KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

“ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ

 • Varlığın algılanamayan boyutu

 • Algılanıp fark edilemeyen varlığın hakikati olan “Allah Esmâ'sının kuvveleri

 • Her şeyin melekûtu

 • Semâları ve Arzı (derûnunda) oluşturan kuvveler

 • Bürünülmüş Mânâlar (“Vâhid-ül Ehad”olan Allah'ın  “Benliğini bürüdüğü” kelimeleri)

 • Melekî Kuvveler(Esmâ Kuvveleri)

 • Melek(Çoğulu->Melâike=Melekler)

 • “Mele-i Âlâ”

 • Âlemler{“İlâhi isimlerin mânâları”nın değişik terkipler şeklinde yoğunlaşmasından oluşan Âlemler-Varlıktaki çokluk(ayrı ayrı varlıkların var olduğu görüntüsü)}

 • Esmâ mertebesi kuvveleri

 • “Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati

 • İlâhi kuvveler

 • “İlâhi isimler”

 • Kudret-i İlâhi

 • Allah Esmâ'sının koruyucu kuvveleri

 • Yüce kuvveler

 • Allah kudretinin açığa çıkış mahalleri

 • “Allah” Rasûlleri

 • Allah'ın nefslerdeki işaretleri(Esmâ'nın açığa çıkışı)

 • Nefsinizdeki(nefsinizin aslı olan) Esmâ kuvveleri

 • Varlıktaki görevli ve şuurlu varlıklar

 • “Sistem”in işleyişinde ana mekanizma

 • Yüksek bilinç düzeyindeki varlıklar

 • Kuantsal boyut tekilliğinde meydana gelen melekî katmanlar(?)

 • Alûn melekler

 • Refik-i ’lâ

 • Mukarreb Melekler

 • "Makam-ı illiyin" diye bildirilen, o yüce makama has melekler

 • "Allah" isminin anlamına yakîn kazanmış birimler, çeşitli âlemlerden...

 • Kendisine "Allah" İsmi ile işaret Mutlak Varlığı bize fark ettirmek için görev ifa eden görevli ve şuurlu varlıklar

 • Kendi varoluş gayelerine uygun olarak, varlığa sayısız mânâlar-ışınlar yayan, "Yıldız" şeklinde bedenlenmiş "şuur birikimleri" olan "melek"ler...(Soyut kavram olan “Mele-i ’l┠yı sakın somut birimler olarak düşünmeyin)

 • Galaktik boyuttaki melekler

 • Yapısı itibariyle NUR diye vasıflandırılan enerji kökenli varlıklar-

 • Allah’ın dilediği “isimler”in manalarına(“Evrensel anlamlar ve kavramlara) uygun özelliklerle bezenmiş o ismin mânâsına uygun güçlerle güçlenmiş, o ismin manasını ortaya koymakla görevli varlıklar

 • Yapılarını oluşturan anlamların sonucu olarak görev îfa eden  üst boyut bilinci varlıklar

 • Varoluşunu sağlayan “İsim”in evrensel boyutlardaki mânâsı istikametinde manevi ve maddi sureti olan varlıklar

 • Evreni oluşturan mânâ gruplarının ihtiva ettikleri anlamlara göre sayısız görevleri yerine getiren yüksek bilinçli varlıklar

 • "İnsan"ın dahi hakikati olan kuvveler

 • Birimin (tüm açığa çıkardıklarını), önünden arkasından Allah hükmüyle muhafaza eden (kaydeden) kesintisiz izleyici sistemi (Melekleri)

 • "İnsan" a secde emri almamış, "Makam-ı İlliyyin"e(O yüce makama) has Melekler

 • "Hakikat"i dillendirmeleri için irsal edilenler

 • Ardı ardına irsâl olunanlar

 • Saflar olarak dizilenler...(Boyutları oluşturan kuvveler)

 • Allah'tan engelleyici-perdeleyici faktörleri şiddetle defedenler

 • Şiddetle esip de savuranlar

 • Diriltip ayağa kaldıranlar

 • Seçip ayıranlar

 • Hatırlatıcıyı ilka edenler

 • Zikir (hatırlatıcıyı) okuyanlar

 • Katmansal algılamanın başladığı dairenin en üst noktası(“Esma mertebesi”nden oluşmuş mutlak RUH’un hakikati)

 • Şuurda açığa çıkaran kuvveler

 • Elbise

 • Allah Rıdvanı

 

 

 • HER “ŞEY”İN MELEKÛTU(Esmâ Kuvveleri)

 • SEMÂLARIN VE ARZIN MELEKÛTU{Semâları ve Arzı (derûnunda) oluşturan kuvveler}

 • “VÂHİD-ÜL AHAD”OLAN ALLAH’IN BENLİĞİNİ BÜRÜDÜĞÜ  “KELİMELERİ”(“İlâhi isimler”-Mânâlar-Âlemler)

 • “HAKİKAT-İ MUHAMMEDÎ(“RUH” Adlı Melek) İSMİNE BÜRÜNEREK AÇIĞA ÇIKAN KUANTUM POTANSİYEL

 • ESMÂ KUVVELERİ->Esmâ'dan kaynaklanan kuvveler-Rabbanî özellikler-"Mele-i Âlâ"-"Allah İsimleri"nin mânâlarının aşikâre çıkışı halinde aldığı çeşitli adlar

 • "İSİMLER" İLE İŞARET KUVVELER->Melek!

 • MELEKİ KUVVE(MELEKE)->(Esmâ hakikatiyle tahakkuk kuvvesi-"İsimler" ile işaret edilen kuvveler-Birimin Hakikatini oluşturan Esmâ bileşimi-Libas)

 • HER “ŞEY”İN MELEKÛTU ELİNDE OLAN->”SUBHAN”!(Tek “Melik”…Ortağı yok)

 • HÜKÜM("Emr"-Oluş)

 • ESM KUVVELERİNDEN OLUŞAN HER “ŞEY”(Semâlar ve arzın mirası)

 • Esmâ Kuvvelerinden oluşan her "Şey"(Semâlar ve arzın mirası), Allah'ındır!

 • BOYUTLARARASI İLİŞKİLER, Meleklerle(İlâhi Kuvvelerle) olur.

 • TÜM ESMÂ KUVVELERİNİN SAHİBİ->Allah!

 • ÂLEMLERDE AÇIĞA ÇIKAN KUVVET

 • Âlemlerde açığa çıkan kuvvet, yalnızca Allah’a aittir!

 • KÂİNATTA MEVCUT TÜM KUVVELERİN ALLAH’A KULLUĞU

 • Semâlarda ve Arzda mevcut kuvveler,O'nun hükümranlığı altında(dilediği mânâları açığa çıkarması için onları yaratan Allah'a) kulluklarını yerine getirir(işlevleriyle tespih eder).

 • ÂLEMLERDEKİ TEDBİRAT

 • TEDBİRATIN AÇIĞA ÇIKTIĞI MERTEBE (Esmâ Mertebesi)

 • ESMÂ ÖZELLİKLERİYLE FİİLLER ÂLEMİNDE TEDBİRATIN BAŞLAMASI

 • ·(Rabbiniz olan) ALLAH’IN HÜKMÜ ÜZERE TEDBİRİN(idare-her an yeni şe'nde olarak) OLUŞU

 • “EMR”İ(“Hüküm”ü) SEMÂDAN ARZI TEDBİR EDER!

 • Mülkünde dilediğini tedbir eden->"EL MALİK'ÜL MÜLK"(Hiçbir birime hesap verme kavramı olmadan dilediğini uygulayan)

 • Algılayanın algılama kapasitesine göre var olan paralel veya çoklu evrenler, içindekiler ile maden, nebat, hayvanat (insansı) ve cin âlemlerine ait tüm tedbirât ve tasarruf "mele-i âlâ" hükmü ile buradan açığa çıkar!

 • ESM’SIYLA TEDBİRATININ YÜRÜDÜĞÜ OLUŞUMLAR->{El Esmâ"sının açığa çıkış sûretleri->; ister evrendeki bildiğimiz-bilemediğimiz varlık sûretler; ister şuur, bilinç sûretleri; ister görünmeyen varlıklar; ya da cehennem veya cennet diye tanımlanan boyutlar}

 • ŞİDDETLİ GÜÇ KUVVESİ->Mars

 • YUMUŞAKÇA GÖTÜREN KUVVE->Güneş

 • (Yörüngelerinde) YÜZÜP YÜZÜP GİDEN KUVVELER->Satürn-Jüpiter

 • YARIŞIP ÖNE GEÇEN KUVVELER->Merkür-Venüs

 • HÜKMÜ TEDBİR EDENLER

 • ESM BİLEŞİMİ İTİBARİYLE ÖLÜMSÜZ BİLİNÇ VARLIK->”İNSAN”!

 • "ESMÂ"DAN KAYNAKLANAN ÖZELLİKLER(Rabbanî özellikler)

 • “İNSAN”IN  ASLI{Allah isimlerinin işaret ettiği özellikler(“İnsan”,"Şuur"unun hakikati itibarıyla "melek-kuvve"dir!)}

 • İNSANDA MEVCUT TÜM KUVVELERİN ALLAH’A KULLUĞU

 • İnsanda  mevcut kuvveler,O'nun hükümranlığı altında kulluklarını yerine getirir(tespih eder).

 • BİLKUVVE (Ölü-İşlevsiz –Nesnel)

 • BİKUVVE(Kendisine verilen “Hakikat” Bilgisi”ni kuvve olarak tutmak)

 • BİİZNİLLAH(Birimin Hakikatini oluşturan Esmâ Kuvvesinin elvermesi)

 • BİİZNİHÎ{Allah Esmâ'sının elverdiği kuvve-“Allah isimleri”nin mânâlarının("insana yakışır"  şekilde, “Nefsin hakikati olan Esmâ Mertebesi”nden) kuvveden fiile çıkması}

 • “BİLÂHİRET”(“İman”)->{"Ben"in kendi hakikatine dönük olarak sonsuza dek geçireceği aşamaları (84. İnşikak: 19) ve yaşam hâlleri}

 • ÖLÜMSÜZLÜK BOYUTU{Gelecek Yurdu-Selâm Yurdu (bedensel sınırlamalar ötesindeki, hakikatinize bahşedilmiş kuvvelerle yaşam boyutu)-(Geleceğin yurdu) Adn cennetleri-Sonsuz gelecek vatan-Sonsuz gelecek yaşam-Sonsuz gelecek yurdu-Daimî kalma yurdu-Asıl bilinçlilik-yaşam yurdu-Âhiret-Medine}

 • ESM KUVVELERİNE İMAN{"Meleklere" iman-O'nun melâikesine (Esmâ'nın işaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvvelerine) iman-Algılanıp fark edilemeyen varlığın Hakikati olan Allah esmâsı”na iman}

 • ALLAH’IN TÜM KUVVELERİNE(Tüm İsimlerine) İMAN

 • RUH adlı melek (kuvve) dahi, Esmâ mertebesinin sonsuz sınırsız özelliklerine imanın kemâliyle Hayy ve Kayyum'dur!

 • ALLAH’IN TÜM KUVVELERİNE(Tüm İsimlerine) İMAN EDEN("El Vekiyl" isminin özelliğine iman eden, Allah'ın tüm isimlerine (tüm kuvvelerine) de iman etmiş olur)

 • Yapmakta oldukları dolayısıyla "HÛ" onların Veliyy’idir.

 • Hakikat BİLGİsini (Kitabı) tenzîl eden Allah, (Dünya'da ve sonsuz gelecek sürecinde) sâlihlere Veliyy olur(Her anında hakikatini oluşturan isimlerinden Veliyy isminin anlamının açığa çıkışının farkındalığını yaşatır).(A’raf/196-Yusuf/101)

 • KUVVELERİN(Rasûllerin-İşlevlendirilenlerin),ÖLÜM VAKTİ GELENİ VEFAT ETTİRMESİ

 • İNSANIN KIYAMETİ

 • "Başlangıcınızdaki gibi (cennette Adem'in yaratılışı üzere) O'na döneceksiniz"

 • VEFAT SARSINTISI(Zelzele)

 • RUH BEDENİN OLUŞTURULMASI(Ölüm akabindeki diriliş)->{Madde beden ötesi ruh bedeninin yani, halogramik mikrodalga bedeninin oluşturulması dahi hep meleki güçlerledir!}

 • ÖLÜM(Dönüştürme) OLAYINI GERÇEKLEŞTİREN KUVVE(Melek)->”AZRAİL”{("El Mumit" isminin mânâsı ağırlıklı olarak mevcut olan bir bileşim kuvveden fiile çıktığı zaman, "nur" diye bahsedilen enerji boyutunda bir varlık-birim)- görevi, bir yapının varlığına son verip, o yapının son buluşu ile birlikte,ikinci bir yapının başlangıç ortamını sağlamak olan melek}

 • YOKLUK GECESİ->KADİR GECESİ{“Yok”luk karanlığı (gecesi)-İçinde "Kadir anı” nın olduğu gece}

 • “HAKİKAT-İ MUHAMMEDÎ(“RUH” Adlı Melek) İSMİNE BÜRÜNEREK AÇIĞA ÇIKAN “KUANTUM POTANSİYEL”İN İLMİ{(Sonsuz-sınırsız; ezeli ve ebedi olmayan Esmâ mertebesinin İlmi)-Tüm evren içre evrenler olan "Çok boyutlu tek kare resim"}

 • RASÛLULLAH'IN "ALLAH ZİKRİ"NE ÇAĞRISI (Hz.Muhammed Mustafa aleyhisselâmın Hakikatinizi hatırlatmaya-Cuma Salâtına)

 • Kişinin, varlığındaki derûnunda (içselliğinde) gizli sonsuzluğu yaşama ve o kuvveleri açığa çıkartma aşamasında yaratılış amacına hizmet verecek (şefaat edecek) “RASÛLULLAH”a ihtiyacı vardır.

 • Rasûl’e iman edenler(O’na biat edenler-el tutuşup bağlılık sözü verenler), Allah’a biat etmiştir ve “Allah’ın eli” onların üzerindedir! (Biat edenlerin elleri üstünde Allah'ın eli tedbir eder)

 • “HACCI EKBER” GÜNÜ{Allah ve Rasûlünden insanlara bir ezan (çağrı)}

 • “ALLAH ESMÂSI”NIN KUVVELERİ OLAN MELÂİKENİN ŞEHÂDETİ(Şahitliği)

 • "Allah Esmâsı"nın kuvveleri olan Melâike,{Tanrı yoktur, sadece "HÛ" gerçeğine} şehâdet ederler!

 • ER RASÛL (Hz.Muhammed a.s.) VE İMAN EDENLERİN ŞEHÂDETİ

 • Er Rasûl (Hz.Muhammed a.s.) ve iman edenlerin hepsi de,("B" harfinin işaret ettiği anlam doğrultusunda)"Nefslerinin aslı olan Esmâ Kuvveleri"ne iman etti!

 • YENİ RUH BEDENLE YAŞAMA BAŞLAYIŞ->"BÂİS"(Radife)

 • ÖLÜM ANINDA, BİLİNCİN RUHU KULLANMASINI SAĞLAYAN KUVVE->”El BÂİS”!

 • İNSANDAKİ ESMÂ HAKİKATİYLE TAHAKKUK KUVVESİ (Melekesi-Melekî kuvve)-> "Rıdvan"

 • CENNET YAŞAMINI OLUŞTURAN KUVVELER(Allah’ın rızıklandırdıkları)

 • ALLAH REHBERLİĞİ->{Yaratış nimeti-Allah Hidâyeti-Gerçeği görme-değerlendirme-Evren içre evrenlerin meydana geldiği "işletim sistemi" olan "Sünnetullah"ın(Ve her işletim sisteminin bir "Akıllı Tasarım" olarak "Yaratıcı Zekâ" ile oluştuğunu kavrama}

 • Allah hidâyeti, Rehberliğin ta kendisidir(Hedefe giden yol Allah'adır!-İnsanlar hidâyet edemez, Allah hidâyet etmedikçe)

 • Sizin Veliyy'niz sadece Allah'tır, "HÛ"nun Rasûlüdür.

 • ALLAH'A GİDEN DOSDOĞRU YOL("SIRAT-I MUSTAKÎM")->{Allah hidâyeti-Allah rehberliği-Hedefe giden yol-Allah'a götüren yol-Açığa çıkış amacına uygun doğrultu-Allah’ın in'amda bulunduklarının yolu-Nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların yolu-Âlemlerin ve nefsinin hakikatini görüp benlikleriyle kayıtlanmayanların yolu}

 • BİRİMİ KESİNTİSİZ İZLEYİCİ KUVVELER

 • Birimin (tüm açığa çıkardıklarını), önünden arkasından Allah hükmüyle muhafaza eden (kaydeden) kesintisiz izleyici kuvveleri(Sistemi-Melekleri) vardır.

 • ESMÂ KUVVELERİNİN ("Mele-i Alâ"nın)  YERYÜZÜNDEKİ DİLLERİ(Rasûller ve vârisleri velîler)

 • NEFSLERİNDEKİ ESM KUVVELERİNİN YAŞATACAKLARI KONUSUNDA İNSANLARIN UYARILMASI(Onların O'nun dûnunda ne bir Veliyy’i ve ne de bir şefaat edicisi vardır)

 • İNSANIN "HAKİKAT"İNİ HATIRLAMASI...

 • YERDE VE GÖKTE(Semâda ve Arzda- Bilinç ve beden boyutlarının tümünde) TANRI VE TANRILIK KAVRAMININ OLMADIĞI(sadece Allah’ın olduğu gerçeği) GERÇEĞİ (“Kelime-i Tevhid”)

 • "ALLAH İSMİ" ZİKRİ(Bi-zikrillah”-Tüm mertebeleri kapsayan zikir-Hakikatindekini anma, yaşama-Cum’a salâtının imamı olan Rasûlullah’ın hutbesi-Cuma Salâtı-yapılmadığında büyük gazaba duçar olunan zikir-Fena-Vahdet)

 • (Âlemlerin oluşum ve gelişim süreci diye tanımlanan) “SÜNNETULLAH”TA AÇIĞA ÇIKAN "EL ESMÂ" ÖZELLİKLERİNE GÖRE TEDBİR ALARAK YAŞAMAK{Allah’tan korunmak-Allah’tan korkmak-Allah'a ve Er Rasûl'e (Rasûlullah'a) ihanet etmemek-Bildiği hâlde emanetlerine (nübüvvet ve risâlet ile kendisine ulaşan ilim ve marifetlere) hıyanet etmemek-Fıtrî Ahdine ve Rasûlullah ile ulaşanlara hıyanet etmemek}

 • KORUYUCU KUVVELER("Hafaza")

 • Davud'a tâlim edilen "Zırh Yapma Sanatı"

 • ŞİRON FARKI

 • "ÖZ"ÜNE YÖNELME TESİRLERİ ve URANÜS'ÜN İŞLEVİ

 • KORUNMA LİBASI {Melekî Kuvveler-Bedenselliğinizi örtecek giysi (hakikat bilgisi)-Cennet yaprakları}

 • SÜS-ZİNET OLAN GİYSİ(fazlından gelen ikramlar)

 • ESMÂ KUVVELERİYLE KENDİNİ-RABBİNİ TANIMIŞ ŞUURLAR{Esmâ kuvvesinin Hakikatindeki varlığına (Allah Rıdvanına) tâbi olan- Allah ve Rasûlünün dâvetine icâbet eden-Esmâ hakikatiyle kendini tanımış (Rabbine yakîn elde etmiş bilinçler}

 • ·Esmâ kuvveleriyle kendini-Rabbini tanımış şuurların indlerinde, açığa çıkaracağı mânâları uygulamaya hazır bekleyen yaşıtları olan cennet bedenleri vardır.

 • “VEKİL” OLARAK ESM’SIYLA HAKİKATİNİZ OLAN ALLAH YETERLİDİR!

 • KUVVELERİN FARKINDALIĞINI YAŞAYANLARIN YOLU{“Sırat-ı müstakim” (Hakikate erdiren yol)-İn'amda bulunulanların (nefslerinin hakikati olan Allah Esmâ'sına iman edip, ondaki kuvvelerin farkındalığını yaşayanların) yolu}

 • RABBİNİN RAHMETİ SONUCU “ÖZEL MELEKÎ KUVVE”NİN AÇIĞA ÇIKIŞI(Ledünnünden…)

 • “ESM MERTEBESİ KUVVELERİ”YLE TAHAKKUK(Dıştaki bir tanrıdan değil, hakikatindeki Esmâ kuvvelerinin tahakkuku)->“Dar'üs Selâm”

 • “ESM MERTEBESİ KUVVELERİ”YLE TAHAKKUK MAKAMI{İbrahim makamı-Hullet makamı-Musalla (namazın yaşandığı yer)}

 • SALÂT=Namaz{Allah’a yöneliş-(Boyutsal anlamda) Hak'ka urûc-"Öz"ündeki sonsuzluğa, o sonsuzluktaki huzura yöneliş-"İman" edilen "Hakikat"in yaşanması Sistemi(Allah'a yöneliş ile mirac"ı yaşama)-Hakikatiniz olan Esmâ mertebesine yönelişin getirisi olan müşahede- Varlığındaki Allah esmâsının(Allah isimlerinin-“Esmâ’ül Hüsnâ”nın) azâmetini hissedip, tesbih etme ve bunun nefs’in hakikati olan Muhît olan tarafından algılandığını fark etme-"Öz"ündeki sonsuzluğa açılan pencere -"Mirâc"ın kapısını açan âfakî ve enfüsi yöneliş- Bâtının ve hakikatin olup, özünden Zâhir olanı hissedip, bunun sonuçlarını yaşamak-'nun indinde hiçliğini, yok olduğunu yaşamakla başlayıp; kıyâmda, kendini dillendirişinin; rükûda, kudretinin önünde yaratılmışın kulluk etmekten başka şansı olmadığını açığa çıkarmasının; secdede, "Lillahil Vâhid'il Kahhar" hükmünün eserini ortaya koyuşunun yaşanışı}

 • SALÂVAT{İlâhi özellikler-Özel rahmet-Zât’ın Şefaati-Mânevi yardım-Doğru Bilgi}

 • SALÂVAT “OKU”MAK{(Varlığın bütün katmanlarına kati delil-“Hakikat” mertebesinin konuşan dili-Âlemlere rahmet olarak yaratılmış en güzel-saf-orijin varlık-Bütün rûhların, melâikenin ve varolanların mihrabı olan o yüce rûh-Bütün Nebilerin ve Rasûllerin imamı-Cum'a salâtının imamı-Bütün Cennet ehlinin önderi-Tüm insanlığın önderi-İslâm Dini’ni hakkıyla anlayıp gereğini yaşamak için tek örnek olan Zât} ile iletişime geçmek için)- “H۔ nin “ABD”ı ve “RASÛL”ü-"Allah" İsmine  “AYNA” olan Hz.Rasûlullah’ın ruhuyla-bilinciyle bağlantı kurup, o yayın kanalından bilgi almak için...)- “Allah” adıyla işaret edilenin “Rasûl” ve “Nebi”si olan “Muhammed Mustafa” isimli “KİTAB”ı “Oku”mak için)-( “Sistem”in tümünü“Oku”yabilmek için...)-(Müşriklerin gördüğü “Yetim Muhammed”i değil, Âlemler kendisi için yaratılan “Allah Rasûlü”nü görebilmek için)-( “Peygamberlik”le bloke olmamış beyinlerin Allah Rasûlünü değerlendirebilmesi için)-(“Ölmüş Peygamber”in ardından birtakım kelimeleri tekrar etmek (salâvat çekmek...) için değil… Sizi algılayan, “Hakikat”in zuhuru olan o Sonsuzluğa uzanan EN MUHTEŞEM RUH ile iletişim için)}

 • BİRİMİN HAKİKATİ OLAN "ALLAH ESMÂSI"NIN BİLİNCİNE İNZÂL(Boyutsal geçiş) ETTİĞİ KUVVELER(Allah indînden inzâl olan-Melekler)

 • ALLAH, VARLIĞINIZDAKİ KUVVENİN İŞARETLERİNİ GÖSTERİR, tâ ki aklınızı kullanın (Değerlendirin)…

 • ESMÂ KUVVELERİ GÖLGESİ ŞUUR(Zıll)

 • YAKAN SICAK BEDENLER(Harur)

 • Esmâ kuvveleri gölgesi şuur ile yakan sıcak bedenler bir olmaz. Kim arınıp temizlenirse ancak kendi nefsi için temizlenmiştir... Dönüş Allah'adır!.

 • ESM KUVVELERİNİN BİLİNÇTE FARK EDİLMESİ(Allah’ın rüzgârları yönlendirmesi)

 • Fırtınanın Süleyman'a boyun eğdirilmesi

 • İNSANIN, KENDİ “HAKİKATİNDEN KAYNAKLANAN KUVVELER”İ DEĞERLENDİRMESİ->Cennet yaşamını kazanmak!

 • “ALLAH İSİMLERİ”NİN MÂNÂLARININ("insana yakışır"  şekilde, “Nefsin hakikati olan Esmâ Mertebesi”nden) KUVVEDEN FİİLE ÇIKMASI=->Biiznihi{“Allah Esmâsının kuvveleri”yle tahakkuk ortamı-"Cennet" denilen yaşam-"Melek-kuvve" olan "insan"ın özelliklerinin yaşanacağı ortam}

 • HAKİKATİNDEKİ ESMÂ KUVVELERİNİ FARK ETME SÜRECİ(Rabbini müşahede süreci)

 • Varlığınızı oluşturan “ALLAH ESM’SINDAKİ KUDRET KUVVESİ(Menn)

 • “KUDRET”İN “KUVVE”YE DÖNÜŞMESİ

 • “KUDRET”İ “KUVVE”YE DÖNÜŞTÜREN->("El Kaviyy"!-Melekî boyutu meydana getiren)

 • ÂDEM’İN ESM KUVVELERİNDEN UZAK DÜŞMESİ{Yasak ağaca dokunması-(Üflenen ruh = Esmâ (El Veliyy) açığa çıkışı = şuur varlık olarak kayıtsız şekilde yaşarken bedenini (Havva) kendisi olarak kabullenmesi-Bedenini (Havva) kendisi olarak kabullenmesi-Cennet boyutunu Esmâ kuvveleriyle yaşarken şuur varlık olarak kayıtsız şekilde yaşarken (Üflenen ruh = Esmâ (El Veliyy) açığa çıkışı), kendini beden vehmetmesi-Beden kayıtlarıyla arzda-bedende yaşamak zorunda kalması}

 • Bilinç-Beden ikilisinin, (Birbirine düşman olarak) kuvveler boyutunda yaşamaktan beden boyutunu yaşamaya inişi {Şeytanın, Âdemoğullarınının(şuur boyutunda yaratılmışın oğullarının) libaslarını(melekî kuvvelerini) onlardan soyarak Cennet yaşamından çıkarması}

 • BEDENDEKİ ESM KUVVELERİNİN “ÂDEMÎ ŞUUR”A BOYUN EĞMESİ

 • Hz.Âdem' ile Havva'nın, nefslerindeki çeşitli Esmâ Kuvveleri ile bedensellik hisini örtmeye çalışması (Cennet yapraklarından üzerlerine örtmeye başlaması-Âdem’in bedendeki kuvveleri kullanmaya başlaması)

 • HZ.İBRAHİM’E, SEMÂLARI VE ARZI OLUŞTURAN(Derûnundaki) KUVVELERİ GÖRECEK BASİRETİN VERİLMESİ

 • Hz.İbrahim,  gözünün gördüğüyle eşyanın hakikatinden perdelenmedi… Semâlar ve Arzın Fâtır'ına (her şeyi yaratış amacına göre programlayarak Yaratan'a) yöneldi.

 • HZ.YUSUF’UN 11 GEZEGENİ, GÜNEŞ VE AY’I GÖRMESİ

 • HZ.MUSA’NIN VARLIĞINDAKİ ESM KUVVESİYLE ÂSASINI TAŞA VURMASI

 • (Birimin Hakikatinden açığa çıkan) DAYANMA KUVVESİ(Sabır)

 • Eyyüb aleyhisselâmı hastalığın yıpratması

 • Yunus aleyhisselâmın, hasta (yıpranmış-sağlıksız) olarak çıplak arazide (kuvvelerin bilinmediği bir ortamda) bırakılması…

 • ÖZEL KUVVELERİN AÇIĞA ÇIKTIĞI “ALLAH KELİMESİ”{İsa-(Bi-Kelime)}

 • MERYEMOĞLU İSA’DA AÇIĞA ÇIKAN KUVVE(“Ruh’ul Kuds”)

 • RUH’ÜL KUDS KUVVESİ

 • Hz.İsa’nın, Hakikatindeki Esmâ  Kuvvesinin elvermesiyle (Biiznillah) ölüleri diriltmesi…Körü ve Cüzzamlıları iyileştirmesi…

 • HZ.RASÛLULLAH’IN,(Cebrâil aleyhisselâm eşliğinde) 7 KAT SEMÂYI GEZİŞİ… CENNET VE CEHENNEMİ BOYUTSAL SEYRİ(Hz. Muhammed aleyhisselâm “Sistem”i “OKU”duktan sonra, İslâm dinini tebliğ etti)

 • Gerçeğe yönelme kapılarının açılmasıyla(Fetih ile) “Mi’râc”ın oluşması(Kendi hakikatine yönelmesi suretiyle Rabbini, bâtınında müşahede etmesi- Dalga(wave) boyut olan berzâh âlemini gezmesi -“Allah” adıyla işaret olunanı bâtınında yaşamak; “Allah ahlâkıyla ahlâklanmış olarak!”)

 • HAK İLE BÂTILI AYIRT ETME KUVVESİ("Furkan")

 • DOĞRUYLA YANLIŞI EN MANTIKLI ŞEKİLDE AYIRAN MUHAKEME KUVVESİ(Fasl-ul Hitab)

 • “ESM KUVVELERİ"NİN(Melâike"nin), İÇİNDE İÇ HUZURU-FERAHLIK VE “İLİM”İ  GETİRMESİ·Nefsinizdeki Esmâ Kuvveleri(Melâike),içinde iç huzuru ve "İlim"i(Musa ve Harun neslinden bir geriye kalan ilim) getirecek...

 • ·KALBİNDEKİ(Hakikatindeki) KUVVEYE MUTMAİN OLMAK{İman edenlerin kalplerindeki(Hakikatlerindeki) kuvveye mutmain olmaları için Allah’ın, varlıklarındaki Esmâ’dan kaynaklanan melâike kuvvesi ile yardım etmesi}

 • KUVVELERİN EFENDİSİ(Seyyid)

 • BEDENDEKİ ESMÂ KUVVELERİ(Yeryüzü Melekleri)

 • BEDEN BOYUTUNDA AÇIĞA ÇIKABİLECEK KUVVELER

 • Tüm organlardaki kuvvet, Allah'la meydana gelir.

 • Beden boyutunda açığa çıkabilecek kuvvelerin şuurda varlığının oluşumu(Semâ ile arz arasında emre amade bulutların varlığı)

 • Allah’ın ölümden sonra arzı diriltmesi (bilinç katlarından ilim inzâl ederek hakikatine şuuru olmayan bedende "diri" olanın açığa çıkarılması) ve onda hareket eden tüm canlıları yayması…

 • ESMÂ KUVVELERİ VE ŞEFÂAT

 • Nefsinin Hakikati olan Esmâ Mertebesinden açığa çıkan kuvve olmaksızın O'nun indinde kim şefâat edebilir?(Şefâat, tümüyle Allah’ındır!)

 • "HÛ" ki; sizi arzda (bedende) halifeler kılan ve size verdiklerinde (Esmâ kuvvelerinde) sizi denemek (o özelliklerinizi kuvveden fiile çıkarmak) için, kiminizi kiminizin üstünde mertebelere yüceltendir.

 • “ŞUURLU KUVVELER”İN İMAN EDENLER İÇİN DUASI

 • SEMÂLAR İLE ARZ GENİŞLİĞİNDEKİ(Hakikatinizdeki Esmâ bileşiminden kaynaklanacak olan idrak mertebeleri ile bedensellik genişliğindeki) ALLAH ESMÂSININ KUVVELERİYLE TAHAKKUK ORTAMINA KOŞUŞUN…

 • Esmâ kuvvelerini, Allah yanı sıra varsaydığınız(vehmettiğiniz-tasavvur ettiğiniz-oluşturduğunuz) İlâhlara-Tanrılara ait saymayın.

 • Semâlarda ve Arzda varolan her şey, ortaya koyduğu işleviyle kendisini var eden "El Esmâ" özelliklerine (yani "Allah"a) kulluk hâlindedir.

 • Esmâ kuvvelerini, vehmettiğiniz benliğinize ait sanmayın{Bilerek (kasten) Allah işaretlerini inkâr etmeyin}

 • O'nun hükümranlığının açığa çıktığı Esmâ mertebesinin("Arş"ın) özellikleri, kişinin şuuru ve bedeni üzerinde hükümrandır.

 • Siz Allah'a (mutlak muhtaç) "yok"sullarsınız (Esmâ'sıyla varsınız)! Allah ise Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir.

 • Sizde açığa çıkan kuvvet, sadece Allah’a aittir!(“Lâ havle velâ kuvvete illâ Billah”)

 • ·Esmâsıyla Hakikatiniz olan Allah’a tamamıyla bağlanın!({O, Mevlâ'nızdır (sahibiniz, her fiilinizin oluşturanı)-Allah’a (esmâsına) iman eden, kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmış olur}

 • ALLAH'IN KULUNA İKRAMI

 • Allah, kuluna ikram'ıyla, Esmâ kuvvelerinin kendisinde açığa çıkışını seyrettirerek Bekâ'yı yaşatır.

 • Rablerinden korunanlar, Hakikatleri olan "Allah Esmâsı"nın bilinçlerine inzâl(Boyutsal geçiş) ettiği kuvveler ile (Allah indînden inzâl olan ile) sonsuza dek yaşarlar.

 • HAKİKATİNDEKİ ESMÂ BİLEŞİMİNİN GETİRİSİ OLAN KUVVELERE KAVUŞMAK{Rabbinin indinde ecre kavuşmak-Kendisi için artık korkulacak ve üzülecek bir olayın kalmaması}

 • “Allah Esmâsı” Kuvvesinin açığa çıkartılmasıyla Denizin yarılması ve kurtuluşa ermek

 • ESMÂ KUVVELERİYLE TAHAKKUK EDEREK YAŞAM("Adn Cennetleri")

 • “ALLAH” YANSIRA, O’NDAN AYRI(Benliği dahil) BİR GÜÇ-KUVVET SAHİBİ VARLIK KABULÜ->("ALLAH'ın kesinlikle affetmeyeceği tek suç-ŞİRK!)

 • İBLİS'İN ASLI(Şeytanî vasıfla tanımlanan varlık da Hakikati itibariyle melekî kuvvedir. Ancak bazı İsimlerin özelliği yeterince açığa çıkmamıştır)

 • ESMÂ KUVVELERİNİ(Melâikeyi-Melekleri) İNKÂR(Küfür)->{Esmâ'nın işaret ettiği mânâların açığa çıkan kuvvelerini inkâr etmek-Gerçekten çok uzak bir inanç bozukluğuna sapmak)

 • ·Dünya yaşamında Esmâ'dan kaynaklanan kuvvelerini(Rabbanî özelliklerini) değerlendiremeyenlerin yanma aşamasındaki sonsuz pişmanlıkları

 • NEFSİNİ ESMÂ KUVVELERİNDEN AYRI DÜŞÜNMEK(Meleklerin lâneti)

 • Allah'ın Kendi fazlından verdiklerinde cimrilik etmek

 • DIŞ KUVVETLERE BAŞVURMAK SURETİYLE KENDİ HAKİKATİNİ ÖRTMEK{Hakikatinden perdelenmek-Hakikatini örtmek-Aslındaki sâfiyeti (şuurunda) bozulmuş olmak-Kendisine faydası olmayıp aksine zarar vereni öğrenmek-Şeytanlara (vehim yollu saptırıcılara) tâbi olmak-Kâfir olmak-Sihir yapmak-Sihri satın almak-Sonsuz gelecekte hiçbir nasibi olmamak-Nefsinin Hakikatini kötü bir şeye satmak}

 • MUCİZEVÎ KUVVELERDEN UZAK TUTULANLAR{Haksız olarak arzda büyüklenenler-Mucizeleri gördüğü halde iman etmeyenler-Rüşd yolunu gördüğü halde o yola girmeyenler-Sapıklık yolunu görse, onu yol edinenler-Hakikate işaretleri yalanlayanlar ve onlardan gâfil olanlar}

 • "Biz, şeytanları (şaşırtıp saptırıcı kuvveleri), iman etmeyenler için velîler kıldık."

 • (Gerçekte varolmayıp) VEHİM YOLLU VAR SANILAN KUVVELER{Şaşırtıp saptırıcı kuvveler-İblis'in insandaki varlığı-Şeytanlar-İnsan bedeninin bedenselliğe, kendini beden kabul etmeye çekmesi itibarıyla aldığı isim-Tagut(Şeytâni güçler)-“Nur”dan zulmete ihraç eden kuvveler-Aklın (bilincin) hükmü altına girmeyen kuvve-"var"ı yok, "yok"u var kabul ettiren kuvve-İblis}

 • VEHİM KUVVESİNİN SESLENİŞİ(Vesvese-"El Vesvas'il Hannas”- Sinip sinip geri dönen kuvve)

 • VEHİM KUVVESİNİN SONUCU

 • GERÇEKTE VAR OLMAYIP-VEHİM YOLLU VAR SANILAN KUVVELERE TAPINMA{Kendisinde kuvvet vehmedilen put ve Tağut'a (şeytanî güçlere) iman etmek-Hakikati inkâr etmek-Allah’ın lânet etmesi-Allah'ta uzak düşmek}

 • ATEŞİN ZEBUN EDİCİ KUVVELERİ(Zebâniler)

 • VEHİM KUVVESİ ÜZERİNDE TASARRUF{(Her yaptığı işin öncesinde “B-ismillah” diyerek “Allah namına” o fiîli ortaya koyduğunun bilinciyle yaşayarak şirkten arınmak; o fiîl ile  “Allah” adıyla işâret edileni kayıtlamamak)-“Allah Ekber”i yaşayarak “salât”a (namaza-yönelişe) girip, “B-ismillah….”la gerisini getirebilmek}

 • "Mu'min" isminin özelliğinin açığa çıkışı şuurdan bilince direkt yansır; dolayısıyla da vehim kuvvesi onun üzerinde tasarruf edemez.

 • Hakikatlerine = şuur varlık olduklarına iman etmiş olanlar üzerinde İblis’in(İnsandaki vehim kuvvesinin-Aklın (bilincin) hükmü altına girmeyen kuvvenin) zorlayıcı gücü(Sultası) yoktur!

 • “ALLAH ESMÂSI”NIN KORUYUCU KUVVELERİNE SIĞINMAK->Eûzü Besmele okumak

 • Eûzü Billahi mineş şeytanir racim{İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla “yok”u var, “var”ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allah Esmâ'sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allah Esmâ'sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.}

 • Gerçekte varolmayıp, vehim yollu var sanılan kuvvelere tapınmayı terk etmek{Allâh'a (Esmâ'sına) iman etmek-Kesinlikle o kopması mümkün olmayan, hakikatindeki sağlam bir kulpa yapışmak-Zulmattan (karanlıklardan-hakikat bilgisizliğinden) Nur'a (ilmin aydınlığında hakikati görmeye) çıkaran kuvvelere {Allâh'a (Esmâ'sına)} iman etmek-Velisi Allah olmak}

 • Eyyüb aleyhisselâmın, şeytandan (beden olma fikrinden), hakikatinden kaynaklanan kuvveyle kurtulması...

 • "Rabbim! (Dışsal ve içsel) şeytanların vesveselerinden sana (varlığımdaki koruyucu Esmâ'na) sığınırım." "Ve sana (varlığımdaki koruyucu Esmâ'na) sığınırım Rabbim, çevremde bulunmalarından."

 KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg