KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

 

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

ALLAH DİNİ-ALLAH YARATIŞI

(ALLAH FITRATI)

Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi

ANA PROGRAM-VAROLUŞ PROGRAMI
(İnsanları o program üzere yaratmıştır)
 

 

ASILSIZ(Bâtıl) DİN ANLAYIŞI

(ATALARIN DİNİ)

 • Atasal Din-Hakikat bilgisini inkâr etmek-Asılsız yöneliş-Asılsız zanlarının getirisini ilâh edinmek-"Rabb-ül âlemîn" olan Allah dûnunda tanrılar edinmek, varsaymak, asılsız şeyler uydurmak-O'nun dûnunda isimlendirdikleri şeyler[Allah, "HÛ"dur; Hak'tır (Mutlak Hakikattir)]-Asılsız iddialar, kabuller, zanlar, bozuk inançlar, boş görüşler, tanımlamalar--Boş asılsız arzular-Allah'tan (hakikatleri Esmâ mertebesinden)  kendilerinde açığa çıkan hakikat ilmi olmaksızın), kendi (vehminin getirisi olan) hayal ve tasavvurlarına tâbi olmak-Asılsız, temelsiz fikirlerle Hakk'ı örtme mücadelesi vermek-(Var olduklarına dair) Allah'ın hiçbir delil inzâl etmediği; (sadece) kendilerinin ve babalarının taktığı asılsız tanrı isimleri-Allah'tan ayrı olarak edindikleri ilahlarına tapınmak}

 • BÂTILA İMAN{Kendinin bedenden ibaret olup, ölümle yok olacağına inanan-Allah nimetini (nefsindeki El Esmâ kuvvelerini) inkâr ederek nankörlük yapan}

BÜTÜN DİN ANLAYIŞLARINA ÜSTÜN KILINAN DİN ANLAYIŞI

 

 • "HAK DİN"

 • ALLAH DİNİ-FITRAT DİNİ-TEK DİN

 • Allah indindeki Din

 • Hazreti Muhammed'in açıkladığı inanç sistemi

 • ANA PROGRAM-VAROLUŞ PROGRAMI

 

İSLÂM 

(Mutlak sistem ve Sünnetullah bilgisi)

 • {(Dünya-Güneş Sistemi-Kâinat var olmadan evvel de) Allah indindeki Din-Tapılacak Tanrı olmadığı; Allah'ın Ahad olduğu ve dolayısıyla bir Tanrı'nın mevcut olmadığı; insanların, bütün yaşamları boyunca kendilerinden meydana gelecek fiillerin neticelerine katlanacağı gerçeği-Din-i Kayyım-“Sünnetullah”-Tüm Allah Rasûl ve Nebilerinin açıkladığı Din("Allah'a teslim olma Dini')-Tek bir yaratış Sistemi-Allah’ın yaratış kanunu-düzeni-sistemi-“Allah’ın mevcûdatı, varlığı yaratma sistem ve düzeni”-“Allah’ın yaratmış olduğu Sistem ve Düzen’’-Tüm varlığın "Öz"ünde işleyen Sistem-Haniflik-Allah Hükümleri bütünü-“Evrensel yasalar”-“Doğa kanunları”-Tüm Râsul ve Nebilerin “OKU”duğu ve bize bildirdiği Allah ismiyle işaret olunanın yaratmış olduğu içinde yaşamakta olduğumuz sistem ve düzeni-Allah Rasûlü’nün ferde tebliğ ettiği yaşam sistem ve düzeni-inanç sistemi(1400 yıllık yorumlar bütünü değil!)-“Allah” kavramına dayalı Din anlayışı-Evrensel Sisteme dayalı Din-Allah indindeki zamanüstü evrensel Sistem ve Düzen-Evrenin, insanı ilgilendiren kadarıyla açıklanan boyutsal sistemini açıklayan insanlığın tek kurtuluş reçetesi-Allah’a teslim olma-Tüm birimlerin kendi özgür iradeleriyle “Allah”a teslim olduğu değil; “Fıtratıyla” yani var oluş şekli ve programıyla zaten Allah’a teslim olarak yaratılmış olduğu gerçeği-Evrenin tüm yapısında, her zerrede, her noktada bütün varlıkların Allah`a teslim olduğu gerçeği-“Allah”ın, dilediği mânâları ortaya koymak üzere, kâinatta mevcut tüm birimleri kendi ilmiyle, ilminden, dilediği yapı ve özelliklerle; dolayısıyla da kendine “Teslim” bir halde halk etmesi; ve birimlerin de bu gayeye yönelik davranışları doğal olarak ortaya koymaları-Varlığın, Malik'el Mülk olan “Allah”ın hükmü-iradesi-kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği-Allah’a teslim olunmuşluğun idraki-Tüm varlıkların   Allah'a “doğal ve zorunlu teslimiyeti” gerçeği-“Evrenin tüm içindekileriyle “ Allah”a teslim olduğu gerçeği-Şu gördüğümüz, içinde yaşadığımız nizam, gerçeği itibarıyla, ilâhi hükmün aşikâre çıktığı bir nizam ve düzen-Dünyada sadece belli bir kavmin veya insan topluluğunun dini değil; kâinatta geçerli olan nizam, ilâhi düzen-Allah'ın ezelde kâinatı, galaksileri, Güneş Sistemini, Dünyayı ve  insanları dilediği gibi varettiği sistem ve düzen-Sonsuz gelecekteki herhangi bir nokta itibariyle de Allah indinde Din-Varlığın, Malikel Mülk olan “Allah”ın hükmü, iradesi, kudreti ve tasarrufu altında olduğu gerçeği-Her an, her zerrede yürürlükte olan sistem ve düzen-Var olan hiç bir varlığın, hakikatı itibariyle,  “Allah”a isyan edemeyeceği, âsi olamayacağı gerçeği-“İnsan için kendi çalışmalarının karşılığı dışında hiç bir şeyin olmadığı gerçeği-Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”-Selâmet bulma-Selâmete erme -“Selâm” isminin mânâsının birimde açığa çıkması-Yaşamakta olduğumuz sistem ve düzen-Yaşam Sistemi}

