMLERİ OLUŞTURMA->“ÂLEMLERİN RABBI”(Allah) tanımlaması{ Algılanan veya algılanmayan her ne varsa, hepsi de "El Esmâ" (Allah isimleri) ile işaret edilen özelliklerden oluşturulmuştur.}

 • B'İSMİ-LLAH-İR RAHMAN-İR RAHİYM{İlk âyet (Sûre)-Her “Kitab”ın anahtarı-> Rahman ve Rahıym'dir. (Rahmaniyetiyle Esmâ âlemini meydana getiren ve Rahıymiyetiyle Esmâ âlemindeki mânâlar ile her an âlemleri yaratandır)}

 • HÛverRahmanurRahiym("HÛ" ve Rahman ur Rahıym’dir. Herşeyi kendi rahmetinden, Esmâ'sından meydana getirmiştir.)

 • "OL" HÜKMÜnü "OLUŞ" takip eder!(Rahman ve Rahim olan) “DATA”, her bir "Âlem sûreti"ne, ilmi ile "Vücûd" verir(“Yok”tan “var” eder!)

 • Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir'dir.Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! (Mülk/1-3)

 

"İNSAN"DAKİ ZÂTÎ TECELLİ

(RAHMÂNÎ TECELLİ)

 • "İnsan"ın "Rahman sûreti"nde halk edilmesi"

 • Rahman'a haşr edilme süreci

 
 • ZÂTÎ İLETİŞİM->"ÖZ"E YOLCULUK{Birim, "Öz"üne, "Zât"ına doğru bir yolculuğa çıkabilirse; veya bir diğer ifadeyle, "Zât"ına doğru bir sıçrama yapabilirse, o Nokta`da, kendisinden sayısız defa mikro veya sayısız defa makro plandaki birimlerle iletişim kurabilir!.}

 
“EL ESM” POTANSİYELİ->KUANTUM POTANSİYEL

"ER RAHMAN"

 • Tüm yaratılmışların kaynağı olan("İnsan"ın da Zâtının meydana geldiği Hakikat)

 
 • TÜM MEVCÛDATIN ÖZÜNDE SAKLI OLAN SIR[Hazreti Rasûlullah'ın açıkladığı "ilim"-“Hakikat İlmi-“Hakikat İlmi”nin bildirdiği sır]

 • “ESMÂ(“İsimler”) MERTEBESİ"{“Allah İsmi”yle işaret edilenin, ilminde seyrini oluşturan muazzam-muhteşem-mükemmel isimleri(özellikleri-kuantum potansiyel-Evren içre evrenlerin bir hayal, bir tasarım alanı olarak mevcut olduğu her türlü şekil, sınır, mekân gibi kavramların söz konusu olmadığı; varlığında sonsuz anlam yaratan mertebe(Tasavvuftaki tanımlamasıyla "Esmâ mertebesi"!)-Bizim boyut ve programımıza göre açıklanan(99 ile sınırlanamayan), “Allah’ı tanımanın anahtarları!}

 • “ESMÂ(“İsimler”) MERTEBESİ"NİN SONSUZ-SÜREKLİ DÖNÜŞÜMÜ{“Küll” denen “Tümel”in, tekil bir varoluş dönüşümü-“Her an yeni bir şan alış”-String boyutunun sonsuz-sürekli dönüşümü-“Kâinatın her an yok olup bir an sonra yeniden var olması-Esmâ mertebesinin "her an yeni bir şe'nde" olması}

 • VARLIĞIN OLUŞTURULMA PROGRAMI{"SÜNNETULLAH"-"DİN"-Allah Fıtratı-Allah yaratışı-Tek bir yaratış sistemi-"İslâm"-"Çok boyutlu Tek Kare Resim Seyri"nin(Esmâ  Tecellîsi"nin) oluşumundaki sistem ve düzen}->Bir “NOKTA”dan var edilen tüm evrenler yaratılış amacına göre “sünnetullah” kanunlarına göre işlevlerini oluşturmaktadır.

 • YARATMA ÖNCESİ TAKDİR-TASARIM-PLANLAMA-DÜZENLEME-ÖLÇÜMLEME-ZAMANLAMA-SIRALAMA

 • Tüm yaratılmışlar,  yaradılışları itibariyle Allah Dini(Allah Fıtratı) üzeredir.

 • Tüm oluşumlarda, "Esmâ'sıyla tedbirâtı" yürür{Tüm âlemlere ait tüm tedbirat ve tasarruf, “Mele-i âl┠(Esmâ Kuvveleri-Her "Şey"in "Tek bir şuur" olduğu orijin kuantsal boyut) hükmü ile çıkar-Âlemlerdeki "tedbirâtı", "El Esmâ"sının açığa çıkış sûretleri olan her isim ardındaki yoluyladır.}

 • Hükmü tedbir edenler (“Mele-i Âlâ-Açığa çıkaran kuvveler)

 • Yazıcı Meleklerin(“Sefere”nin) elleri(Kuvveleri)

 • “Fâtır”, gökleri ve yeri hangi gaye uğruna-hangi işlevi yerine getirmek için programlayarak yaratmış ise, o yaratılmış olanların o gaye dışına çıkan işleri yapması asla mümkün değildir.

 • EVRENSEL BOYUTTA(veya insanın dünyasında, bilincinden açığa çıkan düşünceler dâhil) TÜM FİİLLERİN OLUŞMA SİSTEMİ{"Allah İsimleri”nin(“Esmâ’ül Hüsnâ”nın) özelliklerinin ilgili ismin özelliğini tetiklemesi mekanizması"-"Sünnetullah" diye tanımlanan, evrensel Allah kanunlarının -ya da basîreti kısıtlı olanların deyişiyle doğa kanunlarının- işleyiş mekanizması}

 • KUANTUM POTANSİYEL… KOZMİK ELEKTROMANYETİK AÇILIM…. “BEYİN” ADIYLA BİLİNEN DALGA DÖNÜŞTÜRÜC܅ BEYNİN ÜRETTİĞİ HOLOGRAMİK DÜNYALARIN VARLIĞINI KEŞFETME SÜRECİ

 • KOZMİK ELEKTROMANYETİK AÇILIM BOYUTU->“Ruh-u Âzam”-Aklı Evvel-Hakikati Muhammedî(Unutmayalım ki bu isimler obje değil, bir özelliğe işarettir!)

 

"RAHMANİYET"İN HATIRLATILMASI

 • “İnsan"ın nefsinden zâtına giden yola hidâyet edilmesi

 • "İnsânî Hakikat"in açığa çıkışı

 

 

 

 

İKİ DERYA

 • Melekiyet ve hayvaniyet

 • Şuur ve bilinç-beden

 • Ruh(İnsanî mânâ) ve Beden (kendini hayvani beden kabullenmiş bilinç)

 • Tatlı ve tuzlu su

 İKİ DENİZ ARASINDAKİ BERZAH

 • Şuur ve bilinç-beden arasındaki engel(perde)

    O'nundur, denizde (Hakikat ilminde) inşa olunmuş, dağlar gibi (oluşturulmuş benliklerle yaşamda) akıp giden gemiler (bedenler)!

SALMIŞTIR İKİ DENİZİ; KAVUŞUP KUCAKLAŞIYORLAR

 Salmıştır (melekiyet ve hayvaniyet; şuur ve bilinç) iki denizi; kavuşup kucaklaşıyorlar.Aralarında bir berzah var, birbirinin sınırını aşamıyorlar (ikisi de kendi boyutunda gereğini yaşıyor).Hakikat böyle iken, Rabbinizin (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin-şuur ve bedeninizin) nimetlerinin hangi birini sayarsınız yalan?(Rahman/19-21)

 
 • ZÜL'CELALİ VEL'İKRAM{Celal'iyle açığa çıkardığına "yok"tan var olmuşluğunu kavratarak "yokluğunu" yaşatıp; İkram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.}

 • BÂKÎ OLAN->Zül’Celali Vel’ikram Rabbinin vechi(Zül’Celali Vel’ikram Rabbinin ismi ne mübarek-ne yücedir!)

 • FÂNİ OLANLAR->Arzda (bedensel yaşamda) kim varsa hepsi

 • İKİ DOĞUŞ VE İKİ BATIŞ YERİ{(Dünya ve ölüm ötesi yaşam boyutu) ve (dünya ve kabir âlemi)}

 • "İNSANÎ HAKİKAT"İN AÇIĞA ÇIKMASINA ZEMİN HAZIRLAYACAK ARINMA AŞAMASI

 • Beynin, beşerî ve hayvani değer ve duygulardan arındırılması, "İNSANÎ" hakikatın açığa çıkmasına zemin hazırlamak amaçlıdır.

 

RAHMAN, TÂLİM ETTİ "KUR'ÂN"I…

HALK ETTİ "İNSAN"I…

ÖĞRETTİ ONA "BEYÂN"I...

 
 • RAHMAN SÛRETİ(Rahmaniyet özelliği yansıması-“İnsan”ın ilmî sûreti)

 • RAHMAN, TÂLİM ETTİ "KUR'ÂN"I (Esmâ mertebesindeki özellikleri oluşturdu).

 • UNUTMAYACAĞI BİÇİMDE “OKU”TTURDU{O ki, takdir etti de kemâlâtını izhar için kılavuzladı(hidâyet etti)…En kolayı kolaylaştırdı}

 • HALK ETTİ "İNSAN"I

 • "Allah Adem'i Rahman sûretinde halk etti"("İnsan"daki Zâtî tecelli)->{"İnsan"ın  ilmî sûreti, Rahmaniyet özelliği yansıması üzere(Esmâ mertebesinde bulunan özellikler ile) meydana getirildi-"İnsan"ın Zât'ı "Esmâ" hakikatinden meydana getirildi}

 • Er-Rahman ismi özelliği sonucu

 • Şuurda açığa çıkan “Esmâ”nın Hakikati

 • Arz (Beden) ki, mahlûkatı (mikro evreni) onda oluşturdu! Bir meyve (insan) var onda (arzda); tomurcuklu (açılıma hazır) hurma ağacı (beyin)! Filizlenmiş tohumlar (uç vermiş hakikat fikirleri) ve hoş kokulu bitkiler (insanî hakikatin getirisi davranışlar) var.(Rahman/10-11-12)

 • ÖĞRETTİ ONA "BEYÂN"I (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli'nin deyişiyle "'İnsan', konuşan Kur'ân" oldu.)

 • Rahman, "İnsan"a beyanı öğretti. (El Esmâ ül Hüsnâ ile işaret edilen tüm özelliklerin sahibi, Esmâ özelliklerini("Sistem"e ait gerçekleri) insanda açığa çıkardı-"Hatırlatma")

 • Allah, "Bilmediklerini(Bâtıni-Ledünnî İlimleri) sana kalıcı olarak öğretiyor-aklettiriyor(Tâlim ediyor)... Oysa sen önce "Sistem-"Din"-"İman" nedir bilmezdin!

 • "RUHUMDAN NEFHETTİM!"{Kişinin hakikatini oluşturan "Allah isimleri"nin işaret ettiği özelliklerin, kişinin içinden-özünden-derûnundan “irsâl olup”, gelip(?) beyinde açığa çıkarılışı}

 • “ALLAH İSİMLERİ”NİN TÂLİMİ"{İNSAN"A RUH(Allah Esmâ'sının ihtiva ettiği ruh=mânâlar bütünü) NEFHEDİLMESİ}->{“İlim Sıfatı”ndan programlanma-Ledünni İlimlerin verilmesi-Esma mertebesindeki mânâların açığa çıkma özelliğinin insan beynine  bahşedilmesi-İnsan beyninin, şuur yapısının Allah isimlerinin işaret ettiği mânâları taşıyan dalgaboylarıyla programlanması-İnsana "bilmediklerinin" tâlim edilmesi- Bâtın esmâsına olan ilmin verilmesi-Allah”ın sayısız isimlerinden, “Allah”ın dilediği kadarını ortaya koyabilecek istidat ve kâbiliyetin verilmesi-Bilmesi mümkün olmayan şeylerin kalıcı olarak öğretilmesi, aklettirilmesi-“Kitab” ve “Hikmet” inzali}

 • Sonra onu (beyni, Esmâ mânâlarını açığa çıkaracak şekilde) tesviye etti ve onda kendi ruhundan nefhetti (nefh = üfleme içten dışadır; nefholan yani açığa çıkarılan Esmâ mânâlarının özellikleridir ki, varlık âlemindeki "Allah'ın ruhu" diye işaret edilen de budur Allahu Âlem)... (Secde/9)

 • "Mü’min’in kalbi, Rahmân’ın iki parmağı arasındadır"

 • RAHMAN’DAN TAFSİLE İNDİRME

 • Rahman’ı inkâr edenlere vahyi bildirmek üzere(Allah'ı, Esmâ'sının işaret ettiği anlamlar doğrultusunda hakikatinde hatırlayıp hissetmeleri için) Rasûl’ün açığa çıkarılışı(İrsal edilişi)

 • RAHMÂNÎ AHD

 • RAHMAN'IN İNDİNDE AHD EDİNMİŞ OLANLAR{Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış olanlar)

 • RAHMAN’A KULLUK ETMEK

 • Semâlar ve arzda kim varolan herşey, ortaya koyduğu işleviyle, kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine(Yani Allah'a) kulluk hâlindedir. (Esmâ'sının mânâlarının açığa çıkışıdır)!

 • Rahman'dan gayrı, kulluk yapılası tanrılar mı oluşturmuşuz?{Rasûllerimizden, senden önce irsâl ettiklerimize sor (onlara verilen bilgiyi incele)!}

 • “RAHMAN”IN KULLARI{Allah indinde korunanlar-"Rahman"a secde edenler(Esmâ hakikatlerinin şuurunda olanlar-Esmâ Hakikati indindeki "yok"luğunu hissedenler-Mutlak kulluğunu itiraf edenler)-Allah'ı görürcesine kulluk edenler(Muhsinler-müşahedelerinde Hak'tan gayrı bulunmayanlar)-Kulluğunun idrakıyla boyun eğenler-Kanitler-sabredenler-sadıklar (muhtaçlara) bağışlayanlar-seher vakti (uyanma sürecinde) eksikliklerinden dolayı istiğfar edenler-Şuur olarak Esmâ hakikatine dönmüş olup; seyir ve tasarruf kemâlâtını yaşayan Radiye ve Mardiye bilinç  sahipleri-Arzda (beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşayanlar-Cahiller (hakikatten perdeliler) kendisine sataştığında: "Selâm!" (Esmâ kuvveleri varlığınızda tahakkuk etsin!) diyenler-Mukarrebun-Kurb ehli-Rahmâni tecelli ile yaşayanlar}

 • “Rahman”ın kullarının özellikleri{Esmâ hakikatlerinin şuurundadırlar-Arzda (beden yaşamında) benliksiz ve şuurlu yaşarlar-Cahiller (hakikatten perdeliler) onlara sataştıklarında: "Selâm!" derler-Gecelerini Rablerine secde ederek ("yok"luklarının farkındalığıyla) ve kıyamda (varlıklarında kâim olan Kayyum'un müşahedesinde) geçirirler-İnsanın yakasını bırakmayan, daimi Cehennem azabından rablerine sığınırlar-Karşılıksız bağışta israf etmez, cimrilik de etmezler... İkisi arasında ölçülü ve hakkaniyetlidirler-Allâh yanı sıra tanrıya yönelmezler-Hakkaniyet (kısas) dışında Allâh'ın haram kıldığı canı katletmezler-Zina yapmazlar-Allah onların kötülüklerini iyi niteliklere dönüştürmüştür-Yalana, aslı olmayan şeye şahitlik yapmazlar-Boş sözlere, dedi-koduya rastladıklarında da (onlara katılmayıp) onurlu olarak geçip giderler-Rablerinin, varlıklarındaki işaretleri (hakikatleri) hatırlatıldığında, (o hakikate karşı) sağır ve kör kalmazlar-Eşlerinizden (veya bedenlerinden) ve evlatlarından (bedenî çalışmalarının semeresinden) göz aydınlığı (cennet yaşamını) oluşturacakları ihsan etmesi; korunmak isteyenlere uyulası önder kılması için Rablerine dua ederler-(Dünya-bedensel) yaşam şartlarına sabrederler-}

 •  "Sanı varlığı" "yok"luğa dönüşmüş olarak işlevlerine devam ederler.

 • Rahman'ın kulları olan melekler

 • “RAHMAN”A YÖNELMEK

 • 'Allah' diye yönelin veya 'Rahman' diye yönelin! Hangi anlayış ile yönelseniz, El Esmâ ül Hüsnâ O'na aittir (Esmâ ül Hüsnâ ile işaret olunan hep aynı TEK!, TEK'in değişik özelliklerine işaret eden isimler; illâ "HÛ")!

 • RAHMAN’A SIĞINMAK

 • Hz.Meryem’in Rahman’a sığınması

 • RAHMAN’IN ZİKRİ(Bi zikrirRahman-Birime, Hakikati olan Rahmaniyetin hatırlatılması-Allah Esmâ'sının hakikati olduğunu hatırlayarak bunun gereğini yaşamak)

 • Rahman, müşriklerin asılsız tanımlamalarına  karşı müsteandır!

 • Rahman’ın zikrinden yüz çevirmek

 • Ne zaman Rahman'dan kendilerine bir hatırlatma gelse, yüz çevirenler

 • "RAHMANÎ NİMETLER"E ERİŞMEK

 • Kişi, zâhiri ve bâtınî yönden Rahmaniyet nimetlerine "Öz"ünden gelen yolla erişir.

 • Rahman'ın rahmetine uğramanın yolu, kahrından geçer.

 • "Rahman'ın kulları"nın cezası(Yaptıklarının sonucu)->{Allah, kendilerinden razı olur, yardımıyla destekler; ihlâsa (samimiyete, saflığa) erdirir-Allah indinde korunurlar-Kendilerine yardım edilir de galip gelirler-Kendilerine bilgi verilir-Sırat-ı müstakime yönlendirilirler-Sonrakiler içinde anılması sağlanır-(Dünya-bedensel yaşam şartlarına) sabretmeleri nedeniyle, gurfe (yüksek köşk-üst seviyede yaşam boyutu) ile mükâfatlandırılırlar; Orada tahiyye (hayat) ve selâm (Esmâ kuvvelerinin tahakkuku) ile karşılanırlar ve orada sonsuza dek kalıcılardırlar}

 • "RAHMANİ İLİM" İLE DİRİLMEK(Bilincin kendini Rahmaniyet yollu tanıması)

 • “Rahmanî İlim”(Rüzgârlar), “Ölü” bir beldeyi(Bilinci), “Hakikat İlmi” ile diriltir!{Rüzgârlar, bulutları (beşerî duygu ve kabullerin şuurda oluşturduğu kara bulutları) sürer}

 • “RAHMAN”A SECDE ETMEK("Esmâ Hakikati"nin şuurunda olmak-Esmâ hakikati indîndeki "yok"luğunu hissetmek-Beden yaşamında (“Arz”da) Esmâ hakikatinin şuurunda olarak benliksiz yaşamak)

 • Rahman'ın varlığının delilleri

 • Kendilerine Rahman'ın varlığının delilleri okunduğu zaman (yakînî müşahede ile) secde edenler

 • RAHMAN İÇİN ORUÇ ADAMAK(Susma orucu)

 • "İNSAN"ın ORUCU, muhatabında gayrılık görmemektir!

 • Allah ve Rasûle isyan konusunda fısıldaşanların kendilerinden açığa çıkanları Allah kayda almış; onlar ise unutmuşlardır!( Anlamaz mısın Allâh, semalarda ne var ve arzda ne varsa bilir!)

 • “RAHMAN”IN KULLARINA VAADİ

 • Rahman'ın kullarına gayblarından vaat ettiği cennetler->ADN (tecelli-i sıfat) cennetleri(Geleceğin yurdu-Hakikatlerindeki Esmâ kuvveleriyle bilinçli olarak yaşama mertebesi)

 • Adn Cennetlerindeki yaşam için (O boyutun yaşamı için) gerekli kuvveler her kanaldan kendilerinde açığa çıkar(Melekler, her kapıdan onların üzerine girerler)

 • "MÜLK"ÜN, RAHMAN İÇİN OLDUĞU GERÇEĞİ

 • Mülk'ün, Rahman için olduğu gerçeğinin (yaşanacağı) süreç

 • "GAYBI OLAN RAHMAN"DAN HAŞYET DUYMAK

 • Sen ancak Zikre (hatırlatılan hakikate) tâbi olan ve gaybı olarak Rahman'dan haşyet duyanı uyarırsın.

 • Rahman korkusuyla sesler kesilir...

 • Hak süreçte, Rahman'ın izin verdiği hariç kimse konuşamaz haldedir!

 • "RAHMANÎ TECELLİ" İLE YAŞAM(Ravh)

 • ESMÂ TECELLİLERİ SEYRİ(Reyhan)

 • "RAHMAN"DAN KORUNMAK(Özündeki Rahmanî hakikatin gereklerini yaşayamamanın sonucu olan azap hâlinden korunmak)

 • "SIFAT BOYUTU"NUN HAKKINI VEREMEMEK(Zât boyutuna geçememek)

 • RAHMAN İNDİNDE ŞEFÂAT EDECEK OLANLAR->Allah'ın şefâate izin verdikleri{Rahman'ın indînde ahd edinmiş(Hakikati olan bir kısım Esmâ kuvveleri kendinden açığa çıkmış) olanlar->Onlar, ancak rızasını kazanmış kişilere şefaat ederler... Onlar, O'nun haşyetinden titrerler.(Enbiyâ/28)-(Şefâat, tümüyle Allah'ındır!)}

 • Rahman’ın sevgi oluşturduğu kimseler(İman edip imanın gereğini uygulayanlar-Rahman'ın indînde şefaat edecek olanlar)

 • Birbirlerine düşman iken şuurlarında aynı idrâkın oluşturulmasıyla biraraya getirilmeleri ve kendilerinde açığa çıkan bu nimet sayesinde kardeş olmaları ve ateşten bir çukurun tam kenarındayken; kurtarılmaları...

 • RAHMAN’I İNKÂR EDENLER

 • Rahman'dan yeni bir hatırlatma geldiğinde, ondan yüz çevirirler.

 • RAHMAN’A ASİ OLMAK

 • Şeytan Rahman'a âsi oldu!

 • RAHMAN’A ÇOCUK İSNAD ETMEK

 • "Rahman çocuk edindi" dediler! "Subhan"dır O! Bilakis, ikrama nail olmuş kullardır (İsa ve Allah'ın kızları diye vehmedilen melekler).

 • RAHMAN’DAN DOKUNAN AZAP

 • Rahman'ın, delâlette olanlara süreyi uzatması

"HAKİKAT" BÖYLE İKEN,
RABBİNİZİN (varlığınızı oluşturan Esmâ özelliklerinin-şuur ve bedeninizin) NİMETLERİNİN HANGİ BİRİNİ SAYARSINIZ YALAN?

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 
 
 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

 

 

 

  Word olarak yükle  

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 
 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg