KAVRAMLARLA KURÂN-I KERİM'E BAKIŞ

Ahmed Hulûsi'de Kavramlar

 

 

 

 

ESMÂ MERTEBESİ

 • Tek kare resim

 • Stringler Boyutu

 • “ALLAH” ismiyle işaret olunanın, “Rahmaniyeti ve Rahîmiyeti” sonucu, “iki eliyle” (ilim ve kudret) -data ve enerji ile hâsıl olan; her an yeni bir şan alışı ile de tüm evren içre evrenler ve içindekiler olarak, birbirlerince algılananların meydana geldiği boyut...

 • Ceberût âlemi

 • Kesret (çokluk) ve kesrete dayalı kavramların sözkonusu olmadığı mertebe...

 • Esmâ âlemi

 • Mücerret melekût

 • İlk Tecelli

 • “Allah” adıyla işâret edilenin isimleri nin işaret ettiği özellikler

 • (İnsana hitap etmesi itibariyle) İnsan algılama boyutuna hitap eden isimler

 • Sırf mânâ, anlam

 • Allah’ın İsimleri boyutu

 • “Esmâ'ül Hüsna”

 
 • Esmâ Âlemi, sırf "Mânâ"dan ibarettir! (Çokluk kavramı mevcut değildir!)

 • Esmâ Âlemi, "Seyr"  mahallidir!

 • ESMÂULLAH(Esmâ'ül Hüsna-İlâhi İsimler-Mânâların İsimleri)

 • MÜSEMMA (Her İsmin işaret ettiği mânâ)

 • Her dalga boyu bir anlam ihtiva eder!

 • Esmâ'ül Hüsna, bizim boyut ve programımıza göre açıklanmıştır!

 • Esmâ, Zât'ın zuhurudur!

 • Allah'ın İlmindeki mânâlar, ALlah'ın yaratmasıyla meydana gelmiştir!  (Bkz.A / Allah / Allah, sonradan meydana gelmişlerin hiçbirisine hiçbir şekilde benzemez!

 • Ahad'ın ihâtâ ettiği sayısız mânâlara bir numune olsun diye 99 İsimden söz edilmiştir!

 • Dilediği mânâları, İlminde dilediği gibi hükmetmek sureti ile icad eder!

 • Allah, bütün varlıkları kendi esmâsıyla yaratmıştır!

 • Tüm mânâların fiile dönüşüş hallerini Allah'a bağlayacağız... Ama bu mânâlarla da kayıt altına almayacağız!

 • Allah'ın İsimleri (Esmâlar) varlıkta terkipler şeklinde zuhur eder.

 • Yaratılmış varlıklar arasındaki fark oluşum formüllerindeki "İsimler"in güç farkıdır.

 • ESMA BİLEŞİM FORMÜLLERİ

 • Mânâlar ne zaman bâtındadır?

 • "Allah'ın İsimleri" nin ortaya çıkışı

 • "Allah'ın İsimleri",  yapımızın hakikatinin bilinebilmesi amacıyla bize bildirilmiştir.

 • MÂNÂ GRUPLARI

 • 99 İsim dahi yaratılmıştır! Allah, 99 İsmin mânâsı ile de kayda girmez.

 • Allah'ın yaratmış olduğu mânâları ve onların İsimlerini sayıya bağlamak mümkün değildir!

 • 99 isim, Kâinatın hamaddesidir!(Bkz. E / Evren)

 • Allah'ın 99 ismi

 • "Allah'ın İsimleri"nin zikri (Bkz. Z / Zikir)

 • İsim ve fiil aynı mânâya işaret eder

 • "Esmâ'ül Hüsnâ" Allah'ı tanımanın anahtarlarıdır!

 • Mânâ, mânâ sahibinden ayrı birşey değildir!

 • Allah'a ait esmâların üreticisi "Rahim" İsmidir!

 • ESMÂ BOYUTU SEYRİ

 • Mânâlar, Kendine aittir; Mânâların İsimleri ise yaratılmıştır.

 • Varlıkta niçin İlâhi İsimlerin mânâlarının zıtlarını algılıyoruz?

 • Bütün İsimlerin müsemmâsı Tek bir varlıktaki tek bir mânâdır!

 • ESMÂLARIN ÇIKIŞ NOKTASI

 • Allah'ın dilediği-takdir ettiği bütün mânâları âşikâre çıkartabilecek zuhur mahalli... Evren! (Bkz. E / Evren / Evren, Allah’ın dilediği tüm mânâları âşikâre çıkartabilecek istidat ve kâbiliyettedir!)

 • Mânâ yapı, varlık, Tek'tir... Bütün mânâlar tek bir Ruh'ta toplanmıştır.

 • 99 Esmânın sayısız kombinezonuyla oluşan İsimler bileşiminin var kıldığı yapı... "İnsan"!

 • İnsan, varlığını meydana getiren Allah esmâsı dolayısıyla "Müjdelenmiş varlık"tır.

 • Esmâların çıkış noktası, "A'yân-ı Sâbite"dir!

 • Allah İsimlerinin işaret ettiği mânâlar, insan beyninde açığa çıkar! (Bkz. B / Beyin)

 • Beyinde oluşan ve ruha da yansıyan, "Mânâ"dır.

 • İnsanın gelişmesi, tekâmülü, Esmâ zikrindedir!

 • "İsim"="Fiil"dir! Fiil ortaya koymak, İsmin mânâsını ortaya koymaktır!

 • Varoluş mertebelerindeki kemâlâtın açığa çıkabilmesi için İsimler bileşiminin izin vermesi gereklidir!

 • "Allah İsimleri"nin mânâlarıyla hallenen (Allah ahlâkıyla ahlâklanan) Cennete girer.

 • İnsandaki duygu, huy ve tabiat, İlâhi İsimlerin mânâlarının değişik terkiplerle ortaya çıkışıdır.

 • İnsan, kendi varlığındaki İsimlerin mânâlarını ortaya çıkarabildiği nisbette arzularına nâil, korktuklarından emin olur!

 • Allah'ın "Fâni" İsmi yoktur!

 • Allah indinde "İsimler " arasında bir fark yoktur!

 • İsimler, O'nun vechinin perdesi olmuştur!

 • "İlâhi isimler", varlığın benliğini büründüğü sayısız mânâlardır!

 • "İsimlere  bürünme hâlinin gerçekleşmesi için "Ölmeden evvel ölme" nin hâsıl olması gerek.

 • "İsim" ile içerik birbirinden apayrı şeylerdir...

 • Türlü İsimler altında dilediğini yapmakta olan kim?... Sen mi, O mu?!...

 • ESMÂLARIN SAVAŞI

 • ESMÂ CENNETİ

 Word olarak yükle

KURÂN'I BIRAKIP NEREYE GİDİYORSUNUZ?

{O, âlemler(İnsanlar) için yalnızca bir Zikir'dir (HATIRLATMADIR!)-Tekvir/26}!

 

 

 

SALÂT(Namaz)

 

 

 

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ

2012 ® RADYO YANSIMALAR web sitesi. 24 saat yayın

www.allahvesistemi.orgg