 • (Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan) ALLAH'A “B” SIRRI İLE İMAN->{İnsanların çoğunun bilmediği her an, daim ve ebeden geçerli "Sistem"(Din)}->{Allah’a şirk koşmamak-Bir Tanrıya tapınmamak-Allah’ın varlığından var olan bir varlık olduğuna ve O’na ait özelliklerin kendi varlığında olduğunu bilip buna inanmak-Bir tanrıya tapınmaksızın, Allah’a şirk koşmaksızın şuurunu Allah Fıtratına(yaratışına) doğrultmak-“Yüz”ünü("Bilinç gözü"nü-müşahedeni-şuurunu-Holografik gerçeklik temelinde, hakikatindeki esmâ mertebesi noktanı-“Vech”ini)Doğru iman işlevselliği ile o tek Din’e doğrultmak-Esmâ'sıyla her şeyin aslı olan Allah'a (hakikati olarak) sımsıkı tutunmak-Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmak-(Her birimin kendi hakikat noktasından–rubûbiyet mertebesinden–projekte olarak var olduğuna iman)-[[Şuurunu, “varlığın algılanan suretinin derûnundaki hakikat noktası”na["Bilinç gözü"yle görülen "mânêvi vücud"a-"Allah'ın isimleri"nin("İlâhi isimler"in) mânâlarına-"İlâhi İsimler mertebesi"ne] yöneltmek, Allah'ta mevcut bulunan mânâları müşahede etmek]]-Rabbinin “Allah” olmasına iman-B Sırrı gerçeğince Gaybî Hakikat”ine iman-Varlığınızın her zerresindeki; tüm boyutlarınızı meydana getiren "Allah"a iman-Allah ismiyle işaret edilenin Esmâ özellikleriyle zâhir oluşuna, Ahad-Samed oluşuna iman}

KİM İSLÂM’DAN BAŞKA BİR DİN ARARSA, BU,

GEÇERSİZDİR!

{Kim İslâm’dan(Teslim olunmuşluğun idrâkından) başka bir Sistem ve Düzen ararsa, bu,

geçersizdir!}

 • Geçmişte de, sonsuz gelecekte de “Allah indinde Din”, “İslâm”dır! İnsanlar yeryüzünde var olmadan evvel de (Cinler yeryüzünde yaşarken de) “Allah indinde Din”, “İslâm”dı!

 

YAŞA("Salât"ı ikâme et!)->"KUL"(DE Kİ...)->"Allah hidâyeti rehberliğin ta kendisidir!

 • (İnsanlar hidâyet edemez Allah hidâyet etmedikçe)"... Onların hayal veya kuruntularına tâbi olursan sana gelen ilimden sonra, Allah'tan sana ne bir velî ne de yardım ulaşır.(Bakara/120)

 • Teslim olan, selâmete çıkar!

 

 

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

 
 
 

 

 

FÂTİHA SÛRESİ

 

      

 

·        

 

Word olarak yükle

 
     

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg